Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Печатница П. Глушковъ, София

 

Revue Macédonienne

 

 Édition de l'Institut Scientifique Macédonien

 Imprimerie P. Glouchcoff, Sofia

 

 

 

година I (1924-1925) година II (1926) година III (1927) година IV (1928)
година V (1929) година VI (1930-1931) година VII (1931-1932) година VIII (1932-1933)
година IX (1934-1935) година X (1936) година XI (1938-1939) година XII (1940-1941)
година XIII (1942-1943)      
       

 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. I, Кн. 1-6, 1924-1925

Сканове в .pdf формат (137 Мб)

[[ страници 71-74 от кн. 2 липсват ]]

  

Год. I, Кн. 1, Юлий 1924

 

Съдържание

1.     Проф. В. Н. Златарски. — Де ce е намирала епископията на Св. Климентъ Охридски 1

2.     Н. А. Мушмовъ. — Кои сѫ най-старитѣ монети отъ Александра Велики 15

3.     Проф. Д-ръ Гавр. Кацаровъ. — Нови изследвания върху археологията на Македония 21

4.     Проф. А. Иширковъ. — Струмишко. Стопански чъртици 26

5.     Проф. М. Арнаудовъ. — Къмъ легендата за Крали-Марко 38

6.     Хр. Шалдевъ. — Гр. Прилѣпъ за своитѣ училища 46

7.     А. П. Стоиловъ. — Насте Стояновъ 56

8.     К. Стояновъ-Вълкановъ. — Славянофилството на Луи Леже и Македония 62

9.     Хр. П. Стояновъ. — Изъ миналото на мънастира Св. Иванъ Предтеча въ Сѣрско 70

10.  В. Пасковъ. — Вѫтрешната Македонска организация — начало и развой 74

11.  Хр. Коцевъ. — Страници изъ споменитѣ ми 87

 

Рецензии

·       André Mazon, Contes slaves de la Macedoine sudoccidentale. — Проф. Д-ръ Ст. Младеновъ 101

·       Панчо Михаиловъ. Български народни пѣсни отъ Македония. — Проф. Ал. Балабановъ 123

·       Никола Джеровъ. Охридска пролѣть. — Др. Зографовъ 129

·       S. Р. Phocas-Cosmetatos. La Macedoine son passé et son présent. — Г. Баждаровъ 135

 

Les articles de la Revue en résumés en français 140

 

Бележка по основаването на Македонския Наученъ Институтъ. Уставъ на Института. — Списъкъ на действителнитѣ членове-основатели на Македонския Наученъ Институтъ 156

 


 

Год. I, Кн. 2, Ноемврий 1924

 

Съдържание

1.     Проф. В. Н. Златарски. — Къмъ историята на мънастиря Св. Наумъ въ Македония 1

2.     Проф. Ж. Радевъ. — Географска и етнографска Македония (Срѣдецътъ на Балканския полуостровъ) 15

3.     Хр. Шалдевъ. — Гр. Прилѣпъ за своитѣ училища (продължение) 39

4.     В. Думевъ. — Изъ споменитѣ на две учителки въ Македония 52

5.     А. П. Стоиловъ. — Единъ документъ по църковната борба въ с. Доленъ (Неврокопско) 67

6.     П. Чилевъ. — Едно писмо на Константинъ Миладиновъ до архимандритъ Хрисантъ 71

7.     Калчо Деляковъ. — Български народни пѣсни отъ Костурско 74

8.     Проф. Л. Милетичъ. — Въ полуразрушения Мелникъ (Пѫтни бележки отъ 1914 година) 85

9.     Г. Вестителевъ (Георги Трайчев). — Градъ Воденъ 105

10.  Хр. Коцевъ. Страници изъ споменитѣ ми (продължение) 123

 

Рецензии и научни вести

·       A. Vaillant. Les parlers de Nivica et de Turija (Macédoine occidentale) (вж. Revue des études slaves, т. IV, стр. 53—56, Paris 1924). — Проф. Л. Милетичъ 143

·       The Nations of To-day. A New History of the World. Edited by John Buchan. Bulgaria and Romania. — Проф. Д-ръ Ив. Георговъ 147

·       Fritz Goebel. Eine geologische Kartierung im mazedonisch-albanischen Grenzgebiet beiderseits des Ochrida-Sees. Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Math—Phys. Kl. 71. Band, 1919, стр. 257—276. — Д-ръ K. Дрончиловъ 158

 

Статиитѣ въ резюме на френски езикъ 164

 


 

Год. I, Кн. 3, 1925

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Никодимъ Павловичъ Кондаковъ за Македония (По случай на осемдесетгодишнината му) 1

2.     Проф. Йорд. Ивановъ, Аксиосъ — Велика — Вардаръ. Приносъ къмъ топонимията на Македония 17

3.     Л. Милетичъ, Къмъ фрескитѣ на манастиря св. Наумъ 29

4.     Н. А. Мушмовъ, Монетитѣ на Филипъ II Македонски 39

5.     Проф. И. Д. Шишмановъ, Кузманъ Шапкаревъ и Маринъ Дриновъ 51

6.     К. Стояновъ-Вълкановъ, Пѫтешественици по Балканския полуостровъ презъ време на френската революция 81

7.     В. Думевъ, Изъ споменитѣ на две учителки въ Македония (продължение) 91

8.     Езикови и народописни материяли. 1. Бугари и гъркомани. По говора на Ениджевардарско. — Записалъ Л. М. 2. Две приказки и една пѣсень по костурския говоръ. — Записалъ А. Кузовъ. 3. Народни пѣсни отъ Костурско. — Изъ сборника на К. Деляковъ 103

 

Рецензии и книжовни вести

·       Prof. Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien. Leipzig, 1924. 8°, 104. — Рецензира Ст. Романски 111

·       Jord. Ivanov, Un parler bulgare archaïque (Revue des études slaves, 11, 88—103 Paris, 1922). — Рец. Л. Милетичъ 119

·       Meillet et A. Vaillant, Grammaire de la langue serbo-croate. Paris, 1924. — Рец. Л. M. 121

·       Joван Цвијћ, Говори и чланци т. I, 264; II, 237; III, 174; IV, 130; Београд, 1921—1923. — Рец. Л. Mилетичъ 123

·       Edmond Bouchié de Belle, La Macédoine et les Macédoniens. Ouvrage couronné par l'Académie française, Paris 1922, 8° IV. 303. — Рец. C. Мариновъ 142

·       Георги Трайчевъ, Македонска библиотека : № 1. Мариово, София, 1923 16°, 40 стр. ; № 2. Дойранъ и неговото езеро, 1923, 16°, 52 стр.; № 3—5. Прѣспа, 1923, 92 стр. — Рец. Ст. Рoмaнски 149

·       Едно свидетелство отъ 17. вѣкъ за българитѣ въ Охридъ. — Съобщава Л. M. 150

·       Къмъ историята на книгата „Македония и Стара Сърбия" (Makedonien und Altserbien) отъ Сп. Гопчевичъ. — Съобщава Л. M. 151

·       Следи отъ Българи въ Тесалия. Съобщава П. Чилевъ 153

 

Съдържанието на книгата въ французко резюме 155-179

 


 

Год. I, Кн. 4, 1925

 

Съдържание.

1.     Проф. П. Мутафчиевъ, Сръбското разширение въ Македония презъ срѣднитѣ вѣкове 1

2.     Проф. А. Иширковъ, Географската връзка на Македония съ България 27

3.     Проф. Йорд. Ивановъ, Българо-албанската етнична граница 36

4.     Ив. Снѣгаровъ, Нови данни за българщината въ Македония 49

5.     Д. Гаджановъ, Мохамедани православни и мохамедани сектанти въ Македония 59

6.     Ив. Снѣгаровъ, Книжовни опити на охридско наречие съ гръцко писмо 67

7.     Народни пѣсни отъ Мориово. Записани отъ Кр. Биневъ. Съобщава проф. Гавр. И. Кацаровъ 85

8.     Народни пѣсни отъ Костурско. Записалъ Калчо Деляковъ 93

 

Рецензии и книжовни вести.

·       Л. М. Селищевъ, Очерки по македонской діалектологіи. T. I. Казань, 1918, 8°, 281. — Рецензира Л. Милетичъ 95

·       Иванъ Снѣгаровъ, Историята на Охридската архиепископия отъ основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостровъ отъ турцитѣ. Томъ I. София, 1924, 348. — Рец. К. Стояновъ-Вълкановъ 100

·       Проф. В. А. Погорѣловъ, Даниловиятъ Четиреезичникъ. София, гол. 8°, 48, 1925. — Рец. Л. Милетичъ 104

·       Влад. Сисъ, Кореспонденция на Д-ръ К. Иречекъ съ Маринъ Дриновъ. София, 1924. — Рец. А. П. Стоиловъ 108

·       Vladimir Sis, Nový Balkán. Praha, 1924, мал. 8°, 229. — Рец. Л. Mилетичъ 115

·       Alexandre Belitch, La Macédoine. Paris-Barcelone, 1919, 8°, 278. — Рец. Ст. Романски 122

·       Naša Južna Srbija. „Нова Европа", књига X. број 11. Zagreb, 1924. — Рец. Проф. Ив. Георговъ 139

·       Arnold van Gennep, Traité comparatif des Nationalités. Tome 1. Les Éléments exterieurs de la Nationalité Paris, 1922, 228. — Рец. проф. M. Арнаудовъ.

·       Slovanský Přehled. 1914-1924. K šedesátým narozeninám Adolfa Černého. Uspořádali A. Frinta a A. Tichý. Praha 1925, 8°. 408. — Рец. Ст. Романски 164

 

Съдържанието на тази книга на „Македонски прегледъ” въ французско резюме 167—195

 


 

Год. I, Кн. 5 и 6, 1925

 

Съдържание.

1.     Ив. Снѣгаровъ. Византийски свидетелства отъ XI—XIII в. за българския характеръ на Македония 1

2.     Н. А. Мушмовъ, Наколни жилища на Охридското езеро при гр. Струга 18

3.     Ив. Снѣгаровъ, Жития на народни светии, писани на охридско наречие съ гръцко писмо 23

4.     Leon Lamouche, La Macédoine au temps des Turcs 35

5.     Леонъ Ламушъ, Македония презъ време на турското владичество 47

6.     Хр. Чанковъ, Едно неизвестно писмо на Р. Жинзифовъ 60

7.     Проф. Ст. Романски, Македонскитѣ ромъни 63

8.     Проф. Д-ръ П. Никовъ, Австрийски консули въ Турция за българитѣ въ Македония 97

9.     В. Думевъ, Изъ споменитѣ на две учителки въ Македония (продължение) 127

10.  Кр. Биневъ, Езикови и народописни материяли отъ Морихово. Съобщава проф. Г. И. Кaцapoвъ 151

11.  Народни пѣсни отъ Костурско. Отъ К. Деляковъ и В. Шановъ 155

 

Рецензии и книжовни вести

·       N. van Wijk, Zur Grenze zwischen dem Ost- und Westbulgarischen (Archiv für slavische Philologie, 39 Band. 3—4 Heft, 1925, s. 212—215). — Рецензия отъ Ст. Романски 159

·       Д-р Василије Ђерић, Неколико питања o дијалектима y jyжној Србији (печ. въ „Гласник Скопског ученог друшгва", Скопље, 1925, с. 1 33). — Отъ проф. Б. Цоневъ 173

·       Rudolf Künzl-lizerský, Ustup Bulharska do světové války (печ. въ „Slovanský Přehled”, 1925, č. 5—6, стр. 345—353). — Отъ Л. Милетичъ 137

·       Hermann Wendel, Von Marburg bis Monastir (Вж. „Kreuz und quer durch den slawischen Süden”, Frankfurt a. M. 1922, 1—125). — Отъ Л. Милетичъ 190

·       E. N. Tsouderous, Le rélevement économique de la Grèce (La Grèce économique), Paris, 1920. стр. 230. — Отъ B. Алексиевъ 200

·       Hermann Wendel, Der Kampf der Südslawen um Freiheit und Einheit. Frankfurt а. M. 1925, стр. 793. — Отъ Л. Милетичъ 203

·       Ernest Denis, Du Vardar à la Sotcha, Paris, 1923, стр. 349 — Отъ Ст. Романски 220

·       Jean-José Frappa, Makédonia. Souvenirs d'un officier de liaison en Orient. Paris, 1921, c. 283. — Отъ Л. M. 223

·       Edouard Combe, La protection des minorités (печ. въ „Bibliothèque Universelle et Revue de Genève", Octobre. 1925, стр. 1772—1734). — Отъ Л. M. 223

·       Jovan Cvijič, Balkanské otázky. Přeložil V. Horník. V Praze 1924. Отъ Л. M. 228

·       Нова латинска писменость за македонскитѣ българи подъ Гърция. Abecedar. Εν Αϑήναις. Τόπος Π. Δ. Σακελλάριου, 1925, 8° 40. — Отъ Л. M. 229

·       Чузди писатели за македонскитѣ българи въ XIX. вѣкъ. — Д-ръ Никола В. Миховъ, Населението въ Турция и България презъ XVIII и XIX. в. София, T. I, 1915, 433; т. II. 1924, 332. — Отъ Л. Милетичъ 233

·       Шестдесетгодишнината на Проф. Люборъ Нидерле. — Отъ Л. Милетичъ . 257

·       Професоръ Никола Милевъ. — Отъ А. Кулишевъ 253

·       П. Чилевъ. — Отъ А. П. Стоиловъ 259

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 261—278

 


 

 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. II, Кн. 1-4, 1926

Сканове в .pdf формат (146 Мб)

[[ стр. 50-51 от кн. 2 липсват ]]

 

  

Год. II, Кн. 1, 1926

 

Съдържание.

1.     Проф. В. Н. Златарски, Западната българска държава до провъзгласяването на Самуила за царь 1

2.     Проф. Ст. Романски, Ромънитѣ между Тимокъ и Морава 33

3.     H. А. Мушмовъ, Охридскитѣ монетарници 69

4.     Ив. Алтъновъ, България и тракийскиятъ въпросъ предъ конференцията въ Лозана 77

5.     Л. Милетичъ, Англия въ историята на македонския въпросъ 107

 

Рецензии и книжовни вести.

·       Dr Eduard Beneš, Slovanství a Slované za války a po válce (вж. Problémy slovanské politiky, IX. въ Slov. Přehled č. 3—4, 1926, стр. 169—203). — (Д-ръ Едуардъ Бенешъ, Славянството и славянитѣ презъ и следъ войната.) — Рецензия отъ Л. Милетичъ 119

·       Fouques Duparc, La protection des minorités de race, de langue et de religion. Étude de droit des gens Préface de M. A. de Lapradelle. Paris 1922. Стр. 369. — Отъ проф. Ив. Гeopгoвъ 132

·       S. Frangoudis, L'Hellenisme en lutte contre l'Orient et l'Occident. Appel aux nations libérales. Par —, député d'Athènes et de Pirée. — Athénes, 1925, 3", 305 („Борбата на гърцизма срещу изтокъ и западъ". Позивъ къмъ свободолюбивитѣ народи. Отъ Г. С. Франгудисъ, депутатъ отъ Атина). — Отъ д-ръ Г. Стрѣзoвъ 140

·       Iván Vásov, Cuore bulgaro. Novelle selecte. Introduzione et traduzione dall' originale bulgaro di Enrico Damiani. Roma. (Scritori straniéri vol. X.). 1925, мал. 8°. 121. — Отъ Л. M. 149

·       Петъръ Завоевъ, Моитѣ стари съсѣди. Разкази (Гаразъ Ванко. — Ашикъ Али. — Мише Минането. — Хаджи Борония. — Чиста Нуша). София, 1924, 16° 84. — Отъ Л. M. 150

·       Охридъ въ снимки. Първа серия. София 1926. Издание на Охридското благотворит. братство „Св. Климентъ". — Отъ Л. М. 152

·       Д. Илковъ, Атласъ Св. Cв. Кирилъ и Методий. Издава Картографическия институтъ въ Виена, 1925, фол. 102 с. — Отъ Л. M. 153

·       Георги Палашевъ. — Отъ Л. M. 154

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 155—166

 


 

Год. II, Кн. 2, 1926

 

Съдържание.

1.     Проф. В. Н. Златарски, Западната българска държава до провъзгласяването на Самуила за царь 1

2.     Л. Милетичъ, Струмишкитѣ манастирски черкви при с. Водоча и с. Велюса 35

3.     Д-ръ Кр. Миятевъ, Църквата при с. Водоча 49

4.     Л. Милетичъ, Животътъ и характерътъ на славянитѣ въ древностьта 58

5.     Проф. Ив. Странски, Гѫстота на населението въ Македонската военно-инспекционна область презъ 1916. г. 76

6.     Г. Ив. Бѣлевъ, До Солунъ, Битоля и Охридъ (1904. г.) 86

7.     Л. Милетичъ, Женската носия въ Галичникъ (Дебърско) 103

8.     Свадбени обичаи въ Ениджевардарско. — Съобщава Л. Милетичъ 107

9.     Пословици отъ гр. Охридъ. Съобщава А. П. Стоиловъ 109

10.  Образци отъ македонски говори въ едно сръбско издание. Съобщава Ст. Романски 112

 

Рецензии и книжовни вести.

·       Скопље и Јужна Србија. Издање Професорског друштва. Београд 1925. 8°. IV, 244. — Рецензия отъ С т. Романски 117

·       М. Ивковић, Акцентни системи српско-македонских говора (печ. въ „Южнословенски филолог", Београд, кн. II, стр. 254—271, и кн. IV, 1924. г., стр. 46—71). — Отъ проф. Б. Цоневъ 125

·       Émile Vandervelde, Les Balkans et la paix. Bruxelles. 1923, стр. 96. — Отъ проф. Ив. Георговъ 129

·       Йорд. Ивановъ, Произходъ на царь Самуиловия родъ (вж. „Сборникъ въ честь на проф. Василъ Н. Златарски”. София 1925. Стр. 55—62). — Отъ Л. Mилетичъ 135

·       D-r. К. Regling, Lychnidos, eine neue Münzstätte in Illyrien (вж. Zeitschrift für Numismatik, XXXV, 4. 1925, стр. 225 ff.). (Д-ръ K. Реглингъ, Лихнидосъ, една нова монетарница.) — Отъ Н. М-въ 140

·       Л. Милетичъ, По въпроса за произхода на името „Охридъ" 142

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 147—160

 

Къмъ статията „Струмишкитѣ манастирски черкви при с. Водоча и с. Велюса" сѫ приложени 11 листа фототипични репродукции.

 


 

Год. II, Кн. 3, 1926

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Професоръ В. Ягичъ за Македония (по неиздадени негови писма) 1

2.     Ив. Снѣгаровъ, Унищожението на Охридската патриаршия и влиянието на елинизма въ България 65

3.     К. Стояновъ-Вълкановъ, Борбата на Самуила съ Византия 111

4.     Д-ръ Н. Станишевъ, Седемь писма на Нако С. Станишевъ до Стефанъ Верковичъ 135

 

Рецензии и книжовни вести

·       Gustav Weigand, Der Admirativ im Bulgarischen. Balkan-Archiv. Fortsetzung des Jahresberichtes des Instituts für rumänische Sprache. I Band. Leipzig 1925, 153—152. — Рецензия отъ Ст. Романски 143

·       Александръ X. Руссетъ, Карта на сегашная Болгарія, Ѳракія, Македонія и на прилѣжащитѣ земли, въ 4 листове. Рисувалъ, писалъ и литографиралъ —. Страсбургъ 1843. Съ пояснителни бележки отъ проф. А. Иширкoвъ. София 1924 (Географска библиотека № 4). — Рецензия отъ Ст. Романски 145

·       Silviu Dragomir, Vlahii şi Morlacii. Studiu din istoria romansmului balcanic. Cluj 1923. — Рецензия отъ Л. Милетичъ. 147

·       Robert Lansing, The Peace Negotiations. A personal narrative. Boston and New York 1921. — Рецензия отъ Ив. Георговъ 149

·       Боривој Ж. Милојевић, Јужна Македонија. Насеља српских земаља, уредио J. Цвијић. Књ. X. Београд 1921 (—Српски етнографски зборник, књ. XXI, изд. Српска краљевска академија), стр. 1—147. — Војслав С. Радовановић, Тиквеш и Рајец. Антропогеографски испитавања. Насеља српских земаља, књ. 17. Београд 1924 (= Српски етногр. зборник, књ. XXIX), стр. 129—565. — Рецензия отъ Ст. P. 156

·       Tadeusz St. Grabowski, Bulgarja po przewrocie (1923—1926). Печат. въ Przeglad Politiczny. T. IV, zeszyt 2—3, 1926, Warszawa, 66—91. — Рецензия отъ Л. M. 157

·       Сборникъ за народни умотворения и народописъ Кн. XXXVI. Български, аромънски и албански фолклоръ, подъ редакцията на А. П. Стoилoвъ. Издава Българската академия на наукитѣ. София 1926. — Рецензия отъ Ст. Р. 153

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 161—176

 


 

Год. II, Кн. 4, 1926

 

Съдържание

1.     Проф. H. П. Благоевъ, Критически погледъ върху известията на Иоана Скилица за произхода на Царь Самуиловата държава 1

2.     Ив. Хаджовъ, Константинъ Миладиновъ и Г. С. Раковски 65

3.     Владимиръ Г. Кусевъ, Къмъ биографията на митрополитъ Методий И. Кусевичъ 79

4.     Петъръ Завоевъ, Споменъ изъ просвѣтното минало на гр. Щипъ 104

5.     Никола Д. Рачевъ, Народописни материяли отъ Гевгелийско 107

 

Рецензии и книжовни вести

·       Marguliés, Historische Grundlagen der südslavischen Sprachgliederung. Archiv für slavische Philologie, 40 (1926), 197—222. — Рецензия отъ Ст. Романски 129

·       Владимиръ Тодоровъ-Хиндаловъ, Приносъ къмъ българската история. Видинското въстание презъ 1859 г. Новооткрити документи. (Изъ Годишника на софийската нар. библиотека 1924—1925 г.). София 1926, гол. 8°, 64 стр. — Рец. отъ Ст. Романски 134

·       Велчо T. Велчевъ, Къмъ погромъ. Какъ ce провалиха народнитѣ идеали. София, 1926, мал. 8°, 189. — Рец. отъ Л. Милетичъ 138

·       Михаилъ Ив. Македонски, Материяли за историята на градъ Криворѣчна-Папанка. Спомени. София, 1925, 8° с. 78. (Издава Криворѣчно-Паланешкото благотворително братство „Осогово" въ София). — Рец. отъ Л. Милетичъ 143

·       Н. Константиновъ, Родна Тракия. Спомени, речи и статии въ 63 образа. София, 1925, 8° 253. — Рец. отъ Л. M. 146

·       P. Gabe, la question de la Dobroudja dans son essence. (A propos de l'expropriation des terres de la population locale faite par la législation roumaine). Sofia, 1925, мал. 8°, 96. — Рец. отъ Л. M. 147

·       La Macédoine sous la domination serbe et les droits des minorités (Edition du Comité nationale de l'union des organisations des émigrés macédoniens en Bulgarie). Sofia, 1926, 8°, 3 143

·       Л. Милетичъ, Македонскиятъ въпросъ въ Конгреса на Унията за Обществото на народитѣ (Лондонъ — Аберсвейтъ 25. VI.—4. VII, 1926). Съобщава —. (Издание на Националния Комитетъ на Съюза на Македонската емиграция въ България). София, 8°, 31 149

·       La question macédonienne et l'Union internationale des associations pour la Société des Nations (Edition du Comité National de l'Union des émigrés macédoniens en Bulgarie). Sofia, 1926, 8°, 64 159

·       Изданията на македонскитѣ студентски дружества въ чужбина относно Македония. — Рец. отъ Л. M. 150

 

Съдържание на книгата вѣ резюме на французки 153

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. III, Кн. 1-4, 1927

Сканове в .pdf формат (78 Мб)

  

Год. III, Кн. 1, 1927

 

Съдържание

1.     Проф. А. Иширковъ, Македония, Име и граници 1

2.     Проф. Ст. Романски, Мними остатъци отъ краесловенъ еръ въ единъ български говоръ въ Македония 23

3.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Приносъ къмъ просвѣтното дѣло въ Македония. Една автобиография на Кузманъ Шапкаревъ отъ 1864 година 33

4.     Н. А. Мушмовъ, Два оловени печата на охридски архиепископи 71

5.     Д. Уста-Генчовъ, Св. Климентъ и Св. Седмочисленици въ домашната ни иконография 75

6.     Народописни материяли отъ Гевгелийско. Свадбени обичаи. Съобщава Д. Рaчевъ 105

 

Рецензии и книжовни вести

·       Mikolaj van Wijk, O stosunkach pokrewieństwa między językami południowo-Słowiańskiemi. Prače filologiczne, t. XI, str. 93—113. Warszawa, 1926. — Рец. отъ Ст. Романски. 117

·       Γ. Ν. Ηατζιδάκις, Περὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῶν ὰρχαίων Μακεδόνων. — Εω Ἀϑήναις, 1925, 16°, 39. — Рецензия отъ Д-ръ В. Бешевлиевъ 123

·       Ив. Алтъновъ, Източниятъ въпросъ и нова Турция, съ особенъ огледъ къмъ интереситѣ на България. Съ две карти къмъ текста. София 1926. 8°, XV, 919. (Издание на Съюза на българскитѣ учени, писатели и художници). — Рецензия отъ проф. Г. П. Генoвъ 130

·       Prof. S. R. Steinmetz, Die Nationalitäten in Europa. Ergänzungshäft II zur Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Berlin 1927. 8°, 67. — Рец. отъ Ст. Романски 140

·       Коста П. Манојловић, Свадбени обичаји y Галичнику. Гласник Етнографског Myзeja y Београду, књ. I, Београд 1926, стр. 84—93. — Рецензия отъ Ст. Рoмaнски 145

·       Hermann Wendel, Aus der Welt der Südslawen. Berlin. 1926, 8°, 232. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 148

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 155—171

 


 

Год. III, Кн. 2, 1927

 

Съдържание

1.     Г. Вестителевъ (Георги Трайчев), Острово и неговата околность. Единъ малко известенъ кѫтъ на Македония 1

2.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Приносъ къмъ историята на просвѣтното дѣло въ Македония. Една автобиография на Кузмань Шапкаревъ отъ 1864 година (продължение) 25

3.     К. Стояновъ-Вълкановъ, Последствия за Вселенската църква отъ покръщението на българитѣ и подчинението имъ подъ Византия 62

4.     Никола Д. Рачевъ, Народописни материяли отъ Гевгелийско 93

5.     Петъръ Завоевъ, Лена Банджорка (Битовъ разказъ) 110

 

Рецензии и ннижовни вести

·       Dr Leopold Schulze Jena, Makedonien. Landschafts- und Kulturbilder. Von —, Professor der Geographie an der Universität Marburg. Mit 85 Tafeln und 3 Karten. Verlag von Gustav Fischer in Jena, 1927. голѣма 8°, 250. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 121

·       M. Jorga, Formes byzantines et réalités balkaniques. Leçons faites à le Sorbonne. Bucarest-Paris, Champion. 1922. 8°. 190. — Рец. отъ П. Мутафчиевъ 138

·       Alfred Rappoport, flu pays des martyrs. Impressions et souvenirs d'un ancien Consul Général ďAutriche-Hongrie en Macédoine (1904-1909). Ouvrage accompagné de 54 illustrations documentaires. Paris, J. Camber. 1927. 8°, 137. — Рецензия отъ Cт. Poмaнcки 150

·       Д-ръ B. Сл. Киселковъ, Житието на св. Теодосий Търновски като исторически паметникъ. Напечатано отъ Фонда за подпомагане бѣдни ученици при Софийската духовна семинария. София, 1926. 8°, стр. LII + 32. — Рец. отъ Д-ръ П. Никовъ 162

·       D-r V. V. Ţilea, Actiunea diplomatică a României (XI. 1919—III. 1920). Sibiu 1926. 8°, 250. — Рец. отъ Д-ръ И. Пенaкoвъ 166

 


 

Год. III, Кн. 3, 1927

 

Съдържание

1.     Проф. Н. П. Благоевъ, Поражение и пленяване на царь Романа 1

2.     Н. Суринъ, Погърчването на българитѣ въ Лагодинско. Спомени отъ Македония 15

3.     Петъръ Завоевъ, Градъ Щипъ. Минало и просвѣта до революционнитѣ борби 35

4.     Проф. Г. П. Геновъ, Народностнитѣ малцинства 67

5.     Никола Д. Рачевъ, Народописни материяли отъ Гевгелийско. Лазарски пѣсни 99

 

Рецензии и книжовни вести

·       Охридско-преспанска лира. 103 народних женских песама из Охрида и Преспе. Скупио и уредио Ђ. Ј. Киселиновић, професоръ. Битољ, 1926. — Рецензия отъ Л. Mилетичъ 113

·       Prof. Valerij Pogorělov, O národnosti apoštolov slavianstva. (Печ. въ сп. „Bratislava”, časopis učené společnosti Šafařikovy v Bratislavě. 1927. — Рец. отъ Л. Милетичъ 120

·       Проф. Ив. Снѣгаровъ, Българскиятъ първоучитель Св. Климентъ Охридски. Животъ и дейность. 1927. (Отд. отп. отъ Годишникъ на Соф. университетъ, — богословски факултетъ т. IV). — Рец. отъ Л. Милетичъ 123

·       Const. С. Diculescu, Elementele vechi greceşti din limba romănă. Dacoromania. Buletinul „Muzeului limbei rumâne”. An. IV. Cluj 1927. — Рец. отъ Ст. Романски 130

·       L'Etablissement des réfugiés en Grèce. Avec 67 illustrations, une carte d'établissement des réfugiés ruraux et urbains et une carte ethnographique de la Macédoine, Genève 1926. — Рец. отъ Г. Баждаровъ 133

·       Samuel Friedman, Le problème des minorités ethniques et sa solution par l'autonomie et la personnification. Par —, docteur en droit. Paris, 1927. — Рец. отъ Д-ръ Г. Стрѣзовъ 144

·       H. Суринъ, Тиквешъ-Морихово. Спомени. София, 1927. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 147

·       П. А. Лавровъ, Сборникъ Верковича I. Народныя пѣсни македонскихъ болгаръ (изд. въ „Сборникъ отдѣленія русскаго языка и слозесносги Росс. Акад. наукъ, томъ XCV, № 5). Петроградъ, 1920. — Рец. отъ Л. M. 149

·       A Handbook of Macedonia and surrounding territories. Compiled by the Geographical Section of the Naval Intelligence Division. Naval Staff. Admlrality. London, Published by His Majestys stationery office. (1915 г.) — Рец. отъ Л. M. 150

·       Macedonia (Handbook prepared under the Direction of the Historical Section of the Foreign Office. — № 21). London, Published by H. M. Stationary Office, 1920. — Рец. отъ Л. M. 152

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 157—172

 


 

Год. III, Кн. 4, 1927

 

Съдържание

1.     Д-ръ Ив. Сакъзовъ, Панаири въ срѣдновѣковна Македония 1

2.     Проф. Н. П. Благоевъ, Царувалъ ли е Aаронъ, братътъ на царь Самуила, и кога? 15

3.     Тане Пѣевъ, Българска легия въ Гърция презъ 1877 год. (Извадки изъ моитѣ спомени) 27

4.     Н. Суринъ, Градъ Кукушъ и кукушанитѣ 45

5.     Léon Lamouche, La question Macédoine 59

6.     Никола Рачевъ, Народни пѣсни отъ Гевгелийско 89

 

Рецензии и книжовни вести

·       Петъръ Мутафчиевь, Българи и ромъни въ историята на Дунавскитѣ земи. София, 1927, 8° 248. — Рец. отъ Л. Mилетичъ. 103

·       Р. Moutaftchiev, Dobrotič-Dobrotica et la Dobroudža (Revue des études slaves, t. VII, fasc. 1–2, 1927). — Рец. Cт. Романски. 111

·       Д-ръ Христо Стамболски, Автобиография, дневници и спомени. Томъ I (1852—1868), II (1868—1877), София, 1927. гол. 8°, 442 и 699 стр. — Рец. Ст. Романски 114

·       Е. Grivec, O národnosti slovanských apoštolův (печ. въ „Bratislava", 1927, č. 3—4). — Рец. Л. Милетичъ 123

·       M. Г. Попруженко, Синодикъ царя Борила („Български Старини” т. VII), София, 1928, CLXXIX + 96 + IV таблици. — Рец. Д-ръ Б. Йоцовъ 126

·       Karel J. Vopička, Taje Balkanu. Sedm roků diplomatova života v bouřlivém centru Europy. Praha, 1928, стр. VI + 307. — Рец. Д-ръ Б. Йоцовъ 135

·       Paul Diels, Die Insfchrift des Caren Samuel (Надписътъ на царь Сомуила, печ. въ „Archiv f. sl. Philologie”, т. 41. 1927). — Ст. P. 144

·       Ив. Пандалеевъ Орманджиевъ, — Георги Кондоловъ и дейностьта му въ Странджанското въстание (Съ 5 портрета). Бургасъ, 1927, 8°, 120. — Л. M. 146

·       Stanisław Słoński, W. Jagič o kwestji macedonskiej (въ „Prače filologiczne”, T. XI, 1927). — Л. M. 147

·       Хърватски отзивъ за мнението на В. Ягичъ за Македония (печ. въ „Nova Revija", год. VI кн. 3—4, 1927 г.). — Л. М. 147

·       Проф. Г. Вайгандъ за писмата на Ягича (въ „Balkan-Archiv", III. 1927). — Л. M. 148

·       Константинъ Стояновъ Вълкановъ. — Отъ Г. Баждаровъ 148

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 149—166

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. IV, Кн. 1-4, 1928

Сканове в .pdf формат (101 Мб)

   

Год. IV, Кн. 1, 1928

 

Съдържание

1.     Д-ръ Владиславъ Алексиевъ, Приносъ къмъ византийско-българскитѣ правни отношения. Еклогата съ огледъ на завещанието 1

2.     Д-ръ Павелъ Орѣшковъ, Жинзифовъ като журналистъ 31

3.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Градъ Охридъ. Исторически очеркъ 91

4.     Ст. Романски, Две приказки отъ Солунско изъ неиздадената сбирка на Ст. Верковичъ 139

 

Рецензии и книжовни вести

·       Jaroslav Bidlo, Dějiny slovanstva (История на славянството). — V Praze, 1927, гол. 8°, 292 стр. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 149

·       D-r Jan Slavík, Ruská politika na Balkáne ve světle nových pramenu (Д-ръ Янъ Славикъ, Руската политика на Балкана въ свѣтлината на нови източници). Вж. Slovanský Přehled, roč. XIX, Praha, 1927. — Рецензия отъ Д-ръ Б. Йоцовъ. 157

·       Пакъ за македонскитѣ ромъни. — Отъ Ст. Романски 167

·       Къмъ въпроса за т. н. „адмиративъ" въ българския езикъ — Отъ Д-ръ В. Бешевлиевъ 174

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 175 — 198

 


 

Год. IV, Кн. 2, 1928

 

Съдържание

1.     Проф. Н. П. Благоевъ, Дѣлянъ и неговото въстание въ Моравско и Македония противъ византийцитѣ 1

2.     Д-ръ Владиславъ Алексиевъ, Приносъ къмъ византийско-българскитѣ правни отношения. Еклогата съ огледъ на завещанието 23

3.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Градъ Охридъ. Исторически очеркъ (продължение) 65

4.     К. Г. Пърличевъ, Къмъ характеристиката на Григоръ С. Пърличевъ (По спомени, сведения и документи) 99

 

Рецензии и книжовни вести

·       Е. Dvornik, La vie de saint Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IX. siècle. Paris 1916, 8°, 91. — Рецензия отъ проф. П. Myтaфчиeвъ 141

·       Friedrich Wallisch, Der Atem des Balkans. Vom Leben und Sterben des Balkanmenschen. Mit 33 Abbildungen und einer Karte. Leipzig, 1923, 8°, 191. — Рец. отъ Cт. Poмански 155

·       N. Iorga, La Roumanie, les Balkans et l'Europe Centrale (Печ. въ спис. „L'Esprit international”, 2-e année, № 6, 1-er Avril, 1928. Dotation Carnegie. Centre européen. Paris). — Рец. Отъ Л. Милетичъ 153

·       D-r Franz Doflein, Mazedonien. Erlebnisse und Beobachtungen eines Naturforschers im Gefolge des deutschen Heeres. Mit 279 Abbildungen im Text und 4 farbigen und 12 schwarzen Tafeln. Jena, 8° 592. — Рец. отъ Л. Mилeтичъ 161

·       Tache Papahagi, Images d'ethnographie roumaine (daco-rumaine et aroumaine). Tome I. 318 photographies, avec text français et roumain. 1928, 8 °, 173. — Рец. отъ Cт. Poмaнcки 165

·       Kurt Hielscher, Jugoslavien. Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Montenegro, Herzegowina, Bosnien, Serbien. Landschaft, Baukunst, Volksleben, Abbildungen in Kupfertiefdruck. Berlin, 1926, Fol. 192. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 168

·       Д. Талевъ, Усилни години. Романъ. Часть първа. Въ дрезгавината на утрото. София, 1928, 83, 173. — Рец. отъ Mария Милетичъ-Букурещлиева 170

·       Три сбирки македонски разкази. 1. Н. Джеровъ, На югъ. Македонски разкази. София, 1928, 80, 97; — 2. Кръстьо Веляновъ, Милко Ралинъ, Бойно. — Въ бури. Разкази изъ македонската освободителна борба. София, 1926, 16°, 156; — 3. Кирилъ Искровъ, Ножьтъ. Разкази. Книга 1. София, 16°, 165. — Рец. отъ Мария М. Букурещлиева 171

·       Излѣзли брошури по въпроса за правата на българскитѣ малцинства 173

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 175—192

 


 

Год. IV, Кн. 3, 1928

 

Съдържание

1.     Д-ръ К. Кожухаровъ, Отъ Цариградската конференция до руско-турската война 1877 г. Дипломатическа студия 1

2.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Градъ Охридъ. Исторически очеркъ (край) 57

3.     Проф. Геза Фехеръ, Първата поява на прабългаритѣ въ Македония. Обяснение на името Κοῦβερ 89

4.     H. Тенчевъ, Султань Мехмедъ V въ Скопье и българскитѣ училища 99

5.     Л. Милетичъ, Изявление на Македонската емиграция до славянския съборъ въ София, 1910 г. 105

6.     Ст. Романски, Български пѣсни съ гръцко писмо отъ Македония изъ архивата на Верковича 110

 

Рецензии и книгописъ

·       Colonel L. Lamouche, Qinze ans d'histoire balkanique (1904—1912), Paris, 1928, 234. (Полковникъ Л. Ламушъ, Петнадесеть години балканска история 1904—1918. Парижъ). — Рецензия отъ Л. Милетичъ 155

·       Cesare Spellanzon, La Gluestione d'Oriente. Vinti e vincitori nei Balcani. Milano, 1926, 369 (Чезаре Спеланцонъ, Победени и победители на Балканитѣ. Милано 1926). — Рецензия отъ Л. Mилетичъ 162

·       Dott. Minco Scipcovensky, Bulgaria. Riesumazioni storiche e considerazioni politiche ed economico-finanziarie dal 670 al 1927. Milano 1927, 350 (Д-ръ Минко Шипковенски, България. Историческо резюме и разсѫждения политически и стопанствено-финансови за времето отъ 670 до 1627 год. Милано, 1927). — Рец. отъ Л. Милетичъ 169

·       Μακεδονία ἤτοι μελέτη ἐϑνολογικὴ καὶ οἴκονομίκὴ τῆς Μακεδονίας Ἔκδοσις τρίπη. Εν Π-εῖ, 1926, «Ἑταιρεία ὁ Ἑλληνίσμος», (Maкедония или етнологическо-економически очеркъ на Македония. Въ Пирея 1926 г. Издание на Дружество Елинизъмъ). — Рец. отъ Влад. Алексиевъ 173

·       Γ. Ν. Χαδζιδάκις Ἀπάντησις πρὸς τὸν Κ. διδάκτορα W. Beschewliew Ἀϑηνᾶ, 1928. (Г. H. Хаджидакисъ, Отговоръ на Г. проф. В. Бешевлиевъ). — Рец. отъ Д-ръ В. Бешевлиевъ 173

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 181—202

 


 

Год. IV, Кн. 4, 1928

 

Съдържание

1.     Проф. П. Мутафчиевъ, Произходътъ на Асеновци 1

2.     Ю. Трифоновъ, Отношенията на сръбската ипекска църква къмъ охридската въ началото на турското владичество 43

3.     Проф. М. Г. Попруженко, България въ трудоветѣ на Т. И. Успенски 79

4.     Л. Милетичъ, Единъ документъ на руската политика спрямо Македония (1897 г.) 99

5.     Ст. Романски, Български приказки съ гръцко писмо отъ Македония изъ архивата на Верковича 107

 

Рецензии и книжовни вести

·       Д. Н. Анастасијевић, Хипотеза o „Западној Бугарској”. Отд. отп. отъ „Гласник Скопског научног друштва", т. III. 1927. — Рецензия отъ П. Мутафчиевъ 721

·       А. Селищев, Заметки по этнографии и диалектологии Македонии. Помяник монастыря Трескавца. (Из Сборника в честь А. И. Соболевскаго. Ленинград 1928. — Рецензия отъ Ст. Романски 129

·       O. Randi, La Jugoslavia (Publicazioni dell'„Instituto per l'Europe Orientale" — Roma. Seconda serie. Politica — storia — economia. I) Roma 1925. — Рецензия отъ Ст. P 132

·       D-r Ivan Slivensky, La Bulgarie depuis le traité de Berlin et la paix dans les Balkans. Préface de Georges Reynald, sénateur etc. Paris 1927. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 135

·       The Macedonien Question (печ. въ спис. „European Economical and Political Survey”, Paris. № 5, Movember 1918. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 138

·       Македония въ единъ французки романъ (Victor Margueritte, Le bétail humain. Paris 1923). — Рец. отъ B. T. Beлчевъ 142

·       Ludvík Kuba, Písně makedonské. S úplnými původními texty a českými překlady Jana Hudce. Spěv a klavír. Praha 1928. — Рец. отъ Л. M. 145

·       Български народни шевици. Часть II. Югозападна България и Македония. Наредили Ст. Л. Кoстoвъ, директоръ, и Д-ръ Е. Петева, уредница на Народния етнографски музей. София 1928. — Рец. отъ Л. M. 147

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. V, Кн. 1-4, 1929

Сканове в .pdf формат (101 Мб)

  

Год. V, Кн. 1, 1929

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Руски опити за предотвратяване и вдигане на схизмата 1

2.     Юрд. Трифоновъ, Зависимость на молдавската църква отъ охридската въ половината на XV в. 45

3.     Р. Славейковъ, Изъ дейностьта на рускитѣ жандармерийски офицери въ Македония презъ 1904 г. 71

4.     Проф. В. Златарски, Какъ сѫ писали македонцитѣ преди 115 години 117

5.     Л. Милетичъ, П. Н. Милюковъ и България. (По случай на седъмдесетгодишнината на Милюковъ) 121

 

Рецензии и книжовни вести

·       Цвијићева књига. (Српска књижевна задруга, коло XXX, бр. 201), Београд 1927, м 8° XXXV, 131. — Рец. отъ Ст. Романски 129

·       C. Constante, Românii din valea Timocului şi a Moravei (Revista Pindului — Macedoniei şi a Timocului, an II, 1927. 1, p. 3—30. Bucureşti 1929). — Рец. отъ Ст. Романски 132

·       Jacques Ancel, Les Balkans face à l'Italie. Avec une carte. Paris, 1923, малка 8°, 126. — Рец. отъ Л. Милетичъ 134

·       Denkwürdigkeiten des Marschalls Izzet Pascha, etc. — Ein kritischer Beitrag zur Kriegsschuldfrage, aus dem Original-Manuskript übersetzt von Karl Klinghardt. Leipzig. 1927, 8° 309. — Рец. отъ Ст. Pомaнски 141

·       Henryk Batowski, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słowieńców (Печ. въ „Ruch Słowiański, Miesięcznik poświęcony žyciu i kulturze Słowian. Lwów, r. I. 1928). — Рец. отъ Д-ръ Б. Йoцoвъ 143»

·       Сп. Константиновъ, Германското предложение за гаранциитѣ на O. Н. относно защитата на малцинствата (печ. въ сп. „Законъ и Право", год. I, брой 4, 1929). — Съобщ. отъ Л. M. 145

·       Чужди писатели за населението на Македония. — Д-ръ Н. Миховъ. Населението на Турци и България презъ XVIII и XIX в. Томъ трети. София 1929, год. 8°, ХIII + 436. (Издание на Българската академия на наукитѣ). — Съобщава M. Романска 148

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 165—184

 


 

Год. V, Кн. 2, 1929

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Руски опити за предотвратяване и дигане на схизмата (продължение) 1

2.     Проф. А. М. Селищевъ, Семейната „служба" (курбанъ) въ България и Македония и сръбската „слава" 33

3.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове: 1. Солунъ 78

4.     Проф. А. M. Селищевъ, Единъ протестъ на българитѣ въ Битоля отъ 1875 година 85

5.     H. А. Мушмовъ, Византийски печати отъ XI в. съ значение за българската история 90

6.     Апостолъ Д. Кочовъ, Църковно-училищнитѣ борби въ Драмско 97

 

Рецензии и книжовни вести

·       Г. Баласчевь, Българитѣ презъ последнитѣ десетгодишнини на десетия вѣкъ. Часть 1. София, 1929. стр. 84. — Рецензия отъ проф. П. Мутафчиевъ 111

·       Ἱστορία τῆς Βουλγαρίας, ὑπὸ Νικηφόρου Μοσχοπούλου, μετὰ χάρτων καὶ ἐικόνων, Ἀϑῆναι, 1920, 103. (История на България, отъ Никифоръ Мосхопулосъ, съ карти и образи). — Рец. отъ Влад. Алексиевъ 119

·       Проф К. Кадлец, Првобитно словенско право пре X. века. Превео и допунио проф. д-р Ф. Тарановски. Београд, 1929 стр. 130. — Рец. отъ Влад. Алексиевъ 129

·       Albert Pingaud, Question de Macédoine (печ. въ Larousse mensuel illustrée, № 267, Mai 1929). — Рец. отъ Л. Милетичъ 133

·       Oscar Randi, I popoli Balcanici, Roma, 1929, 18°, 178 (№ 14 отъ Collezione Omnia). — Рец. отъ Л. Милетичъ 136

·       D-r Nikola Zvonimir Bjeiovučić, Etnografske granice Slovenaca, Hrvata, Srba i Bugara. Sa etnografskom kartom. 1929, Zagreb, 8°, 26. — Рец. отъ Ст. Романски 142

·       Ив. В. Мърквичка, България въ образи. София, 1929. IV + XLVIII. (Издание на Българската академия на наукитѣ). — Рец. отъ Л. M. 145

·       Чужди писатели за населението на Македония. — Д- ръ Н. Миховъ, Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. Томъ трети. София, 1929. 8°, XIII + 486. (Издание на Бълг. академия на иаукитѣ). — Съобщава М. Романска 147

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 171—195

 


 

Год. V, Кн. 3, 1929

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Положението на Охридската църква отъ падането на Охридъ подъ турцитѣ (1394) до 1557 г. 1

2.     Проф. H. С. Державин, К вопросу o литературной деятельности Климента Величскаго 27

3.     Ив. Снѣгаровъ, Къмъ въпроса за зависимостьта на Молдовската църква отъ Охридската презъ XV вѣкъ 45

4.     Проф. А. М. Селищев, Семья Д. Миладинова. Из донесений консула М. Хитрово (1864) 63

5.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. — 2. Охридъ 70

6.     Иванъ Апостоловски, Отварянето на първото българско училище въ село Киречкьой (Солунско) 77

7.     Л. Милетичъ, Едно простонародно писмо по Крушевски говоръ 83

8.     Н. Суринъ, Каракачански колиби надъ с. Рожденъ (Мориховско) 88

9.     Bac. Рачевъ, „Бекяръ ходилъ сто години". Народна пѣсень по битолско наречие  93

10.  Калчо Деляковъ, Народни пѣсни отъ Костурско 95

 

Рецензии и книжовни вести

·       А. Тошевъ, Балканскитѣ войни. T. I. Предистория и причини. София, 1929, 436. — Рец. отъ Л. Милетичъ 101

·       Paul Gentizon, Mustapha Kemal ou l'Orient en marche. Paris, 1929, 350. — Рец. отъ Л. Милетичъ 119

·       Maurice Pernot, Balkans nouveaux. Paris, 1929, 250. — Рец. Отъ M. Романска 126

·       Проф. Д-ръ Тарановски, Увод y историjy словенских права, Београд, 1923, 208. — Рец. отъ Д-ръ Вл. Алексиевъ 123

·       Bilder aus der Dobrudscha 1916—1918. Herausgegeben von der Deutschen Etappen-Verwaltung in der Dobrudscha in eigenem Verlag. Constanza, 1918, 333. — Рец. отъ Ст. Романски 131

·       Сборникъ Илиндень 1903—1929. Книга VI. Въ паметь на голѣмото македонско въстание. Издава „Македонско студентско дружество Вардаръ". София, 1929, 104. — Рец. отъ Л. М. 133

·       Владимиръ А. Карамановъ, Кукушъ и околията му и българското управление въ тѣхъ презъ войнитѣ 1912—1913 години. Кюстендилъ, 1929, 76. — Рец. отъ Л. M. 135

·       Документи за противобългарскитѣ действия на сръбскитѣ и на гръцкитѣ власти въ Македония презъ 1912—1913 год. Съобщава Л. Милетичъ. София, 1929, 293 + XXVI 136

·       Чузди писатели за населението на Добруджа и Моравско. Д-ръ Н. Миховъ, Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. Томъ I—III. София, 1915—1929 год. XVIII + 483, XII + 378, XIII + 486. — Съобщава М. Романска 138

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 153—178

 


 

Год. V, Кн. 4, 1929

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Положението на Охридската църква отъ падането на Охридъ подъ турцитѣ (1394 г.) до 1557 г. 1

2.     А. Селищев, O переселении болгар въ Россию и греко-болгарский спор въ Битольской и Охридской областях. Из консульских донесений 1861—1874 г. 27

3.     К. Миятевъ, Фрагментъ отъ фреска на Св. Четиридесеть мѫченици въ църквата при село Водоча (Струмишко) 46

4.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. — 3. Битоля 63

5.     Л. Милетичъ, Македонскитѣ българи и сърбитѣ 71

6.     Народни пѣсни отъ Костурско. Съобщава К. Деляковъ 108

 

Рецензии и книжовни вести

·       А. М. Селищев, Полог и его болгарское население. Исторические, этнографические и диалектологические очерки северозападной Македонии. С этнографскою картой Полога. София, 1929. VIII. 439. — Рецензия отъ проф. М. Попруженко. 113

·       Prof. D-r Karl Strupp, La situation juridique des Macédoniens en Yougoslavie. Paris, 1929, 139. — Рец. отъ Д-ръ Б. Петковъ 116

·       Д-ръ Конст. Д. Кожухаровъ, Източниятъ въпросъ и България. 1875—1890 г. Дипломатически студии. София. 1929, 446. — Рец. отъ проф. В. Мякотинъ 121

·       Изопачавания на българската история въ Хелмолтовата „Свѣтовна история” — Н. Helmolt, Weltgeschichte, Bd. IV. Balkanhalbinsel. Leipzig, 1924. XVI—534. — Рец. отъ П. Мутафчиевъ 125

·       Ив. Снѣгаровъ, Отношенията между българската църква и другитѣ православни църкви следъ провъзгласяването на схизмата. София, 1929, 173. — Рец. отъ Йорд. Трифомовъ 137

·       Мария Милетичъ- Букурещлиева. Македония въ българската поезия. София. 1929, 230. — Рец. отъ Б. Йоцовъ. 144

·       D-r N. Mikhoff. Bulgarien und die Bulgaren im Urteil des Auslandes. II. Werke in deutscher Sprache. Sofia, 1929, 374. — Рец. отъ M. Романска 148

·       А. Тошевъ, Бѣгли спомени отъ турско време. София, 1929. (Печ. въ „Бълг. Мисъль", год. IV, кн. 7—10). — Рец. отъ Владиславъ Алексиевъ 157

·       Tadeusz Kowalski, Osmanisch-türkische Volkslieder aus Mazedonien. Wien, 1926. (S. R. aus. Wiener Zeischrift für die Kunde des Morgenlandes. XXXIII. 166—231). — Рец. отъ Cт. Романски 158

·       Проф. Г. П. Геновъ, Правното положение на малцинствата. Съ особенъ огледъ на българскитѣ малцинства въ съседнитѣ държави. София, 1929, 272. — Рец. отъ Д-ръ К. Пенaкoвъ 158

·       Тридесетгодишнината отъ рождението на проф. Густавъ Вайгандъ. — Отъ Л. Милетичъ 160

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 161—179

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. VI, Кн. 1-4, 1930-1931

Сканове в .pdf формат (93 Мб)

  

Год. VI, Кн. 1, 1930

 

Съдържание

1.     Проф. А. Селищевъ, Днешната югозападна граница на българската говорна область 1

2.     Проф. Н. П. Благоевъ, Критиченъ погледъ върху известията на Лъвъ Дяконъ за българитѣ 25

3.     Хр. Шалдевъ, Областьта Боймѝя въ югозападна Македония 49

4.     Д-ръ Саулъ Мезанъ, Еврейството въ Македония 83

5.     Хр. Шалдевъ, Народни обичаи въ Боймѝя 101

 

Рецензии и книжовни вести

·       Fr. Hýbl, Dějiny národa bulharského. Díl I. Praha, 1930, 302. — Рец. отъ Л. Милетичъ 123

·       Новата сръбска карта на Македония подъ сръбска власть — въ мѣрка 1 ; 100,000. — Рец. отъ А. Иширковъ 126

·       D. Drosos, La fondation de l'Alliance balcanique. Etude d'histoire diplomatique. Athènes, 1929, 122. — Рец. отъ Д-ръ Вл. Алексиевъ 129

·       Α. Δ. Κεραμόπουλλος, Μακεδόνία καὶ Μακεδονες, Ἐν Ἀϑήναις, 1930, 48. — Рец. отъ B. Бешевлиевъ 136

·       Стван Тановић, Српски народни обичаји у Ћевђелиjској кази. Београд-Земун, 1927, XIV + 483. — Рец. отъ Хр. Вакарелски 141

·       Къмъ статията на проф. А. Селищевъ за семейството на Д. Миладиновъ. — Съобщава Царевна Алексиева род. Д. Миладинова 145

·       По въпроса за истинския портретъ на Д. Миладиновъ. — Съобщава Царевна Алексиева род. Д. Миладинова 147

·       Българскитѣ учени и Югославия 151

 

Съдържание на книгата въ резюме на французки 153—171

 


 

Год. VI, Кн. 2, 1930

 

Съдържание

1.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. 4. Скопие 1

2.     Проф. M. Н. Сперанскій, Изъ переписки Ст. Верковича 7

3.     Н. П. Благоевъ, Критиченъ погледъ върху известията на Лъвъ Дяконъ за българитѣ 23

4.     Хр. Шалдевъ, Гумендже 41

5.     Д-ръ Саулъ Мезанъ, Еврейството въ Македония (продължение) 57

6.     Ив. Апостоловски, Вмѣсто учителствуване — затворъ и заточение (1875—1878) 81

7.     Хр. Чочковъ, Кресненското въстание въ 1878 година. По спомени на Пантелей Урумовъ 87

 

Рецензии и книжовни вести

·       Georges Desbons, La Bulgarie après le Traité de Neuilly. Аvec 13 cartes hors-texte. Préface de M-r Justin Godart, Sénateur, ancien ministre. Paris 1930. 8° 462 + XII. — Рец. отъ Л. Милетичъ 103

·       Antonio Baldacci, L'AIbania. Con una carta geografica e tre cartine. Roma, 1929, 8°, XXI + 463. — Рец. отъ Ст. Романски 121

·       Dott. Angelo Focarile, Bulgaria d'Oggi. Mei suoi aspetti sociali, economici, commerciali e finanziari. Con una carta delle ferrovie bulgare. Milano, 1929, 86 371. — Рец. отъ Л. Mилeтичъ. 127

·       К. D. Spissarevski, La Bulgarie au travail. Cinquante ans après. Marseille, 1930, 8° 242. — Рец. отъ Л. M. 130

·       Владимиръ T. Хиндаловъ, Народни движения и въстания отъ освободителната епоха споредъ новооткрити турски официялни документи. София, 1929. 190. — Рец. отъ К. Mирчевъ 132

·       Ст. Чилингировъ, Сърбитѣ и ние. София, 1930, 115. — Рец. отъ Вл. Алексиевъ 135

·       Д-ръ П. Джидровъ, Проблемътъ за Македония. София. 1930, 64. — Рец. отъ Л. M. 136

·       А. Станојевић, Наша емиграција и пропагандистичка књижевност. Нови-Сад, 1930. (печ. въ Летопис Матице Српске, год. 104). — Рец. отъ Мария Романска 141

·       Къмъ въпроса за портрета на Димитрий Миладиновъ и нѣкои спомени за него. — Съобщава Ц. Алексиева, родена Mилaдинoвa 153

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 157—180

 


 

Год. VI, Кн. 3, 1931

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Къмъ въпроса за българската семейна „служба" и сръбската „слава” 1

2.     А. М. Селищев, И. С. Ястребов o Македонии 11

3.     Н. П. Благоевъ, Българскиятъ царь Романъ 15

4.     Хр. Чочковъ, Солунъ въ историята на България. Исторически погледъ 35

5.     А. М. Селищев, Греко-болгарские отношения въ Македонии в 1870—80 годах. (Изъ консульских донесений) 59

6.     Л. Милетичъ, Интересно завещание отъ преди сто години 85

7.     Никола Алексиевъ, Разложкиятъ говоръ 91

 

Рецензии и книжовни вести

·       Д-p Степан М. Куљбакин, О речничкој страни старо-словенског језика. Београд, 1930, 143 стр. — Рецензия отъ Л. Mилетичъ 125

·       C. Evelpidi, Les Etats Balkaniques. Étude comparée politique, sociale, économique et financière. Paris, 1930, 399. — Рец. отъ Дим. Ярановъ 136

·       Fr. Hýbl, Dějiny národa bulharského. Díl II. V. Praze 1930. 225 (Фр. Хиблъ, История на българския народъ. Часть II. Съ една карта на България презъ 19 вѣкъ). — Рец. отъ Л. Милетичъ 142

·       D-r phil. Horand Horsa Schacht, Die mazedonische Frage um die Jahrhundertwende. Erster Teil. Halle, 1930, 93 (Д-ръ X. X. Шахтъ, Македонскиятъ въпросъ въ междустолѣтието). — Рец. отъ Л. Милетичъ 149

·       Alfred Rappaport, Mazedonien und die Komitadschis. (Алфр. Рапапортъ, Македония и комитаджиитѣ. — Печ. въ „Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung", August, 1930) 158

·       Петъръ Ст. Тасевъ, капитанъ o. з., Ha Битолския фронтъ съ 6-а пех. Бдинска дивизия въ свѣтовната война 1915—1918 г. Зайчаръ-Планиница-Чеганъ-Кенали-Червена стена. Съ 8 фотогр. снимки и 4 карти. София, 1929, 80 159

·       Пловдивски Максимъ, Автобиография и спомени. София, 1950, фолио, 236 160

·       Родопски прегледъ. Двомесечно илюстровано списание за миналото, настоящето и бѫдещето на Родопитѣ. Редакторъ Н. Жаловъ. 1930. Книга 5 и 6, декемврий 161

·       Родина. Списание на македонската младежь, София, 1930, декемврий. 162

·       La Jeune Macédoine. Revue mensuelle. Organ de l'Union des associations d'étudiants macédoniens à l'étranger. I. № 1. 1931. Paris. — Съобщава Л. M. 163

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 164—188

 


 

Год. VI, Кн. 4, 1931

 

Съдържание

1.     Проф. А. Селищев, К изучению „службы" и „славы" 1

2.     Н. П. Благоевъ, Българскиятъ царь Романъ 23

3.     Проф. Г. Ильинский, Заметки o македоно-болгарском наречии ýшче (ýште) 45

4.     Хр. Шалдевъ, Народното пробуждане въ Боймѝя 50

5.     Ел. Георгиева, Народенъ календаръ отъ село Смилево (Битолско). Oбичaи, oбреди и пѣсни 70

6.     Ст. Романски, Народописни материали отъ Долновардарско (Изъ архивата на Ст. Вeркoвичъ) 91

 

Рецензии и книжовни вести

·       Отзыв профессора A. Meillet o моих очерках по изучению Полога. — Отъ проф. Α. Селищевъ 117

·       Vlad. R. Petkovič, La peinture serbe du moyen âge. Première partie. Beograd. 1930. — Рец. отъ Kp. Mиятeвъ 118

·       D. Iaranoff, La Macédoine économique. Sofia, 1930, 219 стр. — Рец. отъ H. Стояновъ 121

·       D-r Gerhard Schacher, Der Balkan und seine wirtschaftlichen Kräfte. Stuttgart, 1930, c. 266. Съ една карта. — Рец. отъ H. Стояновъ 127

·       Léon Lamouche, Les Bulgares en Macédoine, dans les confins occidentaux et en Thrace. Paris, c. 65.—Рец. отъ Д. Ярановъ 131

·       Д. Талевъ, Усилни години. Романъ въ три части: I. Въ дрезгавината на утрото; II. Подемъ; III. Илинденъ, София, 1928—1930 г., 618 стр. — Рец. отъ Мария Милетичъ-Букурещлиева 133

·       Д. Талевъ, Усилни години. Романъ въ три части. София 1928—1930 г. — Рец. отъ В. Йoнoвa 138

·       Constantin H. Rindoff, Les Etats-Unis des Balkans, Paris, 1930, c. 218. — Рец. отъ Л. Mилeтичъ 142

·       Владимиръ А. Карамановъ, Дойранъ съ околията му и българското управление въ тѣхъ презъ войнитѣ на 1912—1913 год., Кюстендилъ, 1931, мал. 8°, с. 104. — Рец. отъ Л. Милетичъ 145

·       Тракийски Сборникъ. Книга II. София, 1930, с. 228. — Рец. отъ Л. Mилетич 147

·       Полковникъ Л. Ламушъ, Петнадесеть години балканска история. Преводъ на български. София 1931, стр. 171. — Отъ Л. М. 150

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 151—177

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. VII, Кн. 1-4, 1931-1932

Сканове в .pdf формат (85 Мб)

  

Год. VII, Кн. 1, 1931

 

Съдържание

1.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. — 5. Велесъ 1

2.     Юрд. Трифоновъ, Къмъ историята на членнитѣ форми въ българския езикъ 7

3.     Л. Милетичъ, Издигането на кравая въ обреда на семейната „служба" и „слава" 28

4.     Проф. H. М. Селищев, Говоры области Скопья 33

5.     Ангелъ Даскаловъ, Изъ миналото на Неврокопско 83

6.     Божилъ Райновъ, Спомени отъ Солунъ (1881—1883) 117

 

Рецензии и книжовни вести

·       А. Тошевъ. Балканскитѣ войни. Томъ втори (5 октомврий 1912 г. — 16 септемврий 1913 г. ст. ст.). София, 1931, 8°, 495 с. — Рец. отъ Л. Милетичъ 125

·       Vasile N. Christu, I. Ochrida în secolul al XlX-lea de punct vedere istoric şi cultural; II. —, Ocupaţile populaţiei din Ochrida în secolul al XIX-lea ; III. —, Emigririle populaţiuni din Ochrida în Serbia Veche. Печатани въ „Graiul românesc", anul IV. Bucureşti, 1930 — (95—122, 101—174, 195—200). — Рец. отъ Ст. Романски 143

·       Станоје М. Мијатовић, Ресава. Печ. въ Сръбски етнографски сборникъ № XLVI. Београд, 1930, 8°, 97 + 239. — Рец. отъ Ст. Ромaнски 149

·       Jacques Ancel, La Macédoine, son évolution contemporaine. Paris, 1930, гол. 8°, 352. Съ 45 фигури и карти въ текста, 190 карти и фотографии извънъ текста и една голѣма карта на Македония. — Рец. отъ Дим. Ярановъ 151

·       Dr Herbert Louis, Morphologische Studien in Südwest—Bulgarien. Stuttgart, 1930, 8° 119. — Рец. отъ Г. Гунчевъ 160

·       Добри Христовъ, Шестдесеть и шесть народни пѣсни на македонскитѣ българи. Събрани и разработени съ съпроводъ на пианио отъ —, Издание на Македонския наученъ институтъ. София 1931, гол. 8° 172. — Рец. отъ Любомиръ Романски 167

·       Ст. Чилингировъ, Български читалища преди Освобождението. Приносъ къмъ историята на българското възраждане. София, 1930, 8° с. 638. — Рец. отъ К. Мирчевъ 174

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 177—202

 


 

Год. VII, Кн. 2 и 3, 1932

 

Съдържание

1.     Д-ръ Ив. Сакѫзовъ, Новооткрити документи отъ края на XIV. вѣкъ за българи отъ Македония, продавани като роби 1

2.     Д. Ярановъ, Преселническо движение на българи отъ Македония и Албания къмъ източнитѣ български земи презъ XV до XIX вѣкъ 63

3.     Ангелъ Даскаловъ, Изъ миналото на Неврокопско и близкитѣ му покрайнини (продължение) 119

4.     Кирилъ Мирчевъ, Единъ неврокопски български сборникъ съ гръцко писмо отъ края на миналия вѣкъ 149

5.     Лазаръ Томовъ, Едно интересно писмо отъ българскитѣ народни първенци въ Цариградъ до „Разлогската община" (1870 г.) 187

6.     Ст. Романски, Българско македонската дума „гýлaп" (гълѫбъ) 189

 

Рецензии и книжовни вести

·       Проф. А. М. Селищев, Славянское население в Албании. С иллюстрациями в тексте и с картою Албании. София, 1931 г. VIII + 352. Издание Македонского научнаго института. — Рец. отъ проф. M. Попрушенко 141

·       Emile Haumant, La formation de la Yougoslavie (XVe—XXe siècles). Paris, 1930, XII + 752 стр. (Книга V отъ Collection historique, издавана отъ Institut d'Études slaves de l'Université de Paris). — Рец. отъ Д. Яpaнoвъ 197

·       Jacques Ancel, La Macédoine en paix. (печ. въ L'Esprit International № 20, Octobre, 1931, p. 614—636). — Рец. отъ Д. Ярановъ 204

·       Michel Lascaris, Le sceau de Radomir Aaron. (Отд. отпеч. отъ спис. Byzantinoslavica г. III, кн. 2, стр. 11, 1931). — Рец. отъ Вл. Алексиевъ 205

·       Theodor Capidan, Fărşeroţii. Studiu linguistic asupra Românilor din Albania. (Печ. въ „Dacoromania". a. III. 1929—1930), Bucureşti 1931, p. 1—210. — Рец. отъ Ст. Романски 209

·       Симеонь, Митрополитъ Варненски и Преславски, Писмата на Теофилакта, Архиепископъ Български. Превелъ отъ гръцки и коментиралъ. — Сборникъ на Бьлгарската академия на наукитѣ, кн. XXVII. 1931, XXXIII + 280 стр. — Рец. отъ Л. Милетичъ 220

·       Вл. Дяковичъ, Българитѣ въ Бесарабия. Кратъкъ исторически очеркъ съ петь приложения. София, 1930, стр. 118. — Рец. отъ Ив. Лековъ 223

·       В. Тодоровъ-Хиндаловъ, Добруджа въ миналото. Споредъ турски официални източници (печ. въ Годишникъ на Соф. нар. библиотека. 1926—1928). 1931 стр. 199—284. — Рец. отъ Ив. Лекoвъ 226

·       Македонски градове въ едно руско пѫтешествие отъ 1807 година. — Съобщава Д-ръ В. Н. Шаренковъ 228

·       Siméon Evtimoff, Die Mazedonische Frage. (Отд. отпеч. отъ „Zeitschrift für Politik", Leipzig—Berlin, 20 Jahrg. Hett 5) 1931, стр. 25. — Рец. отъ Л. M. 230

·       Македония подъ иго 1919—1929. Документи и свидетелства. Стъкмилъ Veritas. Издание на Македонския Националень комитетъ. София, 1931, CXCVI + 579 стр. — Рец. отъ Л. М. 231

·       Македония. Албумъ-алманахъ. Урежда редакционень комитетъ. София, 1931, фолио, 1000 стр. 1931. — Рец. отъ Л. M. 232

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 235—272

 


 

Год. VII, Кн. 4, 1932

 

Съдържание

1.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. — 6. Тетово и Пологъ 1

2.     Проф. Г. Ильински, Об епископском титуле Климента Словенскаго 11

3.     Дим. Ярановъ, Антропометрични изучвания на населението въ Разлогъ 25

4.     Н. А. Мушмовъ, Нумизматиката на македонскитѣ царе 47

5.     Ангелъ Даскаловъ, Изъ миналото на Неврокопско и близкитѣ му покрайнини (продължение) 71

6.     Кирилъ Мирчевъ, За нѣкои следи отъ назализъмъ въ централнитѣ македонски говори 91

 

Рецензии и книжовни вести

·       Йорданъ Ивановъ, Български старини изъ Македония. София, 1931, стр. VII + 672. — Рецензия отъ проф. А. Селищевъ 101

·       Гласник Географског Друштва. Св. XVI. Београд, 1930 г. IV + 201. — Рец. отъ Д. Ярановъ 110

·       Henry Débrayé, Аutour de la Yougoslavie. Préface d'Edouard Herriot. Grenoble, 1931, 224. Ouvrage orné de 288 héliogravures. — Рец. отъ Л. Милетичъ 117

·       Jean Perrigault, Bandits d'Orient, Paris, 1931, 250 стр.

·       Albert Londres, Les Comitadjis ou le terrorisme dans les Balkans. Paris, 1932, 250 стр. — Рец. отъ B. Йонова 120

·       Albert Lantoine, L'Abdication du Saleil. — Notes d'un voyage aux pays Balkaniques, (1. Au pays bulgare. 2. Le problème macédonien). Paris, 1931, c. (53 (печ. въ Bibliothèque de l'Artistocratie № IX). — Рец. отъ B. Йoнoвa 120

·       Илия C. Каблешковъ, Спомени и бележни отъ войната 1915—1918 г. Отъ—, генералъ о. з., бившь воененъ аташе въ Гърция и Турция. Часть I. Гърция. София, 1932, 8°, стр. 111. — Рец. отъ Л. Милетичъ 128

·       Димитъръ Михалчевъ, Възможна ли е една цѣлостна Югославия? На границата между политиката и философията (вж. „Философски Прегледъ", ч. IV, кн. 3, стр. 197—227, год. 1923). — Рец. отъ Л. Милетичъ 131

·       Една статистика на населението въ Македония отъ 1882 г. — Съобщава Ив. Кандиларовъ 140

·       Единъ български преводъ на Пасхалното евангелие съ кирилско и съ гръцко писмо. — Съобщава Ив. Кандиларовъ 141

·       Французко резюме на съдържанието на книгата 147—181

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. VIII, Кн. 1-4, 1932-1933

Сканове в .pdf формат (105 Мб)

  

Год. VIII, Кн. 1, 1932

 

Съдържание

1.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Учредяването на Българската православна църква 1

2.     Проф. М. Сперанский, „Злые дни" въ приписках Ассеманова евангелия 42

3.     Проф. Ив. Снѣгаровъ, Пакъ за епархията на Св. Климентъ Охридски 54

4.     Л. Милетичъ, Изъ живота на българитѣ въ Солунско. По животописни спомени на дѣдо Трайко Кехайовъ отъ село Ватилъкъ 65

5.     Ст. Романски, Долновардарскиятъ говоръ 99

6.     Л. Милетичъ, Собственото име „Кали" y македонскитѣ българи въ XIV вѣкъ 137

 

Рецензии и книжовни вести

·       Ив. Снѣгаровъ, История на Охридската архиепископия-патриаршия отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394—1767). София, 1932, 8°, 615 стр. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 139

·       Ludvík Kuba, Čtení o Makedonii. Cesty a studie z roků 1925—1927. (Четиво за Македония, Пѫтувания и студии въ г. 1925—1927), Прага, 1932, 8°, 226 стр. Съ една карта на Македония, 18 рисунки, 15 хармонизирани пѣсни и 20 цвѣтни приложения. — Рец. отъ Димитъръ Ивановъ 145

·       Michel Laskaris, Influences byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe et slavo-roumaine. Печ. въ Byzantinoslavica, III 2, 1931. (Византийски влияния въ българскитѣ, сръбскитѣ и славяно-ромънскитѣ хрисовули). — Рецензия отъ Влaд. Алексиевъ 150

·       О. Лотоцкий, Україньски джерела церковнаго права. Праце Україньскаго науковаго інституту. Tом V — Варшава, 1931, стр 318 (Украински извори за църковното право. Издание на Украинския наученъ институтъ). — Рец. отъ Вл. Алексиевъ 154

·       Μακεδονία και Θράκη. Εν Ἀϑηναῖς, 1930.

·       D-r R. Sieber, Führer durch Griechenland und AIbanien. Dresden, 1931/32.

·       Ives Béquignon, Grèce. Paris (Hachette). 1932. — Рец. отъ В. Бeшевлиевъ 156

·       Иванъ Сакъзовъ, Стопанскитѣ връзки между Дубровникъ и българскитѣ земи презъ 16 и 17 столѣтие. София, 1930, стр. 222. — Рец. отъ Вл. Алексиевъ 158

·       Bělič, Bibljograficzno-krytyczny przegląd powoiennych prac o serbochorwackich dialektach. (Печ. въ Lud Słowiański, tom II, zeszyt 2. M. 245—261). Krakow, 1931 — Рец. отъ Ив. Лековъ 159

·       David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris with Documents (Давидъ Хънтъръ Миллъръ, Моятъ дневникъ отъ Конференцията въ Парижъ съ документи). New-York. — Рец. отъ Сим. Евтимовъ 161

·       Albert Lantoine, L'abdication du soleil. Второ издание. Paris, 1932, стр. 160. — Рец. отъ В. Йoнoвa 173

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 175—204

 


 

Год. VIII, Кн. 2, 1932

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Прилагателни членни форми въ старобългарския езикъ 1

2.     Кирилъ Мирчевъ, Източномакедонското и родопско „бoедин ", словенско „(n)obeden" и западно-славянско „žádný-žaden" 9

3.     Дим. Ярановъ, Страници изъ историята на сръбско-българскитѣ взаимни отношения 23

4.     Л. Милетичъ, Къмъ особеноститѣ на гевгелийския говоръ 51

5.     Дим. Ярановъ, Разлогъ. Областно географско изучване 71

6.     Кир. Мирчевъ, Приносъ къмъ словаря на неврокопското наречие 113

 

Рецензии и книжовни вести

·       Albert Geschke, Die deutsche Politik in der mazedonischen Frage bis zur türkischen Revolution von 1908 (Алберть Гешке, Нѣмската политика по македонския въпросъ до турската революция 1908 г.). Дисертация, 1932, с. 121. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 135

·       Миша Неготинац, Македонке. Народна лирика. Крушевац, 1931, 32 стр. — Рец. отъ А. Селишчевъ 146

·       Р. Skok, Beiträge zur thrakisch-illyrischen Ortsnamenkunde I. Scupi, Βεδεριανά, Ταυρήσιον und Pulpudeva (Zeitschr. f. Ortsnamenforschung, VII. 1. München-Berlin, 1931. S. 34-55). — Рец. отъ Cт. Poмaнcки 152

·       K. H. Петкановъ, Характерни черти на българина (печ. въ „Философски прегледъ", г. 11., 353-367);

·       Gerhard Gesemann, Zur Charakterologie der Slaven. Der problematische Bulgare (печ. въ „Slavische Rundschau", III, № 6, 1931, стр. 404—409);

·       Gerhard Gesemann, Der parasitäre Balkaner (печ. въ „Slavische Rundschau", V. № 1, 1933, c. 1–16. — Рец. отъ Ив. Лековъ 158

·       Стоян Новаковић за македонскитѣ българи. — Съобщава Д. Яpaновъ 166

·       „Жалостна песна за българския народъ въ Охритъ и Струга и за секой блъгаринъ". Въ книгопечатницата одъ Никола Стефановића 1875. 4 стр. — Съобщава Л. Милетичъ 168

·       Три български евангелия съ гръцко писмо на долновардарско наречие. — Съобщава Л. Mилетичъ 173

·       Tache Papahadji, Images d'ethnographie roumaine (daco-roumaine et aromaine). Tome II., 451 photographies originales, avec textes français et roumain. Buccureçti, 1930, 4°, 231. — Рец. отъ Ст. Романски 177

·       Една интересна дописка отъ солунското село Киречкьой отъ края на миналия вѣкъ. — Съобщава А. Селишчевъ 180

·       Д. Ивановъ, Съвременната славистика въ Чехословашко 183

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 193

 


 

Год. VIII, Кн. 3, 1933

 

Съдържание

1.     А. M. Селищев, В Кукуше в 50-х годах XIX века 1

2.     Ив. Дуйчевъ, Сѫщинското значение на името Μόκρος y Анна Комнина (Приносъ къмъ историята и географията на Македония) 14

3.     Д. Ив. Никовъ, Преселенци отъ Македония въ Чепинското корито 37

4.     Хр. Шалдевъ, Положението на българитѣ въ Боимѝя следъ руско-турската война (1877) 49

5.     H. А. Мушмовъ, Отъ миналото на градъ Струга 61

6.     Кирилъ Мирчевъ, Предлозитѣ въ и съ въ македонскитѣ говори (Приносъ къмъ руско-българскитѣ езикови успоредици) 69

7.     Димитъръ Ярановъ, Разлогъ. Областно географско изучване 77

 

Рецензии и книжовни вести

·       Petr A. Lavrov a Jiří Polívka, Lidové povídky jihomakedonské z rukopisů St. Verkovičových vydali — (Петъръ A. Лавровъ и Г. Поливка. Народни южномакедонски приказки. По рѫкописи на Ст. Верковичъ издали —). V Praze. 1932, гол. 8°, 595 стр. (Издание на Ческата академия на наукитѣ). — Рец. отъ Л. Милетичъ 129

·       А. В. Соловьевъ, Неизданные списки законодательства ц. Душана (Печ. въ „Slavia", Praha, VIII, г. 1929, стр 597—904). — Рец. отъ Владиславъ Алексиевъ 138

·       R. Белић, Штокавски дијалекат (Печ. въ „Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка" т. IV, 1929, стр. 1064—1077). — Рец. отъ Л. Милетичъ 143

·       H. С. Державин, Наука на службе империализма (Печ. въ Известия Акад. Наук СССР. VII, серия. Отд. общ. наук. Ленинград, 1932, № 2, стр. 125—149). — Рец. отъ Л. Милетичъ 143

·       Giorgio Nurigiani, La Macedonia nel pensiero italiano. Roma, 1933, c. 134. — Рец. отъ Д. Ярановъ 145

·       (Xp. Зографовъ), Македония, минало и нови борби. Съ една карта на Македония. София, 1933, с. 290. — Рец. отъ В. Иoнoвa 151

·       Svetozar Pribitchévitch, La dictature du roi Alexandre. Contribution à l'étude de la démocratie (Les problèmes Yougoslave et Balkanique). Documents inédits et révélations. Paris, 1933, c. 324. — Рец. отъ Л. Милетичъ 155

·       Никола Коларовъ, Отъ Ньойи до свободата на Македония. София, 1933, с. 72. — Рец. отъ В. Иoнoвa 159

·       Иванъ Коларовъ, Македония и българското племе (Отъ Александъръ Великий до днесъ), София, 1932, с. 448. — Рец. отъ Д. Ярaнoвъ 163

·       Прот. Ив. Гошевъ, Старобългарската литургия споредъ български и византийски извори отъ IX—XI в. София, 1932, с. 80. — Рец. отъ Вл. Алексиевъ 164

·       Прот. Ив. Гошевъ, Нови данни за историята и археологията на Бачковския манастиръ. София. 1931, с. 48. — Рец. отъ Вл. А-въ 166

·       В. Соловьевъ, Историія русскаго монашества на Аѳонѣ. Бѣлградъ, 1932, с. 20. — Рец. отъ Вл. A-въ 166

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 167—194

 


 

Год. VIII, Кн. 4, 1933

 

Съдържание

1.     Ив. Дуйчевъ, Сѫщинското значение на името Μόκρος y Анна Комнина (Приносъ къмъ историята и географията на Македония) (край) 1

2.     А. М. Селищев, К изучению Македоно-болгарских записей 21

3.     А. M. Селищев, Из биографии Станиславы Балкановой (Страницы из истории болгарскаго образовательного и национального движения в Македонии) 25

4.     Кост. Г. Молеровъ, Изъ културното и обществено минало на българитѣ въ Банско 28

5.     Влад. А. Карамановъ, Отъ Кукушъ презъ Лѫгадина до Бешикъ-гьолъ. (Пѫтни бележки) 55

6.     Кирилъ Мирчевъ, Едно рѫкописно сборниче на централно македонско наречие отъ срѣдата на миналия вѣкъ 71

7.     Дим. Ярановъ, Разлогъ. Областно географско изучване 85

 

Рецензии и книжовни вести

·       Българскитѣ земи въ новата нѣмска географическа енциклопедия : D-r Otto Maull, Länderkunde von Südeuropa. Leipzig und Wien, 1929, XII + 560 стр. — Рец. отъ Дим. Ярановъ 131

·       Критическия заметки по македонской диалектологии. I. По поводу заметки проф. André Vaillant (см. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, XXXIII, c. 153—155), II. Скопье. III. Средская жупа. — Рец. отъ А. М. Селищев 139

·       Проф. Ст. Романски, Правописенъ речникъ на българския книжовенъ езикъ. Съ посочване изговора и ударението на думитѣ. София, 1933, мал. 8°, стр. 627. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 149

·       Карта на Македония въ географичнитѣ ѝ граници въ мѣрка 1:300,000 отъ Д. Ярановъ. Изработена и печатана подъ рѫководството на капитанъ Д-рь Д. Стояновъ. Съ 10 факсимилета отъ стари карти на Македония въ текста и 6 листа отъ картата въ края. София, фолио, 43 стр. — Издание на Македонския Наученъ Институтъ. Сѫщата карта с издадена и на французски. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 152

·       За произхода на македонското българско наречие ýшче (ýште). — Отъ Ив. Лековъ 154

·       Henryk Batowski, Problemat balkanski (Warszawa 1933, Odbitka z „Bellony", стр. 43); — III-cia Konferencja bałkaňska (Warszawa 1933, Wydawnictwo Przeglądu politicznego, стр. 16). — Рец. отъ Ив. Лековъ 155

·       C. Gaziadi, Les rapports des pays balkaniques et l'adoption de mesures les plus appropriées pour le developement économique de ces rapports. Galata-Stanboul. 1932. III + 76. 4°. — Рец. отъ Д. Ярановъ 158

·       Georges Desbons, La Hongrie après le Traité de Trianon. Avec 4 cartes hors-texte. Paris, 1933, 8°, стр. 210. — Рец. отъ B. Йонова 161

·       K. Крачуновъ, Правата на българитѣ върху Македония, Тракия и Добруджа. Споредъ 150 дипломатически документи и видни мѫже. София, 1933, 8°, 70. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 165

·       Какво мислѣха сърбитѣ за Македония преди 60 години. — Отъ Д. Яpaнoвъ 166

 

Французско резюме на съдържанието на книгата 168—204

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. IX, Кн. 1-4, 1934-1935

Сканове в .pdf формат (81 Мб)

  

Год. IX, Кн. 1, 1934

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Единъ важенъ български документъ отъ Корчанско 1

2.     Л. Милетичъ, Едно писмо отъ Бобошчѝца (Корчанско) до Ексарха Антимъ I (1873 г.). Новъ приносъ къмъ българската диялектология 17

3.     Д. Ярановъ, Въпросътъ за етническото потекло (етногенезиса) на българитѣ отъ Западна България и Македония презъ послѣднитѣ 10 години 31

4.     А. М. Селищев, Македонская диалектология и сербские лингвисты. А. Белич и его последователи 53

5.     Ив. Хаджовъ, Критически бележки върху нѣкои отъ веститѣ за бр. Миладинови 89

 

Рецензии и книжовни вести

·       А. М. Селищев, Македонские Кодики XVI—XVIII веков. Очерки по исторической этнографии и диалектологии Македонии. София, 1933, 8°, 258 стр. (Издание Македонского Научного Института). — Рец. отъ Л. Милетичъ 115

·       Хр. Силянов. Освободителнитѣ борби на Македония. Томъ I, Илинденското въстание. (Издание на Илинденската организация), София, 1933, 8°, 450 стр. — Рец. отъ В. Ионова 118

·       Н. Хартвигъ за Македония въ сборника документи: „Международные отношения в эпоху империализма”. (Том I, Москва, 1931, док. № 415). — Рец. отъ А. С. 123

·       Henri Pozzi, La guerre revient. (Анри Поци, Войната се върща), Paris, 1933, малка 8°, стр. 362 (Edition Paul Berger). — Рец. отъ Л. Милетичъ 125

·       Friedrich Papenhusen, Das Vardargebiet. Ein Beitrag zur Landeskunde Mazedoniens. Dresden, 1931, p. 182. — Рец. отъ Д. Ярановъ 129

·       Walter Jacob, Die makedonische Frage. Ein politisch-geographischer Versuch. Langensaiza-Berlin-Laipzig, 1931, p. IV+ 57. — Рец. отъ Д. Ярановъ 135

·       Н. п. Филиповъ, Якоруда (Разложко), София, 1933, 8°, 160 стр. — Рец. отъ Л. Милетичъ 138

·       Тодор Ђорђевић, Кратово. Београд, 1931, p. 38. — Рец. отъ Д. Ярановъ 140

·       Зборник за етнографију и фолклор Јужне Србије и суседних области. Уредник Д-р Војслав Радовановић, књ. I, Скопље, 1931, 8°, VI + 231. — Рец. отъ Д. Ярановъ 142

·       Richard Busch-Zantner, Zur Siedlungsgeographie Südwestalbaniens (dans „Mitteilungen der Deogr. Gesellschaft in München, Bd. XXIV, 1931, H. 2, V 309—316). — Рец. отъ Д. Ярановъ 144

 

Французско резюме на съдържанието на книгата 145—177

 


 

Год. IX, Кн. 2, 1934

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Къмъ историята на инфинитивъ въ българския езикъ 1

2.     А. М. Селищев, Завет Первой Юстиниянии 9

3.     Д. Ярановъ, Името на градъ Ямболъ 17

4.     Петъръ Динековъ, Писма на Кузманъ Шапкаревъ до проф. Маринъ Дриновъ 25

5.     А. M. Селищев, Македонская диалектология и сербские лингвисты (продължение) 57

6.     Ив. Хаджовъ, Критически бележки върху нѣкои отъ веститѣ за Братия Миладинови (продължение) 88

7.     Кирилъ Мирчевъ, Изяснение на коренно ь въ Неврокопския говоръ 111

 

Рецензии и книжовни вести

·       Ernest Pezet et St. Simondet, La Yougoslavie en péril? Paris, 1933, 283 стр. — Рецензия отъ Л. Милетичъ 123

·       Aleksander Brückner, Cyrillo-Methodiana (печ. въ Kwartalnik historiczny, rocz. XLVII, t. 1, стр. 529-552). Lwów, 1931. — Рец. отъ Ив. Лековъ 132

·       Karl Kadlec, Introduction à l'étude comparative de l'histoire du droit public des peuples slaves. Paris, 1933, стр. 328 (Издание на „Collection de manuels publiée par l'Institut d'Études Slaves, III). — Рец. отъ Владиславъ Алексиевъ 136

·       К. Мирчевъ, Мнимитѣ сърбизми въ езика на южномакедонскитѣ приказки, издадени отъ проф. П. Я. Лавровъ и проф. Й. Поливка 141

·       P. Vujèvić, Parallèle entre les climats des bassins d'Ohrid et de Bitoli-Prilep. Paris, 1933. (печ. въ Comptes rendus du Congrès internat. de géographie, t. II, 1 fasc. 319—332). — Рец. отъ Д. Ярановъ 144

·       Гласник географског дружства. Свеска XVII. Београд, 1931, стр. IV + 174; св. XVIII, 1932, стр. 168. — Рец. отъ Д. Яpaнoвъ 145

·       С. Kassner, Die Seespiegelschwankungen des Ostrovsees in Makedonien (печ. въ Beiträge zur Geophysik, Bd. 35, Heft 3/4, 1932, стр. 357-369). — Рец. отъ Д. Ярановъ

·       Хр. Силяновъ, Спомени отъ Странджа. Бележки по Преображенското възстание въ Одринско, 1903 г. София, 1934 г. стр. 148. — Рец. отъ Виолета Йонова 149

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 153—170

 


 

Год. IX, Кн. 3 и 4, 1935

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Исторически погледъ върху духовния животъ въ Солунъ до XIX в. 1

2.     А. М. Селищев, Македонская диалектология и сербские лингвисты (край) 21

3.     Ст. Романски, Имената на нѣкои македонски градове. 7. Щипъ 55

4.     Л. Милетичъ, Къмъ историята на българското аналитично склонение 59

5.     Ст. Романски, Българско население около Каракалъ въ Ромъния 77

6.     П. Динековъ, Писма отъ К. Шапкаревъ до проф. М. Дриновъ 93

7.     Д. Уста-Генчевъ, Втората редакция на „Политическа програма на българския народъ" отъ 1876 г. 119

8.     Ст. Романски, Италиянци въ Добруджа 129

9.     А. М. Селищев, Хаджи Йоаким и язык его книг 133

10.  Кирилъ Мирчевъ, Мнимъ генетиченъ дуализъмъ въ македонскитѣ говори 156

11.  Георги Христовъ, Народописни материали по говоритѣ въ Кукушко и Дойранско 167

 

Рецензии и книжовни вести

·       Mieczysław Malecki, O zróznicowaniu gwar Bogdańska w pd.-wschodnej Macedonji. Krakow, 1933 40 c.

·       — Dwie gwary macedonskie. Suche i Wysoka w Soluńskiem. Czešč I. Texty. Krakow, 1934, 90 c. — Рец. отъ Л. Милетичъ 177

·       Карлъ Шкорпилъ, Материали къмъ въпроса за сѫдбата на прабългаритѣ и на северитѣ, и къмъ въпроса за произхода на днешнитѣ българи. Отпеч. отъ „Byzantinoslavica", V. Praha, 1933, стр. 21. — Рец. отъ Л. Милетичъ 185

·       Іван-Огіенко, Член в украінській мові. Исторично-порівияльний нарис. Варшава 1934, 16 с. — Рец. отъ Л. Милетичъ 194

·       Павелъ П. Шатевъ, Македония подъ робство. Солунското съзаклятие (1903 г.). София, 1934., 352 с. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 201

·       Т. Геровъ, При Шаръ. Исторически бележки и спомени за Тетовско. София, 1934, 70 с. — Рец. отъ Л. Милетичъ 205

·       Кирилъ Искровъ, Василъ Левски-Дяконътъ. София, 1934, 88 с. — Рец. отъ Л. M. 208

·       Къмъ въпроса за произхода на името Охридъ. Отъ Л. М. 209

·       Jan Czekanowski, Zur Rassenkunde der Serbokroaten „Sl. Rundschau", VI. 1934. № 6, 393—404. — Рец. отъ Ив. Лековъ 210

·       Josef Páta „Kde domov můj" v slovanských překladech a obměnách. Praha, 1934. — Рец. отъ Ив. Лековъ 212

·       Стефан Јаковљевић, Преспанско езеро (печ. въ Гласник геогр. друштва. Бѣлградъ, св. XIX, 1933). — Рец. отъ Д. Ярановъ 214

·       B. С. Радовановић, Велика језера Јужне Србије (Охридско-Преспанско и Дојранско). Бѣлградъ, 1934. — Рец. отъ Д. Я. 215

·       Тома Смиљанић, Сточарство на Бистри, Стогову, Крвину и Корабу. Бѣлградъ, 1932, 54 с. — Рец. отъ Д. Я. 216

·       H. Renier, Die Niederschlagsverteilungen in Südosteuropa. Бѣлградъ 1933, 67 c. — Рец. отъ Д. Я. 216

·       Vlad. К. Petković, Sur le Sénonien de la vallée supérieure de la Pčinja. Бѣлградъ, 1933. — Рец. отъ Д. Я. 217

·       Скопска Котлина. I. Природа. (Гласникъ скопског научног друштва, књ. X. 1931, VIII + 282 стр. — Рец. отъ Д. Ярановъ 217

·       Th. Capidan, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic. Bucareşti 1932, 575. — Рец. отъ Ст. Романски 229

·       Ст. Романски, Н. П. Кондаковъ въ България (по случай на 10-годишнината отъ смъртьта му — 17.II. 1925)  231

·       Л. Милетичъ, Несбѫднало ce предсмъртно желание на Н. П. Кондаковъ да ce завърне въ България 234

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 239—263

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. X, Кн. 1-4, 1936

Сканове в .pdf формат (70 Мб)

  

Год. X, Кн. 1 и 2, 1936

 

Съдържание

1.     Л. Милетичъ, Една особено забележителна форма въ македонскитѣ говори около Солунъ 1

2.     Ив. Снѣгаровъ, Възраждане на българщината въ Солунъ 8

3.     Д. Ярановъ, Градъ Пиротъ 16

4.     Л. Милетичъ, „Акание" и „Пълногласие" въ Централния родопски говоръ 26

5.     Филипъ Томовъ, Животъ и дейность на Хаджи Партения, архимандритъ Зографски, епископъ Кукушко-Полянски и митрополитъ Нишавски 31

6.     Георги п. Христовъ, По-забележителни особености на Кукушко-дойранския говоръ 103

7.     Д. М. Селишчев, Хаджи Иоаким и язык его книг 118

8.     Калчо Деляковъ, Народни пѣсни отъ Костурско 143

9.     Приказка по Костурски говоръ 149

10.  Методий Н. Мариновъ, Годежни и свадбени пѣсни отъ Дебъръ 152

11.  Никола Арнаудовъ, По-рѣдки думи отъ Неврокопския говоръ 159

12.  Л. Милетичъ, Седемдесет-годишнината на професоръ Люборъ Нидерле (20 септ. 1935 г.) 173

 

Рецензии и книжовни вести

·       Ν. Β. Βλὰχος, Τὸ Μακεδονικὸν ὡς φάσις τοῦ άνατολικοῦ χητήματος 1878—1908. (H. B. Влахосъ, Македонскиять въпросъ като фаза на източния въпросъ 1878—1908, Атина) 1935, стр. 531. — Рец. отъ Ив. Снѣгаровъ 175

·       Tadeusz Kowalski, Les Turcs et la langue turque en Bulgarie du nord est. Krakow, 1933, стр. 28. — Рец. отъ Ст. Романски 188

·       M. Małecki, Cechy bałkańskie w językach Macedonji. Krakow, 1935. — Рец. отъ Л. Mилетичъ 195

·       M. Małecki, Drobiazgi z Macedonji. 1934 — Рец. Л. Милетичъ 198

·       Насеља и порекло становништва (Кн. 51 отъ Српски етнографски сборник). Београд, 1935, 716 стр. — Рец. отъ Д. Ярановъ 201

·       Thomas Petroff, Les Minorités Nationales en Europe Centrale et Orientale. Paris, 1935, c. 221. — Рец. отъ Л. Милетичъ 205

·       Велико Иордановъ, Народнитѣ просвѣтителя Кирилъ и Методий. София, 1935, стр. 32. — Рец. отъ Л. Милетичъ 209

·       Stoyan Hristoff, Heroes and assassins. (Ст. Христовъ, Герои и атентатори). Ню-Йоркъ, 1935. 290 с. — Рεц. отъ В. Йонова 210

·       Gustav Roloff, England und die Balkankriege 1912/13. („Berliner Monatshefte", г. 13, № 12, 1935). — Рец. отъ Л. Mилетичъ 213

·       Carl Mühlmann, Der Eintritt Bulgariens in den Weltkrieg Herbst 1915 (Berliner Monatshefte 1935, № 10). — Рец. отъ Л. M. 215

·       E. G. Helmreich, Ein Nachtrag zu dem serbisch-bulgarischen abkommen von 1912 („Berl. Monatshefte", 1935, № 12). — Рец. отъ Л. М. 218

·       Ivan St. Vlahov, La politica della Russia prima della grande guerra. La questione Macedone. Roma, 1935. — Рец. отъ Л. M. 219

·       M. Попруженко и Ст. Романски, Библиографски прегледъ на славянскитѣ кирилски източници за живота и дейностьта на Кирила и Методия. София, 1935. — Рец. Л. М. 219

·       Fran Tućan, Izveštaj o mineraloško-petrografskoj ekskurziji u Južnoj Srbiji. Beograd, 1935, 32 c. — Рец. отъ Д. Яpaнoвъ 221

·       Frаn Tućan, Sijeniti, graniti i deciti od Lojana u Skopskoj Crnoj gori. Zagreb, 1934. — Рец. отъ Д. Ярановъ 222

·       Бор. Ж. Милојевић, Црна Прст, Бјеласица и Пелистер. Београд, 1934. с. 39. — Рец. отъ Д. Ярановъ 222

·       Д-ръ H. В. Миховъ, Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. т. IV с. 557. София 1935. — Рец. отъ Л. М. 223

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 229—244

 


 

Год. X, Кн. 3 и 4, 1936

 

Съдържание

1.     Панчо Доревъ, Народнитѣ борби въ Македония. Българщината въ Битолско. (Споредъ документи отъ турскитѣ архиви) 1

2.     Л. Милетичъ, Нови сведения за македонскитѣ българи въ Бобошчица и тѣхниятъ езикъ 19

3.     Л. Атанасовъ, Градоветѣ на приморска Македония  (Солунъ, Лагадина, Кукушъ, Сѣръ)  33

4.     Л. Милетичъ, Проф. А. Беличъ продължава да изопачава науката 51

5.     Кир. Мирчевъ, Черковни текстове на разложки говоръ 61

6.     Влад. А. Карамановъ. Отъ Кукушъ до Гумендже (Пѫтни бележки) 85

7.     П. М. Матеевъ, Два документа отъ потомци на попъ Стойко, сетне епископъ Софроний Врачански 101

8.     Ф. Томовъ, Писма на X. Партения. Кукушко-полянски епископъ 109

9.     Л. Милетичъ, Образци отъ говора на с. Бобошчица 123

10.  Л. Милетичъ, Къмъ речника на говора въ Сухо и Висока 133

11.  Кир. Младеновъ, Народни пѣсни отъ Мегленско 141

12.  Кир. Младеновъ, Мѣстностни наименования въ землищата на две села въ Македония 158

 

Рецензии и книжовни вести

·       Henri Pozzi, Les Coupables. Documents officiels inédits sur les responsabilités de la Guerre et les dessous de la paix. Paris 1935. — Рец. отъ Л. Милетичъ 161

·       H. Schultze, Die neugriechische Kolonisation Ostmakedoniens, 1934. — Рец. отъ Д. Ярановъ 178

·       А. Беличъ, Галички дијалекат. Београд, 1935 (Говорътъ на село Галичникъ). — Рец. отъ Л. Mилетичъ 181

·       Кир. Младеновъ, Областьта Мегленъ въ Македония. София, 1936. — Рец. отъ Л. М. 197

·       Војислав Радовановић, Народна кошња у Маријови. Скопље 1935 г. — Рец. отъ Д. Ярановъ 199

·       Кир. Mирчевъ, Неврокопскиятѣ говоръ. София, 1936. — Рец. отъ Л. М. 203

·       В. Havrének. Romanský typ perfekta ‘factum habeo’ a ‘casum sum’ v makedonských dialektech. Brno, 1936. — Рец. Л. M. 205

·       Luigi Salvini, La letteratura bulgara dalla liberazione alla prima guerra balcanica (1878—1912), Римъ, 1934. — Рец. отъ K. C. 209

·       П. Шатевъ, Националнитѣ малцинства и самоуправлението на народитѣ, София, 1936. — Рец. отъ Л. M. 213

·       Roger Vercel, Léna, Paris 1936 (Романъ). — Рец. отъ В. Іонова 216

o   den Doolaard, Orient Express, 1935. (Романъ). — Рец. отъ B. Іонова 220

·       E. M. R v. Kühnelt-Leddiun. Ueber dem Osten Nacht (Върху Изтока се спуска нощьта) (Романъ), Салцбургъ-Лайпцигъ, 1935. — Рец. отъ В. Іонова 223

·       М. К. Хаджи. Сърбохърватско-български речникъ. София, 1936. — Рец. отъ Ив. Лековъ 223

·       Л. Милетичъ. Два любопитни въпроса отъ българската фонетика. I. За и са вмѣсто глагола ште въ описателната форма за бѫдеще време, София, 1936. — Л. 226

·       Ivo Horvat. Istraživanje vegetacije planina Vardarske banovine, Zagreb, 1936. — Рец. отъ Д. Ярановъ 227

·       Л. Милетичъ, Десетгодишнината на «Македонски прегледъ» 229

 

Французко резюме на съдържанието на книгата 231—252

Приложение. Съдържание на излѣзлитѣ 42 книги на списанието. Азбученъ показалецъ на авторитѣ. Други издания на Македонския наученъ институтъ 1—42

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. XI, Кн. 1-4, 1938-1939

Сканове в .pdf формат (92 Мб)

  

Год. XI, Кн. 1 и 2, 1938

 

Съдържание

1.     Македонския наученъ институтъ, Проф. Любомиръ Милетичъ (1/13.I.1863—1.VI.1937) 1

2.     Ст. Романски, Проф. Л. Милетичъ, Животъ и научно дѣло 3

3.     Ст. Романски, Книжовни трудове на проф. Л. Милетичъ (1934—1937) 21

4.     Около смъртьта на проф. Л. Милетичъ 26

5.     Xр. Силяновъ, Дѣлото на проф. Милетичъ за Македония 33

6.     † Л. Mилетичъ, Речь-изповѣдь 39

7.     Л. Mилетичъ, Най-старинниятъ днесъ български говоръ е въ Македония 44

8.     Кирилъ Mирчевъ, Къмъ македонската диалектология 63

9.     Ив. Дуйчевъ, Нови данни за католишката пропаганда въ Македония презъ XVII в. 71

10.  Димитъръ Атанасовъ, Градоветѣ въ приморска Македония (Демиръ-Хисаръ, Нигрита, Драма, Кавала) 84

11.  H. А. Мушмовъ, Сараятъ на Джелядинъ-бега въ Струга 103

12.  Цв. Романскa-Bpaнскa, Константинъ Миладиновъ въ полската литература 108

13.  Петъръ Mиятевъ, Опитъ за въстание въ Македония презъ 1564 год. 142

14.  Никола Коларовъ, Младотурската революция и Македония (По документи въ „Красный архив") 147

15.  Кирилъ Млaденовъ, Изследвачи и изследвания върху македонскитѣ говори 163

16.  Ст. Poмaнски, Свети Иванъ Нови Солунски 185

 

Рецензии и книжовни вести

·       Књига o Балкану I. II., Београд 1936-1937. — Рец. Ст. Poмaнски 187

·       H. Batowski, Bałkańskie zagadnienia; Bułgaria, hístorja i stosunkí polityczne; Borys III; Bukareszteńskie traktaty. Odbitky z Encyklopedii nauk politycznych z. 2 i 4. — Рец. Ив. Лековъ 199

·       H. Batowski, Rozwój terytorjalnv panstw balkańskich w XIX i XX w., въ Czasopismo geograficzne, z.2—3, 1936 — Рец. Дим. Ярановъ 201

·       Nicolas V. Michoff, Bibliographie des articles de périodiques allemands, anglais, français et italiens sur la Turquie et la Bulgarie. Sofia 1938. — Рец. Ст. Романски 202

·       N. v. Wijk, Zur serbokroatischen Entwicklung des slavischen Vokals ě. Zeitschrift für slav. Philologie Bd. XIV. — Рец. K. Mиpчeвъ 208

·       Војислав С. Радовановић, Географске основе Јужне Србије. Скопље 1937. — Рец. Дим. Ярановъ 210

·       Mos. A. Mercati, Documenti pontifici per il rito e l'Oriente bizantino. (Estrato dallo Studion, Bollettino delle chiese di rito bizantino). Roma 1931. — Рец. Ив. Дуйчевъ 214

·       F. Cordignano, Geografia ecclesiastica dell' Albania dagli ultimi decenni del sec. XVI-o alla metà del secolo XVII-o (Orientalia Christiana, vol. XXXVI. 1934). — Рец. Ив. Дуйчевъ 215

·       Kurt Osswald, Geologische Übersichtskarte von Griech.-Macédonien. Athen 1931. — Рец. Дим. Ярановъ 217

·       Stefan Bončev, Geologische Karte der östlichen und zentralen Balkanhalbinsel. Sofia 1936. — Рец. Дим. Ярановъ 220

·       Д. Цвѣтковъ, Строежъ и особености на книжовната българска речь въ образци изъ народната словесность и произведенията на голѣмитѣ майстори на словото ни. София 1936. — Рец. Ив. Лекoвъ 222

·       П. С. Калканджиевъ, Кратка българска граматика. Лекции, изложени за следващи Учителскитѣ институти народни учители и общо познаване езика. Пловдивъ 1935. — Рец. Цв. Тодоровъ 225

·       Хр. Вакарелски, Сватбената пѣсень. Мѣстото и службата и въ сватбения обредъ. Известия на Народния етнографски музей — Coфия, кн. XIII. Отпеч. София 1937. — Рец. Ст. Романски 232

·       Dr Ivan Dujčev, Il catlolicesimo in Bulgaria nei sec. XVII secondo i processi informativi sulla nomina dei vescovi cattolici. Roma 1931. — Рец. М. Попруженко 238

·       Iv. Dujčev, Un manuscript grec inconnu avec l'acolouthie et la Vie de St. Naum d'Ohrid. Studia historico-philologica Serdicensia. Tomus I. Serdicae 1930. — Рец. Cт. P. 240

·       Fran Tucan, Kristalaste stijene od Kitke do Kadina polja i Pepeljaka. Отд. отп. отъ Rad Jugosl. akad., mat.-prir. razred, kнj. 256 (80), 1930. — Рец. Д. Ярановъ 241

·       Костурско въ Македонската революция. Официални документи изъ тайнитѣ турски архиви на Великото везирство и на Хилми паша. Събрани и преведени отъ Панчо Доревъ. Съ предговоръ отъ Хр. Силяновъ. София 1937. — Рец. Ст. Р. 242

·       Никола П. Русински, Приносъ къмъ историята на Вътрешната македоно-одринска организация (градивенъ периодъ) за времето 1900—1903 год. София 1903. — Рец. Ст. Р. 244

·       Π. Κιλίμης, Ἡ Βουλγαρία, Φυσική, πολιτικὴ καὶ οἱκονομικὴ ἐξέτασις αὐτῆς. Ἀϑῆναι 1936. — Рец. Кирилъ Младеновъ 245

·       Dr Georg Stadtmüller, Slavët në Shqipni, въ спис. Leka, vj VIII (Tiranë 1936), m. 7. — Рец. Cт. P. 246

·       Юзефъ Пилсудски за българския войникъ, отъ Гp. Baсилевъ 247

 

Френско резюме на съдържанието на книгата 249

 


 

Год. XI, Кн. 3 и 4, 1939

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Първата българска печатница 1

2.     Н. П. Благоевъ, Международното положение на България въ времето на князъ Крума и неговата държавна политика 63

3.     Юрд. Трифоновъ, Бележки върху известията за св. Ивана Рилски 77

4.     Ив. Снѣгаровъ, Единъ охридски документъ 113

5.     Ст. Чилингировъ, Първитѣ македонски възстания (Приносъ по архивни документи) 129

6.     Хр. Силяновъ, Атентатътъ противъ султана и армено-македонскитѣ революционни връзки (Извадка отъ Томъ II на книгата „Освободителнитѣ борби на Македония") 143

7.     Кирилъ Мирчевъ, Проф. М. Малецки за нѣкои отъ проблемитѣ на македонската диалектология 169

8.     Ив. Хаджовъ, Бележки върху стихотворенията на Константинъ Миладиновъ 181

9.     Щедро дарение за Македонския наученъ институтъ. Писмо на покойния Геoргий Стрѣзoвъ 213

 

Рецензии и книжовни вести

·       Pyccкiя записки. Ежемѣсячный журналъ подъ редакцiей П. Н. Милюкова, февраль, XIV, Парижъ 1930 г. — рец. Ив. С. 217

·       Велико Йордановъ. Лайпцигъ и българитѣ, София 1938. — Рец. Ив. С. 221

·       Кр. Крачуновъ. Маринъ Дриновъ (1838—1905). Животъ и дейность. Приложение на сп. Училищень прегледъ, год. XXXVII, София 1938. — Рец. Ив. С. 227

·       Ангелъ Недѣлевъ. За родъ и родина. София 1938. — Рец. Ив. С. 231

·       Mazon et A. Vaillant. L'évangéliaire de Kulakia, un parler slave du Bas-Vardar. Bibliothèque d'étudés balkaniques VI, Paris 1938. — Рец. K. Мирчевъ 235

·       M. Lascaris. Salonique à la fin du XVIII-e siècle. D'après les rapports consulaires français. Athènes 1939. — Рец. Ив. C. 239

·       D-r Assen lv. Kraïnikovsky. La question de Macédoine et la diplomatie européenne, Paris. — Рец. H. Коларовъ 244

·       Методий Поповъ. Наследственость, раса и народъ. Расова принадлежность на българитѣ. София 1938. — Рец. Дим Ярановъ 246

·       Боривоје Ж. Милојевић. Високе планине y нашоj Краљевини. Београд 1937. — Рец. Дим. Ярановъ 250

·       Добре Ганчевъ. Спомени, 1861—1887, подъ редакцията на Ст. Аргировъ. София 1939. — Рец. Ив. С. 255

·       Петар С. Іовановић. Уздужни речни профили, њихови облици и стварање. Београд 1938. — Рец. Дим. Ярановъ 259

·       Проф. Ив. Снѣгаровъ. Солунъ въ българската духовна култура. Исторически очеркъ и документи. София 1937. — Рец. Ив. Дyйчевъ 265

·       Проф. Ив. Снѣгаровъ. Скопската епархия. Исторически очеркъ и възражения върху съчинението на проф. Р. Груичъ „Скопска митрополија" (въ Годишникъ на Богосл. факултетъ, т. XV, София). — Рец. Ив. Дyйчевъ 268

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. XII, Кн. 1-4, 1940-1941

Сканове в .pdf формат (75 Мб)

  

Год. XII, Кн. 1, 1940

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Къмъ историята на Охридската архиепископия-патриаршия 1

2.     Дим. Ярановъ, Македония или „Южна Сърбия"? 43

3.     Кирилъ Мирчевъ, Глаголнитѣ форми бѣ и бѣше въ развоя на българския езикъ 63

4.     Стоянъ Симеоновъ, Изъ борбитѣ на македонскитѣ българи. Два документа 81

5.     Владимиръ Карамановъ, Спомени отъ последнитѣ дни въ Кукушъ презъ 1913 год. 87

 

Рецензии и книжовни вести

·       Димо Казасовъ, Днешна Югославия. София 1937. — Рец. Ив. С. 113

·       Люб. Михайловъ, Отъ Черно море до Триглавъ. София 1939. — Рец. Ив. С. 121

·       A. Vaillant, Le problème du slave macédonien. Bulletin de la société de linguistique de Paris, t. XXXIX. — Рец. K. Мирчевъ 124

·       Македонскитѣ славяни сѫ българи. Свидетелства и документи. София. — Рец. Ив. С. 128

·       Εὺσταϑίου Στουγιαννάκη, Ἔδεσσα, ἡ μακεδονικὴ ἐν τῇ ἱστορίᾳ. Θεσσαλινίκη 1933. — Рец. K. Младеновъ 129

·       Д-ръ Ив. Ст. Пенаковъ, Предпоставки за ромъно-българско сближение. София 1939. — Рец. Ив. С. 130

·       Султана Петрова, Изъ моитѣ спомени, т. II. Стефанъ Стамболовъ. София 1939. — Рец. Ив. С. 133

·       Вести отъ Института 139

Френско резюме на съдържанието на книгата 148

 


 

Год. XII, Кн. 2, 1940

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Къмъ историята на Охридската архиепископия-патриаршия (II) 1

2.     Юрд. Трифоновъ, Сръбско-българска безюсова редакция въ старата книжнина на южнитѣ славяни 27

3.     Кир. Мирчевъ, Първиятъ елински учитель въ гр. Велико-Търново, Иванъ Симеоновъ Македонецъ 56

4.     Влад. Карамановъ, Спомени отъ последнитѣ дни въ Кукушъ презъ 1913 год. (II) 77

5.     Ст. Чилингировъ, Документи за Скопската и Нишката епархия 94

 

Рецензии и книжовни вести

·       М. Арнаудовъ, Екзархъ Йосифъ и българската културна борба следъ създаването на Екзархията. София 1940. — Рец. Ив. С. 109

·       Дим. Ярановъ, Бѣломорска Тракия и Приморска Македония. Географски очеркъ. София 1938. — Рец. Д-ръ Люб. Диневъ 117

·       Ioachim H. Schnitze, Neugriechenland. Eine Landeskunde Ostmakedoniens und Westthrakiens mit besonderes Berücksichtigung der Geomorphologie, Kolonistensiedlung und Wirtschaftsgeographie. 1937. — Рец. Д. Ярановъ 119

·       Leon Beaulieux, Des noms de famille en bulgare. Revue dos Etudes slaves, t. XIX, f. 1 et 2, Paris 1939. — Рец. Ив. C. 129

·       Ромънски отзивъ за книгата „Галички дијалекат" отъ проф. А. Беличъ. Съобщава K. M. 132

·       D. A. Xanalatos, Beiträge zur Wirtschafts — und Sozialgeschich le Makedoniens im Mittelalter, hauptsächlich auf Grund der Briefe des Еrzbischofs Theophylaktos von Achrida. München 1937 134

 

Френско резюме на съдържанието на книгата 144

 


 

Год. XII, Кн. 3, 1940

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Къмъ историята на Охридската архиепископия-патриаршия (III) 1

2.     Кир. Мирчевъ, Къмъ разчитането на българския текстъ въ Данииловия четиреезичникъ 36

3.     В. Бешевлиевъ, Плиска въ географски карти отъ XVII и XVIII в. 43

4.     Н. П. Благоевъ, Държавнитѣ преврати въ България въ втората половина на VIII в. 51

5.     Д. П. Димитровъ, Медалионътъ като надгробенъ паметникъ въ долината на Срѣдна Струма презъ римската епоха 62

6.     П. Крусевъ, Началото на македонския въпросъ въ България. Благотворителнитѣ комитети „Единство" 83

7.     Ст. Чилингировъ, Документи за Скопската и Нишката епархия (II) 109

 

Рецензии и книжовни вести

·       Ст. Романски, Любомиръ Милетичъ, човѣкъ, ученъ, учитель и общественикъ. София 1940. — Рец. К. Мирчевъ 125

·       Проф. O. Лотоцькій, Автокефалія, т. II. Нарис історїі автокефальних церков. Варшава 1938. — Рец. Ив. С. 126

·       Дим. Йоцовъ, Русия и България (вчера, днесъ и утре). София 1940. — Рец. Ив. С. 130

·       П. Динековъ, Софийски книжовници презъ XVI в., I. Попъ Пѣю, София 1939. — Рец. Ив. С. 133

·       Г. Гѫлъбовъ, Османотурски извори за българската история, св. I. София 1938. — Рец. Н. П. Благоевъ 135

·       Велчо Велчевъ, Константинъ-Кирилъ и Методий въ старобългарската книжнина. Първо българско царство. София 1939. — Рец. Д. Ивановъ 137

·       Jon I. Russo, Macedonica (osservazioni sulla lingiia e l'etnografia degli antichi Macedoni). Ephemeris Dacoromana, VII (1938). — Рец. Д. B. 140

·       Жоржъ Нурижанъ, Приятели на България. София 1940. — Рец. К. Младеновъ 140

·       Mazedonien. Leben und Gestalt einer Landschaft. Berlin 1940. — Рец. Д. Ярановъ 142

 

Френско резюме на съдържанието на книгата 146

Вести отъ института 154

 


 

Год. XII, Кн. 4, 1941

 

Съдържание

1.     Хансъ Кохъ, Охридъ и Византия въ борбата за покръстването на Киевска Русия 1

2.     Дим. Ярановъ, Мѣстото на Македония 22

3.     Кир. Мирчевъ, Гръцко-български разговорници и речници презъ XIX в. и тѣхното значение за проучванията на бълг. езикъ 34

4.     † Д-ръ Вл. Руменовъ, Българитѣ подъ гръцка власть 55

 

Рецензии и книжовни вести

·       Проф. д-ръ B. Н. Златарски, История на бълг. държава презъ срѣднитѣ вѣкове, томъ III. Второ бълг. царство, България при Асеневци. София 1940. — Рец. Ив. С. 95

·       Генералъ о. з. Ив. Фичевъ, Балканската война 1912—1913 год. — Рец. Ив. С. 107

·       Етнологија. Часопис Етнолошког друштва y Скопльу. Год. 1, св. 1, 2 и 3. — Рец. Хр. Вакарелски 112

·       Ан. Разбойниковъ, Обезбългаряването на Западна Тракия, 1919-1924. София 1940. — Рец. Д. Ярановъ 116

·       Ernesto Corsi, La Macedonia e la questione macedone, сп. „Geopolitica", год. II, бp. 11. — Рец. Д. Ярановъ 118

·       Ilie Bărbulescu, Die paläographischen und ortographischen Einflüsse des Westzyrillischen auf das Ostzyrillische bei den Rumänen. Südostforschungen, V, 1. — Рец. K. Мирчевъ 119

·       Јован М. Јовановић, Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења. Бѣлградъ 1939. — Рец. Д. Ярановъ 122

·       Alfred Philippson, Das Byzantinische Reich als geographische Erscheinung. Leiden 1939. — Рец. Д. Ярановъ 129

 

Френско резюме 129

 

Дипломъ на проф. X. Кохъ, почетенъ членъ на Макед. наученъ институтъ 135

 


 

 

 

Македонски Прегледъ

Списание за наука, литература и културенъ животъ

 

Издава Mакедонскиятъ Наученъ Институтъ

Год. XIII, Кн. 1-4, 1942-1943

Сканове в .pdf формат (74 Мб)

  

Год. XIII, Кн. 1, 1942

 

Съдържание

1.     Тържеството на правдата 1

2.     Ив. Снѣгаровъ, Учредяването на Московската патриаршия (1589—1721) и Охридската архиепископия 3

3.     Ив. Дуйчевъ, Българскиятъ князъ Пленимиръ 13

4.     Дим. Ярановъ, Минералнитѣ богатства въ Македония 21

5.     Д-ръ Стойко Стойковъ, Къмъ новобългарския вокализъмъ. Учленителенъ и слуховъ характеръ на самогласката ъ 42

6.     Д-ръ T. А. Робевъ, Битоля. Стопански очеркъ 53

7.     Вл. А. Карамановъ, Страница изъ междусъюзническитѣ отношения въ близкитѣ околности на Солунъ презъ време на балканската война. Сѫботска околия 91

 

Рецензии и книжовни вести

·       А. Теодоровъ-Баланъ, Нова българска граматика, София 1940. стр. XVI + 487. — Рец. Д-ръ А. Андрейчинъ 105

·       Μακεδονικά, Σύγγραμα περιοδικὸν τῆς Ἐταιρίας Μακεδονικῶν Σπυδῶν, τομος πρῶτος, ἐν Θεσσαλονίκῃ, 1940, стр. 665. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 116

·       Владимиръ Кецкаровъ, о. з. подполковникъ, Войни на българитѣ въ Тракия, 689-972. София 1840, стр 317. — Рец. H. П. Благоевъ 125

·       Георги Константиновъ, Костурска епопея. I часть. Предилинденскиятъ периодъ и Илинденското възстание съ последицитѣ му до пролѣтьта на 1901 год. и 1) Населението въ Костурска околия преди и сега, 2) Носовкитѣ въ костурскитѣ български говори. Пловдивъ 1941 год., 82 + 29 + 12 стр. — Рец. Д. Ярановъ 130

·       Гласник Скопског научног друштва, књ. XXI, одељење друштвених наука. Скопие 1940, стр. 177 — Рец. Ив. С. 132

·       Гласник Географског друштва, св. XXV, Бѣлградъ 1939 (излѣзла въ 1940 год.), стр. 177. — Рец. Д. Ярановъ 134

·       Κων. Α. Γκανιάτσα, Έρεὑναι ἐπὶ τῆς χλώριδος τοῦ ὄρους Χορτιάτου. 'Επιστημονικὴ ἐπετηρὶς τῆς σχολῆς τῶν φυσικῶν καὶ μαθηματικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης. Τομος V, θεσσαλονίκῃ, 1939, стр. 3—34. — Рец. Д. Ярановъ 137

·       Κων. Α. Γκανιάτσα, Βοτανίκαὶ έρεύναι ἑπὶ τοῦ ὄρούς Βέρμιον. (Συμβολὴ εἰς τὴν γνῶσιν τῶν ὀρίων μεταξὺ Μεσογειακῆς καὶ Μεσευρωπαϊκῆς βλαστἡσεως). Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρἰς τῆς σχολῆς τῶν φυσικῶν καὶ μαθηματικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τομος V, θεσσαλονίκῃ, 1939, стр. 225—264, една таблица съ фигури извънъ текста. — Рец. Д. Ярановъ 138

·       Μ. Μαραβελάκι, Μακροσεισμικὴ σπουδὴ τῶν σεισμῶν Κατερίνης. Μακεδονικὴ Βιβλιοθήκη, αριϑ. 2, Δημοσιεύματα τῆς Ἑταιρείας Μακεδόνικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1941. стр. 31. — Рец. Д. Ярановъ 139

·       Една неизвестна старопечатна книга отъ авторъ македонски българинъ. — Съобщава K. M. 140

·       Подземнитѣ богатства на Македония — съобщава Н. Стояновъ 141

 

Френско резюме на статиитѣ 143

 


 

Год. XIII, Кн. 2, 1942

 

Съдържание

1.     Н. Мавродиновъ, Археологични и художествено исторични изследвания изъ Македония (Младо-Нагоричино) 1

2.     Ив. Дуйчевъ, Прояви на народностно самосъзнание y насъ презъ XVII вѣкъ 26

3.     П. Динековъ, Македония въ преписката на проф. М. Дриновъ 52

4.     Ив. Снѣгаровъ, Единъ преписъ на Паисиевата история въ Преображенския манастиръ 85

 

Рецензии и книжовни вести

·       П. Дървинговъ, полковникъ о. з. Море и суша. Морски брѣгове и хинтерландъ. — Рец. Ив. С. 125

·       Ив. Дуйчевъ, Преписката на папа Инокентия III съ българитѣ. Годишникъ на Истор.-филол. факултетъ, т. 38. София 1942. — Рец. Ив. С. 126

·       Нови книги за Македония. — Рец. П. Динековъ 128

·       Н. Обретеновъ, Спомени за българскитѣ възстания. Уводъ и редакция на проф. М. Арнаудовъ. София 1912. — Рец. П. Динековъ 130

·       Ст. Чилингировъ, Какво е далъ българинътъ на другитѣ народи. София 1942. — Рец. К. Младеновъ 132

·       Maximilian Braun, Die Slaven auf dem Balkan bis zur Befreiung von den türkischen Herrschaft. Leipzig 1941. — Рец. Д. Ярановъ 134

·       Max Vasmer, Die Slaven in Griechenland. S.-A. aus den Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1941. — Рец. Д. Ярановъ 136

·       Lebenraumfragen europäischer Volker. B. I: Europa; B. II: Europas Koloniale ergänzungsräume. Herausgegeben v. Prof. Dr. K. Diezel, Prof. Dr. O. Schmieder u. Prof. Dr. H. Schmittheuner. Leipzig 1941. — Рец. Д. Ярановъ 139

·       Al. Rosetti, Istoria limbii române III. Limbile slave meridionale. Bucureşti 1940. — Рец. K. Мирчевъ 143

·       Σὀ. Π. Κυριακίδης, Θεσσαλονικία μελετήματα. 1. Αἱ περὶ τὸν Στρυμόνα καὶ τήν Θεσσαλονίκην ολαρικά εἱσοικήσεις κατὰ τὸν μέσον αἱῶνα. — Рец. Ив. Дуйчевъ 146

·       Βευιλύον Πετρούνια, Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος. Ἀϑήναι 1938. — Рец. К. Младеновъ 150

 

Френско резюме 154

 


 

Год. XIII, Кн. 3, 1943

 

Съдържание

1.     Ив. Дуйчевъ, Едно кратко описание на Вардара отъ XΙΙ в. 1

2.     В. Думевъ, Воденскиятъ говоръ 8

3.     А. Томовъ, Едно забележително културно начинание въ Македония 42

4.     Ив. Стойчевъ, Лѣкарь-воинъ — боецъ-герой (д-р Константин Иванов Везенков) 51

5.     Мих. Ковачевъ, Зографъ и българитѣ въ Македония презъ XVIII в. (известия въ зографската кондика) 58

6.     Вл. Карамановъ, Кукушкото окрѫжно управление извънъ територията на кукушкия окрѫгъ. Първитъ грижи по прехраната и настаняването на бъжанцитъ отъ Кукушко, Дойранско, Поройско и др. мѣста отъ Македонската губерния презъ Междусъюзническата война (1913 год.) 77

 

Рецензии и книжовни вести

·       Г. Константиновъ, Стара българска литература. Отъ св. св. Кирилъ и Методий до Паисий Хилендарски. София 1942. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 101

·       Досю П. Койчевъ, Край Охрида синь. Пѫтни бележки и приключения. София 1942. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 108

·       Петъръ Динековъ, Първи възрожденци. София 1942. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 109

·       K. Т. Бозвелиевъ, Спомени. Книга първа — До освободителната война включително, Казанлъкъ 1942. — Рец. П. Динековъ 113

·       К. Мирчевъ, Гръцко-български речникъ и разговорникъ отъ 1876 год. из. Македония. Годишникъ на университета Св. Климентъ Охридски въ София, Историко-филол. факултетъ т. XXXVIII. — Рец. К. Младеновъ 116

·       Georg Stadtmüller, Die Bulgaren und ihre Nachbarvölker in der Geschichte, отд. отпечатъкъ отъ Bulgaria Jahrbuch 1940/41 der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft, Berlin. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 117

·       Th. Capidan, Die Mazedorumanen. Bucarest 1941. — Рец. K. Мирчевъ 121

·       R. Grousset, L'empire des Steppes. Gengis-khan, Tamerlan, Paris 1928. — Рец. Ив. Дуйчевъ 124

 

Френско резюме 129

 


 

Год. XIII, Кн. 4, 1943

 

Съдържание

1.     Ив. Снѣгаровъ, Българскиятъ духъ на Охридско-Прѣспанската епархия преди освобождението на България (1878 год.) 1

2.     В. Дуневъ, Воденскиятъ говоръ (продълж. отъ кн. 3) 26

3.     Н. Мавродиновъ, Археологични и художествено-исторични изследвания изъ Македония (Младо-Нагоричино, Старо-Нагоричино, Матейче)  (продълж. отъ кн. 2) 88

4.     К. Мирчевъ, Писма на Гоце Дѣлчевъ 130

 

Рецензии и книжовни вести

·       Н. Хр. Станишевъ, Кратка история на българитѣ отъ най-стари времена до днесъ. София 1942. — Рец. Ив. Снѣгаровъ 153

·       Кирилъ Мирчевъ, Сръбската наука за езика на македонскитѣ българи. Библиотека „Българска книга" № 8. Издава Министерството на народното просвѣщение. София 1943. — Рец. Ст. Стойковъ 158

·       Известия на Българския археологически институтъ, т. XIV, София 1943. — Рец. Д. Крънджаловъ 165

·       Списание „Бѣломорски прегледъ", т. I. София 1942. — Рец. М. 170

·       Б. Цоневъ, История на български езикъ, обща часть, т. I, второ посмъртно издание. София 1940. — Рец. К. Младеновъ 171

·       Ст. Каракостовъ, Македонски възрожденци — исторически и литературни образи. София 1943. — Рец. К. Младеновъ 172

·       Е. Petrovici, Daco-slava (extras din „Dacoromania", X. 1943. p. 11). — Peц. K. Мирчевъ 173

·       Германия и Югозападна Европа. 1. Hans F. Zeck. Die deutsche Wirtschaft und Südosteuropa, Leipzig 1939. 2. Otto Blum, Der Südosten verkehrspolitisch betrachtet, Berlin 1941. 3. Otto Leibrock, Der Südosten, Grossdeutschland und das neue Europa, Berlin 1941. Рец. Д. Ярановъ 176

·       Werner Frauendienst, Jugoslawiens Weg zum Abgrund. Berlin 1941. — Рец. Д. Ярановъ 179

·       Helmut Bauer, Ein Vielvölkerstaat zerbrichi. Werden und Vergehen Jugoslawiens. Berlin 1941. — Рец. Д. Ярановъ 182

 

Френско резюме 183

 

[Back to Index]