Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II

Л. Милетичъ

 

Грамотитѣ

 

Г. Владиславъ III (62-68) — Владъ IV Цепешъ (69-77) — Радулъ IV (78-81) — Млади Басарабъ (82-101)

 

Владиславъ или Владъ III (1452–1456)

    62 (№ 126)  ―  63 (№ 127)  ―  64 (№ 25)  ―  65 (№ 26)  ―  66 (№ 27)  ―  67 (№ 28)  ―  68 ( 29)

 

Владъ IV. Цепешъ (1456–1462 и повторно 1476–1477)

    69 (№ 134)  ―  70 (№ 156)  ―  71 (№ 159)  ―  72 (№ 149)  ―  73 (№ 130)  ―  74 (№ 155)  ―  75 (№ 136)  ―  76 (№ 146)  ―  77 (№ 174)

 

Радулъ IV (Radu cel Frumes, 1462–1472).

    78 (№ 248)  ―  79 (№ 264)  ―  80 (№ 236)  ―  81 (№ 230)

 

Млади Басарабъ (1472–1476 и повторно 1477–1481)

    82 (№ 769)  ―  83 (№ 100)  ―  84 (№ 95)  ―  85 (№ 107)  ―  86 (№ 99)  ―  87 (№ 102)  ―  88 (№ 115)  ―  89 (№ 72)  ―  90 (№ 73)  ―  91 (№ 74)  ―  92 (№ 76)  ―  93 (№ 77)  ―  94 (№ 84)  ―  95 (№ 85)  ―  96 (№ 86)  ―  97 (№ 88)  ―  98 (№ 90)  ―  99 (№ 93)  ―  100 (№ 105)  ―  101 (№ 103)

 

62 (№ 126).

 

Владиславъ или Владъ III (1452–1456).

 

† Пръгаром Брашевѹ и Тежѹ ѿ Ръжнева.

 

† Іѡ Владїслав воевода и господинъ, пишет господство ми прїіaтелем господства ми, пръгаром Брашевѹ и Тежѹ ѿ Рѫжнов. И такози ви говорим: инако не могох ѹчинит, нѹ за ѡнизи овци, що есѹ ѹзели ѿ Драгославел(е) и ѿ Рѹкер, ѡставих по Крстѣ, како варѣ що сѹ дали тїези людїе на тїези ѡфци, а мои людїе да им вратет, а ѡвце да им вратет, нѹ да не ищѫт по-много, ѿ що сѹ дали, ѡти азь не щѫ ѡставит тїзи работѵ, и варе где сѹ овцѧ, а вїе да их донесете тѹзи, да не ходѧт мои сиромаси сам там. Ино нѣ.

 

† Іѡ Владїславь воевода, милостїѧ божїѧ господинъ.

 

 


 

63 (№ 127).

 

† Пръгарем Брашевѹ.

 

† Іѡ Владиславъ воевода и господинь, пишет господство ми прїѧтелем господства ми пръгаром Брашевѹ. И тѹзи видите, що чините: с мен(е) щете да сте ѹ мирѹ, само не ходите правим законом. Казѹите ми, защо сте ѡпрѣли щитови моемѹ чловекѹ Радѹлѹ Нѣичѹ. Аще вї е волѣ, да не купѫт мои людїе ѡрѹжіa и щитов, а вїе ръцѣте вашим маистором, да не продадѫт, а мои люде не хтѧт кѹпит. Нѫ егда сѹ кѹпили, ѡслободете их, да сї их донесѫт, а ѿ нинѣ хтѧт знати. Аще ли не щете их ѡслободит тїези щитове, а господство ми не щѫ ѡставит мои сиромаси, да им бъдет пагѹбѫ. И весели ви богь.

 

И молю ви, мито да мѹ не възмете ни едно влакно.

 

† Іѡ Владїславь воевода, милостїѧ божїѧ господинъ.

 

 


 

64 (№ 25).

 

† Іѡ Владислав воевода и господинь въсеи земли ѵгровлахїискои, пишет господство ми вѣрним прїѧтелем господства ми, пръгаром Браш(е)вѵ. И тѵзи сте пѵстили къ господствѵ ми ваши болѣре, Крстѣ

 

 

73

 

и Томаш за работѵ онемзи свинїам, що сѧ́ сѫ взели. Тем ради ето сих и ѹтъ сем их. И такози направих, како да платим азь сираком за тех добитѫк аспри д҃ хилади, а ви да платите мен(ѣ). И такози ѹтъкмихмо, како да ходѫт ваши люд(іе) слобод, само да сѧ хранѧт, нищо да сѧ не грижѫт. И по-много за тїези свин(и) да сѣ не помѣнет. И ѿ пѫт Праховѵ да вї слободно и къдѣ любите, и даси дръжимо закон стари ѿ пръвих господ(аре)х, и вїе и нїе. А ино да нѣс(т). И ѿ нинѣ, аще бѫдет вашим людем криво, а они да доидѫт к мен(ѣ). И весели ви богь. Пис. дек. з҃ı.

 

 


 

65 (№ 26).

 

† Нашим добрим приіателем и ближним сѹсѣдим, сѹдцѹ и в҃ı-тим пръгаром Брашев(ѹ).

 

† М(и)лостїю божїю Іѡ Владїслав воивода и господинь, пишет господство ми и сѹдцѹ и в҃ı-тим прьгаром ѿ Брашов много здравїе приносит господство ви. И по сих давам ѵ знанїе господство ви, то іa сьм послал господство ми слѹге господства ми Стоика и Секарѫ и Килѣри, да кѹпѹет господство ми едно дрѹг(о). За тои да ходет мирни и слободни, понеже господство ми любим мир; и ваше чл(овѣ)ци слободни ходет у землю господства ми. За тои и наши чл(овѣ)ци да ходет слободни и мирни, и варе елика им рекѹт слѹге господство ми ѿ нас къ господство ви, Стоика и Секарѫ и Килѣри, а господство ви да вѣрѹете, ере сѹ наше реч(и) истине. И богь ви веселит, амин.

 

† Іѡан Владислав воевода, милостиѧ божиѧ господинъ.

 

 


 

66 (№ 27).

 

† Нашим честитим и добрим приіaтелом, сѹдцѹ и в҃ı-тим пръгаром ѿ Брашев.

 

† М(и)лостїю божїею Іѡ Владїслав воевода и господинь влашки, пишемо нашим честитим и добрими прїіaтелем, сѹдцѹ и в҃ї пѹргарѡм ѿ Брашѡв мног(о) здравїе приносим ваше милости. И по сих книгѹ прѣч(етохъ), що ми сте послáли господствѹ ми съ чл(овѣ)ка вашеи милости, жѹпаном Петром. Ѡ въсе по редѹ разѹмели есмо вашои милости. Понеже есте похтиле ѿ нас прїіaтелство и съмиренїе, ми̏ ѹ том веде знате ваша милость, ере еще же не смó били стигнѹли Дѹнав, ми смо послáли нашеми чл(овѣ)ци и книге къ вашои милости за прїіaтелство съ смиренїе къ ваша милости. А ако не бихмо хотѣли имати прїіaтелство и съмирение, не бихмо ни послали. Нѹ пръво се поклонихмо с(ве)тою корѹне и висоте кралю и Іанѫшѹ воеводї и въсем господам ѹггръскои земли съ правом слѹжбом и съ прїіaтелством. И захвалѣем въсем господам ѹгръскои земли и вашои милостн, защо есте поставили трѹд за христїіанскѹ земли влашкои. И мног(о) спензо спензали есте и извадїли есте христїіaнскѹ землѣ ѿ ѹста вражїіa проклȅти àгарѣни. У том господь богь и прѣчистаа богомати има платити вашои милости съ благои. И ми,

 

 

74

 

аще богѹ ѹгодно бѹдет, хокемо се потрѹ(дї)ти, да платим съ приіaтелством, да не имате мисль ваша милость вв срдцах ваших, како не хокемо ми бити добри и прави приіaтели ѹгарскои земли и вашои милости. Почто радї слишал и излезал есмъ от рѹце поганом въ земли влашкои, нѹ хвалѹ богѹ въздаваю, защо излезох и извадї ме богь ѿ поганскои земли въ христиіaнскои землю. И тако и се обещаваю светою корѹне и висоте кралю и въсем господам ѹгарскои земли и вашои милость съ приіaтелством и съ верном правом слѹжбом бити до съмрти. Сего радї наѹчи ви богь, и ваша милости такогере къ нами бѹдїте целом правом срдцем съ приіaтелством, іaкож(е) и ми̏ къ вашои милости, ере ми ни съ едном злом мислъном не смó къ вашои милости. Нѹ ѿ къ ваша милости нам ни приходит доста праздни рѣчи; не знаемо если съ ѹ знанїе вашои или н. Нѹ есѹ рѣчи н(е)коем неразѹмним чл(овѣ)ком. Богь хощет избрати. А ако сѹт имали ѿ ваших людїи въ нашои земле некои запретение, и сице хощемо сказати вашои милости: знаите ли, како се сълѹчи влашкои земли смешенїе и мегю неіa кавгѹ и нетокмежѹ, тере се ѹчинише мнози злотворци? А ѿ врѣме, еж(е) въ землю паднѹхмо, ми же почехмо избранити их зли̏ ѿ къ праведнии. Како да се могѫт хранити, кои хтет бити прави из землю висоте кралю и из земли влашкои, да сѹт ѡ́ба христиіaнска землѣ съединена, іaкож(е) една. Токмо да се бранимо ѿ къ наших вражмаши и христиіaнскои вѣрѣ, агарѣни тѹрци. А ѡниіa злòтворци почехѹ бегати, тако им затворихмо пѹт, да их можимо педепсати, како да се могѹт сиромаси слободно и мирно хранити. А съда их ѡнет ослободихмо, слободно да приходит хранити се, без бригѹ. Ере ми̏ такои хотѣли бихмо ѹчинити, како да избратимо зли чловеци ѿ къ праведници. Тко злъ̀ будет, зле да погибает. И ваша милость такогере требѹет ѹчинити злом чл(овѣ)ком, кои злъ̀ хощет ѹтеки въ земли вашои. И за работѹ Радѹлѹ воеводї такогере нарѹчали ми сте господствѹ ми, како не въ рѹках ваших, нѹ въ рѹкѹ Іанѫшѹ воеводѹ. Тò знаемо, кои сѹт наших неприіaтели, како ѹзтребóвати хощет да ѹчините ваша милостъ шними. Да аще не ви на рѹкѹ, що кемо, комѹ богь хощет даровати, тѹмѹ ке бити. А за работѹ болѣром, кои сѹ код нега, аще си тръгнѹт доити ѹ нас, молим ви се, слободно и пѹт ѡтворен, да имат доити к нами съ них мархѹ. И кои ѿ болѣрех хтет имати мегю вас мархѹ и хощет послати донести ю, такогере да им се даст мархѹ въ рѹце донести и до симо. И елика изречет ваше посланик, Петръ, да верѹете, ере сѹт наше рѣчи истинни. И богь ви веселит. Пис. на Бѹкѹрещи, месеца юл. г҃ı день.

 

† Іѡ Владислав воевода, милостїѧ божїѧ господарь.

 

 


 

67 (№ 28).

 

† Моим добрим и вѣрным прїѧтелем, пръгаром Брашевским, великим же и малимъ.

 

† Іѡ Владислав воевода и господинь въсеи земли ѹгровлахїискои, пишет господство ми моим вѣрним и добрим прїіaтелем, пръгаром въсем

 

 

75

 

Брашовским, (великим) же и малим, какото моим добрим и любим чл(овѣ)ком. Сего ради зде посласте ваши добри людїе, Гашнара и Тежѹ, къ господствѹ ми за рабóту и за тъкмежъ, що смо имали помежду нами и що сме обещали. Сего рад(и), мои добри люд(іе), азъ що смъ с вами ѹтъкмил, на том стоим, нѵ моа братїа вичѹ, понеж(е) носеа/(посеа?) (?) не имам, нѵ по службе, що послѹжих, и крьв своа пролїах и с моими болѣре и с моѡм землюм заради с(ве)теи корѹнѣ и заради ѹгръскои земли и христїаном. И колико ми се клемо и родител. Іѡнешъ воевода, а ѡн този не ѹсокоти, и за моѹ слѵжбу не би мѵ мило, нѫ мѹ не дососа гобрънатърство земи въгръскои, нѫ̀ пѵщат да ми възмет моа права очино и моа землица Фаграш и Амлаш, и мъчит сѣ злом на мене. Да еги ѡн прѣстъпи свое обещанїе и клетви, еже съ мном обѣща, и моѵ слѵжбѵ потлачи, а богь да възищет на тогози чл(овѣ)ка, що правдѵ не ѵздръжа. А господство ми, по неволи моеи, азъ мое не щѫ оставит с моѡм главом, срамóтно да загѵбим, нѵ о щом възмогѵ, този щѫ ѹчинит, а҃ богь да платит и да видит, оти мї неволѣ. А с вашом милостїѡм како смъ обещал, на том хощѵ стоати до дел. възмогѵ дръжат. Может мѣ разлѫчит ѿ вас велика неволѣ. Да ѿ къга не възмогѵ, а ви ми щете верѵват. И весели ви богь.

 

† Іѡ Владислав воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

68 ( 29).

 

† Нашим честитим братіем и добрим приіaтелом и ближним сѹседом и в҃ı-тем пургаром ѿ Брашов.

 

† Божіею милостїю Іѡ Владиславь воивода и господинь вьсои земле ѹггровлахїискои, пишет господство ми нашим честитим братїіaм и добрим прїіaтелем и ближним сѹседом, сѹдцу и в҃ı-тем пѹргаром ѿ Брашов, много здравїе приносим вашои милость. И по сих давам ѹ знанїе вашои милость за раотѹ еднога чл(овѣ)ка, що некогда биѡ и слѹгѹ господства ви и ѿ мегю вашои милость. И нам такождере бил ни велма брат и прїіaтел, и на име зовет га Андрѣ. Зато и господство ми ми показаше, како имают съпреніе ѿ къ винѫ воиводї зарадї еднога чл(овѣ)ка злотворца, що ни припаднѹл тои чл(овѣ)къ ѹ наше рѹке, тере га смо загѹбили, како един злотворец и по законѹ. Тогаи радї господство ми чѹл сьм, како га дръжите ваша милость ѹ руке господства ви ѹ темницу и ѹ мѹкѹ и ѹ дости на неволе. Чего радї наѹчи ви богь, ваша милость, молим ви ваша милость за тогаи нашега брата и приіaтелѣ, вишереченога Андрѣ. Ако бих и имал съпренїе ѿ вицѫ-воиводї, а ваша милость да га дрьжите въ рѹке господства ви, докле си хокю послати чл(овѣ)ци господства ми и до вице-воиводї и еще и воиводѹ ерделски, Іаньшу воиводе. Еще кем господство ми послати и проговорити за тога доброга чл(овѣ)ка. Тогаи радї ваша милость и ваша милость донесѣте се на ѹм, понеже господство ми и ни съ едином зломислию не съм къ ваша милость, аи ѹ неволи сам се съ братство и съ прііателство къ ваша милость. И богь ви веселит ваша милость.

 

† Іѡ Владиславъ воевода, милостиѧ божїѧ господинь.

 

 

 

76

 

69 (№ 134).

 

Владъ IV. Цепешъ (1456–1462 и повторно 1476–1477).

 

† Моим добриим прїетелем, сѫдцѹ и пѹргаром ѡт Брашов.

 

† Милостїею божїею Іѡ Влад воевода и господинь, пишет господство ми сѫдцу и пѹргаром ѿ Брашов много здравїе и любовное поклоненїе прїносим господства ви. По сем давам ѹ знанїе господства ви на овизи наши тръговци, наиме Никѹла и Ман Главит, ере сѹ ходили како тръговци, такъ да си били и Брецко, а они се сѹ състанѹли със некои Молдовѣни. Тако се сѹ ценили съ шними, да им донесет ѡвнове ѿ молдовскои землю, да и кѹпет наши тръговци. И отишли сѹ  м о л д о в ѣ н и т е  ѹ Молдовѹ, та им сѹ донесли ѡвнови ѵ҃н. И чекали сѹ наши тръговци д҃ неделе ѹ Будила, докле сѹ дошли  м о л д о в ѣ н и т е  та и сѹ звали пак ѹ Брецков, та им сѹ дали ѡвнове. И бид им пред ними Алберт ѿ Бѹдила, та им знаст за работѹ. И питали сѹ наши тръговци за Алберта и дрѹзи добри людїе: можемо бити слободно съ ѡвогаи добитак? а ѡни им сѹ рекли: идете събогом слободни, нища да се не боите, на нашех дѹшах. Тако сѹ отишли. Та къда е било на нашѹ хотар ѹдржана, а ѡни сѹ стигнѹли к҃в людїе, та и сѹ посекли и добитка им сѹ ѹзели. Сего радї ви просим, сокотете, ере н добре, ча не сѹ виновати наши людїе нища. А нѹ, ако ви виноват може бит Албертъ и  м о л д о в ѣ н и т е,  а наши людї сѹ прави. Тако ви молим, вратите им добитка, да им не загинет. Нето смъ послал наша слѹга Ищван, да бѹдет и ѡн съ ѡними пред вашои милости. А ако им не вращате, сокотете, ча сте разумни.

 

Іѡ Влад воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

70 (№ 156).

 

† Сѫдци и пръгарем ѿ Брашов.

 

† Милостїѡм божїѡм Іѡ Влад воевода и господинь въсеи земли ѹггровлахїискои, пишет господство ми много здравие и любовно поклонение моим добрим и сладки(м) прїіaтелем господства ми, сѫдцѹ и пръгарем ѿ Брашов. И тако давам ѹзнати господство ви за работу ради ловѵ ѿ Длъгополе. Ере ваше господство им сте учинили закон крив, ере сте слѹшали ѿ Барбат и ѿ Коман га сте съдили криво чл(овѣ)ку господства ми. Ере вие добре знате Комана и Барбата, какви людїе сѹ, криви и без дѹшах, чá сѹ нѣки татие. А да би били добри людїе, не би били писана ѵ портѹ Сибинѹ, къга и хтет ѹхватити, а Сибинѣни да их загѹбет. А ви, що сте вѣровали них  б р ъ т в е л е,  да сте оѵчинили криво едномѵ правомѵ чл(овѣ)ку: да веде Радилъ нѣст бил кезѣш  т ѹ р ч и н ѹ т о м ѹ  толко, колико мѹ би згадѵ (?) тѹрчинѹ, а дрѹ(га) работа Радил нѣст имал със тѹрчинѹ, ере кезш нѣст бил. Тако ви просим, да ви наѹчи богъ да мѹ чините сѫд прав, да му се вратит този м҃ флори, или да пѹстите сасин до господство ми, да стоит прѣ(д) господство ми лицем сьс Радїль и съ тѹрчин. Азь им щъ ѵчинит закон сь тѹрчином.

 

 

77

 

А Радилѹ нѣс(т) бил кезѣш, ну му сте учинили напаст. Того радї мѹ вратите, ча ако не щете вратит, и азь щѫ заставит един прав ваш члов(ѣ)кь, како бил Радил, та мѹ щѹ ѹзет, да щем вратит Радилу. Нѹ би било по-добре, да не имат скандалѹ прави члов(ѣ)ци. Того радї пустите сасин, да му ѹчиним господство ми закон съ тѹрчина, ере и турчин ѹ господство ми. И богь ви веселит.

 

Іѡ Влад воевода и пр.

 

 


 

71 (№ 159).

 

† Добрим прїіaтелем и братїіaм господства ми, сѫдцѹ и въсем пѵргарѡм ѿ Брашов.

 

† Милостїю божіею Іѡ Влад воивода и господинь, пишет господство ми много здравіе добрим и приіaтелем и братііaм господства ми, сѫдцѹ и въсем пѹргарѡм ѿ Брашѡв. И по сем ви давам ѹ знаніе, ере хощет юнаци да доидет къ господство ми ѿ тамо, да ми слѹжит. А господство ми съга немам дѹкати, да им платим жолдѹ, анѹ варе кто хощет, да доидет къ господство ми, варе ѹгрин, варе е сакѹи, варе влах, варе бѵди кто щет бит, та мѹ волѣ да служит господствѹ ми а ви га пѹстите къ господствѹ ми, и съ вашѹ книгѹ да доидет къ господство ми, да ми слѹжит. А господство ми га щем миловат и храннт іaко и слѹге господства ми. А жолдъ немам да им дам. И книгѹ господства ми да ю дръжите ѹ вас, та им посочите юнакѡм. Тако ви молим, іaко моим братїіaм, учините ми таіa слѹжбѹ.

 

И Богь ви веселит.

 

† Іѡан Влад воевода и пр.

 

 


 

72 (№ 149).

 

† Нашим добрїм сѹседом и вернім приіaтелем, сѫдцѹ и пръгаром Брашовским.

 

Милостїѡм божїѡм Іѡ Влад воевода и господинь земли ѹггровлахіискои, пишемо нашим добрїи(м) и сладкїим приіaтелем, сѫдцѹ Брашовскому и въсем пръгаром, много здравїе и съ честїю поклонение приносимо господствѹ ви. И по сем давамо ѹ знаніе господствѹ ви, ере ни доиде члов(ѣ)кь ѿ Али-Бега, (и) тако говорит: ере била волѣ Али-Бегѹ, да се съ нами ѹмирит. И доста рѣчи сладки е послал. А воискѹ съга не имат, ѡти сѹ и ѡни ѹморени све пѹтѹюки. Тако съда съ божїю волю не има ни еднѹ грижѹ. Тои давам ѹ знанїе господству ви. Ако ли дрѹго що разѹмемо, ми̏ кемо господствѹ ти дати ѹ знанїе. И паки молим господство ви, ѹценете ми един лѣгѣн добръ, а що мѹ бѹдет цена, ви̏ да ми дасте ѹ знатїе по жѹпанѹ Канотѹ/(Капотѹ?). И що изречет жѹпан Канотъ/(Капотъ?), да верѹете господство ви. И богъ да ѹмножит лѣта господствѹ ви. Пис. ѹ Търговищѹ, ноеврїа к҃. д(е)нь.

 

† Іѡан Влад воивода и пр.

 

 

 

78

 

73 (№ 130).

 

Милостїѡм божїѡм Іѡ Влад воевода и господинь земли ѹггровлахїйскои, пишемо до наших добрїих и почътеннихъ родителех и приіaтелех, сѹдцѹ Брашовскомѹ и въсем пръгаром, много здравіе и любовно поклоненїе приносит господствѹ ви. И по сем давам ѹ знанїе господствѹ ви, що ни сте порѹчили по жѹпанѹ Паѵлѹ и по Шимонѹ, сѹдцѹ Ражновскому, све смо добре разѹмели. И кое ни сѹ речи требовале, ми̏ смо по них све наручили. Они хтет казати све вашему господствѹ. А дрѹго, що сте порѹчили, ере некто дошъвши вашемѹ господствѹ реклъ, ере смо ми рекли, како веке ѿ Тръгшора по-далеко ваши людїе да не ходет, той да знает ваше господство, ере до съга не смо ми̏ той знали, ни съ нашим наѹченїем. Нѹ тако и да речет господство ви свакомѹ вашемѹ члов(ѣ)кѹ, да ходет слободно по свои земли нашои, да тръгѹют и да се хранет слободно, дори до самога Дѹнава. И ни ѿ кого да не имают они еднѹ забавѹ. И богь да ѹмножит лѣта господству ти. Пис. ѹ Тръговищ юл.

 

† Іѡ Влад воевода и пр.

 

 


 

74 (№ 155).

 

† Нашим добрїм приіaтелом и братиіaм, сѡдцѹ и в҃ı҃-тим пѹргаром ѿ Брашов.

 

† Іѡ Влад воивода и господинь, пишет господство ми нашим братиіaм и добрїим приіaтелом, сѫждцѹ и в҃ı҃-тим пѹргаром ѿ Брашов много здравие. И ѡ сем молим господство ви, ере ваше господство добро знате, како съм азъ слѹга господинѹ ми прѣсветлости кралеве, и имам мир добръ, и със ваше господство такождере имамъ мир добръ. И варе ѿ що волѣ господства ви, ѿ нашѹ землю нища ви се не бранит, нѵ ходите, покѹде ви драго, и по блате, и по тръгове, и по хоре, та кѹпѵето и вино и рибѹ и све, ѿ що ви ср(ъ)дце любит. И ѿ нас нища ви се не бранит. Сего радї молим господство ви, како наши брати и добри приіaтели, да учинете господство ви зарадї нашѵ волю, како ѵчинимо ми по волю господства ви, та да оставите, ѿ тамо да се донесет ѹ нас слободно стреле и лъкове и мъчове и щитове и железо, що за ѡрѵжие, ере ви молимо, како наши братие и како добри приіaтели. Ако ли не ѹзхоте господство ви оставити, и господство ви еще да ни давате ѹ знание, да знамо и ми̏. И Богь ви веселит.

 

† Іѡ Влад воевода и пр.

 

 


 

75 (№ 136).

 

† Сѫдцѹ и вı҃. пѵргарем ѿ Брашов.

 

† Милостıѡм божїѡм Іѡ Влад воевода и господинь въсеи земли ѹггровлахїискои, пишет господство ми прѣпочетаним и сладким моим добрим приѫтелем, сѫдцѹ и вı҃ пръгарем от Брашов, много здравїе и любовное поклонение господствѹ ви. Сего радї сте пѹстили господство ви

 

 

79

 

жѹпан Кр(ъ)стѣ и жѹпан Ханѫш съ честїю к нам. Сполавам господство ви на почест. И варе що било хтѣние ср(ъ)дцах вашему господствѹ, ми добре разѹмехмо. И ваше господство добре знате, ере имам мир добръ със величествѹ кралевѹ и със ваше господствѹ и съ Бръсом и със Сакѹлем и сѫ свех. И съга по волю господство ви, да ходит людїе господство ви съ кѹплю по трьговех ѹ землю господства ми и на рибѹ по Дѹнаву, и да си продават кѹплю или ѹр(о)вом или ѿ рѹкѹ, како им бѹдет драго. И пак наше людїе да ходет слободни, ере господство ми хочи да имам и по-добръ мир ѿ съга напред. Тако варе що ви или вино или рибѹ, све слободно, на верѹ и на дѹшѹ господство ми. И варе що ви же речет жупан Кр(ъ)стѣ и жупан Ханѫш господство ви, да верѵете. И богь ви веселит.

 

Іѡ Влад воевода и пр.

 

 


 

76 (№ 146).

 

† Пръгарем Брашовскым.

 

Іѡ Влад воевода и господинъ, пишет господство ми много здравїе и поклонение въсѣмь пръгарем Брашовским, великим же и малим. И тѹзи ще доит слѹга господства ми Іѡнѫш, влах, посрѣдъ вас. Того радї варе що ви речет, да го вѣрѵете, понеж(е) сѫт истынии рѣчи господство ми. И Богъ ви здравие.

 

Іѡ Владъ воевода и пр.

 

 


 

77 (№ 174).

 

† Пръгарем Брашевѹ.

 

† Іѡ Влад воевода и господинь, пишет господство ми пріателем господства ми, пръгарем Брашевѹ. Тѵзи щет доити жена Боикова, да възмет скѵлища господства ми, та да ѫ не бантѵвате, понеже работа господства ми.

 

И богь ви вес(е)лит.

 

Іѡ Влад воевода и пр.

 

 

 


 

78 (№ 248).

 

Радулъ IV (Radu cel Frumes, 1462–1472).

 

† Іѡ Радѹл воевода и господинь, пишет господство ми вам  б л ъ г а р е м  ѿ Брашов, тко се сте съблазнили, та сте ѡтишли със Зъгорѣи, та сте ходїли, а ѡн ми говори жѹпан Семка, сѹлџар, господство ми на вас, та да ви давам мир, да ходїте слободно, да се храните ѹ землю господства ми. Тако господство ми ви дадѡх мир, али да си ѹложите емци ѿ пред жѹпан Семка, како ѿ съда напред не ке се чете блазнити да слѹжите ни Зъгорѣнѹ ни дрѹгомѹ диіaволѹ, апѹ/(анѹ?) се чете хранити съ правдѡм и пак чете ходїти съ правдѡм, да ако се чете такои ѹхватити, а ви̏е ходїте ѹ землю́ господство ми та се храните с мирѡм, на верѹ и дѹшѹ господства ми, и верѹ и дѹшѹ болѣрѡм господства ми.

 

† Іѡанъ Радѹл воевода, милостиѧ божиѧ господарь.

 

 

 

80

 

79 (№ 264).

 

† Милостию божиею Іѡ Радѹл воевода и господинь ѹгровлахіискои земле, пишет господство ми много здравїе нашим честитим братиіaм и добрим приіaтелем, сѹдцѹ и в҃ı҃-тим пръгарѡм ѿ Брашов. И по сих давам ѹ знанїе господствѹ ви за работѹ овомѹ сиромахѹ нашемѹ, синь Хачков ѿ Рибник, како прїиде пред нас та жалова, како имат длъжен тѹи ѹ Брашов ѹ Блюме Ханѫш. Тако Блюме Ханѫш ѹмр(ѣ)ль, а жена и деца мѹ сѹ ѡстали живи. Сего радї молим и господство ви, како наши приіaтели, да мѹ дрьжите закон прав, да мѹ се платит ѡвомѹ сиромахѹ наше, ере ѡн е платил  е в р е и н у – т о м ѹ,  що мѹ бил товара, варе имел, варе н имел, ѡн си дал и къще и виноградїе и све, како е моглъ, та се платил. Ере ѹ нас закон, не платит богата нѹ платит длъжника. Знам, ере тои закон и ѹ господство ви, знам ере дошел и прежде със книгѹ господства ми до господство ви, а господство ви не мѹ сте ѹчинили правдѹ. Тако молим господство ви, не могѹт бити све наши людїе ѹ пагѹбѹ, и да доидѹт наши людїе све плачюки ѿ господство ви, ере ми не чините правдѹ, да им се плащат длъгове. За тои не кемо ѡставити наши сиромаси ѹ толикех квар, тако да мѹ платит, да не приидет веке да се жалѹет за кривинѹ ѿ господство ви. И богь ви веселить.

 

 


 

80 (№ 236).

 

† Іѡ Радѹлъ воевода и господинъ въсеи земли оугрѡвлахїискои, пишет господство ми мнѡг(о) здравїе добрїим сѹсѣдѡм и прїателем господства ми, пръгарем Брашевским. И тѹзи ви давам знати, како вы нелма добрѣ знате, ѡткъга ме богь донесъл на мою ѡчинѹ, вы̀ ѿ мене ни еднѹ кривдѹ не сте имали. И н никъга починало ѿ нас ни една злоба. А нѹ се пак починало ѿ вас. Ѡти доходехѹ тамо мои сираци и съ добитком си, ви им възимасте добитьк, та добивасте вы̀, а мои сираци бехѹ оу пагѹбѹ. И не бехѹ волни съ добитком си. За тои и азь оучиних вашим людем, того ради съга доиде ѿ господина кралѣ един болѣрин, на име Пешчани Михаи, та ѹтъкмихмо по речи господина кралѣ. Ѡти и азь ме хтех да изломим реч господина кралѣ, да закѡн, како бил и пръво, да ходе мои сираци оу вас слободно, и ваши оу мое земле слободно, где любе. И давам ви ѡвѹи книгѹ под мою печат, іако да ви ходе людї слободно по въсеи земли господства ми, да кѹпѹѫт, що любѫт дрѹги кѹпї, тъкмо да не кѹпѹѫт лисици и ждери и риси, ѡти този доходи оу мои вистїѧр. Пак и вы ми даите вашѹ книгѹ под печат варѫшѹ, како да ми ходе людїе слободно. Аще могѹ тръговати оу вас, аще ли ме могѫт, ѡни да сѹ волни да ѡтидѫт съ добитком см въ землю господина кралѣ, где любе, макар и оу Варадин. И аще си кто ѡставит тѹзи добитькь, макар да стоит м(е)с(е)цъ, макар и по-мног(о), къга доидет, да волен да си възмет добитькь, да чини с ним, како зна. Вы̀ да га не бантѹете. И да ми допѹстите тѹзи книгѹ ѿ съга за к҃ дни. И богьви веселит. Пис. оу град Бѹкѹрещ, месеца Март. ѕ҃ в лѣт. ҂ѕцои ( = 1470), индиктиѡн г҃.

 

† Іѡ Радѹл воевода и пр.

 

 

 

81

 

81 (№ 230).

 

† Честитим братиіaм и приіaтелем, сѫдцѹ и пѹргаром ѿ Брашов.

 

† Милостїю божїю Іѡ Радѹл воивода и господинъ въсои земли ѹгровлахїйскои, пишет господство ми нашим честитим братиіaм и добрїим приіaтелїем и сѫдцѹ и в҃ı҃-тим пѹргаром ѿ Брашов много здравие. И по сих давам ѹ знанїе господствѹ ти, понеже послах господство ми слѹгѹ господства ми Алекси до вашега господства, сего ради молим господство ви, како да ми наидете господство ви двȁ кола, али да бѹдѹт големи и ѡковани и със кошаре и съ свем, и да бѹдѹт нови и добри̏, и како знате господство ви, ере требѹе за пѹт, тако що им кѐ бити цена, а господство ми смь ѡставил  н а  ж ѹ п а н  Алеѯи, да платит. И пак ви молим господство ви, како да ми наидете господствѹ ми ѕ҃ крезне ѿ трьбѹси ѿ лисице и ждери, колико те требвати господствѹ ми. Тако велми да се неволисате господство ви, а ми ке ѹчини волю господства ви. И богь ви веселит. И варе що ви изрече Алекси, а господство ви да верѹете, понеже сѹ наши речи истинни.

 

Іѡ Радѹл воевода и пр.

 

 


 

82 (№ 769).

 

Млади Басарабъ (1472–1476 и повторно 1477–1481).

 

† Милостїѡм божїѡм Іѡ Басараба воевода и господинь въсеи земли ѹггровлахіискои, сниь Дана великааг(о) воеводе. Ево азь съ помощїю божїю давам въсем Брашѡвѣнѡм и въсеи вашои дръжавѹ мир и клетвѹ, како да ви дръжим въ правдѵ по старомѹ законѹ, како бил и при дни родителю господства ми, Дана воевода, и како бил при дрѹѕех старех господарех, како да ходит ваше людїе слободны и доброволни по въсеи земли господства ми, да се хранит и да кѹпчѵют, како бил(о) и при дрѹѕех господарех. И варе кто ѿ ваше людї хтет имати некою работѹ или некою неволю ѹ землю господства ми, а ѡн да прїидет къ господство ми, а господство ми да им ѹчиним правдѹ по законѹ правомѹ. И за работѹ тѹрцем еще да ви дръжим мир въ правдѫ. А ако прїидет некое ѹсилост — тои богь да не — и не можемо стати пред ним, а господство ми да ви дам ѹ знанїе, да знаете, како да се пазите. А по тѡм се клъним на верѹ и дѹшѹ господства ми и на верѹ и дѹшѹ болѣром господстви ми въсем, и старем и младем, и варе кто не хте дръжати верѹ въ правдѹ, да мѹ ѹбїет господь богь зде тѣлѡм а въ бѫд(ѫ)щаго вѣцѣ дѹшеѫ, и да мѹ съпостатница прѣчиста божїа мати на страшнѡм сѫдище, и да съпричьстник. съ Іюдоѫ и съ инем Іѹдеим, иже възънише на господа нашего и рѣше: кръв его на нас и на чедѣх их, еже и бѫдет въ вѣкы амин. Пис. въ Тръговщ. Юл. а҃ї҃ в лѣт. ҂ѕциг ( = 1475).

 

 

 

82

 

83 (№ 100).

 

† Родїтелю ми, мошнѣ (любѹмеи) госпожде господства ми Марїе.

 

Милостїю божїею Іѡ Басараба Младї воевода и господинь въсеи земли ѹгровлахиискои пишет господство ми много здравїе родителю ми, мош(н)е любимеи госпогѣ Марїе, много здравїе. И ѡ сем ти давам ѹ знанїе господство ти, защо ми си поручал по наша слѹга по Петръ, а господство ми добре ти смъ разѹмел за работѹ, ча те извадил богь и пр(ѣ)чиста богомагерь и Батрь Щефан ѿ рѹкѹ нашемѹ вражмашѹ. И съда си ѹ рѹкѹ нашем людем и пѹргаром. За тои захвалѣм и благодарим бога. И добре ми се мнит господство ми за тои, и сполаи Батръ Щефан, за тои. И пак ни си пѹстил, ча те ѹзела Батръ Щефан, да мѹ си дъщере по богѹ. За тои добре ѹчинил, и бити мѹ ке за дѹшѹ. Тако ти се даваи, да мѹ си дъщере, а ѡн да ти родител. И пак ни си пѹстил, да ѹчиним дар Батръ Ищванѹ; а господство ми за тои разѹмех и ѹчиних и пѹстих, како чеш и господство ти видит, али да тои дар ѿ господство ти. И говори, да му си дъщере, и потруди се и постави си реч на пръгарїе и моли се родїтелю ти Батри Щефанѹ, да те пѹстит скоро, те да доидеш. Ако ли видиш, ча не можеш нища ѹчинит и не можеш скоро доити, а ти ме прости, и господство ти да си простена ѿ мене, ере доста се неволисах съ болѣри господства ми, тако не мам що да ѹчиним, ере тебе ти се слѹчи тако, д’иш ѿ рѹке до рѹке, та немам що (да) чиню. И богь ти ѹмножи лета господство ти. И що изречет Петрѹ, да верѹеш.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостіѧ божїѧ господинь.

 

 


 

84 (№ 95).

 

† Приіaтелем господства ми, жѹпанѹ Ханѫшѹ Крецѹл и жѹпанѹ Паѹлѹ ѿ Брашов.

 

† Милостїеѧ божїю Іѡ Младї Басараба воивода и господинъ, пишет господство ми много здравие слаткомѹ и добромѹ нашемѹ приіaтелю, жѹпанѹ Ханѫшѹ Крецѹл и жѹпан Паѵл. И такози давам ѹзнат твоеи милостъ за теизи вражмаши, що ходет между вас, та им хлеб давате и дръжите их. Тои нѣ(ст) добрѣ, нѹ их истерѣте ѿ вас, понеже тие, иж(е) би сте истерали, къда би била ваша волю, ни един ѿ них не се би сврътѣл междѹ вас, понеже господство ми да знам, къда доходет ѡни, азъ их бих ѡще на Клѵж ѵдарил и расипал, али их не знам. А вие их знате, къда доходет, и не щете да их истерите ѿ вас и да их разгнате ѿ вас, нѹ их храните. Нѹ ти говорим, како моемѹ слаткомѹ и добрѹ приіaтелю, да не бѹдет тази, ере н добрѣ. И давам знати твоеи милости, ере ми доиде глас ѿ цара, како ѹзел теи градове: Скендерие ѡбое л҃ (?) ѿ свех стран, и два града ѹчинил кон Скендерие, и Крѹи град ѹзел и Древос и Леш и град Жабиіaк, и земла

 

 

83

 

сва ѹзел, и хто не се дал, ѡн их мъжие посекѫл, а жъни и детца робил. Тои знам. А паки твое милостъ, що знаш ѿ тои странѹ, а ти ми даи знати, бѹди ѿ що глас знаеш, и да(и) знат и господство ми. Ино нѣс(т). И богъ веселитъ. И паки за теи вражмаше, како да ми изнаидеш твое милости, съ чием съвѣтом ходет и що чекают и чие речи их ѡкротиват, та ходит по тѹи, то и варе ѵ них некои речи ѿ болѣрех нашех или како им работѹ, тои ми ѡбрещите, ере ни прошѹ, мои приіaт(ел)ие.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

85 (№ 107).

 

† Милостїю Божїю Іѡ Младї Басараба воевода и господинь, пишет господство ми, или се щет обрести слѹга родїтелѣ ми Батръ Ищвана, или се тет обрести сѹдец Брашовскы, или пръгаре. И ѡ сем давам ѹ знанїе господствѹ ви. Понеже азъ се неволих мнѡго зарадї добро(де)тел, како да се ѹтъкмит христїанство, и апоклисари си послах и мнѡго ни ходише речи горѣ и доле, и що ми реч(е) родїтел мои Батръ Ищван, азъ мѹ исплъних реч, понеже за едїнѹ работѹ посла за тъизи вистїар, що ми се ѹзе, да мѹ ѹчиним катастих, азъ сътворих. Дрѹго паки ми ѹписа зарадї ѡвїа дѹша, що сѹ ѹхватени ѿ мене, та ме ѹпроси. У том еще мѹ ѹчиних волю, та их разрѣших ѿ железа и ѡслободих их. Того радї азъ чеках, како да ми прїиде и мене нѣкоа исправа, ѡно ми не прїиде ни едїна исправа ни за апоклисари, ни за тъизи добитьк, що щеше да бѹдет щит христїанѡм. А нѹ колико речи сѹ били до седа, свѐ сѹ били за  т ѹ н е  речи, празни, понеже азъ ѹчиних воле родїтелю ми Батръ Ищванѹ, та ѡставих тези дѹши и слобожденїе, како да бѹдет негова ч(е)сть и похвала, понеже их ѡставише родїтеле их да загинѹт, а негово господство их извадї ѿ см(ъ)рти. И обеща се за тези дѹши, що сѹ тѹи ѹхватени, како да бѹдѹт ѹ свобод. Къга би по сем, ѡн ми посла книгѹ та ми рече, како сѫм ѡбещал, да мѹ дам за тези дѹши ҂в҃ флор. и еще ми рече, ере сѫм рекьл, да дам и старомѹ. Того радї оуста, що сѹ говорили, ѡна сѹ лъгали. И да знаете, що сѹ два цръвени пенези, еще не кю́ датї да си кѹпим женѹ ѿ христїане, ере ѡна била ѹ рѹк. поганих, нѹ они ми ю сѹ послали съ ч(е)стїю, а азъ седа да ю кѹпим, тои не може бит. Нѹ азъ сѫм говорил съ Стефана воевода, та кю чинит работѹ ѿ онѹда, а за овѹ работѹ, що би празна и не би нища, ѿ що сложах ви (?) Ѡно що щет бит, да бѹдет над дѹшѹ темзи, що сѹ ѹчинили такои. Понеже ако и да знаете за ѡвїа дѹши, що их ѡслободих за воле родїтелѣ ми Батръ Ищвана, азъ их ѹложих пȍ ѹ великѹ мѹкѹ и въ ѡкованїе. А дрѹго, ако тет ѹчинит, а то Лаїѡтова дъщи, ѡна дъщи господарска, а та и едїна жена; тако ако ю ѡслободѣте, на тѹи азь кем ослободит дѫщи Лаїѡтова и Ивана. Понеже тѹи ѹдивленїе никое нѣ(ст), ере дѫщи Лаиѡтова дѫщи господарска, а ѡна една жа (жена ?). Тако, ако ке бит, тако и ѡно да

 

 

84

 

бѹдет, ако ли не бѹде тако, и ѡно що ке бит, да бѹдет на дѹшѹ фїанѡ меѫ. А азъ сїи родове, що их сѫм ѹхватил, язъ их сѫм ѹхватил и зарадї хитленство.

 

(Нѣма подписъ. Имало е на срѣдата восъченъ печатъ, който се е отронилъ).

 

 


 

86 (№ 99).

 

† Прїетелем господства ми, сѫдцѹ и пѹргаром ѿ Брашов.

 

† Милостїѡм божїѡм Іѡ Младї Басараба воевода и господинъ, пишет господство ми много здравїе добрим прїіaтелем, сѫдцѹ и пръгаром ѿ Брашов. И ѡ сем давам ѹ знанїе господствѹ ви. Азь имах надеждѹ, къда ке богъ дат, да си добудем землїа, а ви̏ да ми сте прїіатели. Веде, ако ми іa мене неволіа ѿ тѹрцех, а вам коіa неволіa ви та дръжите моега вражмаша ѿмежду вами. Понеже ако ви щете дръжати моега вражмаша мегю вами, ви да знате, ере щет бити и вам вражмаш. И дадите знанїе и родителю ми Батръ Щефанѹ. И паки да знате, ере сѹ ѹбили турци ѹгре на Смедеревѹ. Понеже изьишли игре из Дуна(в) и извадили сѹ ладїе и брод на сѹхо, тѹрци сѹ ѹдарили на них, и мало сѹ ѹтекли ѿ них. И паки и дрѹга войска, що била ѹ́гръска на Боснѹ, еще их сѹ разбили тѹрци. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

87 (№ 102).

 

† Нашим прїіaтелем, сѫдцѹ и пръгарем ѿ Брашов.

 

† Милостїѡм божїѡм Іѡ Младї Басараба воевода и господинь, пишемо много здравїе нашим прїіaтелем, сѫдцѹ и пръгарем ѿ Брашев. И ѡ сем давам ѹ знанїе. Що ми сте порѹчили, азь ви разѹмех; сего радї ви говорим, како да мислим азь вам съ добродѣтел, ере дръжате вражмаши мои мегю вами. Али да знате и да се домишлѣте, ере сѹ по-големи ваши вражмаши, ере сѹ вражмаши въсемѹ христїанствѹ, понеже прежде донесоше Влад воевода на Владислава воевода и посекоше ег(о); по том побегоше ѿ Влад воивода ѹ тѹрцех, та занесош(е) цара ѹ Влашки землю, та ю затрише, како знате; но том ѡтне́сош(е) Есе-бега на Молдавѹ, пак ѹ изгѹбише, како знате; по том съ Лаиѡтом ѡтнесош(е) цара у Молдавѹ и згѹбиш(е) Молдова; ѹ том занесош(е) ѡни и тиз хитлени Али-бега на Никопол, и они занесош(е) и научиш(е) Али-бега на ѹгрех. У том видїте и домишліaте се, ере съда не ходет ѡни за вашѹ добродѣтел, нѹ ходит ѡни за вашѹ зло. Та ако щете, да се вратим азъ съ добродѣтел, а ви скоро да пустите до Батрь Ищвана, да чѹем, ере мои вражмаш ѡсрамотен и мои вра(ж)маши хитлени, понеже ви говорите, ере дошел без знанїе Батръ Ищфану. И паки, варе що ми се ѹзел(о), све да ми се вратит, до едно влакно. И да пѹстите скоро до Батръ Ищфана, да ми остават апоклисари и да их клет, и ѡн пак да си пѹстит чл(овѣ)ка до нас, да мѹ се клем. И ви еще да дойдете, да се клемо. Тако скоро

 

 

85

 

да , що щет бити, да знам, защо ѹпрем тѹрци, А ако ли не щете исплънити сїіа въсѣ, що пишем, а оно що щет бити, далеко да ѿ мою дѹшѹ. И по-много да ми не идет чл(овѣ)кь без исправѹ. И богь ви веселит. И що изречет ваш чл(овѣ)кь, да верѹете.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

88 (№ 115).

 

† Іѡ Басараба воивода и господинъ въсеи земли ѹгровлахїискои, пишет господство ми много здравїе нашїим добрим прїіaтелем, сѫдцѹ и пръгаром ѿ Брашов. И ѡ сем давам ѹ знанїе вашемѵ приіaтелствѹ, а то си послах своега слѹгѹ, именем Проика, да ми купит и щитове и лъкове и що годе щет требоват господствѹ ми, а ми да ѡн да ми кѹпит. Того радї ви просим, ѹчините волю господства ми, да ми се вама не ѹзмет, а паки волѣ вашемѵ прїіaтелствѹ, що ви щете требовати ѿ мене, ѿ свега ви щете битн плъна. И богъ да ви ѹмножи лета.

 

 


 

89 (№ 72).

 

† Іѡ Младї Басараба воивода и господинъ, пишет господство ми добрим приіaтел(ем) господства ми, сѫдцѹ и пръгаром ѿ Брашев. И такози ви говорим и просим, како мои добри прїателе. Понеже ви сѫм и пръво просил за два добра зидара, един що щет зна да покрїет съ керамидом скобеном, а други да ми чинит а҃ монастир ѿ керамидѵ и съ каменїе. Сего радї ви молим, пѹстѣте ми их, а господство ми да им платим, како щет битї право. И паки да се нища не боет за некою работѵ или за размирицѹ, понеже богь тои не , бѵдї како щет бит, тако ми бога небеснаго и тако ми душѵ и верѵ, нища да се не боит. И що изречет нашъ слуга Балотѫ, да га верѹите. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостїѧ божїеѧ господарь.

 

 


 

90 (№ 73).

 

† Милостиѡм божїѡм Іѡ Басараба Младї воивода и господинь въсеи земли ѹггрѡ̀влахїискои, пишет господство ми много здравїе моим добрим прїіaтелем, сѫдцѹ и въсем пръгаром ѿ Брашев. И ѡ сем давам ѹ знанїе ваше милости, како тѹи посилам болѣрин господства ми, жѹпана Стаико, та елика имат говорити къ ваше прїіaтелство, да верѹете, ча сѹ наши рѣчи истинни. И богъ ви веселит.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостїѧ божїеѧ господинь.

 

 


 

91 (№ 74).

 

† Добрим приателѣм господства ми, сѫдцѹ ѿ Брашѡв и в҃ı҃-тимь пръгаром великим ѿ Брашѡв.

 

† Милостїѡм божіѡм Младї Иѡ Басараба воевода и господинь въсеи земли ѹгровлахїискои, пишет господство ми мнѡго здравїе добрим

 

 

 

86

 

прїіaтелѣм господства ми, сѫдцѹ и в҃ı҃-тим пръгарѡм ѿ Брашѡв. И тѹзи давам ѹ знанїе. Понеже ми жалѹва члов(ѣ)къ господства ми Петрици ѿ Тръговище, да имал мархѹ тѹка ѹ вараш, поставена на един члов(ѣ)къ да стои, (т)а ѡ(н) пошел Димїтрѹ Бѹѡрев та развалил камарѹ и печат мою та възел добитьк та га заложил ѹ други члов(ѣ)къ. Тѡг(о) радї ви говорит господство ми, како добиток, що поставил Петрици, ѡн да стоит, како го ѡн поставил, а Дїмитрѹ тѹка, тако чинете с него, како знаете, ѡн тѹзи, ако ли ви бѹдет Петрїци длъжен, ѡни хтет стати лицем прѣд господство ми, а добитък да мѹ се не развалѣ. Ино да нѣст. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

92 (№ 76).

 

† Сѫдцѹ и в҃ı҃ пръгаром ѿ Брашов.

 

† Милостиѡм божїѡм Іѡ Басараба Младї воивода и господинь въсеи земи ѹгровлахискои, пишет господство ми многолюбимо здравие и поклонение почитаном и мѹдрим сѫдцѹ и дванадести пръгаром ѿ Брашов. По том да ви вѣдомо вашем милосты, дори сьм бил господство ми помежду вас, а господство ми сьм бил ваш. И дори ме ѧ (sic) богь дръжал ѹ тѹрци, еще господство ми сьм бил ваш приіaтел. За тем господство ми препѹсти богь и  в а ш е н о  моление, та ми влашка землѣ ѹ мою рѹкѵ, и господарь сьм ѹ влашкѹ землю. И ѹ том тѹрци не хтех да их ѡставим, вам зло да ѹчинет, чемѵ господство ми не любим ваше зло, нѵ хощет господство ми да имате добродѣтел сь господство ми, и ваше милости да ми сте приіaтел(и). У том господство ми любим мир, и ваши людїе да ходет ѹ мирѹ ѹ влашк(ѹ) землю съ кѹплю и сь що им волѣ. А ѿ тѹрци нихто да се не боит. И що ви щет рещи Влад, да верѹете, че мѹ сѹ речи господства ми истини. И богь ви веселит. И пѹстите си един добръ чл(овѣ)кь ѹ господство ми, да тѫкмимо, іaко добре да ви ходе людїе, съ що им драго, нища да се боит.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

93 (№ 77).

 

† Прїіaтелем господства мї, сѹдцѹ ѿ Брашов и в҃ı҃. пръгаром.

 

† Іѡ Млад Басараба воивода и господинь, пишет господство ми много здравие прїіaтел(ем) господства ми, сѹдцѹ ѿ Брашов и дванадесет пръгаром ѿ Брашов. И ѡ сем вї говорим господство мї, како моим добрим приіателем. Тѹи си послах слѹга господства ми Ѡпрѣ, граматик, съ книге до вас и до вицъ-воиводѹ, та да мѹ дасте чл(овѣ)къ ѿ вас, да ходит шним, да га не бантоват нихто пѹтем до виц(ъ)-воиводѹ. И ѿ виц(ъ)-воиводѹ пак съ миром да га про(во)дит до приіaтелство ви. И богь ви веселить.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостїѧ божїѧ господарь.

 

 

 

87

 

94 (№ 84).

 

† Нашим добрим сѹседом и прїіaтелом, сѫдцѹ Брашовскомѹ и в҃ı-тим пръгарѡм.

 

† Іѡ Младї Басараба, воивода милостїю божїю, пишет господство ми много здравїе нашимъ добрим сѹседом и прїіaтелом, сѫдцѹ Брашовскомѹ и в҃ı҃-тим пръгарѡм. И ѡ сем давам ѹ знанїе господствѹ ви. Тѹи си сѫм послал два чл(овѣ)ка, на име Рътѵндѹл и Драгомир. Тако Рътѹндѹл ѡн имат пѹт да ѹчинит до родїтел ми Батръ Ищван. Того радї ви просим, како да га проводите със вашега чл(овѣ)ка. А Драгомира сѫм послал до тѹи, да ми кѹпит едно дрѹго, що ми требѹет да бѹдет на портѹ. Паки и зарадї ваше добродетелство, зарадї работѹ мирѹ, да га и поѹтвръдимо, ѿ како . И ево нещо мало сѫм послал, да ми кѹпит, понеже не знах, да ли мѹ щете да кѹпит или ни. Ако мѹ дадете да кѹпит, азъ ви паки просим, како да ми пошлите чїнїе за м҃ кони. А азъ ево си давам верѹ, како да доидет ваш члов(ѣ)кь до мене, да мѹ платим. И дрѹго еще просим господство ви, како да стоите и със мои апоклисари, та говорете за тъизи добитък, що ѹ кѹке ваше, како да ми се врънет на трагѹ, како да можемо и ми стати ѿ овѹда и съ мир и за ваше добродетел. И що изречет наш члов(ѣ)кь, Драгомир, господство ви да га верѹете. И богь да веселит господство ви.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

95 (№ 85).

 

† Добрим нашим прїателем, сѫдцѹ и дванадесете пръгаром ѿ Брашов.

 

† Іѡ Младї Басараба воевода и господинь въсеи земли ѹггровлахїискои, пишемо много здравїе добрим нашим прїіaтелем, сѫдцу и пръгаром ѿ Брашов. И о сем давам ѹ знанїе вашемѹ прїіaтелствѹ за работѹ Петрицѹ, понеже ми бил родїтел по дѹхѹ с(ве)томѹ. Тако ѡн ѹмрел, а при еговѹ животѹ ѡн ѡставил дѹшѹ на мене и на зета му Андрѣ, како да га плащамо длъгове, по где бил длъжен. Сег(о) радї тѹи съм послал Андрѣ. Тако ви просим, како мои добри прїіaтели, како варе що имат тѹка ѡн, да се све ѹ рѹке Андре. Понеже сѹ ѹ Паѹл т҃ флор., и имат ѹ Клош Мѣхел некои скѹлище, тако да се гледа, ѿ колико им цѣна. Тако азь да их ѡткѹпим. Тако ви молим, немои ѹчините инако. И варе що ви изречет Андрѣ, да верѹете, ере сѹ наши рѣчи.

 

И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостіѧ божіѧ господинь.

 

 


 

96 (№ 86).

 

† Нашим прїателем, сѫдцѹ и пръгаром ѿ Брашов.

 

† Іѡ Младї Басараба воевода и господинь въсеи земли ѹгровлахїискои, пишемо много здравїе нашим прїіaтелем, сѫдцѹ и дванадесете

 

 

88

 

пръгаром ѿ Брашов. И о сем давам ѹ знанїе господствѹ ви. Варе що ми сте порѹчили, азь добре ви разѹмех, сего радї да знае господство ви. ере варе що смо говорили еднѹщ и како се смо клели, а азъ и съда тои дръжим. Нѹ да знате за овою работи, ере азь бех послал мое людїе на портѹ, та къда бехѹ да доидѹт мои людї к мене, а ѡно их ѡпре Али-бег на Дунав и не остави их, докле не се сѵ преминѹле све воиске цареви, та къда паде Али-бег със воиске ѹ земле, а ѡн ме призва, и нища не съм знал, како да се чует глас, зато и къда се състанѹх със Али-бега, а ѡн насилова, како да доидет на вас. А азь падох и със болѣри пред Али-бега, како да га наѹчитъ богь, да не доидет на вас, понеже имамо мир и токмеж със вами. Тако една их обрънихмо над Сибин. Тако къда беше тамо, а ѡн се ѵзговори, како да доидет по вашои дръжавѹ, да исхабет, а азь паки надох пред нега и рекох мѹ, не има що чинитї, понеже си съм послал азь тамо людїе, та сѹ исхабили и запалили и сви се сѹ скрили. За тои пак га ѡбрънѹх. За то и ви говорим, азь дръжим и мир и правдѹ със вами. И дал си щем свȅ и зарад иас, токмо да ѡстанем със кошѹлю, и послал си щем и люде до цара, како докле будем азь, да ви се не исхабет нища, макар да не будет ни еднѹщ мир ѿ турци със краліa. Али ако ѹчините и ви, варе колици вражмаши и непрїіaтели имам, да их изгоните. А ако не ѹчините тако, а ви да знате, ере сам щем доити да ви исхабим. А ваши апоклисари и кѹпци да доидѹт слободни и да ѡтидѹт на верѹ господства ми. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

97 (№ 88).

 

† Сїю книгѹ кто прочтет и не щет казат сиромахом и въсем людем, мали и велицем, а тъизи чл(овѣ)кь да извръжен ѿ закѡн си и да проклет ѿ бога.

 

† Милостїю божїю Іѡ Младї Басараба воивода и господинь въ сеи земли ѹгровлахїскои, пишет господство ми много здравїе флъночем и порем и сиромахом ѿ земле Бръсе. И ѡ сем ви давам ѹ знанїе, како сиромахом господина ми кралѣ, того радї да знаете, понеже ево ѿ колико време и години се ѹчини зло въ вас, ви̏ да знаете, ѿ мене ни едно зло нѣ се ѹчинило ни със мои съвѣт и със мое знанїе. Нѹ колико зло се ѹчинило, ѡно ви ѹчинил Удрище и със господина му Ланота, тъизи, що ви едет. Понеже азъ си поставлѣх главѹ и се спенжах, колико богь знает, и неволѣх се, да ѹложим вь вас мир и добродетел. А ѡн доиде, тъизи вражмаш, да ми ѹкчинит зло, а ѡн не може и ничесоже не събѫде. Толико мѹ се слѹчи, та ѹзе г҃ жени и неколико иманїе, а дрѹго мѹжество нѣ(ст) ѹчинил нища. Того радї ви говорим, малим и големем, како к сиромахом господина ми кралѣ: ако любите да имате мир и добродетел ѿ тѹрцех, и докле щем бити жив азъ, тѹрци да не проидѹт по моеи земли да ви пленѹет, понеже си поставих главѹ и речи цара, како

 

 

89

 

да бѹдет мир и добродетел въ христїіaнство. И богь знает, колико сѫм азъ спенжал, докле сѫм стигнѹл овѹи волю ѿ цара. Али да ви се не мнит, ере чиним азъ мир зарадї нос Ланѡтов, нѹ чиним азъ за христїіaнство. Того радї, ако ви требѹет мир, а ви гледаите, понеже ево ми тои иманїе, и друго що ми , ѡно ѹ рѹкѹ Брашовѣном. Тако им ръцете, како що мое, да ми е вратет на трагѹ, понеже ѿ них щем искатї, та ако ли ѹчините тако и да ми се вратїт иманїе, а ви да чекате ѿ мене мир и добродетел. И ево се и заклинаю на верѹ и дѹшѹ господства ми, како щет бит такои, и докле щем бит азъ жив, турци вас не тет ви пленит. Тако сокоте и ви̏ и зарадї двȁ три чл(овѣ)ка ѿ Брашев, що их поставлѣ Ланѡта на трапезѹ та тет да бѹдѹт съ дѹкати, та и зарадї них, а ви да патите злȍ. Нѹ гледаите, ере вам требѹет мир, да ѡрете и да копаете, да се храните. Тако ево сѫм послал къ вами, тако що ѹзхощет да бѹдет, а ви скоро да ми дасте ѹ знанїе, ере по ѹ много речи не щем ходит. Нѹ да знам, защо щем запретит тѹрци, да не доидѹт да ви пленѹет.

 

Іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господїнь.

 

 


 

98 (№ 90).

 

† Добрїим прїіaтелем господства ми, сѫдцѹ и вı҃. пръгаром ѿ Брашов.

 

† Іѡ Младї Басараба воевода и господинь, пишет господство ми много здравїе прїіaтелем нашим, сѫдцѹ и пръгаром ѿ Брашов. И ѡ сем давам ѹ знанїе господствѹ ви, како ми доидош(е) та ми се пла(ка)ше сиромаси, кои сѹ кѹпци със кѹпню, та къда их ѹложите ѹ рѹкѹ, а ви̏ не им ѹзимате кѹплю на сорок, нѹ их дръжите и ним не платите, а наши сиромаси ѹзимают кѹплю ѿ тѹрци тере им поставлѣт д(е)нь, а ѡни на день не могѹт плати, те ере ви не им платите, да се платит. И ѡни ѿ турцех тако донесѹт книге ѿ цара, тако ѡни не имат ѿ кѹда платити, ти их давамо свезани турцем. Тако ми сѹ сви купци ѹбожали, ере ни ви им платите ни ви̏ их ѡставлѣте, да продавать дрѹѕем кѹпцем ѿ ѹгръскѹ землю. И паки, кою кѹплю не ви одражает, а ви̏ не их ѡставлѣте да си вратит добиток назад, да ю ѿ кога е ѹзел добитъкь, а нѹ им закадите пипер, ищете да их изгѹбите, како сте ѹчинили Драготѹ. И  в а м е н е  сѹ съга, како и прежде, а нѹ их сте величили и ваме. Сего радї да знаете господство ви, како ѿ съга ви̏ да си ѹтъкмите със наши кѹ́пци, тако да доидете да ѹзимате кѹплю ѿ нашех кѹпци на хотар, тако нашо кѹпци да плащат вамѹ турцем и нашем, а ви̏ да плащате ѹгром, понеже ми чинет пру и ѿ (ѹ)грех и ѿ турцех. И ако ще мож(е), да ѿ съда тако. И паки ми се плакаш(е) и ѿ другѹ работѹ, ере им чините пагѹбѹ и съ решето на пипер. Тако да знате. И богь ви веселит.

 

† Іѡ Басараба воевода (нѣма: милостиѧ божиѧ господинь).

 

 

 

90

 

99 (№ 93).

 

† Приіaтелем господства ми, сѫдцѹ и вı҃. пръгаром ѿ Брашовѵ.

 

† Милостїю божїю Іѡ Младї Басараба воевода и господинъ въсои земли ѹгровлахиискои, пїшет господство ми много здравие слатким моем и добриим приіaтелем, сѫдцѹ и дванадесетем пръгаром ѿ Брашовѹ. И ѡ сем давам ѹ знание вашои милости, како послах верни и почтени болѣри господства ми: жѹпан Нѣгь и жѹпан Станчѹл къ господину кралю за мир и за добродѣтел. Да дасть богъ тако би било, да и чл(овѣ)къ ѿ вашѹ милости съ поклисари нашими, и ѿ вас да сут речи тамо, ере по-добре тако. И паки ѿ тамо що бѹдет, а ваше милости а вие бисте дали и господству ми ѹ знатие. Тои говорих вашои милости, да си пѹстите чл(овѣ)ка по нашех людїе, да сѹт сви тамо и ваши реч., ере е добрѣ. А паки тиези връжмаши, що ходет помеждѹ вас, а вие их бисте могли истерати ѿ вас и хлеб им бисте не дали, понеже их бисте истерали ѿ между вас, тако тиези вражмаше да не ходи помежду вас по-много, понеже ходихѹ, докле ме до гръла не огорчихѹ, и сосѵе ми до гръло, та ви говорѵ како моем приіателем, тои не требѹет, да нѣ(ст), ере н добре. И паки ми доиде глас ѿ цара ѿ портѵ, како ѹзел  с в а т а - и  земла и три градове: Крѵи град и Древ и Леш (?) град Жабиіaк. Ако и не се сѵ дали, а царъ их мъжие посекѫл, а жени и детца поробил. Тако и давам ѵ знание вашои милости. Ино нѣс(т). И Богъ ви веселитъ.

 

† іѡ Басараба воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

100 (№ 105).

 

† Мѹдромѹ и храбромѹ и ѹ въсекои чести славе достоиномѹ и моемѹ родїтелю Батръ Ищванѹ, іaдварбиров кралев и шпан въсои ѹгръскои землю и арделскога воевода, много здравїе и ниское поклоненїе прїносим господствѹ ти синь господства ти Іѡ Басараба Младї воевода и господинь въсеи земли ѹгровлахиискои. И ѡ сем давам ѹ знанїе господство ти, защо ни си порѹчал за работѹ кѹпцем, да ходет слободни да кѹплюет, а господство ми смъ рад за тои, да ходет сиромаси слободни, да се хранет, макар и дньска, варе кто щет доити да кѹплюет ѵ землю гва ми, пак слободни да се вратет. И наши кѹпци слободно да кѹпчюет тамо, токмо да ижденет господство ти наши вражмаши ѿ тѹіa, да не чинет скандалѹ нашем людием. А ваши нища да се не боет. А на том вера и дѹша господства ми и вера и дѹша болѣром господства ми, ере нѣс(т) инако. И богь ту ѹмножи лета.

 

† Іѡ Басараба Младї воевода, милостїѧ божїѧ господинь.

 

 


 

101 (№ 103).

 

† Приіателемь господства ми, сѫдцѹ и дванадесети пѵргаром ѹ Брашов.

 

† Милостїю божїю Іѡ Басараба Младї воивода и господинь, пишет господство ми много здравїе моим добрим сѵседом и прїателем, сѫдцѵ

 

 

91

 

ѿ Брашов и дванадесетем пръгаром. И ѡ сем ви просим, како мои прїіaтели, да ми кѵпите две люлке, али да сѹ голѣми и хѹбаве, и тръпези древени хубаве ı҃, али да ми пѵстите скоро през едно недѣле, и да сѵ ѵкрѵгле тръпезе. Тако ви молим, да ми ѵчините прошенїе, а що бѹдет ценѵ, а господство ми щем платит, и богь ви умножи лето. Пис. сен. аı҃.

 

† Іѡ Басараб воевода, милостіѧ божіѧ господинь.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]