Миналото на Яврово, Девин, Манастир

Николай Хайтов

 

Николай Хайтов

МИНАЛОТО НА ЯВРОВО, ДЕВИН, МАНАСТИР

Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1985

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

От регионалното към всенародното — акад. П. Зарев . . . . . . . . . . . 5

 

I. СЕЛИЩНИ ИСТОРИИ

 

СЕЛО ЯВРОВО, ПЛОВДИВСКО . . . . . . . . . . . 15

Част първа — Историческа

Първи сведения за селото . . . . . . . . . . . 18

Епидемии . . . . . . . . . . . 22

Нападения на хайтите . . . . . . . . . . . 25

Развитие на селото . . . . . . . . . . . 29

Борба с турските произволи . . . . . . . . . . . 35

Управление на Тъмръшлиите . . . . . . . . . . . 42

Сеизинът на агата . . . . . . . . . . . 57

Априлското въстание — „Бузгунлукът” . . . . . . . . . . . 62

Освобождение — „руското време” . . . . . . . . . . . 70

Русофилският бунт против Стамболов . . . . . . . . . . . 73

Училища и учители . . . . . . . . . . . 78

Светилища и черкви . . . . . . . . . . . 81

Съседни на Яврово селища . . . . . . . . . . . 92

 

Част втора — Етнографска

Землища и мери . . . . . . . . . . . 104

Поминък . . . . . . . . . . . 113

Веществена и духовна култура . . . . . . . . . . . 145

Религиозни празници и суеверия . . . . . . . . . . . 175

Обичаи . . . . . . . . . . . 204

Изворите на тази книга . . . . . . . . . . . 219

Турски документи . . . . . . . . . . . 222

 

 

657

 

ГРАД ДЕВИН . . . . . . . . . . . 241

Къде е този град? . . . . . . . . . . . 244

Кога е заселен? . . . . . . . . . . . 246

Средновековното гробище на Девин . . . . . . . . . . . 250

Турското нашествие . . . . . . . . . . . 252

Съдбата на Девин след турското завладяване . . . . . . . . . . . 258

Непредадените села . . . . . . . . . . . 276

Чертици от живота на град Девин по време на „Помашката република” и последните години от турското владичество . . . . . . . . . . . 282

Епилог . . . . . . . . . . . 312

 

 

СЕЛО МАНАСТИР, СМОЛЯНСКО . . . . . . . . . . . 319

Част първа — Историческа

Местоположение, старини, местности . . . . . . . . . . . 320

Заселването на Давидково . . . . . . . . . . . 329

Помохамeданчването на давидковци . . . . . . . . . . . 332

Отношенията между българите мохамедани и християни . . . . . . . . . . . 337

Деребейското време . . . . . . . . . . . 339

Второ купуване на Общия балкан. Нови деребеи . . . . . . . . . . . 346

Мухтарът Гьоргоолу . . . . . . . . . . . 351

Погубването на Саида . . . . . . . . . . . 352

„Бунтулука” и „руското време” . . . . . . . . . . . 356

Родове — заселници на Манастир . . . . . . . . . . . 366

Обществени учреждения (черкви, училища, поща) . . . . . . . . . . . 376

Борби за нацинално освобождение („Комитликя” и Балканската война) . . . . . . . . . . . 379

Четническото движение край село Манастир . . . . . . . . . . . 384

Спомен на Славчо Дичев за Балканската война . . . . . . . . . . . 400

Политически партии. Обществени събития след Общоевропейската война. Партизанско движение . . . . . . . . . . . 410

Манастир подпомага партизаните . . . . . . . . . . . 415

Съседни селища . . . . . . . . . . . 418

Крушево — Балкан махле — Манастир . . . . . . . . . . . 420

 

Част втора — Етнографска

Поминък . . . . . . . . . . . 437

Веществена и духовна култура . . . . . . . . . . . 471

 

 

658

 

II ИСТОРИЧЕСКИ ПОЛЕМИКИ

За Ахмед ага Тъмръшлията и за едно тълкуване на неговата роля в потушаването на Априлското въстание . . . . . . . . . . . 509

Антипринос към историята на Родопите . . . . . . . . . . . 554

Пътеводители или. . . пътевредители . . . . . . . . . . . 613

Пирамида на заблудите . . . . . . . . . . . 619

Родопската история в някои статии и книги на проф. Петър Петров . . . . . . . . . . . 629

Опровержение на всяка цена . . . . . . . . . . . 645

 


 

Николай Хайтов

МИНАЛОТО НА ЯВРОВО, ДЕВИН, МАНАСТИР

 

Редактор София Яневска

Художник Веселин Христов

Художник-редактор Никола Марков

Технически редактор Виолина Хаджидемирева

Коректори Жанета Желязкова, Стоянка Кръстева

 

Българска, I издание

ЕКП 07/9536272711/0630—29—85

Издателски № 2325

Формат 60X84/16

Печатни коли 41,25

Издателски коли 38,48

Условно издателски коли 38,27

Тираж 6137

Дадена за набор на 14. XII. 1984 г.

Излязла от печат на 15. X. 1985 г.

 

Издателство „Христо Г. Данов” — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев” — Пловдив

 

Цена 4,53 лв.

 

[Back]