Православното славянство и старобългарската културна традиция

 

Рикардо Пикио

 

Алда-Джамбелука Коссова, преводач

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

София 1993

Сканове в .djvu формат (8.8 Мб)

Съдържание

        Рикардо Пикио  (Георги Димов)

        Предговор

I. Език — литература — култура

    1. "Православно славянство" и "римско славянство". (Литературно-историографски въпроси) (1993)

    2. Мястото на старата българска литература в културата на средновековна Европа (1981)

    3. Литературни и езикови аспекти на старата българска традиция (1986)

    4. Въпросът за езика и кирило-методиевското славянство (1972)

    5. Въведение към едно сравнително проучване на въпроса за езика у славяните (1978)

 

II. Проблеми на литературната техника

    1. Функцията на библейските тематични ключове в литературния код на православното славянство (1977)

    2. Глава XIII на Пространното житие на Кирил: текст и контекстуална функция (1985)

    3. Върху изоколните структури в средновековната славянска проза (1980)

    4. "Плетение словесь" и литературните стилове на православните славяни в епохата на късното Средновековие (1979)

    5. За някои формални съответствия между латинската проза на Петрарка и литературните техники на балканските славяни през XIV в. (1978)

 

III. От Средновековие към ново време

    1. България в "Църковна история" на Цезар Бароний (1984)

    2. "История славяноболгарская" на езиково-културния фон на православното славянство (1958)

    3. Славянобългарският на Паисий (1966)

 

Бележки на редактора  (Красимир Станчев)

Азбучен показалец на личните имена

 

[Back to Main Page]


ı-а =