Месечно списание ЛОЗА

 

Издава Младата Македонска Книжовна Дружина

 

Година I

 

Печатница на Ив. П. Даскалов и С-ие,  Софиа 1892

 

Сканове в .pdf формат (76 Мб), взети от www.dlib.mk

 

Книга I. Іануари 1892         [[ страници 39-42 липсват ]]

1. Предговор

2. Неколко бележки по повод статиата „Битолско, Прѣспа и Охридско. Пѫтни бѣлѣжки отъ ***" от Езерски (Георги Баласчев )

3. Турската администрациа (Alb. Dumont, „Le Balkan et l'Adriatique") превод от П. Г-бов

4. Рецензиа. Государства и народы Балканского полуострова. Их прошедшее, настоящее и будущее и болгарская кривда...” на Н. Н. Дурново (Москва, 1890)

5. Вълк и мачор Лиско (басніа) от Кутр.

6. "Труфилото", расказ от Moupassant Превод

7. Устав на Младата Македонска Книжовна Дружина

8. Обіавлениа. Неколку думи по въпроса за народноста

 

Книга II (?)

1. „Кондикот свети Климентски” и преписите – от Езерски

2. Два врага (епизодъ изъ прѣвзиманието на Пиротъ) отъ И. Вазовъ от П.

3. Едно въспоминание (Расказ) от Ив. П-нчев

4. "Граматика на ліудето" от Іована С. Поповича превод

5. Солун (Описание зето от Revue de Deux Mondes)

6. Едно научно пътуваніе по Македониа (Д-р Облак)

7. Едно кратко обіаснение

8. Топографо-исторически поглед на града Воден от Езерски

 

Книга ΙΙΙ (?)

1. Солун (Описание зето от Revue de Deux Mondes) (Продължение)

2. Мелник и околноста му от П. А.

3. Стихотворениа отъ В. Илича  – "Залисан към бледна месец стрема" от Ведум.

4. Нещо по новата етнографическа харта на Сърбските земи, съставена от Белградските великошколци

5. На Мокров (расказ из живота на македонците) от П.  (Петър Попарсов?)

6. Наръчници (балада) от Ведум.

 

Книга IV (?)

1. Отъ Солун до Скопіе (Revue de Deux Mondes) (Продължение)

2. Критичен поглед на мненіата за направлението на Римскиа военен път „Egnatia” от Езерски

3. Рецензиа. Животъ, дѣяния, исповѣдание и кратко изложение за чудесата на св. отецъ, нашъ Климентъ, Български архиепископъ... Прѣвелъ отъ гърчки езикъ Д. Матовъ (Срѣдецъ, 1885) от Езерски

4. Необнародваниот отговор во в. „Свобода”

5. Смес (Іоан Амос Коменски, българската армиа)

6. Какво нѣщо е музиката от П. О-в

 

 

 

Месечно списание ЛОЗА

 

 

Издава Младата Македонска Книжовна Дружина

 Отговоренъ редакторъ Ив. К. Божиновъ

 

Книга V. Година I Май 1894 г.

 

Печатница на Ив. П. Даскалов и С-ие, София 1894

 

 

Книжка V

1. Защо се прѣселихме тука (Чертици изъ живота на албанцитѣ и македонскитѣ българи) отъ Е. Маркулевъ (Евтим Спространов)

2. Магда (поема) отъ Е. С-въ

3. Рабовъ освободителю!   от Гр. С. Пърличевъ

4. Стоіаново желание (Народна песень изъ „Сборника” на А. П. Стоиловъ)

5. Една екскурзия по Македония. Посѣщение на нѣмската желѣзница отъ Солунъ до Битоля отъ фонъ деръ Голц-а (Берлинъ 1894 г.) – отъ Езерски

6. Да се сдружимъ!  –  отъ Николевъ

7. Книжнина. Рецензия: „За отечество и народность! Три статии посвятени на българска Македония, отъ единъ македонецъ” (София, 1894) – отъ Езерски

8. Бѣлѣжка отъ редакцията

 

 

 

Месечно списание ЛОЗА

 

 

Издава Младата Македонска Книжовна Дружина

Отговоренъ редакторъ Ив. К. Божиновъ

 

Книга VI. Юний 1894 г.

 

Печатница на Ив. П. Даскалов и С-ие,  София 1894

 

 

Книга VI            [[ страници 19-20, 29-30 липсват ]]

1. Зла орисница. Расказъ изъ семейния животъ на Македонския българинъ – отъ П. Б. Ансантировъ

2. Македония (Leon Lamouche. La Bulgarie dans le passé et le présent. Appendice: „La Macédoine”, Paris, 1892) – коментари от В. (Вардарски/Петър Попарсов?)

3. Една екскурзия по Македония, отъ Колмар-а Фрайеръ фондъ деръ Голц-а (Продължение)

4. Ангелъ и демонъ

5. Статистически свѣдения за Македония и Одрински вилаетъ, заети отъ „Матеріалы для статистики Болгаріи, Тракіи и Македоніи” отъ В. Теплова

6. Епиграма - Нощь отъ Лисъ

7. Гюлханския Хати-шерифъ

 

 

[Back to Main Page]