Образуване на българската държава

Петър Петров  (Издателство Наука и изкуство, София, 1981)

 

Посвещава се на 1300-годишнината на България,

на нейния трудолюбив и героичен народ.

Авторът

 

Съдържание

Корица..

   Предговор

А. СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ ДО ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

I. Българските славяни

   1. Нападения на Балканския полуостров (V—VI в.)

       Балканският полуостров в навечерието на заселването на славяните    Произход и прародина на славяните    Венети, славини и анти    Първи разселвания    Първи нападения на Балканския полуостров    Засилване на славянските нападения през втората четвърт на VI в.    Нападения на Балканския полуостров през втората половина на VI в.    Имало ли е заселване на славяни на Балканския полуостров до края на VI в.?

   2. Заселване на Балканския полуостров

       Войни с Византия през първите десетилетия на VII в.    Териториално разположение на отделните славянски племена    Български (югоизточни) славяни    Славяните и завареното местно население на Балканския полуостров

   3. Обществено-икономическо развитие през VI—VII в.

       Бит, религиозни вярвания и военно дело    Обществен живот през VI—VII в.    Славянското военноплеменно обединение в Подунавието

 

II. Прабългарите

   1. Прабългарите до 30-те години на VII в.

       Произход и народностно име    Прабългари и хуни    Прабългарите и Византия    Прабългари и авари

   2. Старата Велика България

       Прабългарите в Тюркския хаганат    Кубратовата „Велика България”    Разпадане на прабългарския племенен съюз и разселване на част от прабългарите

   3. Прабългарите в Онгъла

       Какво трябва да се разбира под названието Онгъл?    Прабългарската укрепителна система около Дунавската делта    За броя на Аспаруховите българи

   4. Обществено-икономическо развитие през VI—VII в.

       Бит и религиозни вярвания    Обществен живот и военно дело

 

Б. ОБРАЗУВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 I. Образуване на българската държава

   1. Славяни, прабългари и Византия през 70-те години на VII в.

       Политическата обстановка на Балканския полуостров    Настаняване на Куберовите българи в Македония    Войната на Аспаруховите българи с Византия

   2. Създаване и устройство на българската държава

       Развой на бойните действия на юг от Дунава    Условията на мирния договор    Устройство на българската държава    Граници, столица, владетел

   3. Годината на образуване на българската държава

       Сведенията на хронистите    Материали на Шестия вселенски събор    Въпросът за началото на държавата

 

II. България през последните две десетиелтия на VII в.

   1. Период на мирни отношения с Византия

       Създаване на тема Тракия    Укрепителна дейност в българската държава

   2. Опитът на Куберовите българи да превземат Солун

   3. Българо-византийската воина през 688—689 г.

   4. Войната с хазарите през 700 г.

 

Заключение

 

   Съкращения

   Списък на използваните извори  —  Списък на по-често използваната литература

Резюме (RU)    Summary (EN)    Resume (FR)

   Именен указател    Географски указател

 

[Back to Main Page]