Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 1-2, год. 1, юлий-август 1945 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (13.1 Мб)

  1. Нашата програма

  2. Регента г. Тодор Павлов за Македонска мисъл  (Тодор Павлов)

  3. Отечественофронтовска България за Македония  (Цола Драгойчева)

  4. Федерална Македония  (Христо Калайджиев)

  5. Македонското освободително движение и работническата класа на Балканите  (Вл. Поптомов)

  6. Македония като географска единица  (П. Делирадев)

  7. Великобългарската политика и Македония  (Юрдан Анастасов)

  8. Македония и славянството  (Д. Томчев)

  9. Новата политическа обстановка на Балканите и Македония  (Г. Кулишев)

10. Към укрепване на славянско съзнание и славянски патриотизъм  (Анг. Томов)

11. Вторият Рилски конгрес  (Иван Харизанов)

12. Федерална Македония — основа на южнославянското братство  (Найден Николов)

13. Националният въпрос в Югославия в светлината на народноосвободителната борба  (маршал Йосип Броз Тито)

14. Поземлените реформи и пустеещите земи в Македония. С карта на пустеещите покрайнини и поселищните типове в Mакедония (Димитър Атанасов)

15. Какво става в Македония  (А. Т.)

16. Маркова църква в „Пещите" на р. Бабуна  (Асен Василев)

17. Минните богатства в Македония  (мин. инженер Хр. Н. Бакърджиев)

18. Лука Иванов Поплуков  (Стефан Аврамов)

 

Книжовен преглед  (Какво допринесе и какво има право да иска Гърция;  Инж. П. Миленков)

 


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 3-4, год. 1, октомври-ноември 1945 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (12.8 Мб)

  1. Предателите на македонското дело  (Димитр Влахов)

  2. Бойният принос на Македония за независимостта на Балканите  (Генерал Кецкаров Вл.)

  3. Удара върху македонската демокрация  (Христо Калайджиев)

  4. Великогръцкият шовинизъм и Македония  (Ю. Анастасов)

  5. Разпокъсването на Македония като исторически факт и фактор  (Пав. Делирадев)

  6. Македонската култура  (Венко Марковски)

  7. Към правилно и трайно разрешение на националния въпрос  (Ангел Томов)

  8. Към интензивиране на македонското земеделие. С карта на младотерциерните и съвременни тектонски движения и на разпространението на солените почви в Македония  (Димитър Атанасов)

  9. Няколко неизвестни иконописци от Македония (Апостол Зограф, Теодосий Зограф, Георги, иконописец от Струмица, Антоний монах, Данаил Щиплията)  (Асен Василиев)

10. Албано-гръцките отношения  (Димитър Мицев)

11. Град Яйце  (Васил Шанов, турколог)

12. За гръцките претенции  (Дим. Я.)

13. Майският манифест от 1924 г.

 

Книжовен преглед  (Просветното дело в Разложко;  Lubin Bochkoff. Quelques notes sur les communications dans les Balkan)


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 5-6, год. 1, януари-февруари 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (14.1 Мб)

  1. Нови почини на Македонския научен институт в София

  2. Просветното дело во Федерална Македония  (Епаминонд Попандонов)

  3. Как се стигна до Федеративната Народна Република Югославия  (Г. Кулишев)

  4. Развитието на федеративната идея  (П. Делирадев)

  5. Националната политика на О. Ф. България (България и Македония, Турското малцинство, Гърците в България, Евреите в България)  (Христо Калайджиев)

  6. Впечатления от Федерална Македония  (Юрдан Анастасов)

  7. Борбата на Македония и 11 октомври 1941 година  (Д. Томчев)

  8. За изградвејнето на македонската култура (Сказка, четена в Охрид)  (М. Кецкаров)

  9. Какво допринесе социалистическата мисъл в мак. револ. движение  (Анг. Томов)

10. Основоположители на славянската култура  (Н. Алексиев)

11. Сватбени обичаи в с. Рамне — Охридско  (Хр. Вакарелски)

12. Родолюбието на св. Климент Охридски  (Д. Чавдаров)

13. Резбарски род на Филиповци от с. Осой  (Асен Василиев)

14. Културен живот в федерал. Македония  (Христо Стойков)

15. Първият македонски буквар  (Димитър Попевтимов, шеф на основ. образование в Македония)

16. Одживените речнички елементи од нашиот јазик  (Блаже Конески)

 

Книжовен преглед  (Гръцки книги за великогръцките претенции: ген.-лейт. Д. Вакас, Евангелос Савопулос)


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 7-8, год. 1, март-април 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (13.6 Мб)

  1. Из живота на института

  2. Балканският проблем  (Генерал Кецкаров Вл.)

  3. Кризата в Гърция  (Юрдан Анастасов)

  4. Федеративната вълна и коронованите пакостници на Балканите  (П. Делирадев)

  5. Из старата география на Македония  (Ив. Велков)

  6. Дружното семейство на народите от С. С. С. Р.  (С. Ф. Кафтанов)

  7. Революционните борби в Македония в предвечерието на младотурския преврат  (Анг. Томов)

  8. Възстановяване на охридската архиепископия  (проф. Ив. Снегаров)

  9. Из борбите на народно-освободителния фронт на Македония  (Г. Манолов Димитров)

10. Коле Неделковски  (Мих. Сматракалев)

11. Спомени  (Лука Джеров)

12. Образите на самодивата, змея, светците, юнака и хайдутина в народната песен  (Борис Светлинов)

13. Културния живот в Македонската Народна Република  (Г. А.)

14. Дичо Зограф  (Асен Василиев)

 


 

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 9-10, год. 1, май-юни 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 

 

Съдържание

Сканове в .pdf формат  (12.9 Мб)

  1. Основи на Федеративна Народна Република Югославия  (Юрдан Анастасов)

  2. За нацията и националния въпрос  (Хр. Калайджиев)

  3. Спомени за Гоце Делчев — учителствуване в Щип  (Т. Делииванов)

  4. За македонската църква  (Дим. п. Ефтимов)

  5. Съветската многонационална държава стана още по-сплотена  (Федор Олешчук)

  6. Сегашниот период на нашиот литературен йазик и нашата интелигенцийа  (Крум Тошев)

  7. Местото и значението на „Одрински глас" в македонското революционно движение  (Анг. Томов)

  8. Ударението в Воденско мъглинския говор  (Мария Д. Томчева)

  9. За един трубадур на Македония (Димко Могилчето и Шефкет Качакот - „Страхил войвода" от Велгощи - Брат брата не храни, тежко му кой го няма)  (Хр. Вакарелски)

10. Славянските племена „Камбарбаци" и „Долнополци" и изгонването им от към Бялото море  (Божин Д. Проданов)

11. Из старата история на Македония  (Ив. Велков)

12. Църквата Св. Никола при С. Търново (Паланешко)

13. Македонският Народен театър  (Михаил Сматракалев)

14. Триест и Юлийска Крайна  (Е. А.)

15. Националния въпрос на Балканите  (Елински)

 

[Back to Main Page]