Карпошовото въстание (1689 г.), Петър Петров

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

  1. Antoljak, St. Doprinos kritickom proucivbanju uzvora I literature o Karposevom ustanku (1689). - В: Прилози, г. XX. бр. 2. Скопие. 1989. с. 11-19.
  2. История на България. Т. 4, С., 1983, с. 220-238.
  3. Матковски, Ал. Турски документи од времето на Австро-турската воjна и непосредно пред Карпошовото востание (Од 21 април до 14 октомври 1689 год.) - В: Гласник на Институтот за национална историjа, г. XV, бр. 1, Скопие, 1971, с. 157-186.
  4. Матковски, Ал. Отпорот во Македониjа. Т. IV. Скопие, 1983. с. 369-554.
  5. Матковски, Ал. и К. Аручи. Македонjа во Silahadar tarihi на Ф'нд'клили Силахдар Мехмед ага (1668-1694). - В: Историjа, г. III, бр. 2. 1977, Скопие, с. 137-160.
  6. Матковски, Ал. и К. Аручи. Македониjа во хрониката на Мехмед Рашид ефенди (1668-1721). - В: Гласник на институтот за национална историjя, г. XIX. бр. 1. Скопие. 1975. с. 235-260.
  7. Матковски, Ал. и К. Аручи. Македонjа и соседните области во хрониката на Џевдет паша (1689-1824) - В: Гласник на институтот за национална историjа, г. XXIV, бр. 1. Скопие, 1980, с. 192-193.
  8. Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през 15-18 век. Т. I, С., 1971, с. 247-274.
  9. Димитров, Стр. Бунтовни движения в Търновско и Източна България по време на Чипровското въстание. - В: Ист. преглед, 1988. кн. 10, с. 35-47.
[Previous]
[Back to Index]