От надежда към покруса: Западна Македония в българската външна политика (1941-1944)

Николай Кочанков

 

ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА

 

- Непубликувани архивни източници
- Публикувани документи
- Дневници и спомени
- Преса
- Справочни издания
- Изследвания

 

Непубликувани архивни източници

 

Централен държавен архив (ЦДА)

 

ф. 3к — Монархически институт.

 

ф. 176к — Министерство на външните работи и изповеданията: оп. 7, 8, 10, 13, 15, 20, 21.

 

ф. 258к — Главна дирекция на държавните и на гарантираните от държавата дългове.

 

ф. 284к — Министерски съвет.

 

ф. 313к — Българска легация в Берлин.

 

ф. 370к — Дирекция на полицията.

 

ф. 1503к — личен на Дечко Караджов.

 

ф. 1931к — личен на Васил Сеизов.

 

ф. 1932к — Колекция „Национално-освободителни организации на македонските българи след Берлинския договор".

 

 

Архив на Министерството на вътрешните работи (АМВР)

 

ф. — Народен съд. I и II състав.

 

ф. 2 — Министерство на вътрешните работи и народното здраве (Централно управление).

 

ф. 18 — Министерство на войната (Щаб на войската — Разузнавателно отделение).

 

 

Научен архив на Българската академия на науките (НА БАН)

 

Cб. IV, а.е. 108а. Документ № 24. Саморъчни бележки на Първан Драганов.

 

 

Архив на Македонија (АМ)

 

ф. - Областна дирекция Битоля.

 

229

 

 

 

Politisches Arhiv d. Auswärtiges Amtes - Bonn (PA. AA.)

 

Büro des Staatssekretär. Akten betreffend: Bulgarien Bd bd.: 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1941-1944).

 

 

The National Archives of the United States - Washington D.C. (NAUS)

 

Колекция c микрофилми на Националния архив на САЩ от серията Т 120; ролки № 73, 237, 238, 241, 244, 329, 1305, 2678. (Оригиналите се намират в Политическия архив на Министерството на външните работи на Германия).

 

 

Arhiv Hrvatske - Zagreb (AH)

 

f. 233 — Nezavisna driava Hrvatska - Ministarstvo vanskih poslova.

 

 

Публикувани документи

 

България - своенравният съюзник на Третия райх. Съставители: В. Тошкова, Н. Котев, Н. Стоименов, Р. Николов, Ст. Нойков. София, 1992.

 

Веков, М. Обясненията на Иван Багрянов за усилията му да извади България от войната през 1944 година. — В: Военноисторически сборник. № 4, 1999, с. 74—98.

 

Гоцев, Д. Из документалните записки на о.з. подполковник Вълко Антонов Яначков за териториалното разграничение между България и Италия във Вардарска Македония 1942-1943 г. — В: Македонски преглед. № 3, 2004, с. 113-128.

 

Дипломатически документи по участието на България във Втората световна война. Дневници на Министерството на външните работи в правителствата на Георги Кьосеиванов, проф. Богдан Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов, Константин Муравиев (1939-1944 г.). Съставители: Ц. Билярски, И. Гизенко. София, 2006.

 

Нойков, Ст., В. Радев. Цар Борис III в тайните документи на Третия райх 1939- 1943. София, 1995.

 

Тайните на Третия райх. София - Берлин - София. Май-септември 1944. Съставител В. Тошкова. София, 1992.

 

Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (1918-1945). Serie D (1937-1941). Bd. X, XII. Bonn. 1963-1964 (ADAP).

 

Collotti. Е., T. Sala. La potenze dell'Asse е la Jugoslavia. Saggi е documenti 1941/43. Milano. 1974.

 

Nešović, S., B. Petranović. Jugoslavija i ujedinjeni narodi 1941-1945. Beograd, 1985.

 

Poslanstvo NDH u Sofiji. Diplomatski izvještaji 1941-1945. Sv. 1-2. Priredila Nada Kisić-Kolanović. Zagreb, 2003.

 

230

 

 

 

Дневници и спомени

 

Драганов, П. Дневник на Първан Драганов бивш министър на външните работи от 12 юни до 1 септември 1944 г. Съставителство: Г. Мишков, Т. Добриянов. София, 1993.

 

Из дневника на Бекерле — пълномощен министър на Третия райх в България. Съставител В. Тошкова. София, 1992.

 

Кавальеро, У. Записки о войне. Дневник начальника итальянского генерального штаба. Москва, 1968.

 

Лулчев, Л. Тайните на дворцовия живот. Дневник (1938-1944). София, 1992.

 

Митаков, В. Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Къосеиванов и Богдан Филов. София, 2001.

 

Михайлов, Ив. Спомени. Т. III. Louvain, 1967.

 

Михайлов, Ив. Спомени. T. IV. Indianopolis, Indiana, 1973.

 

Михов, ген. Н. Дневник. София, 2004.

 

Недев, Полковник Стефан Савов. Откраднати илюзии. Спомени, изживявания. преценки. София, 1997.

 

Нейков, П. Войната. Дневник. — В: Летописи. № 1-2, 1993, с. 21-47; № 3-4, 1993, с. 43-76; № 5-6, 1993, с. 18-49.

 

Огнянов, М. Македония — преживяна съдба. София, 2002.

 

Попов, генерал-лейтенант Ив. Дейност на българското главно командване през Втората световна война. Ч. 1. Дейност на българското главно командване от 1939 г. до започването на Отечествената война срещу Германия 1944 г. София, 1993.

 

Танев, Ст. Дневник. София, 2005.

 

Филов, Б. Дневник. София, 1990.

 

Цанков, Ал. Моето време. Мемоари. София, 2002.

 

Филова, Е. Дневник. Май 1939 - 15 август 1944 г. София. 1992.

 

Чано, Г. Политически дневник 1939-1943. София, 1992.

 

Шелленберг, В. Мемоары, Москва, 1991.

 

Neubacher, Н. Sonderauftrag Südost 1940-1945. Bericht eines fliegenden Diplomaten. Gottingen, 1956.

 

231

 

 

 

Преса

 

В. „Зора", бр. 6326 от 17 юли 1940 г.

 

В. „Зора", бр. 6544 от 9 април 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6546 от 11 април 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6555 от 23 април 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6556 от 24 април 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6557 от 25 април 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6560 от 29 април 1941 г.

 

В. „Целокупна България", бр. 2 от 27 май 1941 г.

 

В. „Целокупна България", бр. 4 от 29 май 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6583 от 28 май 1941 г.

 

В. „Днес", бр. 356 ог 21 юни 1941 г.

 

В. „Томори" от 8 юли 1941 г.

 

В. „Зора", бр. 6619 от 11 юли 1941 г.

 

В. „Косова" от 1 февруари 1942 г.

 

В. „Зора" от 31 май 1942 г.

 

В. „Томори" от 31 март 1943 г.

 

В. „Томори" от 1 април 1943 г.

 

В. „Днес", бр. 997 от 17 август 1943 г.

 

В. „Целокупна България" от 18 септември 1943 г.

 

В. „Комби" от 25 октомври 1943 г.

 

В. „Газет де Лозан" от 19 февруари 1944 г.

 

В. „Зора", бр. 7548 от 7 септември 1944 г.

 

В. „Народен съд" от 18 декември 1944 г.

 

 

Справочни издания

 

Българските държавни институции 1879—1989. Енциклопедичен справочник. Съставители: В Методиев, Л. Стоянов. София, 1987.

 

Залесский, К. А. Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. Москва, 2003.

 

Матеева, М. Консулските отношения на България 1879-1986 г. Справочник. София, 1988.

 

232

 

 

Матеева. М., Хр. Тепавичаров. Дипломатически отношения на България 1878-1988. София, 1989.

 

Филипова, Л. Вардарска Македония (1941-1944 г.) в югославската историческа литература. Библиография. София, 1992.

 

 

Изследвания

 

Апостолски, М. Погледи врз југословенско-бугарските односи во Втората светска војна. Скопје, 1980.

 

Апостольский, М., А. Христов, Р. Терзиоски. Положение оккупированной Македонии во время второй мировой войны (1941-1944). — In: Les sistemes d'occupation en Jugoslavie 1941-1945. Belgrade. 1963, p. 303—348.

 

Белоконски, П. Истина по време на война. Пропагандата в България през 1941-1944. София, 2000.

 

Васильева, Н. Болгария в военно-политических концепциях и внешнеполитической деятельности СССР накануне и в начальный период войны. — В: Българо-съветски политически и военни отношения (1917-1941). София. 1998, с. 158—241.

 

Вълков, Г. Парола „Унтервелт". София, 1984.

 

Генчев, Н. Българо-германски дипломатически отношения (1938-1941 г.). — В: Българо-германски отношения и връзки. Изследвания и материали. T. I. София. 1972, с. 391—433.

 

Генчев, Н. Външната политика на България (1938-1941). София, 1998.

 

Генчев, Н. Външната политика на България в началния период на Втората световна война (1939—1941 г.). — В: Годишник на Софийския университет. ФИФ, т. LXIII, година 1970, книга III — история. София, 1971.

 

Гоцев, Д. Идеята за автономия като тактика в програмите на национално-освободителното движение в Македония и Одринско 1893-1941. София, 1983.

 

Гоцев, Сл. Борби на българското население в Македония срещу чуждите аспирации и пропаганда 1878-1945. София, 1991.

 

Даскалов, Г. Българите в Егейска Македония. Мит или реалност. Историко-демографско изследване (1900-1990 г.). София, 1996.

 

Даскалов, Г. Българските акционни комитети във Вардарска Македония (април-август 1941 г.). — В: Исторически преглед. № 8. 1991, с. 58—74.

 

Даскалов, Г. Участта на българите в Егейска Македония 1936—1946. Политическа и военна история. София, 1999.

 

233

 

 

Димитријевски, М. Македонија во антифашистичката война 1944/45. Скопје, 1995.

 

Димитров, И. България на Балканите и в Европа. София, 1983.

 

Димитров, И. Българо-италиански политически отношения 1922—1943. София, 1976.

 

Димитров, П. Проблемът за Вардарска Македония в работата на XXV Обикновено народно събрание. — В: Известия на института за военна история при генералния щаб, т. 66, 2000, с. 115—127.

 

Димитров, П. Установяване на българската държавна власт в Скопска и Битолска област през 1941 г. — В: Военноисторически сборник, № 5, 1998, с. 66—76.

 

Зографски, Д. Македонија во балканската политика на Третиот Рајх. — В: Гласник. Скопје. № 1, 1974, с. 7—23.

 

Зографски, Д. Македонија 1940-1943 год. според некои германски документи. — В: Гласник, Скопие, № 3, 1971, с. 51—69.

 

Ивановски, В. Освободителната војна во Западна Македонија 1941-1944. Скопје, 1973.

 

Кочанков, Н. България и Независимата Хърватска държава 1941-1944. Политически и дипломатически отношения. София, 2000.

 

Кочанков, Н. Между реалността и националния идеал: Иван Михайлов в Загреб (1941-1944). — В: Известия на Националния исторически музей. T. XVI, 2006, с. 192—206; T. XVII, 2006, с. 113—144.

 

Манчев, К. Националният въпрос на Балканите. София, 1995.

 

Минчев, Д. Българските акционни комитети в Македония — 1941. София, 1996.

 

Митев, Й. Италиано-българските отношения след сваляне правителството на Мусолини (септември-ноември 1943 г.). — В: Известия на военноисторическото научно дружество. т. 3, 1967, с. 64—71.

 

Мичев, Д., Д. Гоцев. Т. Митев. Иван Михайлов и национално-освободителното движение на македонските българи (100 години от рождението му). — В: Македонски преглед. № 4, 1996, с. 5—60.

 

Мозер, Ч. Д-р Г. М. Димитров. Биография. София, 1992.

 

Николов, Р. Българо-германските военно-икономически отношения 1941-1944 г. София, 1991.

 

Палешутски, К. Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918-1941. София, 1983.

 

Палешутски, К. Югославската комунистическа партия и македонският въпрос 1919-1945. София, 1985.

 

234

 

 

Петров, Л. България и Турция 1931-1941. София, 2001.

 

Рачев, Ст. Хитлеристката агресия на Балканите и България (1941 г.). — В: Военноисторически сборник. № 2, 1989, с. 38—55.

 

Руменин, Р. Летящи крепости над България. София, 1990.

 

Сирков, Д. България и войната на Балканите през април 1941 г. — В: Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Косев. София, 1985, с. 434—445.

 

Сирков, Д. Българският национално-териториален проблем по време на Втората световна война. — В: Българската народност и нация през вековете. Материали от научна конференция. Ч. 2. София, 1988, с. 95—149.

 

Сирков, Д. Външната политика на България 1938-1941. София, 1979.

 

Сирков, Д. Към въпроса за присъединяването на България към Тристранния пакт. — В: Българо-германски отношения и връзки. Изследвания и материали. T. I. София, 1972, с. 435-466.

 

Смирнова, Н. Д. Балканская политика фашисткой Италии. Москва, 1969.

 

Спасов, Л. Българо-съветски дипломатически отношения 1934-1944. София, 1987.

 

Стойчев, Ванче. Бугарскиот окупациски систем во Македонија 1941-1944. Скопје, 1996.

 

Терзиоски, Р. Соработка на ВМРО - михайловисти со германскиот окупатор 1941-1944 год. — В: Гласник, Скопје. № 3, 1974, с. 31—51.

 

Тодоровски, Гл. Западна Македонија за време на окупацијата (1941-1944). Скопје, 1998.

 

Тодоровски, Гл. Окупацијата на Западна Македонија (1941-1944). [второ дополнето и прошнрено издание]. Скопје, 1982.

 

Тодоровски, Гл. Мегусебните односн на Италија и Бугарија од 1941-1943 година во врска со Западна Македонија. — Развиток на државноста на Македонскиот народ. Скопје, 1966, с. 435-466.

 

Тошкова, В. България в балканската политика на САЩ 1939-1944. София, 1985.

 

Тошкова, В. България и Третият райх (1941-1944). Политически отношения. София, 1975.

 

Църнушанов, К. Македонизмът и съпротивата на Македоння срещу него. София, 1992.

 

Янев, И. Македония и българо-италианските отношения 1941-1943 г. — В: Македонски преглед. № 3, 2005, с. 57-66.

 

235

 

 

Barker, Е. Državni udar u Beogradu i Britanci - Vojni puč 27. ožujka 1941. — In: Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, № 1, 1981, p. 7—28.

 

Collotti, Е. Il ruolo della Bulgaria nel conflitto tra Italia е Germania per il nuovo ordine Europeo. — In: Studia Balcanica, № 7, 1973, p. 177-205.

 

Collotti, E. Penetrazione economica е disgregazione statale: premesse е conseguenze dell'aggressione nazista alla Jugoslavia. — In: Collotti, Е., T. Sala. La potenze dell’Asse е la Jugoslavia. Saggi е documenti 1941/43. Milano, 1974, p. 11—47.

 

Čulinović, F. Jugoslavija između dva rata. T. 2. Zagreb, 1961.

 

Hoppe, H.-J. Bulgarien — Hitlers eigenwilliger Verbündeter. Stuttgart, 1979.

 

Janjetović, Z. 27. ožujak 1941.: uzroci, akteri, ideologija, posljedice. — In: Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, № 1, 2006, str. 1013—1028.

 

Kisić-Kolanović, N. Ivan Vanča Mihajlov: makedonski revolucionar uskraćen za domovinu i korijene. — In: Casopis za suvremenu povijest, Zagreb. № 1, 2002, str. 107—139.

 

Kisić-Kolanović, N. Zagreb - Sofija. Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945. Zagreb. 2003.

 

Krimper, R.L. The Diplomatie Prelude to the Destruction of Yugoslavia, january to april 1941. — In: East European Quarterly, vol. VII, № 21, 1973, p. 127—147.

 

Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše. Zagreb, 1986.

 

Krizman, B. Ustaše i Treći Reich. T. 2. Zagreb, 1986.

 

Lukać, D. Treći Rajh i zemlje Jugoistoćne Evrope. 2. 1937-1941. Beograd, 1982.

 

Lukać, D. Treći Rajh i zemlje Jugoistoćne Evrope. 3. 1941-1945. Beograd, 1987.

 

Miller, M. Lee. Bulgaria Düring the Second World War. Stanford. California, 1975.

 

Ristović, M. Ivan - Vančo Mihailov između Nezavisne države Hrvatske i Bugarske 1941-1944. — In: Istorija XX veka. Br. 1-2. Beograd, 1986, s. 139—152.

 

Sala, T. Fascisti е nazisti nell'Europa sudorientale. Il caso croato (1941-1943). In: Collotti, E. Penetrazione economica е disgregazione statale: premesse е conseguenze dellaggressione nazista alla Jugoslavia. — In: Collotti. Е., T. Sala. La potenze dell'Asse е la Jugoslavia. Saggi е documenti 1941/43. Milano. 1974, p. 49—76.

 

Sala, T. 1939-1943. Jugoslavia „neutrale", Jugoslavia occupata. — In: Italia contemporanea. marzo 1980, 138, p. 85—105.

 

Strugar, V. Sistem bugarske okupacije u Jugoslovenskim oblastima (1941-1944). — In: Jugoslovensko-bugarski odnosi u XX veku. Zbornik radova. 1. Beograd, 1980, s. 251-293.

 

236

 

 

Stojiljković, М. Bugarska као saveznica sila Osovine u okupaciji Srbije 1941-1944. — In: Jugoslovensko-bugarski odnosi. Zbornik radova. 2. Beograd, 1982, s. 249-309.

 

Tomasević, J. War and Revolution in Yugoslavia. The Chetnics. Stanford. California, 1975.

 

Tudjman, F. Nationalizm in Contemporary Europe. New York, 1981.

 

Verna, Fr. Yugoslavia under Italian rule 1941-1943: Civil and military aspects of the Italian occupation. Vol. I. University of California, Santa Barbara, 1985.

 

Wheeler, M. Britain and the War for Yugoslavia 1940-1943. New York, 1980.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]