Православното славянство и старобългарската културна традиция

Рикардо Пикио

 

Православното славянство и старобългарската културна традиция

 

Рикардо Пикио

 

Алда-Джамбелука Коссова, преводач

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

София 1993

 

Ricardo Picchio

Slavia Orthodoxa and the Old Bulgarian Cultural Tradition

St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 1993

 

Риккардо Пиккио

Православное славянство и древнеболгарская культурная традиция

Университетское издательство им. Св. Климента Охридского, София, 1993

 

научен редактор Красимир Станчев

 

© Рикардо Пикио

© Алда-Джамбелука Коссова, преводач 1993

 

ISBN 954-07-0241-0

 

Книгата е издадена с конкурс на Националния център по книгоиздаване

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Рикардо Пикио (Г. Димов) 5

 

Предговор 31

 

I. Език — литература — култура

1. "Православно славянство" и "римско славянство". (Литературно-историографски въпроси) 35

2. Мястото на старата българска литература в културата на средновековна Европа 137

(Литературна мисъл, 1981, No 8, 19-36.)

3. Литературни и езикови аспекти на старата българска традиция 171

4. Въпросът за езика и кирило-методиевското славянство 191

5. Въведение към едно сравнително проучване на въпроса за езика у славяните 333

 

II. Проблеми на литературната техника

1. Функцията на библейските тематични ключове в литературния код на православното славянство 385

2. Глава XIII на Пространното житие на Кирил: текст и контекстуална функция 437

3. Върху изоколните структури в средновековната славянска проза 473

4. "Плетение словесь" и литературните стилове на православните славяни в епохата на късното Средновековие 531

5. За някои формални съответствия между латинската проза на Петрарка и литературните техники на балканските славяни през XIV в. 561

 

III. От Средновековие към ново време

1. България в "Църковна история" на Цезар Бароний 587

 

733

 

 

2. "История славяноболгарская" на езиково-културния фон на православното славянство 601

3. Славянобългарският на Паисий 621

 

Бележки на редактора 673

Азбучен показалец на личните имена 701

 

 


 

 

Рикардо Пикио

 

ПРАВОСЛАВНОТО СЛАВЯНСТВО И СТАРОБЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ

 

Българска

Първо

 

Преводач Алда-Джамбелука Коссова

Рецензенти Аксиния Джурова, Иван Буюклиев

Изд. редактор Татяна Джокова

Худ. редактор Борис Драголов

Техн. редактор Снежана Соколова

Коректор Росица Великова

 

Формат 60x90/16 Тираж 2000

Печ. коли 45,25 Изд. коли 45,25

Цена 49,00 лв.

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

 

[Back to Index]