Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II

Л. Милетичъ

 

Български имена

 

 

Приведенитѣ по-горѣ, до сега неизвѣстни документи, иматъ голѣма исторична важность, защото отъ тѣхъ сега се установява надъ всѣко съмнѣние, че Брашовъ вече въ края на 14 в. е билъ отъ часть български градъ. Не е отъ малка важность и онова извѣстие на влашката хроника, споредъ което сѫщеврѣменно и въ сѫсѣдното село Ръжновъ [1] е имало българи. Днесъ и въ Ръжновъ, както и въ Брашовъ, има само ромъни, а че тѣзи ромъни сѫ били нѣкога българи, нѣма у ромънското население никакво прѣдание. Отъ друга страна, и въ нашитѣ грамоти има едно мѣсто, което потвърдява извѣстието на хрониката. Именно въ грамотата отъ Влада II. (№ 39) се споменува нѣкой си „Миха бльгаринъ” отъ Ръжновъ. Въ приведенитѣ документи нищо не се говори по-нататъкъ за Ръжновскитѣ българи; въ тѣхъ нѣма достатъчни данни, по които бихме могли да си съставинъ мнѣние за ролата на този български елементъ въ вѣковнитѣ исторични сношения между земята Бърса, на чело съ града Брашовъ, и сѫсѣдното ромънско войводство, Влахия. Отъ друга страна българската кореспонденция на влашките войводи, водена прѣзъ толкова дълго врѣме съ саксонцитѣ, които винаги, както и сега, сѫ се отличавали само съ изключителното знание на нѣмския си езикъ, съ право ни кара да предполагаме, че никой другъ, а именно българитѣ отъ Брашовъ и Ръжновъ сѫ били вѣчни посрѣдници както въ тия писмени, така и въ всичкитѣ други сношения между Бърса и Влахия. А че езикътъ на казаната кореспонденция, сир. на обнародванитѣ тукъ грамоти, е билъ считанъ и наричанъ „български” отъ самитѣ съвременници саксонци, за туй имамъ директно доказателство. Обнародваната по-долу грамота отъ Данъ II. подъ № 18 отъ 1431 г. е писана на пергаментъ, слѣдъ като ѝ прѣдшествува въ латински прѣводъ Мирчовата грамота отъ 1413 г., обнародвана по-долу подъ № 3. Прѣводътъ на Мирчовата грамота тамъ е вмѣстенъ, защото Данъ II. просто е потвърдилъ на брашовцитѣ съ грамотата си отъ 1431 год. привилегиитѣ, дадени тѣмъ отъ Мирча съ грамотата му отъ 1413 год. Това всичко се казва въ латинския тексть, който слѣдва подиръ прѣвода на Мирчовата грамота. Тукъ именно се говори, че Данъ II. потвърдява указанитѣ въ Мирчовата грамота привелегии чрѣзъ „българската харта, която слѣдва по-долу.” Ето това мѣсто: . . . . . . . . Libertates huius suprascripti tenoris magnificus dominus Dan woiwoda . . . civitati Brassovensi et toti districtui . . . de baronum suorum consilio et consensu praemeante donando contulit in forma confirmationis prout in charta  B u l g a r i c a  subanotata latius continentur, sub anno domini millesimo quadringentesimo trigesimo primo, dominica proxima

 

 

1. Ръжновъ (мадж. Rosnyó, нѣмски Rosenan) е далечъ два часа отъ Брашовъ. Сега има 4100 жителя, отъ които по-голѣма часть сѫ саксонци, а по-малката — ромъни.

 

 

23

 

ante festu purificationis. Jn Tergowyst. Nuncii vero hujus causa extiterunt Johannes Hoppendey etc. et magister Leonardus illius temporis notarius.” Разбира cе, че саксонцитѣ не би наричали езикътъ на кирилскитѣ грамоти „български”, да не му е било давано това име отъ самитѣ автори на грамотитѣ — влашкитѣ войводи. Подирнитѣ много добрѣ сѫ знаяли, що е българинъ и какъвъ е тѣхниятъ езикъ; тѣ сѫ познавали и Брашовскитѣ българи, както се види и отъ грамотата на Радула IV (вж. по долу № 78), въ които той направо се обръща къмъ брашовскитѣ българи съ думитѣ: „Пишет господство ми вам,  б л ъ г а р е м  о т  Б р а ш о в.”  За щастие, запазени сѫ въ Брашовската градска архива документи отъ първата половина на XVI. вѣкъ, които допълнятъ казанитѣ по-горѣ празници, като потвърдяватъ съ многобройни данни и горнитѣ ми съображения относително ролата на българския елементъ като посрѣдникъ между саксонцитѣ и влашкото войводство. Тѣзи документи, които прѣдставятъ различни смѣтки и списъци на Брашовския градски съвѣтъ за приходи и разходи, сѫ вече отъ часть публикувани въ излѣзлитѣ два тома на изданието: „Източници за историята на градъ Брашовъ.” [1] Третиятъ томъ на това издание още не е излѣзълъ, но печатаньето му е на довършваиье, та имахъ възможность, благодарение на любезностьта на архиваря г. Стеннеръ, който е единъ отъ издателитѣ на това дѣло, да прочета отпечатанитѣ коли и на тоя томъ и да извлѣкѫ всичко по-важно, което се отнася до българитѣ. Жално е, че въ градската архива, която е пострадала нѣколко пъти отъ пожари, не се запазили по-стари документи, а именно отъ XV. вѣкъ. Сѫщинскитѣ приходо-разходни смѣтки захващатъ отъ 1503 год. Саксонцитѣ забѣлѣзвали въ книгитѣ на градския съвѣтъ всѣка похарчена или получена пара съ една акуратность и педантность, свойствени само на нѣмеца. Въ тия смѣтки именно се срѣщатъ често пѫти имена на българи, както отъ Брашовъ, така и отъ Ръжновъ: тукъ именно се срѣщатъ забѣлѣжени суми, дадени на българи като възнаграждение за изпълнени разни работи и мисии, възложени тѣмъ отъ градския съвѣтъ; тукъ най-сетнѣ сѫ забѣлѣзвани всички случки както и имена на лица вѫтрѣшни или дошли отъ вънъ, съ които сѫ били свързани какви да е разходи на общинска смѣтка. До колко могѫтъ послужи тия документи изобщо на историята, може да се заключи и по съобщенитѣ по-долу данни.

 

Прѣди всичко ме интересуваше да намѣрѭ въ тия документи потвърждение на казанитѣ извѣстия за сѫществуванието на стари българи въ Ръжновъ. И наистина и отъ тия документи става явно, че въ Ръжновъ е имало едно отдѣлно прѣдградие, населено само отъ българи, поради което то се е наричало „България”, а именно саксонски „Belgeray” (още и: Pulgerey, Pýlgerey), а латински „Bulgaria”. Въ III-ия томъ на „Quellen” е публикуванъ единъ списъкъ на данъкоплатцитѣ отъ Ръжновъ за

 

 

1. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. Herausgegeben aut Kosten der Stadt Kronstadt von dem mit der herausgabe betrauten Ausschuss. I. Band 1886. 8° 769; II Band 1889. 8° 885. Kronstadt, Druck von Römer et Kamner.

 

 

24

 

год. 1536. Списъкътъ върви по махали и най-подирѣ дохажда „България” („Dy Belgerey” стр. 21). Тукъ се изброяватъ имената на данъкоплаtцитѣ, между които личѫтъ имена: Стоика, [1] Стоянъ, Койе, Станъ, Коилча, Коста и пр. Въ единъ другъ подобенъ списъкъ отъ 1541 г. се казва, че въ българската часть (in der Belgerey) въ Ръжновъ имало до 30 фамилии (ор. с. III. стр. 135). И въ единъ статистиченъ списъкъ на станѫло прѣброяванье населението на Бърса прѣзъ 1526 год. (най-старо, до сега извѣстно прѣброяванье на тая страна) фигуриратъ въ Ръжновъ „българи” (Bulgerey), отъ които имало до 36 кѫщи (4 ganczczinser, 32 halbczinser). Тамъ се казва, че имало между българитѣ и власи (Jtem der blach synt ein der belgerey czu Rossenau eine summe вж. т. II. стр. 25). — Съ сѫщото име: Bulgaria, Belgerey и пр. се означава и българското прѣдградие въ Брашовъ. [2]

 

Твърдѣ многобройни сѫ случаитѣ, гдѣто се споменува лице съ българско име, на което е била изплатена извѣстна сума за сторена услуга, или пъкъ което е платило на града извѣстенъ данъкъ. Българскитѣ имена сѫ толкова чести и обикновени, че би рекълъ човѣкъ, ако би се водилъ само по имената, че отъ Търговище, отъ Браила, Букурещъ и пр., а особено пъкъ отъ Бузовъ (Buzâu) само българи сѫ идвали въ Брашовъ по търговска работа. Брашовскитѣ и Ръжновскитѣ българи могѫтъ се отличи въ това множество отъ български имена само въ случаи, когато покрай собственото име изрично е казано: „bulgarus”. А и тия случаи сѫ толкова многобройни, че можемъ по тѣхъ състави единъ не малъкъ поимененъ списъкъ на Брашовски българи. [3] За живота на Брашовскитѣ българи по тия документи може да се заключи само това, че тѣ освѣнъ съ занаяти, за

 

 

1. За този Стойка, „Ztoyka de Rosnyo”, се споменува и въ т. II. стр. 662, подъ година 1540.

 

2. Само единъ пѫть се срѣща написано „България”, и именно „Wlguria”, и то въ данъченъ списъкъ отъ 1491 год. (вж. т. III. стр. 709). Инакъ въ латинскитѣ текстове редовно се пише „Bulgaria”: Cerevisiæ ex Bulgaria; (т. I. с. 101 год. 1510); Jtem citidam exploratori ex Bulgaria . . . (I. 423, г. 1522); Myklos Býrtallon ex Bulgaria . . . . (I. 163. 1523); item eftodientibus canalia in Bulgaria . . . . . . (I. 614. г. 1526); quibusdam laboratoribus in Bulgaria (II. 48, г. 1527); cuidam vectori de Bulgaria (II. 76, г. 1532); Simon Kys, ex Bulgaria nostra (II. 208 г. 1532); dedi in subsidium fontis parandi superius civitatem in Bulgaria . . . (II. 644 г. 1539–46); Andreas famulus ex Bulgaria (II. 519); Blasius ox Bulgaria (II, 592). — По-рѣдко се срѣща названието „Belgerey”: Jtem duobus exploratoribus ex suburbio Belgerey . . . . (I. 337 г. 1521); item cuidam de Belgerey, qui fuit vulneratus . . . . (I. 352); item Ztanen de Belgerey . . . . (I. 359).

 

3. Ето имената на тия лица, за които изрични се казва, че са българи, като се прибавя покрай собственото имъ име още и народното „bulgarus”. Азъ изваждамъ долнитѣ имена отъ тритѣ тома на „Quellen” като ги цитувамъ само по веднажъ: Abrahan (Awram, Affram) Afran Ztan Tharcko, Aylda, Andrica, Balind, Barbul, Bartock, Bolan, Bratul, Barzan, Bokschy, Boldissar, Bora, Bosa (Boscha, Bosza), Bwsza (= Буша), Buzdogan, Czona (Цона), Czopple, Dimitro, (Demetrius, Dimiter), Dyma, Dobra, Dobromir, Dragomir, Duscha (Dussa), Feder, Flore (Floire), Fottul, Furke, Gawryll, Gerge Leurda (Gergel), Goylan, Ganko, Goie, Gorman, Haydo, Ywan, Iacob, Iuga, Kander, Kathana (Kadana), Kalyan, Kyrste (= Кърсте), Koman, Koman Tschukin (= Команъ Чукинъ), Koya, Kostandin, Krai, Kraytschun (= Крачунъ), Kosta, Mayne (= Мане), Martyn, Myrkan, (Merkan), Michal, Malicz ( = Малець?), Monailia ( = Маноило?), Mychne, Myle, Nag (= Нѣгъ), Nago, Nagul, Nagoslav, Nykola, Opra, Ontsche, Petre, (Patro, Petra, Pyter и пр.), Poiro, Ponczo ( = Пончо); Radilla, Radislav, Raduletz, Roman, Sayca ( = Станка?), Sekel (мадж. Székely?), Stan, Sianislav, Stanzcul (Станчулъ), Stoyan, (Stoian, Ztogan) Stefan, Stoka Ztoyka, Solomon, Syta, Sava, Ssafran ( = Шафранъ), Scherb, Scherba (Шербанъ), Thorosan, Thodor, Thudor, Thudoran, Zono ( = Цоно), Czone, (Цоне), Czoyna, Zugoran ( = Зъгорѣнъ, вж. по-долу грамот. № 78: „отишли съ Загорѣ”), Wassa, Waska, Volkul, Wulkul, Wantscha, Woyko.

 

 

25

 

които нищо повече не се казва, се занимавали и съ търговия между Влашко и Унгария, сетнѣ че се бавили твърдѣ много и съ прѣнасянье стоки и хора като кираджии, прѣимуществено само съ конье, поради гориститѣ карпатски мѣстности. Голѣма часть отъ тѣхъ били бѣдни работници, надничари, та се навъртали около нѣмския градски съвѣтъ, готови на всѣкакви услуги, за да вземѫтъ нѣкоя аспра. [1] Саксонцитѣ сѫ били по-добрѣ поставени економически и изобщо сѫ били горди да извършватъ тежки работи. Но освѣнъ казаното, въ нашитѣ документи има много данни, изъ които се вижда, че наистина българитѣ отъ Брашовъ и Рожновъ сѫ били главнитѣ посрѣдници между нѣмцитѣ въ Бърса и Влахия, а така сѫщо и Молдова, както въ писменитѣ, така и въ устнитѣ сношения по частни и политически работи. Тукъ виждаме, че редовно българи се пращатъ до влашкитѣ войводи съ чисто дипломатически мисии. Па и шпионажата нѣмцитѣ не сѫ могли да възложѫтъ другиму, освѣнъ на своитѣ съграждани българи, които най-лесно и незабѣлѣжено сѫ могли да изучватъ работитѣ на сѫсѣдното войводство, като сѫ имали между населението въ Влашко толкова много едноплеменни братия. Азъ привеждамъ повече примѣри, за да се потвърди това, което казахъ. Най-важно за насъ е едно мѣсто въ II-ия томъ на „Quellen”, гдѣто се казва, че се платили 4 флорина на нѣкой си Стойканъ „българинъ”, който служилъ на града както и на околностьта като съчинитель и прѣводачь на  п и с м а т а,  п и с а н и  н а  „б ъ л г а р с к и  е з и к ъ”:  „Item  S t o y k a n  B o l g a r o,  qui in scribendis et interpretandis litteris,  s e r m o n e  B o l g a r i c o  s c r i p t i s,  civitati et provinicae ad optata dominorum inservivit, fl. 4” (II. стр. 207, год. 1530, 16. Octob.). И въ III-ия т. на едно мѣсто се казва, че когато дошло едно писмо отъ Мирча II. (1545 год. Авг.), проводили скоро нѣкого си Стефана Нѣгъ да вика българскиятъ попъ отъ Ръжновъ, за да прочете писмото: „Stephano Nagh Orro pro  1  р о р а  a d  Rosnyo misso, ut legat litteras Myrche wayv., exp. asp. 5.” (III. 275 стр.). Слѣдъ тия двѣ изрични извѣстия намъ е ясно, защо никой нито отъ влашкитѣ войводи, нито отъ частнитѣ бояри, които нерѣдко се отнасяли писмено до саксонцитѣ въ Брашовъ, не си е правилъ трудъ да пише писмата си на латински езикъ, който още до половината на 16. в. у саксонцитѣ е билъ

 

 

1. Това се потвърдява отъ слѣднитѣ примери изъ градск. ралход. книги:  B u l g a r o,  qui illos pisces illuc duxit, exp. asp. 11. (II. 346);  B u l g a r o, qui ea omnia in Transalpinam post dominum cancellarum duxit, expensae asp. 35. (II. 317);  Boza,  B u l g a r u s,  6 diebus terram educenti, fl. 1, asp. 10. (II. 684);  Uni  B u l g a r o  expensas, qui 4 equos reducere debuit (II. 570);  Gregorio Literato dedimus commodatos quinque equos usque ad Brezen, ac cum eis unum Bulgarum,  q u i  e q u o s  r e d u c e r e t  (II. 259);  5 equi dati sunt his Turcis usque ad Sarkan et 2 Bulgari, ut equos reducant (III. 263);  item Bulgarus ultimo in monasterio defringendo laborantibus unam urnam vini donatum pro asp. 8. (II. 146); uni Bulgaro, qui equum Ioani Feckete commodavit (II. 312);  Bulgaris, bombardos vulgo hockе pyxen et plumbum, pulveres et straý ad castrum ducentibus, pro salario asp. 10. (II. 185);  Bulgaris nostris, qui 4 equos ultra montana ad 3 dies commodato dederunt, asp. 36 (II. 514);  uni Bulgaro, qui Ioanni Hessz equum unum dies quinque usque od Fogaras commodavit, asp. 15. (II. 520);  uni Bulgaro, qui unum episcopum Valachalem usque ad Emericum Balassa deduxit, expensae fl. 1. (II. 353);  item Bulgaris cum sex equis expensas fl. 2. (II. 367);  uni Bulgaro . . . . qui enudem 2 equis usque ad Brecz conduxit, . . exp. fl. 1. (II. 371);  item post dominum indicem in congregationem proficiscentem, misi pisces salsos cum uno Bulgaro vulgo Zoemer usque ad Alutam fluvium, exp. fl. 2. (II. 374).

 

 

26

 

почти въ изключително официално употрѣбение: знаяло се е, че тамъ има българи, които ще знаѭтъ не само да прочетѫтъ и да прѣведѫтъ на нѣмцитѣ съдържанието на писмата имъ, но и че ще могѫтъ имъ и отговори на български. Та и какъ инакъ ще се разбере фактътъ, гдѣто грамотитѣ на влашкитѣ войводи, адресувани до саксонския градски съвѣтъ на градъ Сибинъ (Херманщадтъ), отъ най-старо врѣме редовно сѫ писани на латински, до като въ Брашовъ не видѣхъ ни една латинска. Казаната причина не ми бѣше ясна въ началото, когато отъ Брашовъ заминѫхъ за Херманщадтъ съ надежда, че тукъ въ най-богатата саксонско-трансилванска архива непрѣмѣнно ще намѣрѭ стари влахо-български грамоти. Азъ не повѣрвахъ изведнажъ, когато архиварьтъ, г. Цимерманъ, ми каза, че въ архивата нѣма ни една славянска грамота отъ Влахия. Поискахъ да прѣгледамъ всички редомъ, — и наистина всички излѣзохѫ латински. И тъй, не се съмнявамъ сега вече, че на българския елементъ въ Брашовъ трѣба да се припише отъ часть въ заслуга, гдѣто въ този градъ се намѣрихѫ толкова цѣнни за историята на нашия езикъ влахо-български грамоти. А отъ това излиза пакъ на явѣ, че българскиятъ езикъ и българщината въобще сѫ били и въ Влахия силно застѫпени. Това проглежда и отъ многобройнитѣ случаи, гдѣто въ документитѣ се казва, че българинъ билъ изпроводенъ до влашкия войвода „съ писмо” или съ друга тайна мисия. Най-често се споменува името на нѣкой си Стойко Добромиръ, комуто сѫ били изплащани суми за извършени мисии: Item Ztoyka Dobromyr, Bolgaro, cum litteris regiæ maiestatis in Thergowystym ad dominum Gritti misso, expensæ fl. 2. (II. 262. год. 1532);  item Stoyka Dobromyr cum Petro Pytyar in Buckorest ad dominum waiwodam missus fuisset (II. 207);  Ztoyka Dobromyr cum quinque equis est. profectus ad dom. waiwodam Transalpinensem cum Mich. Horwath (II. 575. год. 1538);  item Ztoyka Dobromyr missus est ad dom. waiwodam Transalpinensem (II. 682. год 1540);  Ztoyka Dobromir, ad Bukoresch misso conatus wayw. perscrutandi gratia... (III. 273. год. 1545);  Ztoyka Dobromyr, iterum in Bukorescht ad Myrche wayw. misso . . . .  (III. 287. год. 1545). Сѫщо често се споменува и българскиятъ попъ Тома, „Toma, Bulgarorum nostrorum рора”. И той е билъ изпращанъ съ дипломатическа мисия, което се вижда нар. отъ слѣдното мѣсто:  „Toma, рора nostro, et Zawa Furka, ad Myrche waywoda missis exp. fl. 10. (III. 274. год. 1545). Този Furka, който се споменува тукъ, е билъ българинъ. (вж. III. 295). И другъ единъ български попъ, Петъръ, се споменува като пратеникъ въ Влахия: Petro рорæ Bulgarorum nostrorum, in partes Transalpinenses misso expensæ fl. 1. (II. 551 г. 1532);  Item popæ Bulgarorum nostrorum, ad Wlad waywodam in Pytescht ratione certarum causarum cum 7 villis misso, expenssæ fl. 2. (II. 270. г. 1532);  Petro popæ nostro, ad dominum waywodam nostrum misso ut referret, quonam in Moldavia et successisset, expensæ fl. 3. (II. 412 r. 1535). Доста важно ми се чини и едно мѣсто, гдѣто се казва, че дошелъ нѣкой си Юга, българинъ, като пратеникъ отъ Молдавия: Iuga, Bulgarus, ex Moldavia cum litteris

 

 

27

 

huc misso. . . (т. II. 325. г. 1533). Сетнѣ казаниятъ Стойко Добромиръ изпроваждалъ тогози Юга до Фогарашъ: Stoyka Dobromyr eundem Iuga usque ad Fogaras deducenti, ac in aliis negotiis illuc misso exp. asp. 32. (II. 325). И отъ страна на града Брашовъ е билъ изпратенъ българинътъ Божа, за да узнае за нѣкои слухове, които идѣли отъ турцитѣ и да види, какъ стоѭтъ молдавскитѣ работи: Item Bossa in Moldaviam ad Petrum waywodam misso ad perscrutandos rumores Turcales ed quomodo res Moldavicæ se habeant, quone statu sint . . . (III. 571. г. 1538). Този Божа е билъ пращанъ и въ Влахия: Bosa est missus ad. d. Myrche wayw. (III. 350. г. 1546), а че е билъ българинъ, казва се изрично на друго мѣсто: „Bossa, Bulgarus” (III. 88, 163 и пр.) За нѣкого си българина Мартинъ се казва, че билъ проводенъ при Владъ войвода по изричното желание на подирния: Martin Bulgaro ad optata domini Wlad waywodæ domino judici nostro porrecta, in Thergovystyam misso... (11. 348. г. 1534). [1]

 

Интересно е, че на нѣколко мѣста се споменува и за неизвѣстния до сега на ромънскитѣ историци Марко войвода, отъ когото съобщавамъ по-долу грамотата подъ № 120 — единствена отъ него запазена въ Брашовската архива. Както вече казахъ, по езика и писмото тая грамота не може да бѫде по-стара отъ половината на XVI. в. Ето сега въ III-ия томъ на „Quellen” намирамъ, че този Марко се споменува подъ година 1542 и 1543., сир. въ врѣмето на Раду Паиси, когато той повторно е владѣлъ (1536—1546). Нѣма съмнѣние, че този Марко е билъ въ ония люти борби на партиитѣ въ Влашко кандидатъ на боляритѣ отъ

 

 

1. Тукъ ще приведѫ и останѫлитѣ мѣста, гдѣто се говори за българи, на които се изплатили суми отъ страна на общината за извършени порѫчки:

 

Item  G a w r y l l  B o l g a r o,  cum regiæ majestatis familiari ad dominum Gritti in Thergowvstyam misso, expensae . . (II. 259. г. 1532);  R o m a n,  B o l g a r o  cum literis domini cancelarii ad Wlad waywodam Transalpinensem misso . . . (312. г. 1533);  M a r t y n  B o l g a r o,  cum literis regiae maiestatis ad dominum Gritti in partes Transalpinas missso . . . . (623. г. 1532);  Item  P o y r o  B u l g a r o,  quem dominus Vincentius misit ad Sarkan, ad videndum, an dominus waywoda veniat (671. г. 1538);  G a w r y l l  B u l g a r o,  cum famulo domini loannis Doczy ad dominum Wlad waywodam misso . . . . (348. г. 1534);  Item  G a w r i l l e  Bolgaro, cum literis waywodae Moldaviensis ad dominum reverendissimum ac ceteros dominos  C i b i n i u m  misso, expensae . . . (200. г. 1530);  G e r g e  L e w r d a  (= Леурда) Bolgaro, cum uno famulo ad dominum gubernatorem cum litteris domini cancelarii in Walachiam possessionem scilicet  M y l k o  dictam misso, exp. fl. 4. (262. г. 1532);  uni  B o l g a r o,  post Paulum Literatum ratione detentionis cuiusdam factae ac etiam ad excipiendas literas a magnifico demino waywoda, exp. . . (139. г. 1534);  item  K o z t a  B u l g a r o,  ad Sarkan misso ad videndum, quando illuc veniret ut cito id hic nobis diceret . . . (570. г. 1538);  I w a n  B u l g a r o,  in Transalpinam misso ad perquirendas homicidas, qui homines in Eremita occiderunt (518. г. 1537);  item  S t o y k a  M y c h n a e  B u l g a r o,  cum duobus equis in Transalpinam misso . . . (570 r. 1538);  Nicolai  B o s a  B u l g a r u s  missus est cum literis ad dom. Radul waywodam in Transalpinam (686. г. 1540);  domini senatus miserunt  Z u g o r a n  B u l g a r u m  cum literis ratione equorum, ibidem detentorum (685, г. 1540);  D e m e t r i o  C h u p r a  (= Чупра), cum literis ad waywodam Transalpinensem causa Bulgarorum nostrorum, ibidem detentorum, misso, exp fl. 1. (682. г. 1540);  F o t u l  B u l g a r o,  in Bukarest misso  e x p l o r a t u m,  quomodo res waywodae sese habeant (III. 261 г. 1545);  D i m i t r o  T s c h u p r a  ad Danubium penes Kyliam misso ad videndum, an Turcae parent pontem ibi (III. 264. г. 1545);  F o t u l  B u l g a r u s  est missus cum Turcis ad ipsum Aga . . . . (264. г. 1545);  S c h o n e  ( = Цоне)  B u l g a r u s  est missus ad Myrche wayw. cum litteris ad Radyzc Portayr (259. г. 1545);  rursum 2 exploratoribus,  M y h e l e  e t  D r a g o t a,  in Transalpinam exploratum missis . . . (352. год. 1546);  T s c h o y n e  ( = Цоне)  B u l g a r o,  in Bukorest misso ad scrutandos novitates (286. г. 1545);  B u l g a r o,  ad Watach in Marzynen misso perscrutandum, cuius voluntatis sint Walachi (278. г. 1545);  item aliis, similiter  d u o b u s  B u l g a r i s  in partes Transalpinas missis rerum explorandarum gratia . . . (т. I. c. 514. г. 1523)

 

 

28

 

опозиционната партия, та може би се е прогласилъ за войвода за кратко врѣме (Вж. A. D. Xenopol, Istoria Romînilor. II., 495. ff.). Подробно ще разяснѭтъ въпросътъ ромънскитѣ историци. Тукъ само ще кажѫ, какъ азъ успѣхъ да установѭ точно годината, когато е писана казаната Маркова грамота до брашовцитѣ, именно годината 1542. Тая дата се установява отъ слѣднитѣ данни. Марко казва въ грамотата си, че щѣлъ да дойде въ Брашовъ неговъ вѣренъ човѣкъ, „Романъ диякъ”, който щѣлъ да иде „ѹ съкѹли” сир. у маджарскитѣ сикулци. Грамотата е писана на 16. Май. Подъ 22 Май 1542 година въ градските смѣтки (Stadthannenrechnung) намирамъ слѣднитѣ двѣ бѣлѣжки: „Roman famil. wayw. Transalpinensis misi dono Lebensmittel für asp. 8. den. 1.”, и слѣдъ това: „Petro Therk, quod cum Roman in 3 sedes Siculorum ratione prædonum inquirendorum profectus est, exp. asp. 31”. (Ill, 162). Кой и какъвъ е билъ Марко войвода, не може да се каже, но че и той е разбиралъ български езикъ, не се съмнявамъ. При него е билъ изпроводенъ веднажъ съ писмо отъ страна на града българинътъ Цоне: „Czona Bulgarus missus est cum litteris ad  M a r c o  wayw.” (III. 177. год. 1542. 30 Окт.). Отъ друга страна и Марко изпроважда въ Брашовъ свой човѣкъ, който носи чисто славянско име, за да иска отъ града парична помощь: „Am szonabent vor Gally ist dem  Z t a n o m i r  des  M a r c k o  waywodo Dyner noch gelassen worden aus befehl des Herrn Richters fl. 30” (187. год. 1542. 14 Окт.). Па и прѣди туй брашовцитѣ сѫ му отпускали парични помощи, както се види отъ една бѣлѣжка отъ 18. септ. сѫщ. година: „Dem Myrkan, sstuvastre des Blesche wayde [1] diner — fl. 34.” (160 c). И тоя Мирканъ трѣба да е билъ българинъ, понеже въ една друга бѣлѣжка отъ 1549 г. се говори и за единъ „Myrkan Bulgarus” [2]. — Ще забѣлѣжѫ още, че отъ страна на Марко войвода сѫ идвали пратеници до края на сѫщата и въ нач. на слѣдната година, а именно единъ на 7. Ноемвр. 1542 г. и другъ, по име Bassa (Божа?), на 13. Януари 1543 год., за да искатъ помощь. [3]

 

 

Всичкитѣ примѣри, които приведохъ до тукъ, сгодно освѣтляватъ въпросътъ, за какви по народность трѣба да смѣтаме всички ония влашки войводи и боляри, които не само пишѫтъ български и се сношаватъ сѫ българи, но и носѭтъ хубави български имена. Сега напр. вече не се съмняваме, че името Стойко или Драгомиръ, ако се отнася до житель отъ Брашовъ, означава българинъ. А какво трѣба да мислимъ нпр. за нѣкой си „Драгомиръ, пъркалабъ”, за когото се споменува въ „Quellen” (III. 352), че на 1540 г. дошелъ въ Брашовъ да извѣсти, че

  

 

1. der Blesche wayde = влашкиятъ войвода.

 

2. „Dum Benedictus Sykesd fecerat detineri ipsum  M y r k a n   B u l g a r u m,  Mathias fam. civ. est illuc missus cum litteris. (т. III. стр. 501).

 

3. „Eodem die (7. Nov.) misi dono famul.  M a r c o  wayw. Lebensmittel für asp. 8. (178 c.). Am Sonnabend (13. Ian. 1543) ist Basa, der dyner des  M a r k o  wayda ans Blessenland, noch gelassen ein Rabyss aus Befehl des Herrn Richtersz fl. 14. (230 с.)

 

 

29

 

Мирчо войвода надвилъ своитѣ противници боляри? Ние видѣхме, че Мирчо приема българи пратеници, както напр. твърдѣ често споменѫтия Божа, а защо да не допустнемъ, че и неговиятъ пратеникъ, Драгомиръ, е българинъ? Защо сѫщото да не вѣрваме и за Мирчовия граматикъ Нанъ, който тъй сѫщо дошелъ въ Брашовъ, проводенъ отъ него на 1545 г. (III. 262). Може би ще се възрази, че най-сетнѣ по държавни работи може да сѫ били пращани въ Брашовъ българи. Но ето че и по съвсѣмъ интимни, частни работи, за които се говори въ обнародванитѣ двѣ писма по-долу подъ № 115 и 116, сѫщиятъ Мирчо войвода праща до „госпожда  В о й к а” като интименъ свой пратеникъ пакъ нѣкого си „Драгомиръ, логофетъ.” По-долу обнародвамъ и едно писмо подъ № 105, което е писалъ до Брашовъ нѣкой си „жупанъ Драгомиръ Маневъ.” Азъ не мога туку тъй да допустѫ, че тоя Драгомиръ  М а н е в ъ  по потекло не е билъ българипъ. И още единъ Драгомиръ срѣщаме въ нашитѣ грамоти: „жупанъ Драгомиръ Удрище,” който е писалъ грамотата подъ № 106. За фамилията Удрище намѣрихъ данни и въ „Quellen”: къмъ този Удрище е билъ изпроводенъ на 1545 год. пратеникъ отъ Брашовския сѫдецъ, да изпита, какво правѭтъ турцитѣ въ Влашко (стр. 263. т. III). На друго мѣсто се споменуватъ „братия Удрище,” и то като важни боляри: „venerunt Udristy fratres de Marzynen et banus et omnes boyarones” (350). Ако можемъ и да се съмняваме за народността на „госпожда Войка,” като сѫдимъ само по името ѝ, имаме едно друго име „Войко”, а именно авторътъ на грамот. № 60, „жупанъ Войко,” отъ полов. на XV. в. Както този Войко, така и „логоѳетъ Койко”, който е писалъ грамотата № 59 (вж. и № 18), а сѫщо тъй и „логоѳетъ Стайко”, отъ когото е грам. № 102, могѫтъ смѣло да се счетѫть за славяни, именно за българи. Азъ нѣма да отивамъ нататъкъ, и възъ основа само на собствени имена да правѭ подобни заключения и за други видни влашки боляри и придворни чиновници, защото числото на подобни лица е голѣмо, а доказателството въ тоя случай — собственото име — не би било до тамъ убѣдително. Но и отъ приведенитѣ по-горѣ доводи ние вече смѣемъ изобщо да заключимъ, че въ Влашко до края на XV и най-късно до половината на XVI в. още голѣма часть отъ болярскитѣ сѣмейства е била българска. Не трѣба да се разбира отъ това, като че искамъ да турѭ началото на поромънваньето въ такава късна епоха: то е захванѫло много по-отрано, а именно въ XVI. в. е било завършено. Народностьта се губи най-лесно съ езика. Ала прѣди да изчезне матерниятъ езикъ предшествува дълга борба. Тая борба се подържа въ семействата. Животътъ на всѣко сѣмейство си има двѣ страни: външна, която се прѣдставя най-вече отъ мѫжа, и вѫтрѣшна — отъ челядьта. Да не е била тая вѫтрѣшна страна, не би се държалъ българскиятъ езикъ въ Влашко ни до половината на XV. в, защото не трѣба да забравяме, че мѫжътъ за явния животъ е знаялъ ромънски, а за интимния си крѫгь е запазвалъ българскиятъ. Този езиковъ дуализъмъ е траялъ дълго врѣме и се е развивалъ все повече и повече, до като е обсебилъ и сѣмейството. Когато и домашната челядь е знаела да си

 

 

30

 

служи и съ ромънския езикъ, тогава дори е станѫлъ съвсѣмъ излишенъ българскиятъ. Докато се е подготвила почва за ромънския езикъ, се изминѫли столѣтия, а когато е било това готово, тогава българскиятъ езикъ е изчезнѫлъ твърдѣ скоро, и то както се види въ течение на двѣ генерации, като смѣтаме по 30 години за генерация. Така си прѣдставямъ процесътъ на окончателното поромънванье на българския елементъ въ Влашко не по прости предположения, а опирайки се върху важни аналогични данни. Сега вече нѣма съмнѣние, че нпр. Чергедскитѣ българи въ Трансилвания, макаръ че се заселили тамъ още въ началото на XIV в. (вж. за това въ слѣдната статия у мене), сѫ запазвали езикътъ си до края на минѫлия вѣкъ. И сега още има въ Чергедъ лица, които помнѭтъ, че дѣдитѣ имъ знаели да си говорѭтъ още на български. Слѣдъ 40—50 години, а именно около 1830 год. вече въ Чергедъ ниикой нѣма понятие отъ български езикъ — всички знаѭтъ само ромънски. И прѣди да забравѭтъ езикътъ си, именно още въ втората половина на XVIII. в., всичката челядь въ всѣко Чергедско семейство е знаела вече добрѣ ромънски. Български се е говорило само въ интименъ разговоръ или прѣдъ чуждитѣ небългари, за да не ги разбиратъ. Слѣдователно подпъленъ езиковъ дуализъмъ е прѣдшествувалъ на съвършената побѣда на чуждия езикъ. А отъ кога се е почнѫлъ тоя дуализъмъ въ Чергедъ? Нѣма съмнѣние, че още отъ XIV. в., сир. веднага слѣдъ заселението. Чергедскитѣ българи, заобиколени отъ вси страни съ чуждъ, най-вече ромънски и саксонски елементъ, не сѫ могли да се споразумѣватъ съ своитѣ сѫсѣди, нито да завързватъ съ тѣхъ какви и да е сношения на своя езикъ. Затова мѫжътъ е билъ принуденъ още отъ самото начало да изучва още единъ езикъ покрай матерния си. Тепърва когато слѣдъ нѣколко вѣковна борба всичкитѣ члѣнове на всѣко сѣмейство сѫ знаели да говорѭтъ ромънски, и то много по-добрѣ отъ матерния си езикъ, тогава вече подирниятъ бърже почнѫлъ да изчезва. Сѫщиять процесъ сега полека се развива и въ Банатъ, у банатскитѣ българи. Тѣ наистина сега сѫ полиглоти. Не е ли чудно, когато види човѣкъ простъ селянинъ да приказва два и три езика? А това е сега съвсѣмъ обикновено у банатскитѣ българи: покрай българския езикъ обикновено се знае и ромънски или маджарски, а не сѫ рѣдки, които говорѭтъ и двата езика. Процесътъ най-сетнѣ ще доведе до подпълно изравнение; и тукъ ще се свърши той съ изгубванье езикътъ и народностьта.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]