История на Видинското княжество до 1323 г.

отъ Петъръ Никовъ

 

 

Годишникъ на Софийския университетъ

Историко-филологически факултетъ. Книга XVIII, 8

 

Печатница П. Глушковъ, София 1922

 

По тематиката:

Ал. Узелац, Под сенком Пса - Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века (Утопија: Београд 2015) (@ www.academia.edu)

Съдържание

 

1. Прѣдистория и генезисъ на видинското княжество

Първитѣ извѣстия за Видинъ  —  Видинъ като крѣпость и като центъръ на область и на епископия въ българската държава  —  Разлика въ положението на видинската область въ първото и въ второто българско царство  —  ...  —  Дотогавашното развитие на видинската область довежда до обособяването ѝ въ особено видинско княжество подъ Шишмана

 

2. Видинското княжество до 1323 година

Основательтъ на видинското княжество, неговиятъ прозходъ и въпросътъ за врѣмето на основаването на княжеството  —  Политическото положение на видинския князъ спрѣмо търновското царство    Шишманъ полунезависимъ князъ, стоящъ подъ татарско покровителство  —  Граници на видинското княжество   —  ...  —  Михаилъ бива избранъ (1323 г.) за български царь - неговото видинско княжество се съединява съ България

 

Приложения

 

[Back to Main Page]