Македонска Енциклопедија
Encyclopaedia Macedonica
 

Македонска Академија на Науките и Уметностите
Лексикографски Центар
Скопjе 2009

главен и одговорен редактор:
академик Блаже Ристовски

Encyclopaedia Macedonica 1 A–L.pdf  ( 31.9 Мб)

Encyclopaedia Macedonica 2 M–Sh.pdf  ( 37.5 Мб)
 
 
Совет на лексикографскиот центар:

акад. Илија Васков (претседател), акад. Петар Хр. Илиевски, акад. Владо Камбовски,
акад. Благој Попов, акад. Гане Тодоровски
Главна редакција:
акад. Илија Васков (од 12.X 2006) (акад. Ѓорѓи Филиповски до 12.X 2006), акад. Владо Камбовски (од 11. XI 2006)
(акад. Цветан Грозданов до 8.II 2006), акад. Благој Попов, акад. Блаже Ристовски (главен редактор),
акад. Гане Тодоровски проф. д-р Симо Младеновски (научен секретар)

Главен редактор    акад. БЛАЖЕ РИСТОВСКИ
Научен секретар    проф. д-р СИМО МЛАДЕНОВСКИ

РЕДАКТОРИ НА ТЕМАТСКИТЕ ОБЛАСТИ ОД НАУКИТЕ И СТРУКИТЕ
Археологија (предисторија, античка и средновековна археологија); нумизматика Акад. Вера Битракова-Грозданова
Античка и средновековна историја, историја на турскиот период (посебно XIX и XX век); религии (ереси и секти), историја на црквите во Македонија Проф. д-р Михајло Миноски
Проф. д-р Шукри Рахими (од 3. III 2005)
Историја на уметностите Проф. д-р Коста Балабанов (од 21. IV 2006)
Право, воени науки, политологија, дипломатија, социологија Акад. Евгени Димитров (до 1. III 2006)
Проф. д-р Светомир Шкариќ (од 1. III 2006)
Литературна историја; печатарство, издаваштво, публицистика, новинарство Акад. Гане Тодоровски
Проф. д-р Агим Пољоска (од 3. III 2005)
Проф. д-р Ариф Аго (од 1. IX 2006)
Лингвистика Акад. Петар Хр. Илиевски
Проф. д-р Агим Пољоска (од 3. III 2005)
Музика, опера, балет; театар (драма), филм, телевизија, радио Проф. д-р Драгослав Ортаков
Филозофија, психологија, логика, етика, естетика, методологија, антропологија, педагогија, историја на просветното дело во Македонија Проф. д-р Виолета Панзова
Проф. д-р Сефедин Сулејмани (од 3. III 2005)
Помошни историски науки (архивистика, хералдика, филателија, библиотекарство, музеологија, епиграфика, научни и културни установи); етнографија, фолклор; фотографија Проф. д-р Симо Младеновски
Економија, стопанство, индустрија, занаетчиство; шумарство, ловство; угостителство, туризам; финансии, трговија; демографија, иселеништво Акад. Ксенте Богоев (до 1. III 2006)
Акад. Никола Узунов (до 8. II 2006)
Акад. Таки Фити (од 1. III 2006)
Проф. д-р Методија Стојков (од 1. III 2006)
Математика, физика, хемија; електротехника, машинство, технологија, енергетика, информатика; архитектура, градежништво, геодезија; патишта, сообраќај, врски Акад. Благој Попов
Географија, метеорологија, сеизмологија, астрономија; геологија, минералогија, рударство, петрографија Проф. д-р Александар Стојмилов
Земјоделство: педологија, поледелство, овоштарство, лозарство, сточарство;
биологија, ботаника, зоологија; шумарство, хортикултура, ловство; екологија
Акад. Ѓорѓи Филиповски (до 12. Х 2006)
Проф. д-р Њупчо Групче (од 12. Х 2006)
Медицина, стоматологија, фармација, ветерина Акад. Момир Поленаковиќ
Фискултура, спорт, гимнастика, шах, игри Проф. д-р Душан Станимировиќ

[Back to Main Page]