Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ

 

Петко Пѣевъ

 

Печатница „Стопанско Развитие" – София, ул. „Бачо Киро" 1

1932 г.

 

Книгата в .pdf формат (12.6 Мб)

Съдържание

Схеми

 

    Предговоръ  (На загиналитѣ отъ Плѣвенски 57 п. полкъ")

 

ЧАСТЬ I. ДЕЙСТВИЯТА СРЕЩУ СЪРБИТѢ ПРЕЗЪ 1915 ГОД.

1. Мобилизация, съсрѣдоточение и обявяване на войната  (10.IX–1.X.1915)

    Мобилизация  — Съсрѣдоточение къмъ границата  — Обявяване на войната

 

2. Боеве за минаване на рѣка Тимокъ  (1–14.X.1915)

    Бой за в. Глоговица  —  Бой на дѣсниятъ брѣгъ на р. Тимокъ

 

3. Отъ р. Тимокъ до р. Българска Морава — Боеве за гр. Нишъ  (15–30.X.1915)

    Бой при с. Бордимо  —  Бой източно отъ с. Дервентъ  —  Бой за Грамада  —  Влизане въ Нишъ и преследване на сърбитѣ къмъ р. Морава  —  Бой на дѣсния брѣгъ на р. Българска Морава

 

4. Преследване на сърбитѣ отъ рѣка Морава до Косово поле  (31.X–21.XI.1915)

    Отѣ р. Морава до р. Топлица и гр. Прокупля  —  Преследване и бой при в. Врата  —  Преследване и бой при с. Кечеколъ  —  Отъ Кечеколъ презъ Прищина за Косово-поле

 

ЧАСТЬ II. ДЕЙСТВИЯТА СРЕЩУ СЪГЛАШЕНЦИТѢ 1916–1918 Г.

1. Заминаването на полка на югъ до заемане позиция на Южния фронтъ  (22.XI.1915–12.VI.1916)

    Отъ Косово поле до Скопие  —  Отъ Скопие до с. Чинарли (на Южния фронтъ)

 

2. На Дойранската укрепена позиция южно отъ Пальорка презъ 1916 г.

    Заемане на позицията  —  Техниката на помощь  —  Рекогнисцироваченъ бой на 22 августъ  —  „Спокойнитѣ“ дни на позицията и единъ епизодъ презъ тѣхъ

 

3. На Дойранската укрепена позиция южно отъ Пальорка презъ 1917 г.

    Погледъ къмъ миналото и перспективи за бѫдещето, които се очъртаватъ при настѫпването на новата 1917 год.  —  Дейностьта на полка презъ първото полугодие  —  Дейностьта на полка презъ второто полугодие

 

4. На Дойранската укрепена позиция южно отъ Пальорка презъ 1918 г.

    Общо военно положение и състоянието на полка презъ пролѣтьта и лѣтото  —  Организиране отбраната и приготовления за настѫпление къмъ Солунъ  —  Бойна дейность  —  Септемврийски боеве  —  Трагедията на победителя

 

Заключение

 

Таблици за преведенитѣ въ полка офицери, подофицери и войници (№№ 1–9)

 

Списъкъ на убититѣ, умрѣли отъ рани и умрѣли отъ болести офицери, подофицери и войници отъ 57 полкъ презъ периода на войната

Списъкъ на всички офицери и офицерски кандидати взели участие въ войната съ 57 п. полкъ

 

[Back to Main Page]