Конакътъ на Брахôмъ бея въ гр. Смоленъ, строенъ около 1810 год. Въ него сега живеѣятъ семействата отъ голѣмия родъ БЕЙСКИ, потомци на Брахôмъ бея, братъ Салихъ-аговъ

Децата декламатори: Предния редъ, гледани отъ дѣсно къмъ лѣво: Шефике К. Башагова, Бинка Ад. Субашиева, Захра А. Страхинска и Химка М. Дервишева. Задъ тѣхъ: Мохамедъ Билянски, Сюлеманъ Хусковъ и Рашидъ М. Агушевъ

 

Сборникъ РОДИНА

Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

1939

Печатница Хр. Г. Дановъ - О.О. Д-во Пловдивъ № 2/1939 год.

Цена 40 лева

Доставя се отъ

Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

 

„. . . има повече отъ единъ милионъ мюсюлмани. Тѣзи мюсюлмани не сѫ дошли отъ Азия, както обикновено мислятъ.

 Това сѫ потомци на тѣзи българи, преобърнати въ исляма въ епохата на завоеваването и следващитѣ години.

Това сѫ деца на сѫщата тая страна, на сѫщата тая раса, отъ сѫщото това колѣно.

А измежду тѣхъ има една часть, които не говорятъ другъ езикъ, освенъ българския.”

Мидхадъ паша (1822-1884), управитель на Дунавския вилаетъ.

Сборникът като .pdf файл  (14 Мб)

Съдържание

Галерия 

Корица..

Списъкъ на членоветѣ на дружба „Родина” въ гр. Смоленъ къмъ 20 априлъ 1938 година Вести отъ редакцията

 

 

I. ЛѢТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ

   1. Предвестие за дружба „Родина”

        Първа българо-мохамеданска вечеринка въ гр. Смоленъ  —  Отзиви въ печата

   2. Основаване дружба „Родина”

         Учредителенъ протоколъ (гр. Смоленъ, 3 май 1937 година)  —  Уставъ

   3. Изъ дейностьта на културна дружба „Родина”

         Първо организационно събрание  —  Първа стѫпка за промѣна женското облѣкло  —  Вечеринка съ пиеса „Възрожденци”  —  Отзиви въ печата  —  Спорове около понятията „народность и религия”  —  Възпѣвъ на дружба „Родина”  —  Постѫпки за поставяне на ясни начала религиозното изпълнение  —  Обиколка въ с. с. Смилянъ и Арда  —  Откриване готварски курсъ за женитѣ българки мохамеданки  —  Втора традиционна вечеринка  —  Гостуване на дружба „Родина” въ гр. Асеновградъ и Пловдивъ  —  Годишниятъ праздникъ на дружба „Родина”

   4. Посвещение  На Бинка С. ( Галина В. )

 

II. ДѢЛЪ НА МЛАДИТѢ БЪЛГАРИ МОХАМЕДАНИ

   1. Юсеинъ К. Якубовъ  ( Стихотворения: Ний. Тамъ. Срѣдногорецъ. Защо? Пролѣть. Самотни цвѣтя )

   2. Арифъ Бейски  ( Къмъ братята българи мохамедани  —  Къмъ възраждане!  —  Свобода на жената! )

   3. Арифъ Садѫковъ, с. Чепеларе  ( Нашиятъ пѫть  —  За единъ родопски прѣкоръ )

   4. Юсеинъ К. Якубовъ  ( Минало и понятия за народность и религия )

   5. Риза А. Солаковъ, Девинъ  ( Религия и народность въ връзка съ бита, нравитѣ и обичаитѣ на родопскитѣ българи мохамедани )

   6. Яшаръ М. Делиеминовъ, с. Смилянъ  ( Писмо отъ Родопа )

   7. Бехчетъ М. Сердаровъ, с. Костандово, Чепинско  ( За нашата просвѣта )

   8. Мустафа Шарковъ, с. Лъджене, Чепинско  ( Къркларъ четиридесеттѣ (мохамеданска легенда)  —  Повече свѣтлина!  —  Въ свѣта има салъ четирма (арабска мѫдрость) )

 

III. НАРОДОУЧЕНЪ ОТДѢЛЪ

   1. Архитектура

   2. Носия

   3-17. Българо-мохамедански народни пѣсни  ( Смилянско вакло момиче  —  Захринка  —  Бѣла самъ, бѣла, юначе  —  Загорке, любе Загорке. Стара българска народна пѣсень  —  Пила ми самъ вода студена  —  Юначна девойка  —  Ни ходи, момне ле, за вода );

        Народни приказки  ( Свидливиятъ циганинъ  —  Упорита жена  —  Слѣпъ зеть  —  Добъръ урокъ );

        Пословици  —  Гатанки  —  Названия на месецитѣ въ простонародния говоръ у българитѣ мохамедани, у българитѣ християни  —  Названия на държави и народи  у българитѣ мохамедани  —  Роднински названия и извиквания  —  Народни повѣрия  —  Народни благодарности  —  Клетви  —  Съжаления  —  Похвални и обидни епитети въ говора на срѣднородопскитѣ българи мохамедани  —  Названия на махали и поддѣленията имъ въ гр. Смоленъ  —  Названия на мѣстности около гр. Смоленъ  —  Фамилни и прѣкорни имена въ гр. Смоленъ

   18. Юнакъ Панчоолу Българо-мохамеданска народна пѣсень отъ Ловчанско

 

IV. БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКИ ПРОСВѢТИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ

   Ст. Захариевъ  —  Михаилъ Ив. Маджаровъ  —  Константинъ Величковъ

  

V. КНИГОПИСЪ ЗА БЪЛГАРИТѢ МОХАМЕДАНИ (1870 до 1900 г.)

 

VI. БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКИ УТРА И ВЕЧЕРИНКИ

   1. Декламации

   Мила Родино! (Д. Христовъ) - Възпѣвъ на българо-мохамеданската културна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ.

Ний  (Юс. Якубовъ)  —  Българче;  Ний идемъ   (Т. Траяновъ)  —  Ново поколѣние;  Нашата пѣсень  (Я. Снѣжинъ)  —  Линѣе нашто поколѣние  (Ив. Вазовъ)  —  Нашето време  (П. Р. Славейковъ)  —  Азъ съмъ българче  (Ив. Вазовъ)  —  На Балкана  (С. М. Поповъ)  —  Родна речь  (Ранъ-Босилекъ)  —  Родина  (Хр. Стоянова)  —  Обичамъ те, родино мила;  Ратай  (В. Стояновъ).  —  Чужденче;  Бездомникъ  (Хр. Ц. Борина)  —  Тамъ  (Юс. Якубовъ)  —  „Невѣстата”. Родопска легенда.  (Изъ в. „Красногоръ”. инж. К. Дечевъ)  —  Клетва;  Преградитѣ на България  (Ив. Вазовъ)  —  Славянобългарска идея  (Ст. Михайловски)

 

   2. Хуморески

      ( Топла пита съ блага меда (диалогъ)  —  Цигански сънь  —  Война  (изъ в. „Хоро”)  —  Невиждано нѣщо.  —  Морето  (изъ в. „Хоро”)  —  Несполучливъ бракъ  —  Детска игралка )

 

   3. Пиеси:

            - „Сѫдътъ на агитѣ”Битова пиеса изъ живота на срѣднородопскитѣ българи мохамедани въ две картини. Стъкмена по разкази отъ В. Дечевъ отъ Петъръ Ан. Мариновъ.

            - „Възрожденци”Пиеса изъ живота на срѣднородопскитѣ българи мохамедани въ четири действия отъ Петъръ Ан. Мариновъ

            - „Посестрими”Пиеса изъ живота на срѣднородопскитѣ българи мохамедани въ две картини отъ Петъръ Ан. Мариновъ

 

VII. БЕЛЕЖКИ И ОЦЕНКИ НА КНИГИ, СТАТИИ И ИЗВЕСТИЯ, ИМАЩИ ВРЪЗКА ИЛИ КАКВО ДА Е ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИТѢ МОХАМЕДАНИ

    - „Наши далечни роднини” въ времето, когато царь Симеонъ е царувалъ въ България, отъ И. С. П., 1938 год.
    - „Чепинскитѣ помаци”, отъ Ив. Дивизиевъ, 1937 год.
    - „Кирилица вмѣсто латиница”
    - „Родопитѣ като селищна область и планинска система”. Историко-географски очеркъ отъ П. Делирадевъ, 1937 год.
    - „На Коледа у българитѣ мохамедани”, отъ Мара Михаилова
    - „Българо-мохамедански пѣсни”, събралъ Вл. Примовски, 1938 г.
    - Родопскитѣ издания

 

Некролози:

    Еминъ Тахировъ Агушевъ  (1881-1937)

    † Ант. Страшимировъ  (1872-1937)

    † Ст. Н. Шишковъ  (1865-1937)

 

[Back to Main Page]