Образуване на българската държава

Петър Петров

 

ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

 

Съкращения: бл. = блато; в. = връх; възв. = възвишение; гр. = град; дн. = днешен; дол. = долина; ез. = езеро; креп. = крепост; м. = местност; о-в = остров; обл. = област; окр. = окръг; пл. = планина; п-ов = полуостров; пров. = провинция; прол. = пролом; прот. = проток; прох. = проход; р. = река; с. = село; сел. = селище; укреп. = укрепление

 

__A_      __Б_      __В_      __Г_      __Д_      __Е_      __Ж_      __З_      __И_      __Й_      __К_      __Л_      __М_      __Н_      __О_      __П_      __Р_      __С_      __Т_      __У_      __Ф_      __Х_      __Ц_      __Ч_      __Ш_      __Щ_      __Ю_      __Я_

 

А.

Абидос, гр. — 311, 312, 319

Абланица, с. в Благоевградски окр. — 327, 356, 367, 379

Абритус, вж. Разград

Аварска Панония, вж. Панония

Аварски хаганат (Авария) — 40, 63, 70, 82, 88, 98, 111, 135—138, 141, 144, 186—188, 191, 210, 225, 228—231, 233, 239, 242, 245, 247, 249, 282, 301, 331, 353, 364, 376

Адина, креп. — 34, 50

Адрианопол, вж. Одрин

Адриатическо море — 31, 66, 105, 297

Азия— 15, 59, 94, 289, 290, 310; Мала Азия — 43, 47, 63, 65, 121, 123, 179, 196, 213, 234, 268, 270, 274, 279, 289, 290, 305, 310, 311, 313, 314, 316—319, 322, 330, 335, 353, 363, 374; Средна Азия — 99, 119, 165; Централна Азия — 94, 118

Азовско (Меотидско) море — 95, 106, 107, 119, 122, 126—128, 144, 146, 208

Акве, гр. — 43

Аконтисма, прох. — 316

Аксиопол, вж. Черна вода

Алания — 249

Алвинц (дн. Винцул де жос), гр. — 15

Алеково, с. в Силистренски окр. — 294

Александрия, гр. — 36, 121, 247

Алибаш, възв. — 246

Алмус, вж. Лом

Алтай, пл. — 94

Анастасиева стена, вж. Дългата стена

Анастасиопол, креп. — 122

Анатолия, тема — 289, 290

Анкира, гр. в Мала Азия — 121

Анкона, гр. в Италия — 137

Ансин, креп. — 43

Антиохия, гр. — 121

Анхиало, вж. Поморие

Апамея, гр. — 179, 271, 272, 355, 365, 377

Апри (Инеджик, Айнарджик), гр. — 116

Арабски халифат — 310, 319

Арджеш, р. — 73, 247

Армениак, тема — 290

Армения, обл. — 95, 310; Южна Армения — 330

Асардере, р. — 25 1

Асархендек, м. — 294

Асемус, вж. Осъм

Аспарухов вал — 212, 220, 241

Аспарухово, с. във Варненски окр.— 221

Астапус, вж. Щип

Астика, обл. — 43, 55

Ател, вж. Волга

Атика, обл. — 58

Африка — 96, 179, 288, 289; Северна Африка — 330

Ахея, обл. — 59, 69

 

387

 

 

 

Б.

Бабадагска област — 152

Бабово, с. в Русенски окр. — 74, 79

Бавария — 70

Балатон, ез. — 51, 105

Балгару чай, р. — 95

Балкански п-ов (Балкани) — 8—12, 15—18, 25, 26, 30—32, 35—38, 40—44, 46—51, 56—59, 62—69, 72, 74, 76, 79, 83, 84, 86, 88, 94,102—104, 111, 120, 138, 152, 153, 160, 162, 169—171, 179, 180, 182,184—186, 190, 191, 193, 195, 205, 213, 214, 216—222, 228, 231—234, 237—239, 267, 268, 270, 277, 278, 280, 282—284, 288—291, 296, 307, 310, 319, 320, 334—336, 349—353, 355, 357—362, 363, 365, 368—372, 374—377, 380, 381

Балта, ез. — 292, 293

Балтина, дол. — 157

Балта Балтини, бл. — 157

Балтийско (Венетско) море — 27, 28

Балчик (Дионисопол), гр. — 67, 197, 212, 240, 279, 281, 353, 364, 365, 375

Банат, обл. — 15

Батова (Зирас), р. — 67, 241, 242

Бачковски манастир — 71

Бдин, вж. Видин

Бдинци, с. в Толбухински окр. — 170

Бежяново, с. в Ловешки окр. — 74

Бела Паланка, гр. — 35

Белград (Сингидунум), гр. — 34, 37, 41, 43, 47, 48, 51, 63, 65, 111, 350, 352, 360, 362, 373, 374

Белградска област — 58

Белене, гр. — 292

Бели Лом, р. — 295

Белица, бл. — 292

Беломорие — 35, 37, 63, 70, 71, 180, 196, 214, 235, 236, 291, 307, 308, 313, 316, 320, 356, 357, 367, 368, 380

Белославско ез. — 256

Бендер, гр. — 154

Беневент(дн. Кампобасо), обл. — 136

Бер (В.ерея), гр. — 65, 306, 324

Берзилия (Берсилия) — 119, 132, 134

Берое, вж. Стара Загора

Беройски планини ( =Източна Стара планина) — 15

Бесарабия, обл.—151, 154, 157—159, 163, 164, 208, 263

Бешенов, с. в Банат — 15

Битолско поле — 65, 206

Битоля, гр. — 320

Близнаци, с. във Варненски окр. —220

Блъсково, с. във Варненски окр. — 74

Боащик, дол. — 156

Бобла, вие. — 292

Бовианум (дн. Бойано), гр. в Италия — 136

Божурец, в. — 245

Божурица, в. — 244

Болга, вж. Волга

Болгар, гр. — 153

Боклуджа, р. — 155

Боклуджатепе. възв. — 155

Бонония, вж. Видин

Борино, с. в Смолянски окр. — 327, 356, 367, 379

Борисовка, с. в Молдавня — 153

Боспор, гр. на Азовско море — 96, 119, 139, 249

Боспор, вж. Керченски прот.

Ботевград, гр. — 245

Ботна, р. — 154

Бояна, с. край София — 338

Браила, гр. — 263

Браничево (дн. Сремска Митровица), гр. — 64

Братеш, ез. — 153, 200

Брестовец, р. — 246

Броскари, с. във Влашко — 247

Брънковяну, с. във Влашко — 247

Бръшлян, с. в Русенски окр. — 292

Бръшлянско блато — 292

Буг, р.—26, 27, 129; Горен Буг—27

Буджак, вж. Бесарабия.

Буджанска степ — 154

Бузан, вж. Днепър

Бузеу (Юзег), р. — 47, 73, 249

Бургаски блата — 197

Буюккале, зем. лагер — 293

Буюк конак, м. — 244

Бъдила, в. — 155

Бъдин, вж. Видин

Българи, с. в Италия— 110

България — 7, 8, 10—12, 15, 16,97, 99, 127, 138, 164, 169, 192, 193, 215,217, 218, 222—225, 230— 236, 240, 242, 249, 250, 257, 261, 262, 264, 273, 277, 278, 281, 283—285, 288, 308—315, 321, 323—325, 328—330, 332, 334, 335, 337, 339,340, 349, 353—355, 357—359, 363—370, 375—377, 379—381; България отвъд реката Дунав — 151, 152, 164; Велика България — 14, 97, 118, 121, 122, 124, 137, 142, 160, 175, 240; Волжка България — 99, 351, 361, 373; Западна България—326; Северна

 

388

 

 

България — 74, 108, 111; Североизточна България — 18, 63, 74, 79, 160, 166, 168, 171, 237, 248, 326; Северозападна България— 17, 74, 246—248; Старата Велика България — 123, 126—128, 134, 138, 161, 351, 361, 373; Черна България — 144; Южна България — 74, 245

Български планини, вж. Ергени

Бяла, с. във Варненски окр. — 220, 241

Бяла вода, с. в Плевенски окр. — 292

Бяла река — 244, 295

Бяло море — 67, 79, 214, 291

Бялото градище, м. — 243

 

В.

Ваду луй Исак, с. в Сев. Добруджа — 153

Вакарел, с. в Софийски окр. — 35

Валул луй Траян, вж. Голям землен вал

Валя Дачилор, с. в Сев. Добруджа—155

Валя сакъ, с. в Сев. Добруджа — 156

Вананд, обл. — 95

Вананд чай, р. — 95

Вардар (Велика, Треска), р. — 220, 237, 262, 324, 352, 362, 374

Варна (Одесос), гр. — 36, 170, 196, 197, 209, 211—213, 215, 216, 218—221, 227, 240, 241, 255, 256, 264, 279, 281, 282, 295, 353, 363, 364, 375

Варна, р. — 215, 217, 220, 221

Варненски залив — 256

Варненско езеро — 220, 241

Васлуй, с. във Влашко — 164

Веде, р. — 247

Велчов връх — 244

Венетска марка — 117

Венетско море, вж. Балтийско море

Венеция, тр. — 117

Верегава, (вер. Ришки) прох. — 88, 89, 210, 221, 228, 229, 258, 260, 262, 353, 364, 375

Верея, вж. Бер

Верзития (Берзития), обл. — 65

Верига, канал — 156

Весиещи, с. във Влашко — 247

Видин (Бонония, Бдин, Бъдин), гр.— 34, 35, 43, 67

Виза, гр. — 181

Византион, вж. Цариград

Византия (Византийска империя) — 7—9, 14—18, 25, 3 1, 33, 34, 36—38, 40, 42, 43, 46, 47, 51, 56—59, 62—66, 68, 71, 79, 80, 82, 83, 85—88, 90, 92, 96, 101—107, 109—111, 118—124, 128, 129, 135—139, 145, 146, 150, 153, 154, 157, 158, 161—164, 166, 168, 175, 179—181, 185, 186, 188—190, 192, 195, 197, 200, 206, 208—210, 214—218, 221—225, 227, 229—240, 242, 249, 257—260, 267, 270, 271, 274—276, 279—289, 291, 296, 301, 302, 304—306, 310—313, 319, 325, 326, 329, 330, 334—336, 349—354, 357—362, 364, 365, 367—377, 380, 381

Виница, с. в Шуменски окр. — 74

Висла, р. — 26—28

Вит (Утус), р. — 67, 214

Витиня, прох. — 245

Вишиоара маре, с. във Влашко — 247

Влахия (Влашко) — 15. 17, 164, 263

Влашка равнина — 245, 247, 355, 366, 377

Вознесенка, с. в Полтавска обл. — 168, 248, 332

Войвода, с. в Шуменски окр. — 212, 255, 353, 364, 375

Волга (Болга, Ател), р. — 14, 16, 30, 99, 114, 118, 126, 129, 351, 361, 373

Волжска България, вж. България

Врана, вж. Варна.

Враняк, с. във Врачански окр. — 246

Вратинско езеро — 292

Враца, гр. — 74

Врачанска пл. — 263

Врачански окръг — 355, 366, 377

Вратник, прох. — 244

Връв, с. във Видински окр. —74

Втора Македония, вж. Македония Втора

Втора Сирия, пров. — 179

Вълнари, с. в Шуменски окр. — 294

Вълчедръм, гр. — 74

Върбишка пл. — 221, 244

Върбовка, с. във Великотърновски окр. — 74

Вътрешна Скития ( = Средна Азия) — 119

 

Г.

Габаре, с. във Врачански окр. — 246, 263

Галац, гр. — 36, 153, 164, 353, 363, 375

Галацки вал — 153, 155, 158

Галацки укрепен лагер — 163, 164

Галикос, р. — 320

Галиполски п-ов (Херсонес) — 39, 108, 115, 214

 

389

 

 

Гарван, с. в Силистренски окр. — 74, 77, 79

Гарванско блато — 293

Геленджик, м. — 294

Георгиевско устие — 152

Гепиди, с. в Италия — 110

Герена, м. — 157

Германия (дн. Сапарева баня), гр. — 35

Герме, възв. — 292

Гермели, укр. лагер — 156

Гермето, вал — 243

Гермето, зем. лагер — 157

Гиазихопан, обл. — 249

Гиздарещи, с. в Сев. Добруджа — 156

Глодоси, с. в Полтавска обл. — 168

Головица, ез. — 152, 157

Голче, в. — 244

Голям Дебелец, в. — 244

Голям землен вал (Буюк топрак герме, Топрак герме, Валул луй Траян) — 156, 291

Голяма Камчия, вж. Камчия

Голяма река — 244

Голяма Скития, вж. Скития

Голямо Делчево, с. във Варненски окр. — 221

Голямо кале, укрепл. — 154, 155

Горна Арда, р. — 71

Горна Мизия, пров. — 14, 119

Горна Струма, вж. Струма

Горен Буг, вж. Буг

Горен Днестър, вж. Днестър

Горталово, с. в Плевенски окр. — 169

Гостилица, р. — 246

Градището, м. — 243

Грузия (Иверия) — 254

Гряка, ез. — 247

Гулица, с. в Бургаски окр. — 243

Гулишка планина — 243

Гулишки прох. — 260

Гургой, кале — 154

Гура гермелелор, м. — 292

Гърция — 39, 56—59, 325; Средна Гърция — 298

Гюмюрджина, гр. — 320

Гюргево, гр. — 247

 

Д.

Дагестан, вж. Берзилия

Далмация, обл. — 38, 48, 110

Дакия, пров. — 30, 61, 83, 89, 119, 120, 140, 162, 187, 231, 239; Крайдунавска Дакия — 70

Дамняска, дол. и укр. лагер — 156

Дарданели, прол. — 319, 328

Дардания, пров. — 61, 187

Двойница, р. — 220, 241—243

Девин, гр. — 327

Девненско ез. — 217, 221, 256

Девня (Марцианопол), гр. — 44, 48, 67, 87, 169, 170, 212, 214

Деков, с. в Плевенски окр. — 292

Делул кале, зем. лагер — 157

Демирбоба дере, р. — 292

Деркос, креп. — 32

Дермен дере, р. — 243, 244

Джанавартепе, възв. — 212

Джеджови лозя, м. — 74, 76, 77

Джунгария, обл. — 123

Джуриловка, с. в Сев. Добруджа — 157

Димитриада, гр. — 65

Дионисопол, вж. Балчик.

Днепровски лиман — 97

Днепър, р. — 26—29, 126, 129, 135, 138, 139, 144,146—147, 149—152, 161, 163, 168, 248, 249, 258, 264, 331 , 332, 352, 355, 362, 366, 373, 377, 378; Горен Днепър — 27; Долен Днепър — 27, 161; Среден Днепър — 27

Днестър, р. — 27—29, 73, 79, 126, 135, 139, 147—151, 154, 163, 249, 263, 264

Добра микъ, с. във Влашко — 247

Добруджа, вж. Скития

Добруджа (Карвунска земя) — 13, 32, 34, 41, 48, 49, 64, 87, 88, 151, 158, 159, 161, 164, 186, 192, 193, 195, 196, 202, 205, 208, 214, 216, 232, 238, 256, 263, 268, 274, 277, 279, 280, 286, 292, 331, 336, 353, 363, 375; Северна Добруджа — 17, 79, 87, 156, 157—159, 352, 363, 374; Централна Добруджа — 87

Довуерн, дол — 154

Долен Днепър, вж. Днепър

Долна (Втора) Мизия, пров. — 11, 14, 119, 214, 256, 258

Долни ливади, м. — 74

Дон (Танаис), р. — 30, 94—96, 107, 123, 126—129, 135, 138, 139, 149, 150, 166, 168, 351, 361, 373

Донец, р. — 27; Северен Донец — 27, 166, 168

Доробанцул, с. в Сев. Добруджа — 292

Доростол, вж. Силистра

Драва, р. — 40, 64

Драч (дн. Дурес), гр. — 37, 66

Дреновица, бърдо — 263

Дренчето, м. — 74

Друмево, с. в Шуменски окр. — 74

 

390

 

 

Дръстър, вж. Силистра

Дубалийски кидик, м. — 244

Дунав, р. — 10, 11, 13—15, 17, 28, 30—34, 36—38, 40, 41, 47—51, 53,  61—65, 69, 70, 73—75, 77—80, 83, 84, 86—91, 96—106, 108, 115, 116, 126, 130, 133, 135, 138, 142, 146—153, 155—158, 160, 161, 163, 164, 187—189, 192—194, 196, 197, 199, 200, 202—205, 207—216, 218—221, 225—227, 229—233, 240, 245—249, 253, 263, 264, 267—269, 272, 274—276, 278, 282, 284—286, 290—294, 304—317, 331, 336, 350, 352, 353, 361—363, 366, 372, 373, 375; Долен Дунав — 28, 30—32,87, 193, 195, 278; Среден Дунав — 28, 136, 138, 139, 190, 335

Дунавец, с. в Силистренски окр. — 74, 293

Дунавецка, р. — 293

Дунавска делта — 153, 154, 161, 164, 185, 199, 248, 331

Дунавска равнина — 245

Душилица, р. — 246

Дългата (Анастасиева) стена — 32, 35, 43, 48, 62, 69, 83, 104, 108, 115, 187

Дългоделци, с. в Михайловградски окр. — 246

Дългопол, гр. — 74, 221

Дюлино, с. Във Варненски окр.— 220, 243

 

Е.

Евбея, о-в — 58

Европа — 14—16, 96, 100, 105, 116, 119, 291, 335, 337—340, 358, 369, 381; Западна Европа — 101, 335, 339; Източна Европа — 94, 99, 100, 126, 335, 351, 360, 361, 370, 372; Северна Европа — 26, 117; Средна Европа — 101, 110, 145, 335; Централна Европа — 26, 96, 98—101, 109, 351, 361, 372; Югоизточна Европа — 30, 40, 62, 83, 101, 238, 282, 334, 349, 350, 359, 360, 372

Европа, пров. — 214, 320

Европейски югоизток — 8, 16, 68, 179, 225, 249, 285, 333, 335, 336

Евксински понт, вж. Черно море

Егеиски острови — 69

Егейско море — 31, 59

Египет — 179, 290

Елада — 41—43, 58, 69, 108, 330

Ел адски о-в и — 59

Елба (Лаба), р. — 30; Средна Елба — 27

Елешница, р. — 220, 243

Емине, нос — 218, 240, 242, 249, 355, 366, 377

Еминска пл. — 221, 243

Енево, с. в Шуменски окр. — 295

Еневско възвишение — 295

Еникьойски окоп — 220

Енос, гр. — 108

Епир —17, 33, 50, 59, 65, 69, 310, 325

Ергени (Конски или Български пл.) — 126, 129, 133, 146, 152

Ереуса, вж. Днестър

Еркесия, окоп — 244

Ерусалим, гр. — 121, 179

Ескус, вж. Искър

Етрополска баба, в. — 245

Ефрат, р. — 214

 

Ж.

Железни врати, прол. — 249, 264, 317, 355, 366, 378

Житомир, гр. — 75

Жиу, р. — 247

 

З.

Зайчино ореше, с. в Шуменски окр. — 295

Залпада, гр. — 43

Западна Европа, вж. Европа

 Западна Тракия, вж. Тракия

Западна Украйна, вж. Украйна

Западнотюркски хаганат — 119, 121, 123, 124, 130, 131, 134, 160, 351, 361, 373

Затиуса, вж. Днепър

Зелена морава, с. в Търговищки окр. — 244

Земен, с. в Пернишки окр. — 338

Зирас, вж. Батова р. Златен рог, залив в Цариград — 62, 69

Змеица, ез. — 152, 157

 

И.

Иваново, с. в Русенски окр. — 338

Иверийски врати (Грузински проход) — 126, 129

Иверия (Грузия) — 310

Ивринез, с. в Сев. Добруджа— 155

Иглица, ез. — 156

Изерния (дн. Серня), гр. в Италия — 136

Източна Европа, вж. Европа

Източна Стара планина, вж. Стара планина

Източно Приазовие, вж. Приазовие

Източноримска империя, вж. Византия

Илирик, пров. — 30, 37, 39, 41, 50, 69, 103—106, 115, 116, 185—187, 314, 320

 

391

 

 

Индия — 123

Иран — 118, 121, 134, 166, 168

Исакча, гр. — 152, 154

Истрия, обл. — 117

Истрия, с. в Сев. Добруджа — 157

Искър (Ескус), р. — 34, 35, 67, 88, 245, 263, 264

Искърски пролом — 263

Истър, вж. Дунав

Италия — 11, 14, 31, 32, 35—37, 96, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 131, 136—139, 145, 146, 150, 190, 191, 288, 351, 362, 373; Северна Италия — 191; Южна Италия — 105

Ихтиман, гр. — 35

 

Й.

Йонийски залив — 39

 

К.

Кабиюк, мог. — 295

Кабиюкска р. — 295

Кавала, гр. —316, 320, 328

Каварна, гр. — 197

Каварненски залив — 242

Кавказ (Кавказка верига), пл. — 94, 95, 97, 100, 109, 110, 113, 118, 123, 126—129, 134, 141, 166, 351, 361, 372; Северен Кавказ — 91, 141

Кавказка обл. — 98

Кагул, гр. — 153

Кагул, ез. — 153, 200

Кадъкьойско бл. — 293

Казаче, мог. — 157

Калабрия — 288

Каледере, р. — 154

Калеери, м. — 294

Калето, м. — 156

Калето, укр. лаг. — 292

Каленцето в Герена, ант. креп. — 157

Калисти, р. — 74

Калон Стома (Хубаво устие) — 152

Камен връх, с. в Ямболски окр. — 74

Кампания, обл. — 106

Камчийска пл. — 221, 243, 263

Камчия (Панисос, Тича, Чика), р. — 44, 67, 217, 219—221, 236, 242, 244, 249, 256, 263; Голяма Камчия — 221, 244, 295; Луда Камчия — 221, 244

Канагьол, дол. — 294

Кападокия, гр. — 141

Капаклъ дере, р. — 295

Карависияни, тема, — 290

Карасу, дол. — 156, 164, 292

Карвунска земя, вж. Добруджа

Каринтия — 111, 117, 137, 351, 361, 373

Карпен, с. във Влашко — 247

Каркинитски залив — 126, 129

Карпати, пл. — 26—31, 58, 64, 73, 79, 84, 89, 100, 101 140, 162, 230, 231, 233, 245, 248, 249, 258, 264, 350, 355, 360, 366, 372, 377; Западни Карпати — 350, 360, 370, 372; Централни Карпати — 248

Картаген, гр. — 290, 330

Касандрия, креп. — 105

Каспийски врата — 95

Каспийско море — 118, 119, 126

Катлабух, ез. — 153, 200, 203

Качолату, с. във Влашко — 247

Келарион, пристанище на Солун — 60

Керамисийско поле, обл. —188—191, 206, 207, 289, 296, 301—309, 313, 314, 322, 323, 352, 362, 367, 374, 379

Керченски проток (Боспор, Кимерийски Боспор) — 95, 96, 110, 121, 126, 166

Кефалония, о-в — 310

Кивериоти, тема — 310, 330

Кидика, м. — 245

Кизик, п-ов — 180, 329, 330

Килер баир, м. — 246

Киликия, обл. — 180

Кимерийски Боспор, вж. Керченски проток

Кипи, гр. — 96

Кипър, о-в — 179, 310, 329

Китай, ез. — 153, 200, 203

Китай — 100, 123

Клавдиопол (дн. Клуж), гр. — 15

Кланов, с. във Влашко — 247

Кладенци, с. в Толбухински окр. — 294

Кликов, р. — 247

Клиседжик, м. — 74

Коджамгзар, м. — 295

Козичино, с. в Бургаски окр. — 243

Козлодуй, гр. — 246, 263

Козлодуйска р. — 246

Козница, с. в Бургаски окр. — 243

Козя река — 244

Кокирлени, с. в Сев. Добруджа —155

Конски пл. (Дзиакан), вж. Ергени

Константинопол, вж. Цариград

Коринт, гр. — 43

Корейка, о-в — 105

Кос, о-в — 179

Косово поле — 350, 360, 371

 

392

 

 

Котел, гр. — 244

Котленски проход — 220, 243

Котлешница, р. — 244

Кох, обл. — 95

Кочо, вж. Кучи булгар

Крайдунавска Дакия, вж. Дакия

Крайова, гр. — 247

Кранево, с. във Варненски окр. — 241

Краневска р. — 241, 242

Кресненско дефиле — 326, 356, 367, 379

Крива река — 295

Крим, п-ов — 27, 96, 113, 126, 129, 142, 144, 195

Криопрозопон (Овнешка глава), нос — 126, 129, 142

Крит, о-в — 58

Крупник, с. в Благоевградски окр. — 326

Кубан (Куфис, Купи), р. — 97, 126—129, 139, 142, 144, 166

Кубратова България, вж. България

Кузу (Куву), р. — 97

Кундук, ез. — 200, 203

Купи булгар, вж. Кубан

Куршумлиите. м. — 74, 293

Кус, с. в Шуменски окр. — 294

Куфис, вж. Кубан

Кучи булгар (Кузу), р. — 97

Кърк бунар (Хисарлък), м. — 294

Кюлевча, с. в Шуменски окр. — 170

Кючуккале, укр. лагер — 293

Кюстенджа (Томи, дн. Констанца), гр. — 44, 155, 156, 158, 164, 197, 214, 219, 240, 256, 264, 279

 

Л.

Лаба, вж. Елба

Лазика, обл. — 112

Лариса, гр. — 320

Леово, с. в Сев. Добруджа — 154

Ливан — 310

Ликия, обл. — 180

Лиса планина — 244

Лом (Алмус), р. — 246

Лом, гр. — 34, 67

Ломски вал — 245, 246

Ломско бърдо — 246

Лопушански прох. — 260

Луда Камчия, вж. Камчия

Лудогорие — 159, 161, 232, 238, 256, 277, 280

Лудогорско плато — 294

Любеново, с. в Хасковски окр. — 74

Люлин, пл. — 184

 

М.

Мадара, с. в Шуменски окр. — 169, 170, 327, 356, 367, 379

Мадарско плато — 250

Маймун баир — 246

Македония, пров. — 11, 17, 35; Македония Първа — 33, 320, 322; Македония Втора—33, 320, 322

Македония, царство — 320

Македония, тема — 237, 304, 319, 320, 322

Македония, обл. — 50, 58, 86, 186, 189, 191, 196, 206, 261, 262, 307, 309, 325, 336

Малка Торложка, в. — 154

Малка Скития, вж. Добруджа

Малкото кале (Четъция), укр. — 154

Малък землен вал — 155, 156, 158, 164, 292

Малък Преславен, с. в Силистренски окр. — 293

Манастирище, с. във Врачански окр.— 246

Maprуc, вж. Морава

Марица, р. — 35, 37, 214, 318

Марица, гр. — 74

Мартиноая, с. във Влашко — 247

Марцианопол, вж. Девня

Матрона, укрепл. край Солун — 44

Мачин, гр. — 154

Мачинско поле — 156

Маяцко градище — 94

Маяцкое, с. на р. Тихая Сосна — 166

Меджиджия, гр. — 155, 292

Мелантиада (д. Яръм Бургас), сел. — 108

Меотидско езеро, вж. Азовско море

Месемврия (дн. Несебър), гр. — 44, 67, 197, 198, 201—205, 221, 274, 281, 353, 363, 375

Месопотамия — 197

Места, р. — 35, 37, 65, 184, 214, 291, 317, 318, 320, 321, 326, 327; Средна Места — 71

Миерещи, с. във Влашко — 247

Мизия. пров. — 10, 17, 34—36, 41, 43, 47, 187, 214, 231, 281, 320

Мизия ( = Северна България), обл. — 15, 17, 87—89, 120, 209, 216, 239, 255, 263

Милановска р. — 295

Минерални бани, с. в Хасковски окр. — 74

Молдавия — 151, 165, 248

Момчила, м. — 74

Монголия — 94, 99

Монголски Алтай — 94

Морава (Маргус), р. — 58, 64, 104, 245, 249, 317, 350, 352, 355, 360, 362, 366, 371, 374, 378

 

393

 

 

Моргар, геогр. название — 145

Мордия — 249

Мраморно море — 32, 47, 179, 180, 214, 352, 362, 373

Мунтения, обл. — 164

Мургаш, в. — 245

Мурсианско ез. — 28, 51

Мурфатлар, с. в Сев. Добруджа — 156, 292

 

Н.

Наисус, вж. Ниш

Нарекс, устие — 152

Невиодунум (дн. Дерново, в Панония), гр. — 51

Незидер, ез. — 51

Некропилите, залив — 126, 129, 142

Немондере, р. — 244

Немска империя — 7, 349, 359, 370

Ниазралско герме, вал — 243

Нигрита, гр. — 320

Никопол, гр. — 34, 48

Никопол, гр. в Епир — 310, 325

Никулицел, с. в Сев. Добруджа — 154, 155

Никулицелска котловина — 154, 155

Никулицелски укрепен лагер — 152, 153—155, 157—159, 164, 249

Никулицелско плато — 155

Ниш (Наисус), гр. — 35, 38, 50, 63, 67, 83

Нишава, р. — 35

Нова Черна, с. в Силистренски окр. — 74, 90, 293

Нове, вж. Свищов Нови паяар, гр. — 170, 220, 295

Новмодунум (при дн. Исакча), гр. — 28—51

Новокаменска р. — 294

Норици, с. в Италия — 110

 

О.

Обиршен, с. в Сев. Добруджа — 164

Обзор, с. в Бургаски окр. — 220, 241

Огоста, р. — 58, 246, 263

Одер, р. — 26, 27

Одесос, вж. Варна

Одрин (Адрианопол), гр. — 38, 43, 44, 55, 63, 65, 197, 214

Ока, р. — 30

Олт, р. — 247, 263

Олтец, р. — 247

Олтянка, с. във Влашко — 247

Онгъл — 14, 17, 18, 135, 139, 145—151, 153, 154, 158—164, 175, 192, 193, 195, 196, 199—203, 205, 207, 208, 20, 213, 216, 221, 227, 239, 248, 268, 272—280, 352, 363, 373

Оногурий, креп. — 112

Оногхонтор булгар, р. — 97

Опашката, м. — 74

Опсикион, тема — 280, 311, 312, 319

Орукли, дол — 155

Османов юрт, в. — 243

Остров, с. във Врачански окр.— 246

Островски вал — 245—247, 263

Островско кале — 246

 

П.

Палестина — 179

Памукчидере, р. — 295

Панагюрище, гр. — 20

Панаса, гр. — 43

Панаирдере, р.—220, 241

Пангей, пл. — 326, 328, 356, 367, 379

Панега, р. — 263

Панисос, вж. Камчия

Паницово, с. в Бургаски окр. — 220

Панонци, с. в Италия — 110

Панония — 14, 29, 30, 41, 58, 61, 100—102, 105, 106, 111, 112, 135, 136, 141, 145, 146, 150, 185, 187, 191, 207, 301—304, 326, 351, 357, 361, 368, 372, 379

Парион, о-в — 184

Пастирско градище— 116

Пауталия (Велбъдж, дн. Кюстендил), гр. — 35, 67

Певки (Пюки), о-в — 17, 146, 152, 153, 157—159, 164, 208, 252

Пезаро, гр. — 14, 137

Пелопонес, о-в — 50, 51, 58, 65, 68, 107, 310

Перешчепанское, с. в Полтавска обл. — 168

Переяславл, гр. — 72

Перинт (дн. Хераклея), креп. — 47

Перник, гр. — 78, 91, 356, 367, 379

Пернишка креп. — 326

Перунова гора, м. — 91

Петре, м. — 292

Печена могила, м. — 74

Печенегия — 249

Печеняга, с. в Сев. Добруджа — 157

Пещера, гр. — 91

Пещера, с. в Сев. Добруджа — 155

Пирин (Перун), пл. — 78, 91

Пиринчтепе, възв. — 212

Плиска (Абоба) — 72, 212, 224, 242, 245, 249—251, 255, 265, 291, 295, 327, 355, 356, 360, 377, 378

Плисковски вал — 153, 155

Пловдив (Пулпудева, Филипопол), гр. — 34, 44, 55, 63, 106, 214

Пловдивска област — 291

Плоещ, гр. — 247, 248

Поарта Алба, с. в Сев. Добруджа — 292

Подунавие — 18, 86, 87, 89, 195, 197, 230, 237, 349—351, 361, 362, 371, 372

 

394

 

 

Полковник Чолаково, с. в Силистренски окр. — 294

Поморие (Анхиало), гр. — 43, 47, 67, 197

Понтийско море, Понт Евксински, вж. Черно море

Попина, с. в Силистренски окр. — 74, 76, 79, 293

Попов кладенец, р. — 295

Попович, с. във Варненски окр. — 243

Поройници, с. във Влашко — 247

Портица, прот. — 152

Прага, гр. — 75

Превалитана, пров. — 187

Преградата, окоп — 220, 244

Преслав, гр. — 72, 74, 327, 338

Преславска пл. — 220

Приазовие — 138, 140, 144, 191

Придунавска Мизия, вж. Мизия

Прилепско поле — 206

Припет, р. — 27

Приселци, с. в Бургаски окр. — 243

Присяка, с. в Румъния — 164

Причерноморска обл. — 140

Провадийска р. — 217, 219—221, 229, 232

Провадийско плато — 220

Проконез, о-в — 184

Прут, р. — 73, 153, 154, 163, 164

Псков, гр. — 72

Птича могила, м. — 295

Пулпудева вж. Пловдив

Пъкуйул луй Соаре о-в — 294

Първа Армения пров. — 319

Първа Македония, вж. Македония

Първа Сарматия — 132

Първа (същинска) Тракия, пров. — 214

Пърлита, р. и в. — 155

Пършани ной, с. във Влашко — 247

Пятра рошие, възв. — 155, 156

 

Р.

Равена, гр. — 11, 290

Равенски Пентапол (Равенски екзархат), обл. — 135, 137, 150, 191

Разград (Абритус), гр. — 67, 212, 294

Разгулуй, р. — 154, 155

Разделна, с. във Варненски окр. — 74

Разелм, ез. — 157

Расова, гр. — 156

Расово, с. в Михайловградски окр. — 246

Рациария (дн. Арчар, Видинско) ,гр. — 34, 43, 67

Рендина, р. — 317, 320, 328

Рила, пл. — 184

Рим, гр. — 29, 35, 101, 103, 105, 143, 270, 337, 338

Римини, гр. — 137

Римска империя — 29, 30, 80, 289, 319, 334, 358, 369, 381

Ринхин (Ринхион), р. — 64, 180, 184

Риш, с. в Шуменски окр. — 244, 245, 249

Ришки прох. — 244

Рогука, дол — 155

Родопа, пров. — 35, 37, 187, 214, 320

Родопи (Родопе), пл. — 35, 67, 71, 214, 235, 291, 313, 318, 327, 357, 368, 380; Западни Родопи — 65; Източни Родопи — 74; Централни Родопи — 71; Южни, Югозападни Родопи — 327, 328

Родос, о-в — 121, 156, 179

Рось, р. — 166

Роякско плато — 220

Румъния — 73, 164,263

Руна, вж. Дунав

Русе (Сексагинта Приста), гр. — 67

Русенски Лом, р. — 221, 256, 338

Русия — 12, 143, 249

Руска Вочилор, м. — 247

Русков рът, м. — 243

 

С.

Сава, р. — 40, 41, 66, 110, 114, 214

Салтов, с. на р. Донец — 166

Салмановска р. — 295

Сардиния, о-в — 105

Сармати, с. в Италия — 110

Сароски залив, при гр. Енос — 108

Сасък (Кундук), ез. — 153

Сатулуй, бл. — 157

Свеви, с. в Италия — 110

Свещено устие — 152

Свищов (Нове), гр. — 67

Севастопол, гр. в Мала Азия — 30

Северен Дагестан — 97

Северен Донец, вж. Донец

Северен Кавказ, вж. Кавказ

Северна Африка, вж. Африка

Северна Добруджа, вж. Добруджа

Северна Италия, вж. Италия

Северна Новакова бразда, вал — 247, 263

Северна Тракия, вж. Тракия

Севернобесарабски вал — 153, 154

Севлиево, гр. — 74

Сеймени мари, с. в Сев. Добруджа — 156

Сексагинта Приста, вж. Русе

 

395

 

 

Секуриска (при с. Черковица, Никополско), креп. — 34

Сенгалия, гр. — 137

Сепинум (дн. Сепино), гр. в Италия — 136

Сердика, вж. София

Серес (Сисе), гр. — 65, 67, 326

Серет, р. — 73, 153, 163, 164, 239

Сивков дол, р. — 295

Сике, предгр. на Цариград — 117

Силистра (Доростол, Дръстър), гр. — 10, 43, 47, 212, 215, 279, 291, 292, 353, 364, 375

Симинокул, с. в Сев. Добруджа — 155

Сингидунум, вж. Белград

Сини вир, с. в Шуменски окр. — 74

Синое, с. в Сев. Добруджа — 157

Сиракуза, гр. — 131, 143

Сирмиум (Сирмий, Срем), гр. — 40, 42, 101—103, 105, 106, 110, 111, 117, 135, 185, 187, 304, 356, 367, 378

Сирия — 179, 289, 319

Сицилия, о-в — 105, 179, 288

Скандинавия — 14, 6

Скадрус, вж. Шар пл.

Скиатия (дн. Скиатос), о-в — 298

Скития (Добруджа), пров. — 34, 35, 43, 24, 323

Скития (Голяма Скития) — 11, 14

Скопелос, о-в — 320

Скопие (Скупи), гр.—67

Скрипка, в. — 155

Скът, р. — 246

Скупи, вж. Скопие

Славиния — 18, 71, 84, 88, 90, 92, 225, 230, 233—238, 260—262, 279, 310, 311, 313, 315, 321, 328, 354, 357, 364, 365, 368, 376, 377, 379

Слатина, с. в Румъния — 164

Слащен, с. в Благоевградски окр. — 327, 356, 367, 379

Словакия — 326

Слон, креп. — 248

Смирна, гр. — 180

Смоленска тема — 71

Созопол, гр. — 67, 281

Солун (Тесалоника), гр. — 35, 38, 42—46, 54—65, 67, 69, 70, 80, 83, 86, 106, 111, 180—192, 195, 206, 233, 234, 236, 239, 280, 289, 296—299, 301—303, 305—309, 311 321, 324, 325, 328, 330, 350—352, 356, 357, 360— 362, 367, 368, 372—374, 378, 379

Солунска област — 42

Солунско поле — 324

Софийско поле — 356, 366, 378

София (Сердика, Средец), гр. — 20, 35, 37, 38, 50, 63, 67, 83

Спасено (Преградата), окоп — 220, 243

Спорадски о-ви — 298

Сребърна, с. в Силистренски окр. — 74

Среден Днепър, вж. Днепър

Средна Азия, вж. Азия

Средна Гърция, вж. Гърция

Средна Елба, вж. Елба

Средна Места, вж. Места

Средец, вж. София

Срем (Сремска обл.) — 40, 47, 101, 105, 114

Ставрополски възвишения, вж. Ергени

Стайовец, в. — 245

Стайко, дол. — 155

Стан, с. в Шуменски окр. — 295

Стана, плато — 250, 295

Станиславец, с. във Влашко — 247

Стара Загора, гр. — 34, 44

Стара планина — 15, 34, 44, 63, 64, 87—89, 103, 115, 193—195, 197, 205, 211, 214—216, 218, 221, 222, 225—227, 229—232, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 249, 255, 258, 263, 264, 267, 276, 277, 279, 281, 282, 284, 291, 307, 315, 318, 320, 350—352, 355—357, 360—362, 365, 367, 368, 372—374, 377, 378; Източна Стара планина — 14, 64, 87, 161, 215, 217, 219—221, 229, 234, 243—245, 256, 278, 279, 295, 315, 353, 363, 375; Средна Стара планина — 245

Стареца, м. — 74

Старо село, с. в Силистренски окр. — 74, 292, 293

Старо Сърбещи, с. в Сев. Добруджа — 153

Стеврек, с. в Търговищки окр. — 244

Стража, в. — 155

Странджа, пл. — 34, 214

Стримон, клисура — 291, 307, 312, 313, 316—318, 320—323, 325, 328

Струма (Стримон), р. — 67, 71, 180, 182, 184, 185, 262, 291, 317, 318, 320, 321, 324—327, 356, 367, 379; Горна Струма — 326; Средна Струма — 326

Струмица, р. — 65, 320

Стублата, м. — 74

Ступари, възв. — 155

Супра Довуерн, плато — 154

 

396

 

 

Стърмен, с. в Русенски окр. — 293

Стърмина, м. — 247

Сърбия — 12

 

Т.

Табия, укр. — 246

Табия, укр. лагер —292

Таврически п-ов — 119

Таица, р. — 154

Тамански залив — 129

Тамански п-ов — 142

Танаис, вж. Дон

Татаре, дол. — 157

Таукчи, възв. — 244

Таукчидере, р. — 244

Таукчитепе, в. — 244

Теплезица, с. във Влашко — 247

Тервел, гр. — 294

Термите, край Бургас — 47

Термопили, прох. — 33, 35, 106, 108

Тесалия — 33, 58, 59, 65, 69, 106, 116, 320, 322, 325

Тесалоника, вж. Солун

Теслуй, р. — 247

Тива, гр. — 65

Тимок (Тимакус), р. — 34, 50, 58, 64, 88, 245, 247, 249, 355, 366, 378

Тиса, р. — 30, 64, 70, 101

Тихая Соена, р. — 166

Тича, вж. Камчия

Томи, вж. Кюстенджа

Топир (дн. Русион), креп. — 37

Топчийско, с. в Бургаски окр. — 243

Тракия, пров. (диоцез) — 11, 17, 30, 32—34, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 53, 96, 102, 103, 105, 107, 111, 115, 116,146, 187, 193—197, 207, 208, 211,213—216, 222, 223, 252, 255, 267—269, 275, 276, 279, 280, 282,290, 320, 353, 363, 375

Тракия, тема — 186, 288—291, 300, 303, 304, 307, 311, 313—316, 318, 319, 322, 325, 355—357, 366—368, 377—380

Тракия, обл. — 37, 62, 65, 71, 87, 108, 122, 184, 185, 189, 192, 196, 209, 214, 216, 224, 234, 235, 237, 255, 262, 277, 279, 282, 302, 303, 306, 308; Западна Тракия — 325; Източна Тракия — 237; Северна Тракия — 65, 279, 280; Югоизточна Тракия — 214

Трансилвания — 15, 73, 248

Трансмариска, вж. Тутракан

Траянови врата, прох. — 214

Траянопол, гр. — 214

Трезмис, ант. креп. — 156

Трикала, гр. — 320

Тропеум, гр. — 44

Тулча, гр. — 154

Тулучещи, с. до ез. Братеш — 153

Тунджа, р. — 34, 214

Турис, гр. — 36

Туркоян, с. в Сев. Добруджа — 156

Турну Северин, гр. — 247, 263

Тутракан (Трансмариска), гр. — 34, 292

Тушовица, с. в Шуменски окр. — 244

Туховище, с. в Благоевградски окр. — 327

Търговище, гр. — 74

Тюркски хаганат (Тюркия) — 94, 98, 118, 119, 131, 134, 141, 249

Тяншан, пл. — 123

 

У.

Узия — 249

Узунджа, в. — 244

Украйна — 151; Южна Украйна — 248

Улка, р. — 144

Улметум, креп. в Сев. Добруджа — 34, 50

Унгария — 51

Урлиени, с. във Влашко — 247

Утус, вж. Вит

 

Ф.

Фанагорийска епархия — 129

Фанагория (Фанагурис), гр. — 96, 126, 128, 129, 142

Фандъклийска р. — 220, 241, 242

Фано, гр. в Италия — 137

Фидан бунар, дол. — 243

Филипи, при Гюмюрджина — 71, 317

Филипопол, вж. Пловдив

Флорилор, кале и дол — 154

Франкска империя — 7, 335, 349, 359, 370

 

Х.

Хазарски хаганат (Хазария) — 14, 98, 134, 161, 233, 249, 282

Хайредин, с. във Врачански окр.— 246, 263

Хайредински вал — 245, 246

Халкедон, гр. — 121, 179

Халкидически п-ов — 105, 299

Хемимонт (Втора Тракия), пров. — 34, 214, 320

Хемус, вж. Стара планина

Хераклея, гр. — 214

Херсон, гр. — 96, 119, 139, 249, 300, 309, 330

Херсонес, вж. Галиполски п-ов

Хетукоме (дн. с. Хтос в Изт. Тракия), сел. — 108

Хиос, о-в — 180

Хипийски пл. (Конски пл.), вж. Ергени

 

397

 

 

Хисарлъка, м. — 74

Хорум Марги (дн. Кюприя), гр. — 104

Храдок, зем. лагер — 156

Хума, с. в Разградски окр. — 294

Хумаринско градище — 94

Хунну, хун. плем. съюз — 100

 

Ц.

Цариград (Византион, Константинопол), гр. — 10, 11, 25, 32, 35, 38—40, 43, 47—49, 53, 55, 62, 69, 83, 102, 104—106, 108, 109, 111, 115—118, 120—125, 129, 131, 133, 136, 141, 162, 180—182, 184, 187, 189—191, 194, 195, 197, 206, 211, 214, 220, 224, 230, 236, 239, 256, 262, 267—271, 273, 274, 276, 280, 281,288—291, 297, 299, 302, 303, 306, 308, 309, 316, 318, 324, 329, 330, 334, 337, 338, 350—352, 355—357, 360—362, 365, 367, 368, 372—374, 377, 378, 380

Цар Крум, с. в Шуменски окр. — 74, 295

Цибрис (Цебрус), р. — 67, 245, 246

Централна Азия, вж. Азия

Централни Карпати, вж. Карпати

Цигуля, в. — 155

Цикладски о-ви — 59

Цонево, с. във Варненски окр. — 243, 244

Цурта, р. — 103, 115

Цурулон (дн. Чорлу), гр. — 47, 53

 

Ч.

Чаирите, в. — 293

Чдар булгар, р. — 97

Червен бряг, м. — 292

Черна, р. — 244

Черна вода (Аксиопол), гр. — 34, 155, 156, 158, 164, 256, 292

Чернилско блато — 292

Черницата, м. — 74

Черниче, с. в Благоевградски окр. — 326

Черно море (Понтийско, Понт Евксински) — 28, 32, 34, 63, 65, 67, 87, 95, 110, 118, 119, 126—129, 132, 134, 140, 142, 146, 155, 156, 161, 163, 165, 193, 194, 203, 207, 209, 210, 214—216, 218—221, 225, 227, 229—231, 233, 240,241, 243, 249, 263, 264, 267, 278, 291, 353 355, 356, 363, 366, 367, 375, 377, 378

Черноморски басейн — 121

Черноморско крайбрежие — 242

Чехословакия — 326

Чика, вж. Камчия

Чипровец, гр. — 15

Чокърия де сус, с. в Сев. Добруджа — 156

 

Ш.

Шабла, нос — 240

Шар (Скадрус), пл. — 66, 67

Шкодренско ез. — 350, 360, 371

Шкорпиловци, с. във Варненски окр. — 220, 241

Шумен, гр. — 87, 295

Шуменски възв. (плато) — 87, 161, 193, 194, 212, 214, 215, 216, 220, 231, 250, 278, 353, 364, 375

Шуменско — 217

 

Щ.

Щип (Астапус), гр. — 67, 320

 

Ю.

Югославия — 326

Южна Албания — 65

Южна Армения, вж. Армения

Южна Белорусия — 26, 27

Южна Бесарабия, вж. Бесарабия

Южна Италия, вж. Италия

Южна Русия, вж. Русия

Южна Украйна, вж. Украйна

Южен Епир, вж. Епир

Южнобесарабски вал — 153, 155, 203, 353, 363, 375

Юзег, вж. Бузан

Юпер, с. в Разградски окр. — 74

Юрта, дол — 243

Юрта, м. — 74

Юстиниана Прима, гр. — 56

 

Я.

Яйленска р. — 241

Яломица, р. — 47, 48, 73, 247

Ялпул, ез. — 153, 200, 203

Янтра (Ятрус, Етър), р. — 48, 67, 244

Япония — 171

Ятрус, креп. при с. Кривина, Русенски окр. — 34, 105

 

[Previous]

[Back to Index]