Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II

Л. Милетичъ

 

Грамотитѣ

 

Е. Михня I (110-112) — Мирчо Чобанътъ (113-119) — Марко войвода (120) — Басарабъ (Матей Басарабъ?) (121)

 

Михня I (1508–1512)

    110 (№ 324)  ―  111 (№ 323)  ―  112 (№ 320)

 

Мирчо Чобанътъ (Cїobanul, 1546–1551 и 1558–1560)

    113 (№ 15)  ―  114 (№ 17)  ―  115 (№ 18)  ―  116 (№ 14)  ―  117 (№ 20)  ―  118 (№ 21)  ―  119 (№ 13)

 

Марко войвода (1542 год.)

    120 (№ 315)

 

Басарабъ (Матей Басарабъ?)

    121 (№ 112)

 

110 (№ 324).

 

Михня I (1508–1512).

 

† Нашим честитим братиіaм и добрим приіaтелем, сѹдцѹ и вı҃. пръгаром ѿ Брашов.

 

† Милостию божию Іѡ Михнѣ воивода и господинь въсеи землѹ ѹггровлахїискои, пинет господство ми нашим честитим братиіaм и добрим прїіaтелем и ближним сѹседом, сѹдцѹ и дванадесетим пѹргаром ѿ Брашов, много здравие приносимо господствѹ ви. И по сих давам ѹ знанїе господствѹ ви, како да си донесете господство ви на ѹм, еще къда смъ бил ѿ махлена мегю ваше господство и съ моими родители, тере смо лакевали и живовали, како знают, кто сѹ стареи мегю вами. Докле даде господъ богъ тере съ божием хотенїем а господство ми есмъ господаръ Влашкои земли. И ѿ час, що ме донесе богь ѹ землю господство ми, имах надеждѹ, како чете се радовати господство ви ѡ нашеи добродетели, како сѹ се обрадовали и дрѹзи наши меџиіaши, кои сѹт ѡколо нас. И ѡд въсех ми доидоше них чл(овѣ)ци, посланни съ добри речи и съ приіaтелство и сѹседство, а ѡд господства ви ѡно ми не доге ни един чл(овѣ)къ, послан ѿ господства ви, ни съ ниедном гласом или речиѡм приіaтелском. Не знамо, що хокете господство ви да ѹчините, тере не кете людїе да си пошлете к нам. Али господство ви добре знате, ере ѿ къда ме помиловал богь, тере божием хотением сва ми землѣ под рѹкѹ господства ми, а господство ми не смъ се неволисал ни съ едном злом ѹчинити господствѹ ви, или земли господства ви, а нѹ смъ хотел господство ми, како да живѹемо вь добрим съмиренїю и приіaтелство, како сте и ѿ прежде били господство ви съ дрѹземи, кои сѹ прежде нас били. И по том еще ѡставих господство ми и пѹтове ѡтворих и ѡслободих, како да ходет сиромаси та да се хранет мирно и слободно, и наши и ваши, и да землѣ едина како и дрѹга, А господство ви посласте тере затворише пѹтове и рекосте и порѹчисте к нам, како ни един чл(ове)кь ѿ наших да не доидет къ господствѹ ви. И паки, кто сѹт наши вражмаши и неприіaтели, а господство ви их дръжите мегю вами, и ѡд вас ѡни се крепет съ ваши чл(овѣ)ци. И паки видимо ѿ господство ви, ере почи наете чинити работе, що не би требовало бити мегю нами, понеже що се починает съ злȍ, паки съ зло се съвръшѹет. Веде ви господстѹ ви въс добитѫк по планинах, тере ви може господство ми ичинити пагѹбѹ, али господство ми не хокем, ере ви не смо дѹжни ни съ еднем злом. Али ваши людїе ѡни пасѹт по планине и ходет слободни, а наши людїе ви их терате. Того радї ѡставе(те) тои, що било до съда, а нѹ съмотрете господство ви и напокон що ке бити, ере Угри и теизи воиске ѡни тет ѡтити, а господствѹ ви вам гледа съ нами живовати и ѹ сѹседство и меџиіaшство бити. Сего радї ви молимо господство ви, како наши честити приіaтеле и ближни сѹседи, токмо да ми пошлете чисти и истинни глас ѡ теизи воиске, що хотет да ѹчинет и що мислет. И паки зарадї Іѡжѹ, воеводѹ ерделскомѹ, що сѹ и где и како сѹ, ере що

 

 

95

 

хокем господство ми, како да си пошлем господство ми свои чл(овѣ)ци до них. Тои се молим господствѹ ви, како да ми пѹстите истинни глас. Али съга, како знате по-спешно, али по нашемѹ слѹге Михаилѹ, и да си донесете господство ви на ѹм ере ни едно зло не сте видели до съга ѿ нас. И богъ ви веселитъ господства ви.

 

† Іѡ Михнѣ воивода, милстиѧ божиѧ господинь.

 

 


 

111 (№ 323).

 

† Нашим честитим братиіaм и добрим прїіaтелем, сѫдцѹ и вı҃. пѹргаром ѿ Брашов.

 

† Милостїю божїю Іѡ Михнѣ воевода и господин въсеи земли ѹггровлахїискои, пишет господство ми нашим честитим братїіaм и добрим прїіaтелем и ближним сѹседом, сѫдцѹ и вı҃-десетим пѹргаром ѿ Брашов, много здравїе господствѹ ви. И по сих давам ѹ знанїе господствѹ ви за работѹ воскѹ, како варе колико восѫк че требовати господства ви, а господства ви да знаете, ере восѫк готово ѹ Длъгополе, доста. Тако варе колико требѹет господствѹ ви и за колико, а господства ви да си послате людїе до Дльгополе, тер(е) да натоварит восѫк. И нища да се не боите за тои, а господство ми ви кем ѹчинити исправѹ, докле чете минѹти восѫк преко планинѹ, ѡнет до место господства ви. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Михнѣ воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

112 (№ 320). [1]

 

† Милостию божїю Іѡ Михнѣ воивода и господарѵ въсою земле ѵггровлахииско, и по томѵ съ божїю милостѵ госпоге Воика, їже ѡби господари беше кѵпное/(кѵнное?) ѵ Влашко земле. Сего радї азѵ, госпоге Воика, писах сию мое книг(ѵ), пониж(е) господарь ми Михнѣ воевода ѡн послаш(е). ѿ Влашко земле сребро и злато ѵ рѵк сѵдец и вı҃ пѵргар ѿ Брашов, како да ѹчинит чеше сребръне, позлакене к҃д , зарадї дъще мѵ Рѹксанда, да мѵ бѹдет прикию. По том господарѵ ми ѡн га съмрът достигош(е) мегю град Сибию. По томѵ азѵ послах къ висоте мѵ кралю зарадї чеше ѿ Брашов, и висоте мѵ кралю нарѹчиш(е) и книги послаше къ сѹдец и къ вı҃. пѹргаром ѿ Брашов, како ѡвие чеше да се дават ѹ мое рѹк. Того радї ѡни ми дадош(е) ѹ мое рѹк к҃г чеше, а едно чеш(е), що си пїат ѡни. Тако имѵ дадош(е) разлог, како   преварил Мирче, та ѹзел. Того радї азѵ ѵзех съ мою рѹк. к҃г чеш(е) и ѵ место чеше, що семѵ ѹзел, сию мое книгѵ давамѵ и книгѵ висоте мѵ кралю, како сѵдец и пѵргар ѿ Брашов да сѵт слободни и мирни зарадї тиіa чеш(е). Пис. месеца сиптеврие з҃ днѵ въ лѣтѹ ҂зк ( = 1512).

 

 

1. Отъ съдържанието се вижда, че тая грамота е писало довѣрено лица на Михня войвода, веднѫга подиръ смъртьта му, както се види и отъ датата.

 

 

96

 

113 (№ 15).

 

Мирчо Чобанътъ (Cїobanul, 1546–1551 и 1558–1560).

 

† Нашеми ч(е)стїтими и прѣвъзлюбленими братїе и добрими прїіaтели, ближними сѹседї цѣнцї (нѣмци?), сѹдцѹ и прьгаром ѿ Брашев.

 

† Милостїю божїю Іѡ Мирча воевода и господинь, пишет господство ми нашемѹ ч(е)стїтомѹ и прївъзлюбленому братѹ и добромѹ прїіaтелю и ближнемѹ сѹседи, сѹдцѹ и вı҃. пръгари ѿ Брашов, много здравїе и съ любовїе приносим господство ви. И по сих ви давам ѹ знанїе господство ви радї книгѹ прѣч(етох) еже ми сте послали. Тем радї господство ми захвалим господство ви. Ѿ въсех по редѹ разѹмѣх господство ми, но что радї ми сте послали Герги Врачюл, и захвалим господсто ви, и еще же и ѿ сад на прѣд, що ке те разбрати ѿ тие вражмаси господство ми, да ме пазите със гласове, а господство ми мног(о) хар ни хокю знат. И паки трѣбѹе да имамо мир и приіaтелство. И господство ми тако дръжим и над тои стоим. А ваш(а) милости дръжите Данчюл ши Фратѹіa, ере господство ми простил съм вьсѣкога чл(овѣ)ка. И Данчюл, ако хоке прїити над господство ми, а господство ми хокю га простити, и хатием въсȁ комате, что им сѹ негове. Тои давам ѹ знанїе господство ви. И богъ ви веселит. Амин. Пис. месца дек. к҃. д(ь)н.

 

† Мирча воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

 

 


 

114 (№ 17).

 

† Прѣвъзлюбленним братїем и добрим прїіaтелїем и ближни сѹсодї господства ми, сѹдци и вї. пѵргари ѿ Брашев.

 

† Милостїю божїю Іѡ Мирча воевода и господинь, пишет господство ми прѣвъзлюбленним братїем и добрим приіaтелїем и ближни сѹседи господство ми, сѹдци и в҃ї пѹргари ѿ Брашов, много здравїе и съ любовїе приносим господство ви. И по сих ведомо давам господство ви, понеже прїиде пред господство ми слуг(а) господство ми Микѹл тере ми показȁ, како имал един ѹйкѹ, на име Милѣ, таж(е) ходил съ кѹпованїе въ странѹ господства ви, а нѣкои злитворци ѿ Баш-фало, именем кич. (?) Мартин Лоринцъ и ѿ Тѹркеш кич. Мартин Антал, ѡни им дръжал(и) тѹ тере сѹ ѹбили ег(о) и възимали сут ѿ него ҂г҃ аспри. Тиж молю с(е) господство ви, да има слѹг(а) господства ми, виш(е) речен, сѹд прав, да им се платит пагѹб(а) ѿ тех злитворци. Ако ли не хоке имати тех злитворци нища, да их давате ѡнои злитворци въ рѹк, да их педепсѹет, како веке да не ѹбиет прави людїе, нѹ да се хранит и наше людїе и людїе господства ви съ миром и въ дръжавѵ господства ви и въ земле господства ми. Сїіa ведомо давам господство ви. И богъ ви веселит. Пис. ф(евр). з҃ д(е)н.

 

† Іѡ Мирча воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

 

 

 

97

 

115 (№ 18).

 

А мое мила маика, госпожде Войка.

 

† Честитомо ми мое мила майка, госпожде Воике, много здравие и любовное ниско поклонение приносит господствѵ ти синѵ господства ти, Іѡ Мирче воивода. И ѡ сем, мое мило маке, ево сѐ(м) послаѡ къ господство ти наше верномѵ властелино, жѵпан Драгомир логофет съ наш(е)мѵ потребномѵ. И молим господство ти, како мое мила маике, наѵчи те богѵ господство ти, немой ме дръжи инако, анѵ ме дръжи како синѵ рожденѵ ѿ плът господства ти, ере іа дръжем господствѵ ти ѵ места родітелю до моега живот и молим господства ти, како мое мила маика, наѵчи те богѵ господство ти, немой ме ѡстави, анѵ ми даи аспри ҂т҃, да събера людїе, ере да зна господство ти ере се кѵни сви по глави, хокет да се дигнѵ със мене, и ѡни ме ѵзет на негове главе, како да ме ѵложит ѵ влашко земле. И пак ѿ влашко земле ещ(е) ми добро глас дошел и ѿ болери и ѿ сирмаси, ере свака земле ми ке се поклонит, макар съ сто людїе да идем. А за дрѵ(а) реч ѿ влашка земле ѡн ти ке казат жѵпан Драгомир логофит съ ѵсто̀. И да зна господство ти, пониж(е) семѵ заклел на с(ве)тое евангелие и съ въсемѵ болером, іа са̀(м?) и жѵпан Стоика дворник, и жѵпан Драгомир логофет, и жѵпан Радѵл, и брата стрице ми и жѵпан Радое комис, и жѵпан Бойка, и Косте вистиіaр, и жѵпан Радѵл пехарник. И како се́ ми зде заклели, а жѵпан Драгомир логофет да се заклеет пред господства ти, како ако ми богѵ влашка земла, да ти платим, що чеш снежат/(спежат?) господство ти със мене, съ връх и въсе ризницѵ да ѵ рѵк господства ти. И ми ѡт реч господства ти да не излезѝ и преко реч господства ти да не чини. Анѵ да ми бѵдеш ѵ места родїтелю, ако не ке добѵдити и аспри ке загѵбити, а іа варе що имѹ мало мног(о) ѿ родїтелю мѵ скѵлищ, све да продавам и аспри господства ти да ти платим. И некю ѡставит господство ти и сестра ми Рѵксанда ѵ пагѵбѵ и ѵ жалост, ере знам іа, колико зле си патила господство ти, докле ти дал богѵ. И ѿ съга напред не имаш господство ти ни ѵ ни едно станѵ да ти доиде, а тко юнак, ѿ гладно не ке ѵмрет. А ако кю и іа загюнѵти, іа сем нарѵчиѡ по жѵпан Драгомир логофит, како варе що имат мало много ѵ матире ми, да ѵзе све, да дават ѵ рѵк господства ти. И пак за реч, що ми си послал(а) господство ти по Стайко, како да иде(м) най-пръво къ крале; кралю нѐ близ(ѹ), анѵ на дрѵго земле, през един годин не можем доѝде и да се вратим, али ѿ влашко земле ѡни ме спешат, и Секѵи пак ме спешат и речет ми, ѿ крале да се нища не боим, ере не ке се сърдит, и жѵпан Стойка дворник ѡн ѵзе на негов(а) глав(а), како да не имамѵ ни едно гриже того радї, ере исправил ѿ крале за ѡвои работ(а). И богѵ да ѵмножит лѣта господства ти съ въсеми твоими амин.

 

 

 

98

 

116 (№ 14).

 

† Моіa мила майке, госпожде Войке.

 

† Прѣсветлоишомѹ и чишньишомѹ моіa мила майка, госпожде Войке, много здравие и любовное поклонение приносит господствѹ ти прѣсветломѹ синь господства ти, Іѡ Мирче воивода. И ѡ семѵ давам ѵ знание господствѵ ти, іaкож синь своемѵ майке, пониже съ божию хотению аз ѵсем жив и здрав съ въсем юнакомѹ, ѿ да дастѵ богѵ и прѣчиста, сию мою писанию да ви ѵбратает ѵ здравие и ѵ благостию въ веки амин. И паки моіa мила майко, ведомѵ да господствѵ ти радї реч, що ми си рекъѡ господствѵ ти; дьньс прииде тое време и ми излезохмо ѿ Брашов и дошем сем до места сего, име емѵ град Тохалмѵ. Того радї молимѵ господство ти, що ми си рекъѡ, даи ѵ рѵк нашега властелина, жѵпана Драгомира логофета, а ѡн да донесет ѵ мѵе рѵк, и по томѵ кѵпное да молимѵ господа бога нашего радї ѡтечесто нашемѵ, ере добро глас нам доиде ѿ влашко земле, како ми молимѵ бога зде, іaще ни сѵ людїе съ добро, за тои господствѵ ти немои дати честѵ за срамотѵ, анѵ моли бога радї мене, а іа имамо господствѵ ти ѹ места родїтелю господства ми, господина Михнѣ воивода, богѵ да мѵ простит дишѵ. На мою верѵ и на мою дѹшѵ. И богѵ ти ѵмножит лета господства ти, амин.

 

† Іѡ Мирча воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

117 (№ 20).

 

† Приіaтелем господства ми, пръгаром Брашевским.

 

† Милостиѡм божїѡм Іѡ Мирча воивода и господинь всеи земли ѹгровлаїискои, пишет господство ми много здравие моим добрим сѹседом и приіaтелем, пръгаром Брашовским, съ сем велицем и малим. И ѡ сем ви давам ѹзнати, како съ волю божїю и съ нароком царевем добих си ѡчинѹ и стол родителѣ ми, Влада воиводѣ. Сего рад(и) азь мислим къ вам мир и добродѣтел, и имам ви дръжати ѹ стари закон, и да имате мир и ѿ тѹрцех, како и въ дни брата ми Радѵла воивода. И по-добре, ако и ви бѵдете къ господство ми. Ако пак мислите инако, да на вашѹ дѹшѹ, що че бити, понеже ѿ бога и ѿ великога цара имам прилеж да ви ѹчиним и добро и зло. Тако си послите чл(ове)ка къ господство ми, да ѵчиним мир и добродѣтел и мои вражмаши да не имает место и.. мати мегю вас, нѵ да их изьтерите ѿ вас, зарад да седе(т) и да почивает ѡвехзи две христиіaнске земле. До где ми проидѹт людї и ѹ господина ми кралѣ, да ѹчиним мир, а вие си скоро послите люде, да доидѹт ѹ мир и пак ѹ мир да ѡтидѹт, на верѵ и дѹшѹ господства ми. И паки варе колико болѣре съм ѹхватил, азь их съм простил, а жѹпанице им си тамо и добитѫк. Тако нихто ѿ них да не мает ни едно влак(но) щета. Ѡти ако би нещо бантѹвате, да на вашѹ дѹшѹ, що бѹде. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Мирча воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

 

 

 

99

 

118 (№ 21).

 

† Нашемѵ честитомѹ и добромѵ приіaтелю и ближнемѹ сѹседѵ сѹдцѵ ѿ Брашев.

 

† Милостию божїею Іѡ Мирча воевода и господинь, пишет господство ми нашемѹ честитомѹ и добромѹ приіaтелю и блужнемѹ сѹседѹ, сѹдцѹ ѿ Брашов, много здравїе и съ любовїе приносит господствѹ ти. И по сих давам на знанїе господствѹ ти зараді книгѹ проч(етох?), еже ми еси послаѡ и порѹчаѡ ѿ чл(ове)ка господства ти, Фотѹл; ѡ въсех по́ редѹ добре разѹмъѹ съм господствѹ ти, понеже ми си дал на знанїе радї брата великога вистиіaра, ере паднѹл на Белград ѹ Ердел. И захвалѣм сѧ господствѹ ти, защо ме пазиш със гласове. И ѿ съда напред, що кеш знати и слишати, да ми даш на знанїе. Ере ми си приіaтел, и господство ми ѿ що кю знати и слишати, дати кю на знанїе господствѹ ти. Тое давам въ ѹвѣст господствѹ ти. И богъ те веслит господствѹ ти. Пис. сеп. к҃г҃ день.

 

 


 

119 (№ 13).

 

† Пръгаром ѹ Брашѡв.

 

† Іѡ Мирча воивѡда господинь, пишет пръгарѡм Брашѡвским поздравъленїе и радѵванїе. Тѡг(о) радї да ви въ ѹзнанїе, понеже ни даде господинь Янош войѡд(а) неколик ѡрѹжїе ѹ вашемъ варошѹ, за тѡм тѹк пѹщам нашега вернога слѹгѹ Радѵла. И вас да наѹчи богь, да не закьснїте по реч господина Яноша воивѡд. И еще ви и вас молю, как(о) наши гостие и ближни сѹседїе, и ѿ вас да ни чимъ годе съ ѡрѹжием. почтете, еще пак да слѹжимо на поганих. Ере смо поклетѹвани на сизи пѹть. А ние да ви захвалимо. И Богь ви да здравие. Пис. ѹ Кѹлкѹваръ.

 

 


 

120 (№ 315).

 

Марко войвода (1542 год.)

 

† Нашемѹ ч(е)ститомѹ и добромѹ приіaтелю и блюжними сѹседї, сѹдцѹ и вı҃ пѹргари ѿ Брашев.

 

† Іѡ Марко воивода, божїю милостїю господинъ влашки. Пишемо нашемо ч(е)стїтомѹ и добромѹ прїіaтелю и блюжними сѹседі, сѹдцѹ и вı҃ пѹргари ѿ Брашев, много здравїе и съ любовие приносит вашемѹ милости. И по сих давам ѹ знанїе вашемѹ милости, понеже тѹіa ке доит наше верна чл(ове)ка, Роман дїіaк, како да сї ѡтидет ѹ Съкѹли въс требованїе господства ми. Тем радї молю ваш. милости, како да имат пѹт слободно и чл(ове)кѹ вашемѹ милосги. Тои ви молю ваш. милости, и богь ви веселит. Пис. маї. ѕ҃ı҃ день.

 

† Іѡ Марко воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 

 

100

 

121 (№ 112).

 

Басарабъ (Матей Басарабъ?)

 

† Брашовѣним въси и пръгарѡм и Крьстѣ Рошоѹ и бирѫѵ.

 

† Иже въ Христа бога благоверна христолюбиви и самодрьжавни и ѡбладаѫщѵ и господствѵѫщѵ Іѡанѵ Басараба воида, синь Басараби воевода, господинь въсеи земли ѵгрѡвлахиискои, м(н)ого здравие и поклонение възлюбленѵ моему и сладчашомѹ до те тебе Кръсто Решоѹ и пан бирѫѹ ѿ Брашоѹ и въсем прьгарѡм, малим же и велики или колико сте ѹ Брашоѵ, въси да знаите, понеже смъ живъ и здравъ и великь тѵг. молѣ вамъ, както моего (при)ѧтели бѫдети ми приѧтели. Азъ да бѫдѫ вамь приѧтели, іaко ми бѫдете приѧтели до живота моего, бѫдѫ вамъ прителъ; многѵ кование имам на бога, да ми да богь землѧ родїтелѣ моего. Тѵт приидет моего слѹга, молѣ вас, како моего приѧтели, да не бантѹетъ нища, нѫ да имат почитание ѿ вас, ако ли ми богь поможет, да ми да богь землѧ господства ми, много чести ѿ господства ми на вѣра господства ми. Понеже бѵдетъ такъ, по том же да знаите, слѹга господства на име Крьстѣ да имате почитаете както образь господства, ми. Пис. ѵ Васлѵю месеца мар. гı҃ день.

 

Іѡ Басараба воевода, милостиѧ божиѧ господинь.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]