Моитѣ спомени отъ войнитѣ 19121918. Часть I. Спомени отъ Балканската война 1912—1913

Отонъ Барбаръ

 

15. На позиция.

 

 

Сутриньта на 1. III цѣлиятъ полкъ бѣше построенъ предъ щаба на дивизията. Преди да се отслужи опредѣления молебенъ заповѣдаха на всѣка рота да вземе по стотина дъски, които ще трѣбваше да ги носимъ въ с. Фенеръ. Дъскитѣ бѣха доста дълги (около 4 м.). Съ така изправенитѣ дъски, ротитѣ се построиха за молебенъ, следъ който началникътъ на дивизията, генералъ Т., държа къмъ офицеритѣ и войницитѣ напѫтствена речь, следъ което въ походенъ маршъ и съ ура тръгнахме за с. Фенеръ, гдето стигнахме вечерьта, събрахме на едно мѣсто дъскитѣ и следъ това се настанихме на квартири. За какво бѣха носени тѣзи дъски никой не знаеше и никой вече не узна. Сутринята на 2. III тръгнахме въ походна колона за с. Кадѫ-кьой, презъ кѫдето минаваше позицията на 16-и полкъ отъ 10-а дивизия. Презъ нощьта на 2-и срещу 3-и смѣнихме отъ позиция 16-и пех. полкъ. Нашата (15-а) рота смѣни ротата на капит. Стефчевъ отъ 16 пех. полкъ, като заехме тъй наречения преденъ пунктъ. Това бѣ-

 

 

60

 

ше единъ изваденъ напредъ правоѫгълникъ, на който най-издадената страна бѣше единъ малъкъ гребенъ, отдалеченъ отъ нашата главна позиция на около 2 1/2 клм. Ний заехме участъка съ три взвода въ първа линия и единъ въ ротна поддръжка. Участъка на ротата бѣше голѣмъ около 1 1/2 клм., та всѣка нощь ни се пращаше по единъ взводъ отъ 16 рота, която бѣше дружинна подръжка. Тази вечеръ ротния ми командиръ поручикъ Г. бѣше пиянъ та си легна щомъ пристигнахме на позицията и за това азъ приехъ всичко отъ Стефчева. Къмъ 3 часа следъ полунощь ротата на Стефчева си замина, но Стефчевъ остана на позицията до разсъмване. Презъ цѣлата нощь не спахъ и чакъ когато изгрѣ слънцето и можахъ добре да се ориентирамъ, тогава легнахъ. Позицията заехме безъ да можемъ предварително да я огледаме, защото бѣше вече тъмно когато пристигнахме. Деньтъ 3. III. мина спокойно; турцитѣ не се показваха, нито ни обстрелваха, а и ний немахме още интересъ да ги закачаме. Турската позиция бѣше на окодо 400 крачки отъ нашата. Презъ деня на самия преденъ пунктъ дойде бригадния командиръ полк. Желявски съ началникъ щаба на бригадата майоръ Дранговъ, а това направи отлично впечатление на войницитѣ. На следния день 4. III дойдоха при насъ офицери отъ 1-а дружина за да огледатъ позицията, защото вечерьта трѣбваше да ни смѣнятъ. Следъ пладне надъ позицията ни мина единъ турски аеропланъ, който ако и да летеше ниско (около 400 метра) макаръ и да го обстрелвахме съ пехотенъ огънь, остана незасегнатъ. Вечерьта стана смѣната и насъ смѣни 2-а рота на пор. Паница, а ний отидохме на квартири въ селото Кадѫ-кьой.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]