Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка

Учебный словарь, том первый

Пенка Филкова

 

Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка

Учебный словарь, том первый

 

Пенка Димитрова Филкова

 

Софийски университет „Климент Охридски"

София, 1986

 

[[ недостающие страницы - 384-385 ]]

 

Редактор: проф. К.Г. Бабов

Рецензент: проф. Н.М. Дилевски

 

 

Учебният речник е предназначен за студентите от специалността "Руска филология", а така също и за студентите българисти, слависти, историци и за всички, които се интересуват от вековните руско-български езикови връзки.

 

Хронологичните граници на речника са много широки /ХI-ХХ вв./. Поради това в него са представени както старобългаризми и церковнославянизми, проникнали в системата на руския литературен език, така и думи, които са останали на периферията му или са отпаднали от употреба. За да се разкрият по-пълно лексикалните врьзки, в речника са дадени и някои оказионални старобългаризми и църковнославянизми, засвидетелствувани с единични примери в староруската писменост и литература.

 

В речника са зафиксирани в закръглени цифри около 32 000 старобългарски и церковнославянски думи.

 

© Софийски университет "Климент Охридски"

 


 

 

Предисловие 3

1. Общие принципы словаря "Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка" 13

2. Предмет описания словаря "Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка" 15

3. Проблемы терминологии (32)

Староболгаризмы (39) - Церковнославянизмы (44)

4. Критерии отбора староболгаризмов и церковнославянизмов 46

5. Источники словаря 56

6. Отбор лексического материала (1-4) 59

5. Семантическое описание староболгаризмов и церковнославянизмов в словарных статьях 76

6. Принципы толкования слов 82

7. Принципы гнездования в словаре 82

8. Грамматическая характеристика слов 84

9. Цитирование источников в словаре 85

Послесловие 85

 


 

 

СТАРОБОЛГАРИЗМЫ И ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Том I

Пенка Филкова

 

Одобрено за печат от УРС на 18.06.1986 г., прот. № 42/3-86

формат 700/1000/16

Тираж 500

Печатни коли 32,38 Издателски коли 40 УПК 24,18

Подписано за печат на 24.03.1987 г.

Цена 3,42 лв.

 

Отпечатано в издателско-печатната база при ЕЦНПФКС София, ул. "Тина Киркова" - 1; Пор. №

 

[Back to Index]