.

Дако-ромънитѣ и тѣхната славянска писменость. Часть II.

Нови влахо-български грамоти отъ Брашовъ

.

Л. Милетичъ  (Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, книга XIII, София, 1896, стр. 3—152)

Съдържание на СбНУНК, кн. XIII

Въведение *

Галерия (грамотите)

Корица..

Брашов и брашовскитѣ българи (шкеи, bolgárszeg)  —  Български имена

Брашовки „тефтер” от 1508-1509 г.  —  Ромънскитѣ думи в тефтера

   Грамотитѣ:

       - Царь Срацимиръ (1) Радулъ II (2) Мирчо Велики (3) Михаилъ, синъ на Мирча Велики (4-5)

               Александъръ, синъ на Мирча Велики (6-14)

       - Радулъ III (15-17) Данъ II (18-27) Владъ II Дракулъ (28-50)

       - Данъ III (51-53) Жупанъ Албулъ  (54-56) Жупанъ Гергеласъ (57) Станчулъ, вистияръ (58)

               Койко, логоѳетъ (59) Жупанъ Войко (60) (Полов. на XV в.) (61)

       - Владиславъ III (62-68) Владъ IV Цепешъ (69-77) Радулъ IV (78-81) Млади Басарабъ (82-101)

       - Стайко, логоѳетъ (102-103) (Втора полов. на XV. в.) (104) Жупанъ Драгомиръ Маневъ (105) Жупанъ

               Драгомиръ Удрище (106) (Край на XV в.) (107) (нач. на XVI в.) (108) (Първа полов. на XVI в.) (108)

       - Михня I (110-112) Мирчо Чобанътъ (113-119) Марко войвода (120) Басарабъ (Матей Басарабъ?) (121)

   Езикътъ на грамотитѣ:

      Имена    Глаголи  —  Нарѣчия и съѭзи    Лексикални особености

 

[Back to Main Page]


*. Заглавията на главите са условни, В.К.

   В електронния текст “” е заменено с “ѹ” (U 0479); “” е заменено с “іa”.