В  МАКЕДОНИЯ  ПОД  РОБСТВО,
Солунското съзаклятие (1903 г.), подготовка и изпълнение.

Павел Шатев
( Трето издание, Изд. на Отеч. фронт, София, 1983 г.)


"Прашни страници" (статия в "Монитор", 26.02.2000 г.)
Снимки от Солун ("The Balkan Trail", F. Moore, 1907)
Преговор - Ефрем Каранфилов

1 - 8. Кратово и околността - Юношески волности - В Скопие, в пансиона - Първите бунтовни комити - В Солунската гимназия - Ученически бунт - Ученическа ревност и любознателност - Мисли, идеи и действителност.

9 - 16. Ученически "литературно-музикални" - Коментарии на факти и събития, станали в Македония - Солун - център на Македония - Вътрешната Македонска Революционна Организация - Критики и порицания... - Преценка на учителите... - Една турска преоценка... - Посещение на манастирите...

17 - 24. Винишката афера... - Първите разочарования... - Първият ученически конспиративен кръжок - Кръжоци и конспирации - Укриването на К. Кирков и Т. Богданов - Засилване на легалната и нелегална дейност... - Опит за убийство на султан Абдул Хамид - Планът за минирането и разрушаването на Банк Отоман в Цариград.

25 - 32. Паралелна акция и в Солун... - Започване прокопаването на канала под земята - На път за Цариград - Изповед на двама другари - На работа в канала - Един диспут... - Пак на работа в канала - Преследване и укриване.

33 - 40. Един спор... - Опит за бързо набавяне на динамит - Привършване на работата в канала - Едно улично куче - В очакване на динамита - Арестуването на Слави Мерджанов... - В затвора - Първият разпит.

41 - 48. Разговор с един български шпионин - Сношения и кореспонденция в затвора - Животът в затвора - Разговор с арестанта Осман ефенди - Сл. Мерджанов търси способ и начин, за да се самоубие - Освобождението - Пак в затвора в Стамбул - Разговорът ми с Ахмед бей.

49 - 56. Сърдечен прием от тракийските затворници - На път за Солун - В Солунския временен затвор - Под конвой от Солун за Скопие - В Кукуш - На път към Дойран-Струмица - Струмица-Щип - На път към Свети Николе.

57 - 64. Едно премеждие - От Свети Николе през с. Сушица за Скопие -  В Скопие - в затвора - В Скопие - В трена на път за Куманово - В Куманово - На път за Кратово - Интерниран в Кратово.

65 - 72. Една тревожна телеграма - Бягството ми от Кратово - Едно странно приключение... - В Кюстендил - Радомир-София - В София с П. Манджуков - По невестите в Цариград и Солун - Откриване канала в Цариград.

73 - 80. Сл. Мерджанов - П. Соколов - Сл. Мерджанов-П. Соколов - С Тр. Христов и П. Бошнаков - Подготовката на Солунското съзаклятие - Революционни четива - План и разпределение на работата - Привличането на Д. Мечев.

81 - 88. Раздялата - В Кюстендил... - Съвети и напътствия от Иван Коларов - Между Кюстендил-границата - Една сбирка в София - През пребиваването ми в София. Спор и сбиване - Пренасянето на динамита - Магазинът-бакалница...

89 - 96. Македонци комити-терористи в Солун - Въпросът с хилядата килограма динамит - Борбите между централисти и върховисти през 1902 година - Опити за помирение... - Горноджумайското въстание - Граф Ламсдорф в София - Грешки и разочарования - Усилията за въоръжаване - ЦК на ВМРО и общият развой на мак. револ. движение.

97 - 104. Спорът ни с ЦК на ВМРО и Иван Гарванов - Връзки и отношения на кръжока - Снабдяване с нов динамит и средства - В София с Димитър Мечев - Кюстендил - границата - Кочани - Една овчарска компания - Куриерът Геро от село Саса - В село Сажденик.

105 - 112. В село Мишино, Кочанско - Една среща в с. Оризари (Кочанско) - Снабдяване с паспорт - През Одрин на път за Солун - Минирането на Банк Отоман - Пристигането на Димитър Мечев - Един "сгоден случай" - Разпределението на динамита...

113 - 120. Претекст за прикритие от полицията - Рискът от някое ново подозрение... - Една случайност - Друга случайност - Осигуровката на Орце Попйорданов - Пристъпване към изпълнението - Срещата на Д. Мечев с Даме Груев - Защо се взема решението...

121 - 128. Планът за изпълнение - В очакване на парахода "Гвадалкивир" - На път за "Гвадалкивир" - В парахода "Гвадалкивир" - Възпламеняването на взрива - "Гвадалкивир" в пламъци - В хотел "Партеон" - На път за Скопие.

129 - 136. Арестуването ми на гара Скопие - Обратно към Солун - В Солунския временен затвор - Първата нощ в затвора - Една суматоха - Изпълнението - Каналът - Военното положение и първите репресалии.

137 - 144. Пред военния съд. Първият разпит - При съдебното дирене - В затвора Беяз куле - В килията - Едно съновидение - Пред съда. Прочитане на присъдата - Присъдата на съзаклятниците - В централния затвор Еди куле.

145 - 152. Йордан Попйорданов (Орцето) (1881-1903) - Константин Ив. Кирков (1882-1903) - Димитър Мечев (1870-1903) - Илия Тръчков (1884-1903) - Владимир Пингов (1863-1903) - Съмишленици, сподвижници и укриватели - Двете железарчета - Във Велес.

153 - 160. В Централния затвор - Иван Гарванов в Централния затвор - Разглеждане на процеса... - Иван Гарванов на заточение - Животът в Централния затвор - Едно посещение... - Кой и какъв  беше Хилми паша - Бюджетът на Македония.

161 - 165. Амнистията - Животът в затвора след амнистията - Реформи в Централния затвор - На заточение - След двадесет години - Заключение.

Бележки
 

[Back to Index]