Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния [*]

Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

 

Д-ръ Л. Милетичъ и Д. Д. Агура

 

( СбНУНК, кн. IX, Държавна печатница, София 1893 )

Издава Министерството на Народното просвещение

 

Съдържание

Факсимилета на три грамоти

Статиите сканирани:  __I___II_

Корица..

 

I. Бѣлѣжки отъ едно научно пѫтуванье въ Ромъния

[[  1. Общеизвѣстнитѣ приятелски отношения между България и Ромъния [**]

    2. Ю. Венелинъ въ 1830 г.

    3. Въ Букурещъ (1892 г.). Академическата библиотека:

    4. Влашки рѫкописи. Влашки грамоти

    5. Молдавски грамоти

    6. Срѣдно-българско четвероевангелие. Особености по езика и правописанието

    7. Поменикътъ на манастира Бистрица (1407—). Какъ постепенно се поромънвали славянскитѣ собствени имена

    8. Рѫкописъ съ библийско-апокрифно съдържание отъ началото на XVII стол. Букурещки сборникъ, срѣднобългарски паметникъ съ апокрифно съдържание

    9. Влахо-българскитѣ грамоти

  10. Музейната библиотека недостъпна. Въ молдавската столица Яшъ. Въ държавния архивъ

  11. Въ митрополията при главния епитропъ Eugen Ghica. Манастирски документи за собственост върхъ мушии и др.

  12. Университската библиотека въ Яшъ. Нито един славянски документ! Опит за отиване въ Чергед, Трансилвания

  13. Въ Букурещъ при проф. Точилеску въ музейната библиотека. Около 1400 рѫкописа, между които до 600 славянски.  Повѣсть за Варлаама и Іоасафа въ руска рецензия съ влашки прѣводъ

  14. Единъ срѣдно-български номоканонъ, писанъ въ 1618. год.

  15. Единъ срѣднобългарски рѫкописенъ праксапостолъ.  Богатата орнаментика на всичкитѣ славяно-ромънски рѫкописи. Въ Ромъния е сѫществувала палеографическа школа

  16. Една срѣднобългарска палея. Рѫкописни минеи отъ българска и сърбска рецензия. Многочислени срѣдно български рѫкописни евангелия

  17. Характеристика на ромънската срѣднобългарска рецензия на езика. Едно непознато намъ влашко издание на извѣстната старо-славянска граматика отъ Мелетия Смотрицки

  18. Значителна сбирка отъ славяно-ромънски грамоти въ музейната библиотека.  ]]

 

 

II. Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость

  А. По въпроса за произхождението на Ромънитѣ

[[     1. Стара Дакия

       2. Теории за обратното романско заселванье на Дакия

            ( Сулцеръ (Sulzer), Енгелъ (Engel), Миклошичъ, Томашекъ, Реслер (Rösler), Маджарскитѣ учени )

       3. Ромънскитѣ историци: Хъждеу, Ксенополъ. Тунманъ (Thunmann), Юнг (Iung)

       4. Дриновъ, М. Соколовъ, Иречекъ, Г. Вайгандъ, Пичъ (Pič)

       5. Латинскиятъ елементъ въ сѣверната половина на Балканския полуостровъ. Славянското заселяванье. Албанци, Бесси, Сапаи, Неропи. „τόρνα ϕράτρε”

       6. Проф. Хъждеу: Българи и Сърби сѫ Ромъно-славянски народи (nationalitaţĭ româno-slavice). Чехи + балкански Латини = Сърбо-Хърватската народность; Поляци + балкански Латини = Българи

       7. „Власи” (Βλάχοι) у византийскитѣ писатели (X-XI ст.)

       8. Никита Акоминатъ за въстанието на Петра и Асѣня

       9. Извѣстия до странитѣ на сѣверъ отъ Дунава (Дакия)

     10. Славянското дакийско население. Дакийска България. Кеанъ, Гладъ, Ахтумъ, Менуморотъ, Саланъ. Власи в Трансилвания

     11. Власитѣ въ маджарскитѣ източници отъ XIII. ст. Куманскиятъ епископатъ” (Влахия и Молдавия)

     12. Началата на Ромънскитѣ войводства. Потеклото на Ромънитѣ. Кумани,Власи, Бисени. Въстанието на Асѣневцитѣ

     13. Ромънскитѣ учени днесь еднодушно защищаватъ теорията за непрѣкѫснѫтото живѣенье на Ромънитѣ въ Дакия. Вайгандъ

     14. Маджарски вѣрски гонения. Ромънитѣ (Раду Негру войвода) излизатъ отъ Карпатитѣ и образуватъ двѣ държавици: Мунтения (Влахия) и Молдавия

     15. Мунтения (Valachia montana) не е резултатъ отъ разпокѫсваньето на „ромъно-българско царство”. Но  титлата Iw значи Іоанъ и е взета направо отъ титлата на Асѣневцитѣ. Въ Влахия е имало плътно българско население, което е наложило и на Ромънитѣ своятъ езикъ като официяленъ

     16. Основанието на молдавското войводство: мармарошкиятъ войвода Богданъ/Драгоша задигнѫлъ една часть отъ народа и основалъ ново войводство

     17. Историята на ромънската черква. И подъ Мирчо Велики влашката черква е зависѣла отъ Охридъ. Поромънваньето (кр. XIII. — пол. XVI. ст).

     18. Имената Българинъ, Словѣнинъ, Шкяи на сѣверъ отъ Дунава  ]]

 

  Б. Езикътъ на славяно-ромънската писменость

[[   1. Проф. П. Хъждеу (Hăsdeŭ)

     2. Іоанъ Богданъ. Погрѣшки въ по-новитѣ рѫкописи

     3. Е. Козакъ, Миклошичъ

     4. Ст. Новаковић, П. Сырку

     5. К. Иречекъ, М. Дриновъ

     6. Състоянието на среднобългарското склонение

        Примѣри отъ именната флексия:

     7. Именителенъ-винителенъ падежь

     8. Родителенъ и дателенъ падежь

     9. Мѣстоименното склонение. Прилагателни. Глаголна флексия  ]]

 

  В. Влахо-молдавски славянски грамоти

     I. Грамоти отъ Влахия:

№  1. Грамота отъ Мирчо войвода, дадена на манастира св. Троица въ Кучетъ

№  2. Грамота отъ Мирчо войвада, дадена на манастира св. Тройца

№  3. Грамота отъ Мирчо войвода, издадена въ Тисменския манастиръ въ 6915 (1407) год.

№  4. Грамота отъ Мирчо войвода, издадена въ Гюргево въ 691 7 (1409.) год.

№  5. Грамота отъ Михаилъ войвода, издадена въ Търговище въ 6926 (1418). год. 22. Юний.

№  6. Грамота отъ Владъ войвода (Търговище, 1437)

№  7. Грамота отъ Владиславъ войвода (Тръговище, 1451)

№  8. Грамота отъ Радулъ войвода (Букурещъ, 1466)

№  9. Грамота отъ Радулъ войвода (Букурещъ, 1467)

№ 10. Грамота отъ Млади Басарабъ войвода (Букурещъ, 1480)

№ 11. Грамота отъ Басарабъ Млади войвода (Букурещъ, 1480)

№ 12. Грамота отъ Млади Басарабъ войвода (1480)

№ 13. Грамота отъ Млади Басарабъ войвода (писана въ манастира Гергица, 1480)

№ 14. Грамота отъ Млади Басарабъ войвода (Питещи, 1481)

№ 15. Грамота отъ Владъ войвода (Търговище, 1483)

№ 16. Грамота отъ Владъ войвода (Букурещъ, 1490)

№ 17. Грамота отъ Владъ войвода (Букурещъ, 1490)

№ 18. Грамота отъ Владъ войвода (Букурещъ, 1493)

№ 19. Грамота отъ Владъ воевода (Букурещъ, 1493)

№ 20. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1496)

№ 21. Грамота отъ Радулъ войвода (Кралево (Крайова), 1496)

№ 22. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1497)

№ 23. Грамота отъ Радулъ войвода (1498)

№ 24. Грамота отъ Радулъ войвода (1499)

№ 25. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1501)

№ 26. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1501)

№ 27. Грамота отъ Радулъ войвода (Тръговище, 1503)

№ 28. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1504)

№ 29. Грамота отъ Радулъ войвода (Букурещъ, 1505)

№ 30. Грамота отъ Радулъ войвода (Търговище, 1505)

№ 31. Грамота отъ Владъ IX. войвода (Търговище, 1535)

№ 32. Грамота отъ Радулъ VII. войвода (Търговище, 1537)

№ 33. Грамота отъ Радулъ VII. войвода (Търговище, 1540)

№ 34. Грамота отъ Радулъ VII войвода (1542)

№ 35. Послание на епископа отъ Бузеу, Паисие (1546)

№ 36. Грамота отъ Мирчо II. войвода (1548)

№ 37. Грамота отъ войвода Александъръ II. (1569)

№ 38. Грамота отъ Александъръ II. войвода (Букурещъ, 1570)

№ 39. Грамота отъ Александъръ II. войвода (1572)

№ 40. Грамота отъ Александъръ II. войвода (Букурещъ, 1577)

№ 41. Грамота отъ Михне II. войвода (Букурещъ, 1578)

№ 42. Грамота отъ Михне II. войвода (Букурещъ, 1578)

№ 43. Грамота отъ Михне II. войвода (1591)

№ 44. Грамота отъ Михаилъ войвода (Букурещъ, 1595)

№ 45. Грамота отъ Михаилъ войвода (Тръговище, 1596)

№ 46. Грамота отъ Михаилъ войвода (Търговище, 1598)

№ 47. Грамота отъ Михаилъ войвода (Търговище, 1598)

№ 48. Грамота отъ Михаилъ войвода (Букурещъ)

№ 49. Грамота отъ Радулъ Шърбанъ войвода (Търговище, 1604)

№ 50. Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода (Търговище, 1623)

№ 51. Грамота отъ Александъръ войвода (Букурещъ, 1626)

№ 52. Грамота отъ Матей Басарабъ войвода (Букурещъ, 1633)

№ 53. Грамота отъ Матей Басарабъ войвода (Букурещъ, 1645)

 

     II. Грамоти отъ Молдавия:

№ 54. Грамота отъ Александъръ II войвода, издадена въ Васлуй въ 6960 (1452.) год. 12. Августъ

№ 55. Грамота отъ Стефанъ IV. Велики (Сучава, 1484)

№ 56. Грамота отъ Петъръ Рарешъ войвода (Хушъ, 1527)

№ 57. Записъ отъ нѣкой си Григорча (Сочава, 1579)

№ 58. Саморѫчно свидетелство отъ Еустатия, епископъ Романски (Романъ, 1580)

№ 59. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1586)

№ 60. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1586)

№ 61. Грамота отъ Петъръ V. воевода (Яшъ, 1586)

№ 62. Грамота отъ Петъръ V. войвода (Яшъ, 1591)

№ 63. Грамота отъ Петъръ V. воевода (Галата (въ Яшъ), 1591)

№ 64. Частно завѣщаше отъ Марийка Шаптеличъ (Сучава, 1592)

№ 65. Частен записъ от Строичъ логоөетъ (1598)

№ 66. Записъ отъ Лупулъ, синъ Фартуговъ (Сочава, въ края на XVI. ст.)

№ 67. Свидѣтелство отъ нѣколко боляри, писано въ края на XVI. ст.

№ 68. Записъ отъ Павелъ Робулъ (село Тътърещи въ края на XVI. стол.)

№ 69. Записъ отъ Марийка, дъщи Андрекова (Яшъ, 1604)

№ 70. Грамота отъ Еремия Могила войвода (Яшъ, 1604)

№ 71. Записъ отъ Гаврилъ и брата му Лупулъ (Яшъ, 1604)

№ 72. Свидѣтелство отъ Лупулъ, синъ Станчюловъ (1604)

№ 73. Продавателенъ записъ отъ Тодоръ Турче, капитанъ (Яшъ, 1605)

№ 74. Грамота отъ Симеонъ Могила войвода (Яшъ, 1607)

№ 75. Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода (Яшъ, 1617)

№ 76. Грамота отъ Радулъ Михневъ войвода (Яшъ, 1617)

№ 77. Грамота отъ Гашпаръ войвода (Яшъ, 1619)

№ 78. Грамота отъ Александъръ Илияшъ войвода

№ 79. Свидѣтелство отъ Нонашко Гянгя, велики дворникъ (Тодорещи, 1627)

№ 80. Записъ отъ Уреки, велики спатаръ (1635)

№ 81. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1640)

№ 82. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1645)

№ 83. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1647)

№ 84. Грамота отъ Василий Лупу войвода (Яшъ, 1650)

 

[Back to Index]


  *. Любезно предоставена от Saur

  **. Разбивката и заглавията на главите са условни, В. К.