Проучвания върху средновековието и по-новата история на Вардарска Македония

Николай Овчаров

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

А  —  Археология

ВВ  —  Византийский временник

ГМСБ  —  Годишник на музеите в Северна България

ГНМ  —  Годишник на Народния музей

ЗРВИ  —  Зборник радова Византијског института

ИАИ  —  Известия на Археологическия институт

ИИИИ  —  Известия на Института по история на изкуството

ИНМВ  —  Известия на Народния музей-Варна

ИПр  —  Исторически преглед

КСИА  —  Краткие сообщения Института археологии

КСИИМК.  —  Краткие сообщения Института истории материальной культуры

МИА СССР  —  Материалы для изучения археологии СССР

МПК  —  Музеи и паметници на културата

СА  —  Советская археология

BzB  —  Byzantinobulgarica

CArch  —  Cahiers archéologiques

DOP  —  Dumbarton Oaks Papers

UNA  —  International Journal of Nautical Archaeology

 

SemKond  —  Seminarium Kondakovianum

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]