Списък на фашистката литература, подлежаща на изземване

съгласно XII-то постановление на Министерския съвет от 6 октомврий 1944 год.

 

(Държавен Вестник, бр. 225 — 1944 г.)

 

Министерство на пропагандата

 Наредба № 10

Сканове в .pdf формат (12 Мб)

 

Съгласно 12-то постановление на Министерския съвет, взето и заседанието му от 6 октомврий 1944 г., протокол № 194 (Д. В. бр. 225 1944 г.), изземват се от държавата всички книги с прогермански и изобщо фашистки и расистки характер, както и книгите написани против Съветския съюз и свободолюбивите народи от всички лица и места, където и да се намират те.

 

В изпълнение на горното нареждам:

 

            1) Подлежат на изземване, като литература, която се засяга от 12-то постановление на Министерския съвет, книгите вписани в приложения списък, изработен от Министерството на пропагандата и съставляващ неразделна част от настоящата наредба.

 

Книги, невключени в приложения списък, но които по съдържание отговарят на квалификацията дадена от поменатото постановление, може да се изземват, съгласно допълнителни списъци, които ще се изработват последователно от Министерството на пропагандата. Ако такива се окажат, без да са посочени в списъците на Министерството, то се предоставя на областните инспектори на Министерството на пропагандата, със съдействие на ОФ комитетските органи и тия на милиционерските власти, да ги блокират и донесат в Министерството с мотивиран доклад, след което с тия книги ще се постъпва съгласно допълнителните наредби на Министерството.

 

            2) Задължават се гражданите да предадат на областните инспекции на Министерството на пропагандата по начин определен от тях, или на местните органи на милиционерските власти, под наблюдението на инспекторите на пропагандата, всички книги посочени в списъците към тая наредба като подлежащи на изземване.

 

            3) Не се изземват книги от народните библиотеки, от университетската библиотека и от библиотеките на висшите културни и учебни заведения. Не се изземват също така книги с религиозно съдържание.

 

            4) Книги с квалификацията определена в 12-то постановление, които се съхраняват в селските, градските, общинските библиотеки и читалища, библиотеките на Б. з. к. банка, Б. н. банка, Популярните банки, Военните библиотеки (в казармите и военните клубове), библиотеките на всички видове кооперации, училищни библиотеки, тия от разни дружества (въздържателни, научни, спортни и пр.) и всички други книги от обществените библиотеки и читалища не се изземват, но се отделят, описват и запечатват, като по един екземпляр от подробния опис се изпрати веднага в Министерството на пропагандата, Дирекцията на народната милиция и Народната библиотека. С тия книги ще се постъпва, съгласно допълнителните упътвания, които ще последват от Министерството на пропагандата.

 

 

4

 

            5) Областните инспекции на пропагандата да съставят списъци на немски, италиански и др. книги със съдържание, което може да бъде квалифицирано като такова, което се засяга от 12-то постановление на Министерския съвет и по един екземпляр от тия списъци да изпратят в Министерството. Дирекцията на народната милиция и Народната библиотека. Министерството на пропагандата ще определи окончателно, кои книги от тия списъци ще подлежат на изземване.

 

            6) Всички книги на немски и италиански дружества, институти и училища да бъдат прегледани от нарочно съставени комисии при областните инспекции на пропагандата, със съдействието на органите на Народната милиция и тия на училищните, библиотечни или читалищни власти. Ако в тях се укажат книги със съдържание, което се инкриминира от 12-то постановление, да се състави списък за тях, от които по един екземпляр да се изпрати в Министерството на пропагандата, Народната библиотека и Дирекцията на милицията. Инкриминираните книги се блокират от местните милиционерски власти до получаване допълнително нареждане от Министерството на пропагандата.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Това нареждане важи за книгите, които не са включени в списъците на Министерството на пропагандата. Включените в списъците книги се изземват направо.

 

            7) Библиотеките на лица, осъдени по Наредбата-закон за Народния съд, трябва да бъдат незабавно запечатани и описани от органите на народната милиция със съдействието на органите на Министерството на пропагандата, библиотечните или училищни власти, като подробен опис на книгите се изпрати до Министерството на пропагандата, Дирекцията на Народната милиция и Народната библиотека. С тия библиотеки ще се постъпва съгласно допълнителните наредби на Министерството на пропагандата. Книгите включени в списъците на Министерството за подлежащата на изземване книжнина, се изземват направо.

 

            8) Иззетите книги се съхраняват до предаването им, от местните пласти, които провеждат изземването, под наблюдението на органите от областните инспекции на Министерството на пропагандата. Тия книги подлежат на претопяване, заради което и съгласно 4-то постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 27. IV. 1945 г. протокол № 74 (Д. В. бр. 110 от 15. V. 1945 г.) чл. 6, пета група, областните инспектори на пропагандата да съставят подробни протоколи заедно с органите на Дирекцията на Храноизноса и при съдействието на тия на Милиционерските власти, въз основа на което ще става предаването на иззетата книжнина, като книжни отпадъци, на Дирекцията на Храноизноса. Предаването, превозването и претопяването на въпросната литература Става под непосредствения надзор на органите на Народната милиция.

 

София, 8. VI. 1945 гол.

МИНИСТЪР: (п) Д. КАЗАСОВ

 

Верно с оригинала,

Началник на административния отдел: (п) Тр. Трифонов

 

 

 

5

 

СПИСЪК на фашистката литература, която се иззема и забранява

 

№ Име на автора и на книгата

 

1.     Антонов Любен. Ликът на Македония

2.     Аргуст Петер. Победата на истината

3.     Ангелов Иван. Светлина

4.     Абаджиев Крум. За величието на Царя и Родината

5.     Антим Ловчански митр. Църквата и социалните учения

6.     Александров Гр. свещ. Заветите на Царя Обединител

7.     Андреев Димитър. Реч произнесена по проекта за отговора на тронното слово на 8.XII.1943 г.

8.     Атанасов Никола. Царят говори

9.     „ „ . Царят пред своя народ

10.  Абаджиев Любомир. Марония, градът на маслиновата рента

11.  Балкански Б. Н. Материална и духовна култура на Германия

12.  Беро Анри. Трябва ли света да се освободи от английското иго

13.  Бобевски Л. Към победа

14.  Бръшлянов Ц. Държавната реформа

15.  Боев Асен. Рицарите на новото време

16.  „ „ . Велика и вечна България

17.  Боев Асен и Н. Котов. Защо е гордост да си българин

18.  Бачеваров Б. Истинският образ на амер. демокрация

19.  Близнаков д-р Т. Стопански организации и институти за съгласуване на тяхната дейност в Германия

20.  Бенте Херман. Германската земевладелска политика

21.  Бауер д-р Вилхелм и Д-р Петер Деен. Факти и цифри в Германия

22.  Брюи де Жорж. Виновникът Рузвелт

23.  Бергер Ханс Шварц. Случай край границата

24.  Батай. Корпоративен строй

25.  Бердяев Николай. Съветската философия и воюващия атеизъм

26.  Богданов Иван. Д-р Анте Павелич разреши Хърватския въпрос

27.  Бояджиев Христо. Реч на организатора при главния щаб на Бранник, произнесена в Шумен

28.  Боев Петър. Човекът в комунистическия рай

29.  Болер Ханс Херман. Занаятчийството в Германия

30.  Валини Г. История на унгарския народ

31.  Браник Камен. На война

32.  „ „ . Песни за България

33.  Балканджиев Иван. Беломорието

34.  Божинов Асен. Из кой път

35.  Балабанов Г. М. Мисли на един българин

36.  Бурилков Ж. Проблема на националната индустрия днес и утре

 

 

6

 

37. Божинов Радослав. Бог, Цар и Родина

38.  Батембергски Иван и Лазар Попов. Българската младеж (речи)

39.  Бояджиев Ст. Съществува ли македонска нация

40.  Бързицов Хр. Как ми се мерна Европа

41.  Белополски Г. Тодоров. Залезът на една епоха

42.  Банков Стоян. Трима български работници в Германия

43.  Бакалов В. и Д. Цветков. Възспоменателен сборник на народните представители от 24 обикн. Нар. събрание

44.  Братанов Г. Дух и победа

45.  Божилов Добри. Политиката на правителството

46.  Беседовски Г. Из спомените на един съветски дипломат

47.  Бутенко. Защо избягах от болшевиците

48.  Белчев Т. Труд и радост

49.  „ . Труд и радост 4-та година

50.  „ . Чрез „Труд и радост" към българския трудов фронт и всички издания на „Труд, и радост".

51.  „ . Германски трудов фронт

52.  „ . България и международното движение

53.  Владикин Л. проф. Националсоциал. трудово право

54.  „ „ . За правото на нацията

55.  „ „ . Нова Европа

56.  „ „ . Нова Европа (научна библиотека)

57.  „ „ . Съвременни държавни стопански проблеми

58.  „ „ . Демокрация и диктатура. Същината на германското право

59.  „ „ . Революция на мисленето. Държава и стопанство

60.  „ „ . Идеология на национал-социализма

61.  „ „ . Политическия образ на днешна Япония

62.  „ „ . Що е народ

63.  „ „ . Майн камф

64.  „ „ . Влиянието на българската младеж

65.  „ „ . Национална авторитарна Словашка държава

66.  „ „ . Кръв и земя

67.  „ „ . Корпоративния строй

68.  „ „ . Духът на днешното време

69.  „ „ . Философски основи на национал-социализма

70.  „ „ . Държавното и общинско управление във време на война

71.  „ „ . Борба за нов ред

72.  „ „ . Хитлер говори, I и II т.

73.  „ „ . Национална държава, т. II

74.  „ „ . Христо Ботев и Кьорнер

75.  „ „ . Организация на демократичната държава

 

 

7

 

76.  Владикин Л. проф. Нашата академическа младеж и националните идеали

77.  „ „ . Идеалите на българската младеж

78.  „ „ . Общо учение за държавата. Университетска библиотека

79.  Вирзинг Гизелхер. Сто фамилии владеят Британската империя

80.  „ „ . Континент без мярка. Нова финансова наука

81.  Василев инж. Д. България и нейната вечна борба за национално обединение. Реч произнесена на 5.III.1944 година във Варна

82.  „ „ . България в строеж. — парламентарни речи.

83.  Вълкова Ана. Впечатления от нова Италия

84.  Велинов Кр. Илинден 1903 година, библ. „Бранник" № 4

85.  Вннцент Рене Леон Корнил. Английската безспирна въздушна офанзива

86.  Вълканова Ана. 180 дни с българските работници в Германия

87.  Величков С. Кой ще победи?

88.  Везенков Есто. Говори се

89.  Величков Борис. Противодържавни идеи и борба с тях

90.  Вендершек Херман. Лъжите на английската пропаганда през световната война и сега.

91.  Вунд проф. В. Воюващите народи и тяхната философия

92.  Георгиев Йордан. Една страница от сръбската пропаганда в Дебърско

93.  Генов Г. П Всебългарският съюз „Отец Паиси"

94.  „ „ . Рухна последната постройка на Версайлската система.

95.  „ „ . Нашите национални идеали

96.  „ „ . България и Европа

97.  Гориг А. Г. П. У. всред белогвардейците

98.  Георгиев инж. Евгени. Основната причина на световните социални революции

99.  Габровски Петър. Политическите задачи на момента

100.  Горянин Змей. В освободена Добруджа

101.  „ „ . Духът на българина

102.  „ „ . Подир стоманените птици

103.  „ „ . Борци за родината

104.  „ „ . Безстрашния конник

105.  „ „ . Спасителната искра

106.  Гаврийски Димитър. Философии и политика на войната

107.  „ „ . Възродена Германия, Адолф Хитлер. Европа и България

108.  „ „ . Воюващите народи и тяхната философия

109.  „ „ . Социални и морални условия на нова Европа

 

 

8

 

110.  Гаврийски Димитър. Възраждане на Германия

111.  „ „ . Адолф Хитлер

112.  „ „ . Европа — България

113.  Ганчев Александър. Нова Европа и утрешна България

114.  „ „ . Многовековният ни стремеж към юг

115.  „ „ . Впечатления от днешна Германия

116.  Ганиели Нино. Творци на светло бъдеще

117.  Гьобелс д-р Истината върху Испания

118.  „ „ . Духът на днешното време

119.  Георгиев д-р Ж. Защо България е против комунизма

120.  Георгиев Серафим. Безпартийният режим — реч

121.  Граматиков Г. През кървавият път

122.  Гешев Николай. Багри

123.  Гарден М. Е. Между Темза и Потоман

124.  Гюзелев Димитър. Първите лъчи на свободата

125.  Главосанов И. Нашите владетели

126.  Дойтел д-р Арно. Англия срещу Скандинавските държави

127.  Дитрих д-р Ото. Революция в мисленето

128.  „ „ . Философски основи на национализма

129.  „ „ . Теосовските основи на националсоциализма

130.  „ „ . Как се очертават духовните основи на нова Европа

131.  „ „ . Национал-соц. политика

132.  „ „ . Германската борба за свобода на сурови материи

133.  „ „ . Евреи правят световна политика

134.  „ „ . Народ — пространство — политика

135.  Дитмер Ханс. Хазарния режим

136.  „ „ . Европа може да жъне повече

137.  „ „ . Германските земеделски кооперации в изграждането ма земеделското стопанство

138.  Димитров Иван. Пакт против Европа

139.  Дори д-р Карл. Новите германски, индустриални материали

140.  Думанов Петър. Целостта на отечеството

141.  Димитров Ст. България без партии

142.  Даре. Кръв и земя

143.  Димитров д-р Делчо. Тракийски въпрос

144.  Димитров д-р Делчо. Тракия и българския излаз на Егея

145.  „ „ .

146.  Демагер Жорж. Корсарът на въздуха

147.  Дочев М. Кого ползуват цените на житото

148.  Даскалов Т. Подготовка на държавата за война

149.  Димитров Иван. Актът против Европа

150.  „ „ . Словашките войни в Европа

151.  Дарвингов Н. Море и суша, морски брегове и хинтерланд

152.  Добринов Александър. Жестоки признания

153.  Дякович Ал. Вл. Маджарските борби за свобода и независимост

 

 

9

 

154.  Драндаров Борис. Историческата мисия на българския народ

155.  Домусчиев Г. Ненчо. Безпокойни времена

156.  „ „ . От хан Исперих до цар Борис

157.  Димитров Борис. С С. С. Р., на Изток всичко ново

158.  Добревска Сийка. Слънчеви мрежи. Стихове.

159.  Деянов Деян. Две думи в Народното събрание

160.  Дряновски Петър. Защо пропадна Русия

161.  Джумалиев Г. Ст. Беседи с войниците по противодържавни учения и борбата с тях

162.  Делчев Делчо. В кръчмата на бай Танаса

163.  Драганов Георги. Нови насоки в културата

164.  Денев Ст. Червеният звяр (болшевизма)

165.  „ „ . Борба с франкмасонството

166.  Душков Ат. Царски дар за нашите деца

167.  Данаилов Славчо. Литературата на днешна Германия

168.  Дермишков Н. Разкази за рождението и кръщението на Симеон Търновски

169.  Димитров Г. Маркови песни за еднороден хоръ. Свитък първи

170.  Езебек фон Ханс Герт. Герой на пустинята

171.  Есив М. Ужасите на чеката

172.  „ „ . В подземията на одеската чека

173.  „ „ . Какво накара Хитлер да вдигне знамето на борбата против световното еврейство и масоните?

174.  „ „ . Ритуални убийства

175.  „ „ . Основните цели на юдомасонството

176.  Еделвайс капитан. Да живее царя

177.  Стратев Емил. Германия и независимостта на България

178.  Жишки Ан. Петрол и кръв

179.  Жеков генерал. Германия и България

180.  „ „ . Масонство и еврейство

181.  „ „ . Впечатления от обиколките по бойните полета на западния фронт през 1941 год.

182.  Проф. Загоров Славчо. Стопанската политика на българското правителство — парламентарни речи

183.  Злъчкин С. С. Гангрената на България

184.  Зиберт Волф. Национал-социалистическо право

185.  Зяпков Петър. Избрани страници за новия световен ред

186.  Златаров В. Българите в Украйна. Германо-съветската война

187.  Завоев Петър. Град Щип

188.  Зановини Г. Корпоративните органи на италианската държава

189.  Илиев Б. Борис III цар на българите

190.  „ „ . Стръмен път

191.  „ „ . Царица Иоанна

 

 

10

 

192.  Иванов Защитници на болшевизма

193.  Илиев Атанас. Национално възпитание

194.  Икономов Иван. Какви са евреите и тяхната рожба — комунизма

195.  Иванов Генов. Към нови задачи

196.  Иванов Ангел. Адолф Хитлер — творецът на нова Европа

197.  Йоцов Димитър. Сан-Стефанска България

198.  Йорданов Минчо. Новият свят, който се ражда

199.  Крачунов. Германска империя

200.  Камчийски Н. Борис III цар на българите

201.  „ „ . Негово Величество Фердинанд I

202.  „ „ . Нашият цар

203.  Кирязов. Стопанския образ на нова Германия

204.  Комош д-р Рудолф. Как управляват евреите в света

205.  Крис фон Вилхелм. Стратегия и тактика на английската военна пропаганда — 1841 (Англия без маска)

206.  Кожухаров Тодор. Зад Червената завеса

207.  „ „ . Разкази и фейлетони, кн. 1

208.  „ „ . Разкази и фейлетони, кн. 2

209.  Кьолройтер. Политическия образ на Япония

210.  „ „ . Устройството, на германската водаческа държава

211.  Казанджиев. Вождът и кумирът Ленин

212.  Котов Н. Цар, народ и армия

213.  Караджов д-р Ст. Социални и морални условия на нова Европа

214.  Константинов Георги. Отец Паисий

215.  „ „ . Мечтател беумен, библ. „Бранник" № 5

216.  Калфов Дамян. Бойни другари

217.  „ „ . Славни времена

218.  Красински Славчо. Пропадналите революционери

219.  Капитанов Христо Д. Българските писатели за Македония

220.  Караиванов Иван. Обединена България

221.  Кристерн Ханс. Червените командири и тяхния командир

222.  Кап д-р Ролф. Германското мнение по френско-германските отношения.

223.  Кирков д-р Кирил. Болшевизъм и комунизъм

224.  „ „ . Зависимост между стопанския потенциал и съобщителния пробием на нова България

225.  „ „ . Бисмарк и България

226.  „ „ . Историческия път на Велика България

227.  Колев Александър. Нацията като жизнена същност. Реферат

228.  Карагевреков Н. Нова Испания и нейната свещена борба

229.  Кацев Д. Бургски. Испания в миналото и сега

230.  „ „ . Генерал Франко като човек и вожд на Испания

231.  Крастев П. С бдинци в огъня

232.  Каваев Асен. Ела в Охрид

 

 

11

 

233.  Крапчев Любен. Днешната война и нашия път

234.  Кузманов Г. К. Обичай ме

235.  Кимов В. Слънчеви душ

236.  Котев Лазар М. Беседи по отечестволюбие

237.  Кушев Димитър. За напредъка на българското земеделско стопанство

238.  „ „ . Към изграждане цялостна стопанска финансова и политическа система

239.  Корунов Владимир. За нашата земя ще мрем (драма)

240.  Крапчев Данаил. Изминат път том I

241.  „ „ . том II.

242.  Кирицов Вл. Планински. Велика България

243.  Кожов Георги. Нова Европа

244.  Казанлиев Борис. Две речи

245.  Кунчев Христо. Новият дух на фашистка Италия

246.  „ „ . Болшевизма на теория и практика

247.  „ „ . Фашизма е дело на пролетарията

248.  „ „ . Комунизма без маска

249.  „ „ . Какво ни учат Хитлер и Мусолини

250.  „ „ . Сигнал на новото време

251.  „ „ . Мусолини ви говори

252.  Каролев подполковник. Мирният договор от Ньой

253.  Кецков Кирил. История на велика България

254.  Косе Босе. Приказки за царя-обединител

255.  Лотец Вилхем. Красотата на труда в Германия

256.  Леерс д-р фон Йохан. Силите, които стоят зад Рузвелт

257.  Лай д-р Роберт. Германският трудов фронт

258.  Лапор Морис. Мистериите на Кремъл — зад кулисите на трети интернационал

259.  Левашев Всеволод. Болшевизмът

260.  Лодолини Армандо. Идеи и пликове за преустройство на Европа

261.  Ламер Ханс. Идеология на национал-социалистическата държава

262.  Лазаров Дано. Културно-политическата съдба на Македония и Моравско

263.  Луц д-р Г. Нитче и нова Европа

264.  Лютцо Фридрих. Днешното морско воюване

265.  Люлинов Драгомир. Испания в нова Европа

266.  „ „  Еволюция на модерната държава

267.  Линков Крум. Партизаните и предстоящите избори

268.  Лоокс Ото. Влязохме в морски бой

269.  Лалов Г. Цар и държава

270.  „ „ . Царският институт

271.  Минчев Иван. Сръбските ламтежи

272.  Майнен д-р Ф. Общи задачи на Германия и България

273.  Маковски Б. Царствения войн

274.  „ „ . Победата на истината

275.  „ „ . Краят на илюзиите

276.  „ „ . Победа

277.  „ „ . Три дни в тила на противника

278.  „ „ . Германското командуване и германското войнство през 1939-40 год.

 

 

12

 

279.  Маковски Б. Нарвик—Дюнкерк

280.  Малеев Лука. Възход на Хитлер

281.  „ „ . Тъй побеждава Хитлер

282.  „ „ . Адолф Хитлер

283.  „ „ . Генерал от пехотата Н. Жеков

284.  Мюлер. Постиженията на германската трудова повиност

285.  Макаров Н. Ужасите на чеката

286.  Малтер Алберт. Английските работници и тяхните водачи

287.  Мережковски Д. Кой бе Исус

288.  Мусолини Б. Стоте дни на Наполеон

289.  „ „ . Моят боен дневник

290.  „ „ . Учението на фашизма. Разрешен превод на Александър Филипов.

291.  Меджедиев Д. Табло на обединена и целокупна България

292.  Мелнишки. Нова Европа

293.  Мутафов Хр. Световно-стопанска криза

294.  Манчев Н. Национализъм, интернационализъм и човешко добруване

295.  Мутафова Фани Попова. Нова България

296.  Минков Георги. Днешната кооперация в авторитарната държава.

297.  Мутезиус Ф. Въглищата като оръжие

298.  Мутафчиев Петър. История на българския народ

299.  Медюи Жорж. Албион потегля на война

300.  Моравек М. Играта на запада за бившата Чехословакия

301.  Милев Н. Чудният сън

302.  Минков д-р Никола. Към новите поколения

303.  „ „ . Амнистията

304.  „ „ . Основите на един нов политически и социален ред (реч)

305.  „ „ . Карта на труда

306.  Марков Н. Е. Ликът на Ираела

307.  Москов д-р Атанас. Въпроси на войната и на мира

308.  Мусевич Бориков. Масонството

309.  Начев Сотир. Възкресение. Македония 1941 год.

310.  Николов К. Търговската индустриална камара и нова Германия

311.  Николов Г. Германия (историко-държавен етюд)

312.  Неболиев Лулчо. Книга за Япония

313.  Недялков Г. Юда. Ти си комунист

314.  Николов К. Борис III, царят обединител

315.  Никитов Никола. Аз съм българче

316.  Наков Нако. Либерализъм и новия стопански ред в Европа (реферат)

317.  Наков Нако и Шутилов В. „Отменете обесването на Коста Тодоров".

318.  Неев Паячо-Петрони. Възродена Испания

319.  Ничков П. Адолф Хитлер

320.  Николчев Г. Комунизъмът

 

 

13

 

321.  Николчев Г. Комунизмътъ загива, погромът му в Испания

322.  Найденов Ст. Трудът срещу златото

323.  Обер Шарл. Какво очаква България ако комунистите дойдат на власт

324.  Огнянов Райко. Организация на синдикалното и стопанското самоуправление на фашистска Италия

325.  Оливер Крона Карл. Англия или Германия

326.  Попов Д. Франкфурт на Рейн

327.  „ „ . Германизъм и цивилизация

328.  Партов К. Правосъдието в България

329.  Полянов Владимир. Веднаж тъй, после тъй

330.  „ „ . Бройка

331.  Преславски Бр. Спомени и преживелици

332.  Презмехулев Иван. Помирителен съд и безработица

333.  Пайнов Д. М. Първото послание на Н. В. Царя

334.  Пеев Петко. Политическата реч на Хитлер

335.  „ „ . Фердинанд I-ви, цар на българите библиотека „Прослава"

336.  Бердчев. Социализъм

337.  „ „ . Нашите херои, год. II-ра кн. 6 библ. „Прослава"

338.  „ „ . Нашите херои, год. 5. кн. 17 библ. „Прослава"

339.  „ „ . Цар Борис като воин

340.  Плочева д-р Вера. Идеология и организация на германката

341.  Попов Лазар. Реч на Ивайловградския народен представител по бюджетопроекта на държавата за 1942 година

342.  Похронски Ю. Подвигът на словашките летци (превел Борис Маковски)

343.  „ „ . Словашките орли на източния фронт. Македония в историята на българския народ

344.  Примов Борислав. През България за Дарданелите

345.  Петков Н. Държавнознание

346.  Перниклийски Захари Г. Фронтътъ говори

347.  Пихт Вернер. Краят на илюзиите

348.  „ „ . Скандинавската морска операция

349.  П. Калянджиев. На гости в Германия

350.  Прайс Уорд. Познавам тези диктатори (Хитлер и Мусолини)

351.  Падарев Александър. Евреите в България и света

352.  Ризов Д. Самоопределението на народите национално и политически.

353.  „ „ . Европейската криза

354.  „ „ . Средногорския въпрос

355.  Розенберг. Борба за нов светоглед

356.  Ритенбум П. Демокрация и диктатура

357.  Роймер Лидия. Семейство на нова Европа

358.  Ройтер Кьолн. Политическия образ на днешна Япония

 

 

14

 

359.  Радев Ангел. Българския народ и евреите

360.  Русев Любомир. Днешната германска философия, психология и социология

361.  Рехер Вернер. Национал-социалистическа организация и социални грижи в Германия

362.  Рина Пина. На родината, кн. II-ра

363.  Родбран Гао. Еврейството в френската революция

364.  Росицов. Българският изрод първовърховен великан

365.  „ „ . Съборът на мира

366.  „ „ . Великобългарската сватба

367.  „ „ . Народният благословител

368.  „ „ . Народният благословител

369.  „ „ . Поема на великобългарската покана към бойна Германия

370.  „ „ . Поема на великобългарската благословия за христианската дружба между Германия и България

371.  „ „ . Поема на трапезните наздравици за Велика България

372.  „ „ . Великопреславските театралци

373.  „ „ . Великобългарската прозорливост за съдбата на днешните народи

374.  „ „ . Великобългарската действителност

375.  „ „ . Великобългар. идея за световния мир

376.  „ „ . Великобългарското посрещане на миротворните саборяни

377.  „ „ . Великобългарските зидари на святата народна държава

378.  „ „ . Великобългарската реч на народностна историческа основа за великобългарските идеали на младежта

379.  Рудин Ф. Словашката войска в Украйна. Превел Б. Маковски

380.  Райчев Иларион Г. Какъв е произхода на българския народ

381.  Русев И. А. Обществени и политически мисли

382.  Разбойников д-р Д. Коментар на закона за защита на нацията

383.  Райшле д-р Херман. Германската стопанска политика и България

384.  Сукачев Стефан. Автобиография на плутоболшевизма

385.  Симидов Димитър. Гости на небето

386.  „ „ . Огнена пътека

387.  Солни Ариго. Поява и развой на фашизма

388.  „ „ . История на фашистското движение

389.  Стоименов. Комунистическото безбожие

390.  Соларов. Цар и отечество

391.  Стюд Командер. Или, или (Християнската алтернатива)

392.  Сулис Едгардо. Нова цивилизация за нова Европа

393.  Стоянов Ил. 20 години царуване на цар Борис III

394.  „ „ . Върховен вожд на българската войска — Борис III

 

 

15

 

395.  Стратев Е. Германия и независимостьта на България

396.  Стефанов П. Виновни ли са евреите

397.  Салазар С. Една мощна революция

398.  Савов Димитр. Международното стопанско положение (реч)

399.  Стефанов В,. Павлов Г. и Денев Вл. Борба и градеж на идейния фронт

400.  Строгов Ивайло. Стефан Хорти, библиотека „Нова Унгария" № 22.

401.  Скопаков Климент. В борба за роден край

402.  Статев Христо. Българския възход

403.  Сарафов Илия. Еврейския въпрос като национално зло

404.  Станишев проф. А. Културно политически отношения между България и Германия

405.  Станишев Т. С. Най-сетне се доказа, че някои работници създават войната

406.  Солоневич Тамара. Зад кулисите на Съветската пропаганда

407.  Строгов Ив. Д. Какво казах на нар Борис III, за войната и нашето еврейство

408.  Сакарски Марко Д. Две речи

409.  Сабатие Ф., Фридбал М. Въпросът за петрола и Германия

410.  Снегаров проф. Иван. Град Охрид

411.  Серафим архиепископ. Руская идеология

412.  Солоневич Иван. Русия и хитлеризма

413.  Смородин. Красная каторга

414.  Савинов П. Охрид — свещения български град

415.  Спасов Павел. Шлеповете пътуват

416.  Тодоров. Германската индустрия и българското стопанство

417.  Темистоклиев К. Цар воеводец

418.  Темел Карл. Ленин против Христа

419.  Трубецкой. Европа и човечеството

420.  Талев Димитър. Великият цар

421.  „ „ . Град Прилеп. Борба за род и свобода

422.  Теодоров Ев. Проблемът за държавно-национална общность у X. фон Клайст

423.  Ташков Лазар. Комунистическа теория и съветска практика

424.  Тошев А. Страници из миналото

425.  „ „ . Бегли спомени за Македония

426.  Тодескини А. Революционера на Мусолини

427.  Търновски Петър И. Земеделска България и нашия износ

428.  „ „ . Н. В. Царят и Б. Н. Б. С.

429.  „ „ . Германия и световната търговия и политика

430.  Тодоров Г. Велополски. Новия ред на Европа

431.  Тодоров Георги. Германската индустрия и българското стопанство (бълг. и нем. издание)

432.  Трот Вернер. Тежки танкове напред!

433.  Троцки Л. Процесите в Москва

434.  Тодоров Р. Труд и радост

 

 

16

 

435.  „ „ . Херман Гьоринг

436.  Франк Райнхард. Господството на Англия в Индия

437.  Функ д-р Валтер. Новия стопански ред в Европа

438.  Фриш Херман. Основите на прехраната в Германия

439.  Филов Б. проф. Пътят на България

440.  „ „ . Управлението на България

441.  „ „ . Идеология и програма на управлението в България

442.  „ „ . Идеите и делата на днешния безпартиен режим. Речи

443.  Фишер А. Г Стопанско самозадоволяване

444.  Франк д-р Ханс. Правни основи на националсоциалистическата водаческа държава

445.  Филипов Никола. Нашето възраждане чрез литературата

446.  Фридрих Карл Вийбе д-р. Германския и еврейския въпрос

447.  Хенке проф. Реч на Адолф Хитлер

448.  Хйон Райн Хард. проф. д-р Същината на новото германско право

449.  Хитербу Паул проф. Демокрация и литература

450.  Хунке. Спек. Строит. стоп. политика.

451.  „ „ . Основите на международните стопански отношения в Европа

452.  „ „ . Реч произнесена по случай откриването панаира в Бреслау — 1940 година

453.  Хунк д-р Валтер. Стопангкият образ на нова Европа

454.  Христов Н. д-р. Богата, земя — беден народ

455.  Херберт Валтер. Революция на европейските селяни

456.  Хаджийски Мишо. Българи в Таврия

457.  „ „ . Пуста чужда, чужда чужбина

458.  Хитлер, Функе и др. Стопанството и нова Европа

459.  Хитлер. Реч при откриване акциите за зимната помощ, 1942-1943 година

460.  „ „ . Реч произнесена на 3 октомврий 1941 г.

461.  „ „ . Реч произнесена на 28 април 1939 год.

462.  „ „ . Реч

463.  Хубер. Държава и стопанство

464.  Хумер д-р Р. Разпутин

465.  Христов Г. Буквар на Велика България

466.  Хаджиев М. Тъй видях Германия

467.  Христов Любомир. Братята българи идат

468.  Хутер проф. Какво ще стане утре

469.  Христов Дочо. Реч по закона за защита на нацията

470.  Хумел X. и Зиверт В. Защо Италия иска Тунис

471.  Цанков Христо. Цялостна България

472.  Цветков и Иванов. 20 годишнината на Фердинанд

473.  Цанков Ал. Трите стопански системи

474.  „ „ . Идеите регулатори на социалния живот

475.  Цветков Богомил. Що е комунизъм?

476.  Цонев Звезделин. Борис III

477.  „ „ . С кръв и меч

478.  Цанков Ст. Иудеи

 

 

17

 

479.  „ „ . Настолна книжка на българската младеж I и II

480.  Цонев М. Новия обществен порядък

481.  Ценов д-р Ганчо. Хуните, които основаха българската държава, тяхния произход и тяхното постоянство

482.  Чилингиров Ст. Поморавия по сръбски свидетелства

483.  „ „ . През Македония

484.  Чинков П. К. България 1941 год. в слава и образи

485.  „ „ . Геройство отдалеч

486.  Чавдаров М. и Гърков Ив. Защо залезе болшевизма

487.  Чолакова Златка. Свободата на Македония

488.  Чилев Т. Един срещу три

489.  Чачановски Цветан. Сълзи за царя

490.  Шишков Ст. Една страница от историята на сръбската пропаганда

491.  Шверин граф. По пътя на европейската стопанска общность

492.  Шмиц Паул. Английското насилие в Египет

493.  Шулце Ханс Георг. Изправена пред решителния бой

494.  Шулце д-р. Лъжата като политическо оръжие на Англия

495.  Шустер Роберт. Болшевизмът враг на Европа

496.  „ „ . СССР без маска

497.  „ „ . СССР. На изток всичко ново

498.  Шадевалд Ханс. Гладна блокада над континентална Европа

499.  Шалдев Хр. Македония и копнежът ѝ за свобода

500.  Шивачев Ив. Н. Беседи за войниците

501.  Шейтанов д-р Н. и Найден Памукчиев. Великобългарската младеж

502.  Шейтанов Найден. Великобългарски светоглед

503.  Шаранков Богомил. Какво видях в Унгария

504.  Щиве Фридрих. Кой отхвърли мирните предложения на Хитлер

505.  Щамлер X. Същност и задачи на печата в нова Европа (Реферат)

506.  Щерев Любомир. Стихове. Прелом

507.  Юрданеску Вал. Християнството в комунизма

508.  Юнг Вили. Германската трудова младеж

509.  „ „ . Англия в английска критика

510.  Ярл Хералд. Жените работят за Германия

511.  „ „ . Селския труд в Германия

512.  Янев Г. Занаятчийството и комунизма

513.  Янев Сотир. Пътят на нацията

514.  „ „ . За Съветска Русия, отношения и преценка

515.  Янакиев И. Д. Цар Борис III, из книгата „България през вековете"

 

 

18

 

516.  Ако Италия се намеси

517.  Американският журналист Квикерн Бокер за болшевишкия рай

518.  Американски въздушни крепости в пламъци

519.  Атака

520.  България под Фердинанд

521.  Библиотека „Парламентарни речи"

522.  Броня и кръв

523.  Болшевизма вчера и днес

524.  Библиотека „Съвременна България". Всички книги от всички годишнини

525.  Болшевизъм — превел от сръбски Ст. Тодоров

526.  Библиотека „Бранник" № 1. Родината в песни

527.  Български младежки съюз „Отец Паисий" (брошура против комунизма)

528.  Библиотека „Прослава" — Разкази год. III, кн. 12

529.  Борис III цар на българите — 3.XI.1918 год. — 3.Х.1938 год.

530.  Български младежки съюз „Отец Паисий" идеен сборник

531.  България и международното движение

532.  Библиотека „Народна дума" кн. 11 — на колене пред българския гений

533.  Българо-германска изложба — пловдивски мострен панаир

534.  Библиотека „Бранник" № 2. — Бленуваната родина

535.  Български работнически съюз — София 7 год. 1936-1942 год.

536.  Болшевишките зверства над германски пленици

537.  Б. Н. С. Ф. 19. юний България и Германия

538.  Библиотека „Бойни позиви"

539.  Библиотека „Прослава" цар Борис III като воин

540.  Библиотека „Прослава" год. 1, кн. 9, год. 4, кн. 13

541.  Всички издания на „Германското издателство"

542.  Великата сила стомана

543.  Всички на германската академ. културна обмяна (до 9.IX.1944 год.)

544.  Всички издадени речи на министрите и народните представители след 1.I.1944 година

545.  Всички речи на Адолф Хитлер, Гьобелс и др. германски министри националсоциалистически водачи

546.  В името на демокрацията

547.  Въздушен бой

548.  Всякога непобедими

549.  Всебългарски — Отец Паисий, упътване за учрежденията, живота и дейността на местните представители, групи и клонове

550.  Вестник „Народна дума" — отворено писмо до Д. Мацанкиев

551.  Вестник „Народна дума" — На колене пред българския гений

552.  Вестник „Народна дума" — Отворено писмо до В. Карастоянова

553.  Вестник „Национална България" — Протокол на сионските мъдреци

554.  Вестник „Национален страж" — Истината по списъка на българските масони и

555.  „Масонството" като фактор на всички световни революции и Атентати, кн. 3

556.  Вестник „Бранник"

557.  В СССР под кошмара на един вечен страх

 

 

19

 

558.  Възспоменателен сборник „Епопея на българския войн" бойна библиотека, книга 7

559.  В верно другарство и неразривен съюз

560.  Виенският международен есенен панаир, 1939 год.

561.  Германският работник

562.  Германското министерство на вътрешните работи — тайните документи на френския генерален щаб

563.  Гладния рай

564.  Голямата реч на г. фон Рибентроп

565.  Гората на смъртта или изтрел в тила

566.  Градът и селото (една общност)

567.  Дарения за германски войници от стол. гражданство — издание на столичната община

568.  10 години изминат път 1931-1941 год. Варненска студентска корпорация Одесус

569.  Две речи на фюрера 9.XI. и 10.XII.1940 год.

570.  Добруджанче — Златна страница за златна Добруджа

571.  Двадесет години на престола на великите български царе

572.  Двадесет и пет години за цар и родина

573.  Две години война

574.  Икономическо сближение с централните сили

575.  Европейска култура

576.  Европа побеждава

577.  Европейска трудова общност

578.  Европа се увеличава от година на година

579.  Евреите и България

580.  Евреите и Англия

581.  Европейска библиотека — Проспект

582.  Зависимост между стопанския потенциал и съобщителния проблем на нова България

583.  Закон за защита на нацията

584.  Закон за организиране на българската младеж

585.  Защо българското село подкрепя безрезервно правителството на Багрянов

586.  Идеологията на англо-германската война — издание на П. Атанасов-Ромел

587.  Издание на П. Атанасов — Велика и вечна България

588.  „ „ . Социална и морална основа на нова Европа

589.  „ „ . Възродена Германия — Адолф Хитлер

590.  „ „ . Корпоративен строй

591.  „ „ . Две години война

592.  „ „ . Българският народ и конституцията

593.  Издания на германската информационна служба

594.  Истинския лик на Болшевизма

595.  Из Беломорието и Македония — I-во и II-ро издания

596.  Истинския лик на Съветския съюз

597.  Издание на П. Атанасов — Ромел

598.  Кървавия поход срещу Христовата вяра

599.  Какво си мисли нашенецът

 

 

20

 

600.  Какво иска Чърчил на Балканите

601.  Какво иска Съветският съюз от България

602.  „Кьонингсберг"

603.  Колективен трудов договор, сключен между родовия съюз на българската памучна индустрия и първия групов профсъюз на текстилните работници в България

604.  Кникербокер — За болшевишкия рай

605.  Корсари

606.  Крепости в пламъци

607.  Какво стана в Близкия изток

608.  Кой е Александър Стамболийски

609.  Летец майор Вик

610.  Малка музикална библиотека № 1 — Маршови песни на три гласа

611.  Македонските българи в борбите за свободата и обединението на българския народ

612.  Македония в българската история

613.  Млада воля (сборник от статии)

614.  Македонските славяни са българи

615.  Морално падение в С.С.С.Р.

616.  Между два свята и две войни

617.  Нашият цар

618.  Нептун

619.  Народно събрание

620.  Нашата борба. Легион „Иван Асен II" — Варна

621.  Национален спортен събор в гр. Добрич

622.  Нашите гори (сборник)

623.  Националната организация Дополавора в Италия

624.  Н. Ц. В. Симеон, княз Търновски

625.  Нашата борба, кратък разбор на програмата на бълг. нац. легиони

626.  Ние и светът

627.  Организация и възпитание на бранническата младеж

628.  Огнен път

629.  Обществения фалит на комунизма

630.  От думи към дела. Прилагане на стопанските реформи на министър Багрянов

631.  Обществото на българските разузнавачи № 8

632.  Осем години легионна борба

633.  Отворено писмо до Георги Димитров — Москва

634.  Организация на българските младежи-разузнавачи бранници

635.  Петдесет години живот в България. 30.I.1894 — 28.VIII.1943 год.

636.  Политическите тезиси на росийското народно имперско движение

637.  Пред съда и избирателите

638.  Програма-декларация на българското правителство

639.  Победата в Крит

640.  Примирието 1918-1940 година

641.  Победата за Европа

642.  Песносбирка. Библиотека „Бранник"

643.  Пристанище в Пламъци

644.  Просветно дело, в Съветския съюз

645.  Подвига на капитан Брин

646.  Победители

647.  Паисиевата борба. Защо станах паисиевец

 

 

21

 

648.  Прославата на Н. Ц. В. Симеон княз Търновски

649.  Реч на Петър Думанов. Целостта на отечеството

650.  Реч на проф. д-р X. Хунке

651.  Реч на Адолф Хитлер пред Райхстага на 30.1.1939 год.

652.  Реч на Добри Божилов — Народно събрание

653.  Реч на Добри Божилов — по бюджета на държавата за 1942 год.

654.  Реч на А. Хитлер произнесена на 30.I.1940 год.

655.  Реч на Фюрера

656.  Реч на Фюрера произнесена на 11.XII.1941 год.

657.  Реч на Б. Филов — Народно събрание

658.  Разлагане на семейството в болшевистка Русия

659.  Реч на министъра на вътрешните работи Н. Габровски произнесена на 6 декемврий 1940 година

660.  Реч на Хитлер — 4.V.1941 година

661.  Реч на Д. Костов против юдомасонството

662.  Реч на д-р Липовански по бюджета за 1941 год.

663.  Реч на министъра на финансите Д. Божилов по бюджета за 1941 г.

664.  Реч на П. Габровски, по закона за защита на нацията

665.  Стопанството в нова Европа

666.  Съдбата на чекистите Менджински и Ягода

667.  Стопанска съпротивителна мощ на обединена Европа

668.  Страданията на Българите в Съветска Русия

669.  Списание „Орле"

670.  Списание „Бранник"

671.  Стопански наръчник за селото (германско издание)

672.  Списание „Млада Европа" (списък на европ. акад. младеж)

673.  Списание „Заветът на героите". Всички книжки от всички годишнини

674.  Списание „Философия и психология" всички книжки от всички годишнини

675.  Списание „Нова Европа" всички книги от всички годишнини

676.  Списание „Нова Унгария" всички книги от всички годишници

677.  Сталинизъм

678.  Студентски стол „Бранник" и висшето търг. училище в Варна

679.  Селяните и Болшевизма

680.  Сто години ново българско училище гр. Плевен

681.  Сеанс в Атлантика

682.  Светкавичната война в Югославия и Гърция

683.  Стачката на тютюноработниците и текстилците

684.  Статут и правилник на българските разузнавачи

685.  Съвременната италианска култура

686.  Сръбските зверства

687.  Скритите зад болшевизма

688.  Съветските процеси в съдбата на чекистите

689.  Слава

690.  Трудът на Българина. Български младежки съюз „Отец Паисий"

691.  Увереност в победата

692.  Учредяване, цели и задачи на всебългарския съюз „Отец Паисий"

693.  Ф. Разколников до Сталин

694.  Хората около Чърчил

695.  Хляб за Европа и за окупираните източни земи

696.  Цялостното земеделско стопанско подобрение в Италия

 

 

22

 

697.  Цялостна България вчера, днес и утре

698.  Царят обединител

699.  Чърчил винаги обещава

700.  Черно море и борбата за Дарданелите

701.  Шпионаж на Балкана

 

[Back to Index]