Моитѣ спомени отъ войнитѣ 19121918. Часть I. Спомени отъ Балканската война 1912—1913

Отонъ Барбаръ

 

На свещената память

На

Милия ми и непрежалимъ баща

 

Д-ръ ИГНАТЪ БАРБАРЪ

 

Запасенъ санит. подполковникъ,

Почетенъ гражданинъ на

гр. Радомиръ,

Бившъ Столиченъ гарнизоненъ

лекарь

 

И на

Обичния ми и непрежалимъ братъ

 

СТАНИСЛАВЪ БАРБАРЪ

 

Запасенъ поручикъ отъ 30-й п.

Шейновски полкъ,

Свършилъ по история Софий-

ския Университетъ,

Загиналъ мѫченически на 5.III

1920 г. отъ тежкитѣ рани по-

лучени при атентата въ театъръ

„Одеонъ“ въ София на

3. III. 1920 г.

 

Посвещавамъ трудътъ си

въ знакъ на синовна и

братска обичь и вѣчна

признателность.

 

Авторътъ

 

София, 1920 г. 22 октомврий.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]