Българска академия на науките
Институт за литература
 


Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост

Казимир Попконстантинов и Анна-Мария Тотоманова

 

Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София 2014 г.
 

 

 

Съдържание


Казимир Попконстантинов. Отпечатъци в българската писмена традицияо епиграфски данни) . . . . . . . 7
  - Глаголическата писмена традиция в средновековна България (по епиграфски данни) . . . . . . . 17
  - Кирилската писмена традиция в средновековна България (по епиграфски данни) . . . . . . . 24
  - Как са се появили два „новооткрити Самуилови надписа" . . . . . . . 44

 

Анна-Мария Тотоманова. Единството на българския книжовен и некнижовен език през Х-ХI век . . . . . . . 79

Резюме на английски език . . . . . . . 174
Приложение 1 . . . . . . . 175
Приложение 2 . . . . . . . 205

 


 

- Страници 0-5, 17-31  (.pdf файл, 14.5 Мб)

- Страници 93-119  (.pdf файл, 26.4 Мб)

 

- Снимки от Приложение 1:

 

1. Глаголически надпис от Кръглата църква в Преслав
...

3. Кирилски и глаголически надпис от скалния манастир до Басараби (Мурфатлар), Румъния, църква В-4
4. Глаголически надпис от скалния манастир до Басараби (Мурфатлар), Румъния, църква В-4

5. Кирилски и глаголически надпис от с. Цар Асен, Силистренско
6. Глаголически надпис от манастира до с. Черноглавци, Шуменско
7а. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, аверс
7б. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, реверс
8а. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, аверс

8б. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, реверс
9. Скалният манастир до с. Крепча, Поповско
10. Датиран надпис от (921 г.) от скалния манастира до с. Крепча, Поповско

11. Кирилски надпис от скалния манастир до с. Крепча

12. Датиран надпис от Преслав (931 г.)
...

16. Датиран надпис (954-955 г.) от манастира до с. Черноглавци, Шуменско

17а. Плочата със Самуиловия надпис от с. Герман (993 г.)

17б. Детайл със Самуиловия надпис от с. Герман (993 г.)
...

22а. Печат на Георги монах и синкел български, аверс
22б. Печат на Георги монах и синкел български, реверс
...

31. „Воденски надпис"
32. Детайл от„Воденския надпис"

...

 

 

1. Глаголически надпис от Кръглата църква в Преслав

 

 

3. Кирилски и глаголически надпис от скалния манастир до Басараби (Мурфатлар), Румъния, църква В-4


4. Глаголически надпис от скалния манастир до Басараби (Мурфатлар), Румъния, църква В-4

 

 

5. Кирилски и глаголически надпис от с. Цар Асен, Силистренско

 


6. Глаголически надпис от манастира до с. Черноглавци, Шуменско

. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, аверс


 

 

. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, реверс

 


. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, аверс

 

 

. Оловен амулет от Варна с глаголически текст, реверс


 

 

9. Скалният манастир до с. Крепча, Поповско
10. Датиран надпис от (921 г.) от скалния манастира до с. Крепча, Поповско

 

 

11. Кирилски надпис от скалния манастир до с. Крепча

12. Датиран надпис от Преслав (931 г.)

 

 

16. Датиран надпис (954-955 г.) от манастира до с. Черноглавци, Шуменско

17а. Плочата със Самуиловия надпис от с. Герман (993 г.)

17б. Детайл със Самуиловия надпис от с. Герман (993 г.)

 

 

22а. Печат на Георги монах и синкел български, аверс
22б. Печат на Георги монах и синкел български, реверс


 

 

31. „Воденски надпис"
32. Детайл от„Воденския надпис"

 

 

[Back to Main Page]