Васил Левски. Биография
Н. Кондарев
 
Съдържание
 

Предговор . . . . . . . . . . . 3—11

КАРЛОВО — 6 ЮЛИ 1837 ГОДИНА . . . . . . . . . . . 13—35
  Родният Балкан . . . . . . . . . . . 14
  Ролята на баба Яна . . . . . . . . . . . 20
  Влиянието на революционните движения . . . . . . . . . . . 23
  Левски иска да се учи . . . . . . . . . . . 26
  Левски облечен в расо . . . . . . . . . . . 27
  Раковски — будна революционна съвест . . . . . . . . . . . 29
  Еднаквата участ на дякон Игнатий и дякон Генадий . . . . . . . . . . . 34

СЛЕД РАЗТУРВАНЕ НА ЛЕГИЯТА . . . . . . . . . . . 35—39
  С Иля войвода в Крагуевац . . . . . . . . . . . 37

ЗАВРЪЩЯНЕ, ЗАПИРАНЕ, УЧИТЕЛСТВУВАНЕ . . . . . . . . . . . 39—73
  Разстригване . . . . . . . . . . . 43
  Аз преставам да нося калугерска шапка . . . . . . . . . . . 44
  Дядо Петър ризказва за учителствуването на Левски . . . . . . . . . . . 46
  Учител в село Еникьой . . . . . . . . . . . 50
  Момък с чекърести очи . . . . . . . . . . . 51
  За пръв път името Левски . . . . . . . . . . . 55
  Пъргав и решителен като лъв . . . . . . . . . . . 58
  Във Втората българска легия . . . . . . . . . . . 59
  Левски боледува през 1868 год. . . . . . . . . . . . 61
  Михаил Греков за боледуването и лекуването на Левски . . . . . . . . . . . 66
  Печеля за цял народ . . . . . . . . . . . 69
  Левски сломява разочарованието . . . . . . . . . . . 72

НА ПЪТ ЗА ВЛАШКО . . . . . . . . . . . 73—103
  Левски и Христо Иванов Книговезецът . . . . . . . . . . . 74
  Левски не заминава с четата на Хаджи Димитър. Причините . . . . . . . . . . . 78
  Левски не е агент на ТЦК . . . . . . . . . . . 82
  Дойдох да ви представя народното мнение . . . . . . . . . . . 95
  Каравелов отговаря на в. „Отечество” . . . . . . . . . . . 98
  Левски напуща Влашко . . . . . . . . . . . 102

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТРАЛЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ В ЛОВЕЧ . . . . . . . . . . . 103—190
  Времето е в нас и ние сме във времето . . . . . . . . . . . 112

253
 
 
254

  Роля и значение на главатарите. Мястото им между народа . . . . . . . . . . . 116
  По висшегласието на всички членове . . . . . . . . . . . 118
  Вярност към революционната дисциплина . . . . . . . . . . . 119
  Творчески патриотизъм . . . . . . . . . . . 121
  Своевременно посочване на грешките. Творческа критика и самокритика . . . . . . . . . . . 122
  Правилно отношение към четническото движение . . . . . . . . . . . 124
  Строга организационна тайна . . . . . . . . . . . 127
  Демократичен централизъм . . . . . . . . . . . 128
  Бележита честност. Комитетска пара. Значението й . . . . . . . . . . . 130
  Пълно доверие в народните сили . . . . . . . . . . . 131
  Скромност . . . . . . . . . . . 132
  Необходимостта от революционен устав . . . . . . . . . . . 136
  Панайот Хитов против израза „Демократична република” . . . . . . . . . . . 140
  Кой е авторът на устава . . . . . . . . . . . 144
  Ангел Кънчев се самоубива . . . . . . . . . . . 150
  Левски порицава Димитър Общи . . . . . . . . . . . 162
  Димитър Общи своеволничи . . . . . . . . . . . 164
  Сега се купува по-голям живот . . . . . . . . . . . 177
  Д. Общи предател . . . . . . . . . . . 181

ПРЕДАТЕЛСТВО . . . . . . . . . . . 191—219
  Безспорни данни за предателството на поп Кръстю . . . . . . . . . . . 196
  Величка Хашнова . . . . . . . . . . . 197
  Поп Кръстю официален шпионин . . . . . . . . . . . 212

ЛЕВСКИ ПРЕД ТУРСКИТЕ ВЛАСТИ И СЪДА . . . . . . . . . . . 219—234
  Съобразителност и твърдост пред съда . . . . . . . . . . . 225

ПРИЛОЖЕНИЯ:
  Автобиографски разказ в стихове . . . . . . . . . . . 237
  Програма на БРЦК от 1870 год. . . . . . . . . . . . 239
  Уставопроект . . . . . . . . . . . 242


ИЗДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Биография от Н. КОНДАРЕВ
Коректор: Моис Ханне
Тираж: 5,000
Печатница на Бълг. раб. партия (комунисти)
СОФИЯ
№ 285
1946


[Back]