.

Миналото на Яврово, Девин, Манастир

.

Николай Хайтов  (Славчо Дичев, съавтор)  (Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1985)

 

 

Съдържание

От регионалното към всенародното  (акад. П. Зарев)

Корица..

 

I. СЕЛИЩНИ ИСТОРИИ

     СЕЛО ЯВРОВО, ПЛОВДИВСКО

     ( Първо издание — 1958 г. )

   Увод

Част първа — Историческа

  ●  Първи сведения за селото  —  Епидемии  —  Нападения на хайтите  —  Развитие на селото  ( Родове преселници („мажире”)    Изселници )  —  Борба с турските произволи  —  Управление на Тъмръшлиите  ( Хасан ага    Ахмед ага    Съдилището на Ахмед ага    Обиколките на Ахмед ага    Една загадка около Ахмед ага )  —  Сеизинът на агата

  ●  Априлското въстание - „Бузгунлукът” ( Одисеята на Отон Иванов  —  Башибозукът в Яврово  —  Грабежи  —  Спасителят )  —  Освобождение - „руското време”  —  Русофилският бунт против Стамболов  —  Училища и учители  —  Светилища и черкви ( Черковници  —  Фанариотски гнет  —  Превземането на манастира „Св. Врачи” )  —  Съседни на Яврово селища ( Герово  —  Добралък  —  Лясково  —  Богородично  —  Куклен  —  Горни Воден )

 

Част втора — Етнографска

  ●  Землища и мери ( Купуване на Петте брата  —  Купуване на Кара мандра  —  Имуществени отношения  —  Спорове за мерата ) —  Поминък ( Лов  —  Овцевъдство  —  Чанове  —  Козарство  —  Земеделие  —  Лозарство  —  Керванджийство  —  Въглищарство  —  Гори  —  Печалбарство  —  Гюнлюкчии  —  Други занаяти )

  ●  Веществена и духовна култура ( Домоустройство  —  Домашен живот  —  Храна и хранене  —  Облекло  —  Телосложение  —  Характер  —  Селски дела  —  Чорбаджии и мухтари  —  Селски пъдари и съд  —  Селски веселби )  —  Религиозни празници и суеверия  ( Календарни празници  —  Традиционни празници  —  Суеверия  )

  ●  Обичаи  ( Рождение  —  Годежи  —  Сватба  —  Баяния и клетви  —  Народна медицина  —  Народна метеорология  —  Наименования на местности  —  Лични имена ) —  Изворите на тази книга  —  Турски документи  ( Приложение 18 )

 

     ГРАД ДЕВИН

     ( Първо издание — 1964 г. )

   Увод

  ●  Къде е този град?  —  Кога е заселен?  —  Средновековното гробище на Девин  —  Турското нашествие  —  Съдбата на Девин след турското завладяване  ( Списък на подлежащите на натурален данък джелепкешани (1576 г.)  —  Къз кюприя, Разкръст  —  Гробища  —  Черковни следи  —  Имена  —  Светената вода  —  Адралес / Гергьовден  —  Надгръбница  —  Девин, Дьовлен или Девлен?  —  Как се развивал градът )

  ●  Непредадените села  —  Чертици от живота на град Девин по време на „Помашката република” и последните години от турското владичество ( Грабежи и наказания  —  Физиономията на града  —  Девинският вакъф. Хаджийството  —  Поминъкът на девинското население  —  Поминъчната бъхтаница  —  Храната  —  Облеклото  —  Покъщнината  —  Духовната култура  —  Неговите забавления?  —  Сурнене на моми  —  Семейният живот  —  Обществените отношения ) —  Епилог

 

     СЕЛО МАНАСТИР, СМОЛЯНСКО

    ( Първо издание — 1965 г.  Автори: Николай Хайтов и Славчо Дичев )

   Увод

Част първа — Историческа

  ●  Местоположение, старини, местности  —  Заселването на Давидково  —  Помохамeданчването на давидковци  —  Отношенията между българите мохамедани и християни  —  Деребейското време  —  Второ купуване на Общия балкан. Нови деребеи  —  Мухтарът Гьоргоолу  —  Погубването на Саида

  ●  „Бунтулука” и „руското време”  —  Родове - заселници на Манастир  —  Обществени учреждения (черкви, училища, поща)  —  Борби за нацинално освобождение („комитликя” и Балканската война)  ( Караджа войвода   Капитан Петко войвода ) —  Четническото движение край село Манастир  ( Върховисти. Дядо Петър от Баракли Джумая, Серско, и шест души „македонци” (1899 г.)  —  Чевермеджийските подвизи на Петровата четица  —  Вътрешната революционна организация (1902 г.). Гоце Делчев в Чепеларе. Пею Шишманов от Славейно  —  Ахмеда бинбашият  —  Балканската война (1912 г.) ) —  Спомен на Славчо Дичев за Балканската война

  ●  Политически партии. Обществени събития след Общоевропейската война. Партизанско движение  —  Манастир подпомага партизаните  —  Съседни селища  —  Крушево - Балкан махле - Манастир  ( Среброто  —  Джурково  —  Дряново  —  Лъки (Въпи)  —  Лъкавица  —  Карамуш (сега Кормисош)  —  Белица (единствено турско село)  —  Борово. Братя Бедровци )

Част втора — Етнографска

  ●  Поминък  ( Катранджилък  —  Кацарство  —  Бичкиджийство  —  Зидарство  —  Земеделие  —  Овчарство  —  Козарство  —  Гори и горовладелски кооперации  —  Рудни находища  —  Търговия  —  Пътища  —  Електрификация  —  Нови насоки в стопанското развитие на Манастир. ТКЗС ) —  Веществена и духовна култура  ( Домостроене и домашна уредба  —  Храна и хранене  —  Облекло  —  Характер и обществена взаимопомощ  —  Религиозен календар  —  Суеверия  —  Народна медицина  —  Народна метеорология  —  Обичаи  —  Отсичане на сватбата  —  Няколко думи върху народното творчество на манастирци )

 

 

II. ИСТОРИЧЕСКИ ПОЛЕМИКИ

 

1. За Ахмед ага Тъмръшлията и за едно тълкуване на неговата роля в потушаването на Априлското въстание

2. Антипринос към историята на Родопите

3. Пътеводители или. . . пътевредители

4. Пирамида на заблудите

5. Родопската история в някои статии и книги на проф. Петър Петров

6. Опровержение на всяка цена

 

 [Back to Main Page]