Образуване на българската държава

Петър Петров

 

СПИСЪК НА ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

 

 

А. На кирилица

 

Ангелов, Д. Българската народност = Образуване на българската народност, С., 1971.

 

Ангелов, Д. и Б. Примов. Създаването = Създаването на българската държава и нейното значение в историята на Европа, СФ, т. 14.

 

Андреев, М. и Д. Ангелов. История = История на българската феодална държава и право, С., 1972.

 

Баласчев, Г. Държавното и военно устройство = Върху държавното и военно устройство на старобългарската държава, Минало, I, 1, 1909 и сл.

 

Баришић, Фр. Чуда = Чуда Димитрија Солунског као историски извори, Београд, 1953.

 

Бешевлиев, В. Славянските племена = За славянските племена в Североизточна България от VI до IX век, сб. Преслав, I, 1968.

 

Божилов, Ив. Анонимът на Хазе = Анонимът на Хазе. България и Византия на Долния Дунав в края на X век, С., 1979.

 

Бурмов, Ал. Въпроси = Въпроси из историята на прабългарите, Избрани произведения, I, С., 1968.

 

Бурмов, Ал. За отношенията = Към въпроса за отношенията между славяни и прабългари през VII—IX в., Избрани произведения, I, С., 1968.

 

Бурмов, Ал. За произхода = Към въпроса за произхода на прабългарите, Избрани произведения, I, С., 1968.

 

Бурмов, Ал. Славянските нападения = Славянските нападения срещу Солун в „Чудесата на св. Димитър” и тяхната хронология, Избрани произведения, I, С., 1968.

 

Бурмов, Ал. Създаване = Създаване на българската държава, Избрани произведения, I, С., 1968.

 

Ваклинов, Ст. Старобългарската култура = Формиране на старобългарската култура, С., 1977.

 

Войнов, М. Първи допир = За първия допир на Аспаруховите българи със славяните и за датата на основаването на българската държава, ИИБИ, 6, 1956.

 

Войнов, М. Отново по въпроса = Отново по въпроса за възникването на българската държава, ИИИ, 9, 1960.

 

Войнов, М. Пак за възникването = Пак за възникването на българската държава, ИПр, 1970, кн. 4.

 

Въжарова, Ж. Славянски селища = Славянски и славянобългарски селища в българските земи VI—XI в., С., 1965.

 

346

 

 

Въжарова, Ж. Славяни и прабългари = Славяни и прабългари по данни на некрополите от VI—XI в. на територията на България, С., 1976.

 

Гюзелев, В. Славяни и прабългари = Славяни и прабългари в Югозападна България през периода VI—IX в., сб. Свобода и отечество, С., 1972.

 

Гюзелев, В. Произход и ранна история = Произход и ранна история на прабългарите, Сборник от лекции за следдипломна квалификация на Софийския университет „Климент Охридски”, Исторически факултет, III, С., 1979.

 

Дринов, М. Заселение — Заселение Балканского полуострова славянами, Избрани съчинения, I, С., 1971.

 

Дуйчев, Ив. Из старата българска книжнина, I — II, С., 1943.

 

Дуйчев, Ив. Балканският Югоизток = Балканският Югоизток през първата половина на VI в., сб. Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Ив. Най-ранни връзки = Най-ранни връзки между първобългари и славяни, сб. Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Ив. Едно легендарно сведение = Едно легендарно сведение за Аспарух, сб. Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Ив. Славяни-скити, сб. Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Ив. Обединението = Обединението на славянските племена в Мизия през VII в., сб. Българско средновековие, С., 1972.

 

Дуйчев, Ив. Именникът = Именникът на първобългарските ханове и българската държавна традиция, Векове, 1973, кн. 1.

 

Златарски, В. История = История на българската държава през средните векове, I, 1, С., 1970.

 

Златарски, В. Известието на Михаил Сирийски = Известието на Михаил Сирийски за преселението на българите, Избрани произведения, 1, С., 1972.

 

Златарски, В. Нови известия = Нови известия за най-древния период на българската история, Избрани произведения, I.

 

Златарски, В. Насељаване = Насељаване словена на Балкансксм полуострову, Избрани произведения, I с, 1972.

 

Коледаров, П. Политическа география = Политическа география на средновековната българска държава, 1, С., 1979.

 

Кулаковский, Ю. История = История Византии, I—III, Киев, 1912—1915.

 

Маслев, Ст. Рецензия = Рецензия на Ал. Бурмов, Славянските нападения срещу Солун . . . , ИИБИ, 6, 1956.

 

Милев, Н. Кубрат и Кубер = Кубрат от историята и Кубер в „Чудесата на св. Димитрия Солунски”, ПСп, 71, 1911.

 

Мутафчиев, П. История = История на българския народ, I, С., 1943.

 

Никитин, С. Образуване = Образуване на българския народ и възникване на българската държава, ИПр, 1953, кн. 1.

 

Паисий Хилендарски, История славяноболгарская = История славяноболгарская. Първи Софрониев препис от 1765 година. Увод, новобълг. текст и коментар на Б. Райков, С., 1972.

 

Петров, П. За образуването = Към въпроса за образуването на Първата българска държава, СФ, 5, 1963.

 

Петров, П. Образуване = Образуване на българската държава, Векове, 1979, кн. 4.

 

Петров, П. и В. Гюзелев, Христоматия = Христоматия по история на България, I, С., 1978.

 

Плетнева, Св. От кочевий к городам, М., 1967.

 

Плетнева, Св. Хазары, изд. Наука, М., 1976.

 

Плетньова, Св. Древните българи = Древните българи в Източна Европа, ИБИД, 33, 1980.

 

Рашев, Р. Укрепителни строежи = Българските землени укрепителни строежи на Долния Дунав (VII—X в.). Кандидатска дисертация, С., 1977.

 

Рашев, Р. Плиска = Плиска — разкопки, проблеми, задачи, Векове, 1979, кн. 4.

 

347

 

 

Станилов, Ст. За етническия състав = За етническия състав на населението в долнодунавския басейн от края на VI до XI в. (по археологически материали). Кандидатска дисертация, С., 1975.

 

Станојевић, Ст. Византија и Срби, I—II, Нови Сад, 1903—1906.

 

Трифонов. Й. Известието = Известието на сирийския презвитер Константин за Испериховата победа над българите, ИИД, XI—XII, С., 1932.

 

Тъпкова-Заимова, В. Първоначалното българско селище = Първоначалното българско селище и въпросът за аулите, ИИБИ, 6, 1956.

 

Тъпкова-Заимова, В. Нашествия = Нашествия и етнически промени на Балканите, С., 1966.

 

Успенский, Ф. И. История = История византийской империи, I, СПб.

 

Цанкова-Петкова, Г. Бележки = Бележки към началния период от историята на българската държава, ИИБИ, 5, 1954.

 

Цанкова-Петкова Г. За годината = Още за годината, когато е създадена българската държава, ИПр., 1968, кн. 3.

 

Шишманов, Ив. Критичен преглед = Критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимологията на името „българин”, СбНУ, 16—17, С., 1900. Отделен отпечатък, с. 1—251.

 

Шафарик, П. Й. Славянские древности, II, 1, М., 1848.

 

Шкорпил, К. Окопы = Окопы и землянные укрепления Болгарии. Материалы для болгарских древностей. Абоба-Плиска, ИРАИК, X, С., 1905.

 

Шкорпил, К. О землянных укреплениях = О землянных укреплениях и окопах. Материалы для болгарских древностей. Абоба-Плиска, ИРАИК, X, C., 1905.

 

Шкорпил, К. Старобългарски паметници, сб. Добруджа, 1918.

 

Юрукова, Й. Мавър = Мавър от писмените извори и печатите, Векове, 1980, кн. 3.

 

 


 

Б. На латиница

 

Beševliev, V. Die protobulgarischen Inschriften, Berlin, 1963.

 

Dujčev, Iv. Protobulgares et Slaves = Protobulgares et Slaves (Sur le problème de la formation de l’Etat bulgare), Annales de l’institut Kondakov, X, 1938.

 

Grafenauer, B. Nekaj vprašanj = Nekaj vprašanj iz dobe naseljavanja južnih Slovanov, Zgodovanski časopis, 1950, 4.

 

Crafenauer, B. Kronološka vprašanja = Kronološka vprašanja selitve Južnich Slovanov od podatkih spisa Miracula S. Demetrii, Zbornik Filosofske Fakultete, III, Ljubljana, 1955.

 

Lemerle, P. La composition = La composition et la chronologie des deux premiers livres des Miracula s. Demetrii, BZ, 46, 1953.

 

Lemerle, P. Invasions = Invasions et migrations dans les Balkans depuis la fin de l’époque romaine jusqu’au VIII siècle, RH, 211, 1954.

 

Moravcsik, Gy. Byzantinoturcica, I—II, Berlin, 1958.

 

Niederle, L. Manuel = Manuel de l’antiquité slave, I—II, Paris, 1923—1926.

 

Niederle, L. Slovanske starožitnosti, I—IV, Praha, 1902—1924.

 

Pritsak, O. Fürstenliste = Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren, Wiesbaden, 1955.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]