Речник на Блъгарскый языкъ
съ тлъкувание речи-ты на блъгарскы и на русскы

Събралъ, нарядилъ и на светъ изважда
Найденъ Геровъ
 

Пловдивъ.
Дружествена печатница "Съгласие"
1895-1904(8)


Увод към второто, фототипно издание от 1975 г.


чясть прьва. А-Д  (1895) :   gerov_rechnik_tom_1.pdf   ( 44.1 Мб)
чясть втора. Е-К  (1897) :   gerov_rechnik_tom_2.pdf   ( 45.1 Мб)
чясть третia. Л-О  (1899) :   gerov_rechnik_tom_3.pdf   ( 42.5 Мб)
чясть четвръта. П  (1901) :   gerov_rechnik_tom_4.pdf   ( 39.7 Мб)
чясть пята. Р-IА  (1904) :   gerov_rechnik_tom_5.pdf   ( 61.3 Мб)

Допълнение на българския речникъ на Н. Геровъ. Събралъ, наредилъ и изтълкувалъ Т. Панчевъ  (1908) :  gerov_rechnik_dopylnenie.pdf   ( 32.6 Мб)


[Back to Main Page]