.

Българска етнография

.

Николай Колев  (Издателство Наука и изкуство, София, 1987)

 

 

Съдържание

Галерия  (6.7 Мб)

Корица...

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩАТА ЕТНОГРАФИЯ

1. Обособяване на етнографията като самостоятелна наука

2. Предмет и обект на етнографските изследвания

3. Задачи и значение на етнографията

4. Методология и методика на етнографските изследвания

5. Основни школи и направления в етнографията

6. Етнографията и връзките ѝ с останалите обществени науки

7. Извори на етнографията

8. Класификация на етносите

9. Етнографски понятия

 

II. НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФИЯ

1. Начало и развитие на българската етнография до 1878 г.

2. Българската етнография от Освобождението до 1944 г.

3. Българската етнография след 1944 г.

 

III. ЕТНОГЕНЕЗИС И ЕТНИЧЕСКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И КУЛТУРА

1. Тракийски етнически субстрат

2. Славянски етнически субстрат

3. Прабългарски етнически субстрат

4. Изграждане на българската народностна и национална култура

5. Локални и регионални варианти на общобългарската култура

    ( Рупци  —  Полянци  —  Балканци  —  Шопи  —  Македонци  —  Тракийци  —  Добруджанци )

 

IV. СОЦИАЛНО-НОРМАТИВНА КУЛТУРА

1. Семейството и неговото историческо развитие

2. Род и родови групи

3. Родствени връзки и роднински названия

4. Селска община

5. Еснафски организации

6. Народно обичайно право

 

V. МАТЕРИАЛНА КУЛТУРА

1. Земеделие

2. Животновъдство

3. Лов. Риболов. Събирателство

4. Домашни занятия

5. Занаяти

 

6. Селища. Типове селища

7. Жилище

8. Храна и хранене

9. Народно облекло

10. Търговия

11. Транспорт и съобщения

 

VI. ДУХОВНА КУЛТУРА

1. Народен мироглед

2. Народна метрология

3. Народна метеорология

4. Народна медицина

5. Игри и представления

 

6. Обичайна и празнична система

( Семейни празници и обичаи  —  Календарни празници и обичаи  —  Трудови обичаи и обреди )

7. Народно изкуство

( Каменна пластика. Пластика върху обредни хлябове  —  Дърворезба  —  Тъкани и шевици  —  Художествено коване на метали  —  Приложна живопис  —  Народна поезия и проза  —  Народна музика  —  Народни танци )

 

Вместо заключение

 

Съкращения   —   Библиография 

 

[Back to Main Page]