NOB Makedonije

Publikacija fotografija, dokumenata i karata sa prigodnim tekstom o narodnooslobodilačkoj borbi makedonskog naroda

 

Povodom dvadesetgodišnjice oslobođenja Makedonije

 

 

Mihailo Apostolski (general pukovnik JNA u penziji), Jovan Popovski

 

Novinsko-izdavačko preduzeće „Narodna Zadruga", Skopje 1964 

Сканове в .pdf формат - на www.znaci.net

 

      Sadržaj

      Predgovor prvom izdanju — Predgovor drugom izdanju — Tito - iz govora na zboru u Skopju, 11. oktobra 1953. — Koliševski - iz govora na zboru u Prilepu, 11. oktobra 1961.

 

1. Događaji od 1918-1941.  (1-18)

Uspesi Komunističke partije — Kolonizacija — Teror Demonstracije i štrajkovi — U Španiji — Makedonska književnost

 

2. Događaji u 1941.  (19-56)

Otpor jugoslovenskih naroda fašističkoj agresiji — Okupacija Makedonije — Vrhovni štab NOV i POJ — Pripreme KPJ za oružani ustanak — Pripreme za ustanak u Makedoniji — Novi PK KPJ za Makedoniju  — Glavni štab Makedonije — Početak oružanog ustanka, u Makedoniji — Skopski partizanski odred — Prilepski partizanski odred — Kumanovski partizanski odred

 

3. Događaji u 1942.  (57-80)

Prilepski i Veleški partizanski odredi — Bitolski partizanski odred „Pelister“ — Bitolsko-prespanski partizanski odred „Dame Gruev“ — Kruševski partizanski odred „Pitu Guli“ — Partizanski odred „Jane Sandanski“ — Skopski i šarplaninski partizanski odredi — Mavrovski partizanski odred — Akcije u istočnoj Makedoniji — Teror i zverstva — Stvaranje narodne vlasti

 

4. Događaji u 1943.  (81-122)

Razgaranje ustanka u Makedoniji — Formiranje CK KPM — Stvaranje operativnih zona — Prespansko savetovanje — Prve vojne jedinice — Slobodne teritorije — Odbrana slobodne teritorije — Manifest Glavnog štaba — Drugo zaseđanje AVNOJ-a — Stvaranje brigada — Prva Makedonsko-kosovska udarna brigada — Druga makedonska udarna brigada — Treća grupa bataljona — Fuštansko partijske savetovanje — Prvi kongres NOMSM — Dejstva u reonu Kožuva

 

5. Događaji u 1944.  (123-208)

Februarski pohod — Druga brigada u Povardarju — Bogomilski pohod — Proboj kroz istočnu Makedoniju — Treća makedonska udarna brigada — Savetovanje u manastiru Prohor Pčinjski — Operativni štab za srpske, kosovske i makedonske jedinice — Širenje slobodne teritorije — Uništenje „Vardarskog četničkog korpusa“ — Napad na Ristovac — Napad na Zletovske rudnike — Osvajanje Krive Feje — Prolećna ofanziva — Napad na Kratovo — Rezultati ofanzive — Formiranje novih brigada — Prva kosovska i Prva makedonska udarne brigade — Četvrta makedonska udarna brigada — Peta i Šesta makedonske udarne brigade — Sedma, Osma, Deveta i Deseta makedonske brigade — Internacionalizam KPJ — Prvo zaseđanje ASNOM-a — Kapitulacija fašističke Bugarske — Formiranje divizija i korpusa — Brigadni listovi i časopisi — Narodno-oslobodilački front — Antifašistički front žena — Završne operacije za oslobođenje Makedonije — Oslobođenje Berova i Kočana — Oslobođenje Prilepa i Bitole — Oslobođenje Štipa i Strumice — Oslobođenje Ohrida i Struge — Oslobođenje Velesa — Oslobođenje Kumanova — Oslobođenje Kičeva — Oslobođenje Skopja — Oslobođenje Gostivara i Tetova — Operacije na Kosovu Partizanske bolnice — Drugo zaseđanje ASNOM-a

 

6. Događaji u 1945.  (209-231)

Drugi kongres NOMS-a — 15. korpus na sremskom frontu — Proboj sremskog fronta — Borbe za Slavonsku Požegu — Kapitulacija fašističke Nemačke

 

    Registri  (233—243)

Kraćenice — Dokumenti-faksimili — Karte — Lična imena — Geografska imena — Izvori i literatura

 

[Back to Main Page]