Písně makedonské

Ludvík Kuba

 

  1. Разплакала ce вдовица. — Razplakala se vdovica. — Plakala vdova v žalu svém  9  (Битоля - Bitolja)

  2. Дафинка платно бѣлѣше. — Dafinka plátno beleše. — Dafinka plátno bílila  12  (Галичникъ - Galicnik)

  3. Оръ, дѣвойче бугарче! — Or, devojče bugarče! — Oj, děvenko bulharská!  14  (Тресонче - Tresonče)

  4. Дѣвойка e зеленъ боръ садила. — Devojka je zelen bor sadila. — Zasadila dívka borovici  16  (Битоля - Bitolja)

  5. Хайде, сълнце зайде. — Hajde, s'lnce zajde. — Ajta, slunce zašlo  18  (Петричъ - Petrič (Bulharsko))

  6. Иди да ѝ викашъ, мамо! — Idi da ji vikaš, mamo! — Jdi a zavolej je, matko!  21  (Тресонче - Tresonče)

  7. Марийо, дилберъ мори, Марийо! — Marijo, dilber mori, Marijo! — Marie, krásná, bože, Marie!  23  (Струга - Struga)

  8. Биляна платно бѣлѣше. — Biljana plátno beleše. — Biljana plátno bílila  26

  9. Дѣвойче тенко, високо! — Devojče tenko, visoko! — Děvčátko štíhlé, vysoké!  28  (Дебаръ - Debar)

10. Дафино, вино, хей! — Dafino, vino, hej! — Dafino, víno, hej!  30  (Штипъ - Štip)

11. Сошила ми майка елече! — Sošila mi majka eleče! — Ušila mi matka živůtek!  32  (Тресонче - Tresonče)

12. Димчета съ низамъ писале. — Dimčeta s nizam pisale. — Na vojnu Dimča odvedli  34  (Струга - Struga)

13. Дал' си точила?— Dal'si točila? — Zdas natočila?  48  (Галичникъ - Galicnik)

14. Ми киниса Кате. — Mi kinisa kate. — Vyšla sobě Káta  41  (Галичникъ - Galicnik)

15. Одъ кога ce e зора зазорила. — Od koga se je zora zazorila. — Sotvaže zora vzešla v šeru jitřním  44  (Тресонче - Tresonče)

16. Боленъ ми лежитъ младъ Стоянъ. — Bolen mi ležit mlad Stojan. — Nemocen leží náš Stojan  46

17. Каде ce чудо станало ? — Kade se čudo stanalo? — Kde pak se ten div přihodil?  48  (Галичникъ - Galicnik)

18. He плачи, мала моме, не плачи! — Ne pláči, mala mome, ne placi! — Nežaluj, děvo mladá, nežaluj!  50  (Тресонче - Tresonče)

19. Одитъ моме за вода. — Odit mome za voda. — Vzalo děvče na vodu  52  (Тресонче - Tresonče)

20. Леле, Яно! леле, мила кьерко! — Lele, Jano! lele, mila kjerko! — Ouvé, Jáno! ouvé, milá dcerko!  54  (Тресонче - Tresonče)

21. Да клаеме ушче едно! — Da klajeme ušče edno! — Dejme k jedné ještě jednu!  57  (Охридъ - Ochrid)

22. Пиле пѣе по море. — Pile peje po more. — Ptáče pěje na moři  60  (Кукушъ - Kukuš (Řecko))

23. Пѣтлитѣ поятъ. — Petlite pojat. — Kohouti pějí  62  (Душановацъ - Dušanovac)

24. Черешна ce одъ коренъ корнѣше. — Cerešna se od kořen korneše. — Třešinka se u kořene dělí  64  (Галичникъ - Galicnik)

25. Ал' не ти e жалъ, бре ? — Al' ne ti je žal, bre? — Což ti není líto?  67  (Тресонче - Tresonče)

26. Жали, горо, жали, сестро! — Žali, goro, žali, sestro! — Plačme, horo, plačme, sestro!  69  (Битоля - Bitolja)

27. Чернѣй, ropo, чернѣй, сестро! — Černej, goro, černej, sestro! — Mrač se horo, mrač se sestro!  71  (Тресонче - Tresonče)

28. Армасалъ ce зайкутъ, дѣ! — Armasal se zajkut, de! — Zajíc se zasnoubil, hej!  72  (Кукушъ - Kukuš (Řecko))

29. До трн ми пушки пукнале. — Do tri mi puški puknale. — Troje vám pušky zahoukly  74  (Охридъ - Ochrid)

30. Айде, брала мома. — Ajde, brala moma. — Hele, brala dívka  75  (Штипъ - Štip)

31. Планино, Пиринъ-планино! — Planino, Pirin-planino! — Pirine, horo vysoká!  78  (Мелникъ - Melnik (Bulharsko))

 

 

1. Разплакала се вдовица. 1. Razplakala se vdovica. 1. Plakala vdova v žalu svém.

Битоля. - Bitolja.

 

 

 

10

 

1. Разплакала ce вдовица

на тая турска граница.

 

2. „Стани ми, стани, Стояне,

да видишъ свойта женица

 

3. со седомь, осомь дѣчица,

най-малко е вовъ лулчица.

1. Razplakala se vdovica

na taja turska granica.

 

2. „Stáni mi, stani, Stojane,

da vidiš svojta ženica

 

3. so sedom, osom dečica,

naj-malko je vov lulčica."

1. Plakala vdova v žalu svém

tam na pomezí tureckém .

 

2. „Povstaň mi, povstaň, Stojane,

pohlédni k žene nebohé,

 

3. k sedmi těm, osmi sirotám,

z nich jednu ještě kolébám. "

 

 

 

11

 

 

4. - He можамъ, жено, да станамъ,

турски ме куршумъ прониза,

 

5 . турски ме куршумъ прониза

вовъ лева страна сърцето. -

4. - Ne možam, ženo, da stanam,

 turski me kuršum proniza,

 

5. turski me kuršum proniza

vov leva sfrana sárceto. -

4 . - Nemohu povstat, ženo má,

brání mi koule turecká,

 

5. brání mi koule turecká,

vnikla do srdce, v ňadra má. –

 

 

12

 

 

2. Дафинка платно бѣлѣше. 2. Dafinka plátno beleše, 2. Dafinka plátno bílila.

Галичникъ - Galicnik.

 

 

 

13

 

[: 1. Дaфинка платно бѣлѣше,:]

трика, трака, нека, нека,

хай, по-полека,

Дафинка платно бѣлѣше,

2. [: на пиринскитѣ извори. :] [*]

3. [: Бѣлѣше и си плачеше. :]

4. [: Одъ долу иде Иванчо :]

5. [: и на Дафинка думаше: :]

6. [: ,,Дафинке, либе Дафинке, :]

7. [: защо си бѣлишъ и плачешъ?" :]

8. [: Дафинка Иванчу думаше: :]

9. [: - Снощи си ази отидохъ :]

10. [: на студенъ, бистъръ кладенецъ, :]

11. [: тамъ мойто либе заварихъ, :]

12. [: той съ друго либе приказва, :]

13. [: на мене и дума не казва.- :]

[: Dafinka plátno beleše,:]

trika, traka, ncka, neka,

haj, po-poleka,

Dafinka plátno beleše,

2. [: na pirinskite izvori. :] [*]

3. [: Beleše i si plačeše. :]

4. [: Od dolu ide Ivančo :]

5. [: i na Dafinka dumaše :]

6. [: „Dafinke, libe Dafinke, :]

7. [: zašto si beliš i pláčeš?" :]

8. [: Dafinka Ivanču dumaše: :]

9. [: - Snošti si azi otidoch :]

10. [: na studen, bistár kladenec, :]

11. [: tam mojto libe zavařih, :]

12. [: toj s drugo libe prikazva, :]

13. [: na mene j duma ne kazva. - :]

1. [: Dafinka plátno bílila, :]

tryka, traka, nechať, nechať,

ej, polehounku

Dafinka plátno bílila,

2. [: na prameništi pirinském. :] [*]

3. [: Bílila, tiše plakala. :]

4. [: Hle, zdola kráči Ivančo, :]

5. [: k Dafince smutné promlouvá: :]

6. [: „Dafinko, milá Dafinko, :]

7. [: proč plátno bílíš a pláčeš?" :]

8. [: Dafinka hochu povídá: :]

9. [: - Včera jsem večer odešla :]

10. [: k studnici bystré, chladbunké, :]

11. [: tam jsem, milého přistihla, :]

12. [: jak s jinou milou hovořil :]

13. [: a mně slovíčka neřekl. - :]

 

 

*. Přidá se přípév: tryka atd. a opakuje se každý verš. - Винаги ce придава рефренъ „трика, трака" и т. н. и се повтаря всѣки стихъ.

 

 

14

 

 

3. Оръ, дѣвойче бугарче! 3. Or, devojče bugarče! 3. Oj, děvenko bulharská!

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

15

 

 

1. [: Оръ, дѣвойче бугарче,

ти бугарско момиче! :]

[: Кажи ми църнитѣ очи,

да ли да ги видамъ язъ! :]

 

2. [: „Чуму ти е, да ги, a бре

лудо младо, видувашъ? :]

[: На пазарь църноно гройзе

да ли не си виждалъ ти? :]

1. [: Or, devojče bugarče,

ti bugarsko momiče! :]

[: Kaži mi cărnite oči,

da li da gi vidam jaz! :]

 

2. [: „Čumu ti je, da gi, a bre

ludo mlado, viduvaš? :]

[: Na pazar cărnono grojze

da li ne si viždal ti?" :]

1. [: Oj, děvenko bulharská,

ty bulharské děvčátko, :]

[: ukaž mi své černé oči,

ať se do nich podívám!

 

2. [: Nač by ses mi do nich díval,

ej, ty mladý blázínku ? :J

[: Na trhu je černých hroznů,

což's je nikdy neviděl? :]

 

 

16

 

 

4. Дѣвойка е зеленъ боръ садила. 4. Devojka je zelen bor sadila. 4. Zelený bor dívka zasadila.

Битоля. - Bitolja.

 

 

 

17

 

1. Дѣвойка е зеленъ боръ садила, хей! [*]

2. Боръ садила, богу се молила, хей!

3. „Дай ми, боже, боръ да ми порасне, хей!

4. Да се качамъ на борови вѣтки, хей!

5. Да я видамъ галия по море, хей!

6. У галия укованъ делия, хей!

7. На рамена два сиви сокола, хей!

8. Со що ѝ хранишъ, два сиви сокола? хей!"

9. - Очи вадамъ, соколи ги хранамъ, хей! -

10. „Со що поишъ два сиви сокола? хей!"

11. - Сълзи ронамъ, соколи ги поямъ, хей! -

1. Devojka je zelen bor sadila, hej! [*]

2. Bor sadila, bogu se molila, hej!

3. „Daj mi bože, bor da mi porasne, hej!

4. Da se kačam na borovi vetki, hej!

5. Da ja vidam galija po more, hej!

6. U galija ukován delija, hej!

7. Na ramena dva sivi sokola, hej!

8. So što i hraniš, dva sivi sokola? hej!"

9. - Oči vadam, sokoli gi hranam, hej! –

10. So što pojiš dva sivi sokola? hej! "

11. -Sŏlzi ronam, sokoli gi pojam, hej! –

 

*

 

1. Zelený bor dívka zasadila, hej! [*]

2. Zasadila, boha poprosila, hej!

3. „Dej mi, bože, ať bor hodně roste, hej!

4. Ať se chytnu jeho velkých větví, hej!

5. Na moře ať na galeji vidím, hej!

6. Na galeji v okovech je junák, hej!

7. na ramenou sokoli dva siví, hej!

8. Čím pak ty dva sokolíky sytíš? hej!"

9. - Oči loupám, sokolům je dávám, hej! -

10. „A co piti sokolíkům dáváš? hej!"

11. - Slzy roním, oba tak napájím, hej! -

 

 

*. Každý verš se pěje třikrát. Po druhé a po třetí se pokaždé přidá: hej! - Сѣкой стихъ ce пѣетъ три пати. Вториотъ и третиотъ патъ се придаватъ : хей!

 

 

18

 

 

5. Хайде, сълнце зайде. 5. Hajde, sólnce zajde. 5. Ajta, slunce zašlo.

Петричъ. - Petrič. (Bulharsko.)

 

 

 

19

 

 

1. Хайде, сълнце зайде

мегью двѣ планини,

нане мори,

мегью двѣ планини.

Трарара итн.

 

2. Мегью двѣ планини

зелена ливада,

нане мори,

зелена ливада.

Трарара итн.

 

3. Хайде, вовъ ливада

високи тополи,

нане мори,

високи тополи.

Трарара итн.

 

4. Хайде, подъ тополи

високи чадъри,

нане мори,

високи чадъри.

Трарара итн.

 

5. Хайде, подъ чадъри

Богданъ боленъ лежитъ,

нане мори,

Богданъ боленъ лежитъ.

Трарара итн.

 

6. Хайде, нег' го болитъ

зѫбче сърмалийче,

нане мори,

зѫбче сърмалийче.

Трарара итн.

1. Hajde, solnce zajde

medju dve planini,

nane mori,

medju dve planini.

Trarara itn.

 

2. Medju dve planini

zelena livada,

nane mori,

zelena livada.

Trarara itn.

 

3. Hajde, vov livada

visoki topoli,

nane mori,

visoki topoli.

Trarara itn.

 

4. Hajde, pod topoli

dva beli čadári,

nane mori,

dva beli čadári.

Trarara itn.

 

5. Hajde, pod čadári

Bogdan bolen leži,

nane mori,

Bogdan bolen leži.

Trarara itn.

 

6. Hajde, neg go boli,

zábče s'rmalijče,

nane mori,

zábče s'rmalijče.

Trarara itn.

1. Ajta, slunce zašlo

mezi dva pahorky,

achich, brachu!

mezi dva pahorky.

Trarara atd.

 

2. A mezi pahorky

zelená je louka,

achich, brachu!

zelená je louka.

Trarara atd.

 

3. Ajta, na lučině

vysoké topoly,

achich, brachu!

vysoké topoly.

Trarara atd.

 

4. Ajta, pod topoly

vysoké jsou stany,

achich, brachu!

vysoké jsou stany.

Trarara atd.

 

5. Ajta, pode stany

Bohdan churav leží,

achich, brachu!

Bohdan churav leží.

Trarara atd.

 

6. Ajta, zub ho bolí,

zoubek filigránek,

achich, brachu!

zoubek filigránek.

Trarara atd.

 

 

20

 

7. Хайде, викайте го,

дилберъ берберчето,

нане мори,

дилберъ берберчето.

Трарара итн.

 

8. Хайде, да си земе

клещи бурмалиии,

нане мори,

клещи бурмалиии.

Трарара итн.

 

9. Хайде, да извади

зѫбче сърмалийче,

нане мори,

зѫбче сърмалийче.

Трарара итн.

7. Hajde, vikajte go,

dilber berberčeto,

nane mori,

dilber berberčeto.

Trarara itn.

 

8. Hajde, da si zeme

klešti burmaliji,

nane mori,

klešti burmaliji.

Trarara itn.

 

9. Hajde, da izvadi

zábče s'rmalijče,

nane mori,

zábče s'rmalijče.

Trarara itn.

7. Ajta, zavolejte

silného bradýře,

achich, brachu!

silného bradýře.

Trarara atd.

 

8. Ajta, ať si vezme

kleště od kováře,

achich, brachu!

kleště od kováře.

Trarara atd.

 

9. Aby mu vypáčil

zoubek filigránek,

achich, brachu!

zoubek filigránek.

Trarara atd.

  

 

21

 

 

6. Иди да и викашъ, мамо! 6. Idi da ji vikaš, mamo! 6. Jdi a zavolej je, matko!

Тресонче. - Tresonce.

 

 

 

22

 

1. Иди, да ѝ викашъ, мамо,

иди да ѝ викашъ,

[: леле, и у насъ да дойдатъ! :]

 

2. „Како да ѝ викамъ, щерко,

како да ѝ викамъ,

[: кога ракия нѣмаме? " :]

 

3. Колай за ракия, мамо,

колай за ракия,

[: леле, мойтѣ дребни сълзи! :]

 

4. Иди, да ѝ викашъ, мамо,

иди, да ѝ викашъ,

[: леле, и у насъ да дойдатъ! :]

 

5. „Како да ѝ викамъ, щерко,

како да ѝ викамъ,

[: кога вечера нѣмаме? - :]

 

6. Колай за вечера, мамо,

колай за вечера,

[: леле, мойто бѣло лице! :]

1. Idi, da ji vikaš, mamo,

idi, da ji vikaš,

[: lele, i u nas da dojdat! :]

 

2. „Kako da ji vikam, šterko,

kako da ji vikam,

[: koga rakija nemáme?":]

 

3. Kolaj za rakija, mamo,

kolaj za rakija,

[: lele, mojte drebni s'lzi! :]

 

4. Idi da ji vikaš, mamo,

idi da ji vikaš,

[: lele, i u nas da dojdat! :]

 

5. „Kako da ji vikam, šterko,

kako da ji vikam,

[: koga večera nemáme?" :]

 

6. Kolaj za večera, mamo,

kolaj za večera,

[: lele, mojto belo lice! :]

1. Jdi a zavolej je, matko,

jdi a zavolej je,

[aby sem, ach, také přišli! :]

 

2. „Jak je mohu zvát sem, dcerko,

jak je mohu zvát sem,

[: když my rakije nemáme?":]

 

3. Nedbej o rakiji, matko,

nedbej o rakiji,

[: ejhle, moje drobné slzy! :]

 

4. Jdi a zavolej je, matko,

jdi a zavolej je,

[: aby sem, ach, také přišli! :]

 

5. „Jak je mohu zvát sem, dcerko,

jak je mohu zvát sem,

[: když my večeře nemáme?" :]

 

6. Nedbej o večeři, matko,

nedbej o večeři,

[: ejhle, moje bílé líčko! :]

 

 

23

 

 

7. Марийо, дилберъ мори, Марийо! 7. Marijo, dilber mori, Marijo! 7. Marie, krásná, bože, Marie!

Струга. - Struga.

 

 

 

24

 

1. [: Марийо, дилберъ мори, Марийо, :]

шчо кротко везишъ на гьергьефотъ,

шчо кротко, аманъ, везишъ на гьергьефотъ?

 

2. [: Да н'ти е разбой, мори, разсипанъ, :]

да н'ти се нишчи изчинати,

да н'ти се, аманъ, конци зметкани?

 

3. [: Да н'ти е свалка, мори, пукната, :]

да н'ти е игла скършена,

да н'ти е, аманъ, игла скършена?

1. [: Marijo, dilber mori, Marijo, :]

ščo krotko veziš na djerdjefot,

ščo krotko,aman, veziš na djerdjefot?

 

2. [: Da n'ti je razboj, mori, razsipan, :]

da n'ti se nišči izčinati,

da n'ti se, aman, konci zmetkani?

 

3. [: Da n'ti je svalka, mori, pukiiata,:]

da n' ti je igla skáršena,

da n'ti je, aman, igla skáršena?

 

 *

 

1. [: Marie, krásná, bože, Marie, :]

co ty tak pomalu vyšíváš,

co ty tak, achich, pomalu vyšíváš?

 

2. [: Což se ti stávek, bože, rozsypal, :]

což se ti vlákna zadrchala,

což se ti, achich, nitě zamotaly?

 

3. [: Což se ti člunek, bože, porouchal, :]

což se ti jehla rozlámala,

což se ti, achich, jehla rozlámala?

 

 

 

25

 

 

4. [: „He ми e разбой, мори, разсипанъ, :]

нити се нишчи изчинати,

нити се, аманъ, конци зметкани,

 

5. [: нити е свалка, мори, пукната, :]

нити е игла скършена,

нити е, аманъ, игла скършена.

 

6. [: Тукъ ми е момче, мори, на чужбина, :]

ево, имахъ деветь години,

ево, иматъ, аманъ, деветь години."

4. [:„Ne mi je razboj, mori, razsipan, :]

niti se nišči izčinati,

niti se, aman, konci zmetkani,

 

5. [: niti je svalka, mori, puknata, :]

niti je igla skáršena,

niti je, aman, igla skáršena.

 

6. [: Tuk mi je momče, mori, na čužbina, :]

evo, imat devet godini,

evo, imat, aman, devet godini."

 

 *

 

4. [: „Není můj stávek, bože, rozsypán, :]

ani se vlákna nezadrhla,

ani se, achich, nitě nezmotaly,

 

5. [: není též člunek, bože,porouchán, :]

ani se jehla nezlomila,

ani se, achich, jehla nezlomila.

 

6. [: Ale šel můj hoch, bože, do světa, :]

nejde zpět po celých devět let,

nejde zpět, achich, po celých devět let."

 

 

26

 

 

8. Биляна платно бѣлѣше. 8. Biljana plátno beleše. 8. Biljana plátno bílila.

(Nápěv zapsal St. St. Mokranjac; viz „Deseta rukovet.")

 

 

 

27

 

1. Биляна платно бѣлѣше :]

[: на охридскитѣ извори. :]

 

2. [: Ми поминаа винари, :]

[: винари, бѣли грагяни. :]

 

3. „Винари, бѣли грагяни, :]

[: кротко терайте керванотъ, :]

 

4. [: да не ми платно згазите, :]

[: от' ми е платно даровско, :]

 

5. [: за зетовата кошуля, :]

[: за деверитѣ марами." :]

 

6. [: - Биляно, моме убаво, :]

ако ти платно згазиме,

со вино кье го платиме. -

 

7. [: „Винари,бѣли грагяни :]

[: не ви го сакамъ виното, :]

 

8. [: тукъ ви го сакамъ момчено, :]

[: що напрѣдъ тератъ керванотъ :]

 

9. [: що клало фешче надъ око, :]

[: що ми се пулитъ подъ око." :]

 

10. [: - Биляно, моме убаво, :]

момчето ни е свършено,

за него вино носиме. -

 

11. [: „Да би го змия кѫснала :]

[: со мои дробни зѫбчина! :]

 

12. [: Да би го вода понесла, :]

[: домами ми го донесла." :]

1. [: Biljana platno beleše :]

[: na ohridskite izvori. :]

 

2. [: Mi pominaha vinari, :]

[: vinari, beli gradjani. :]

 

3. [: „Vinari, beli gradjani, :]

[: krotko terajte kervanot, :]

 

4. [: da ne mi platno zgazite, :]

oť mi je plátno darovsko,:]

 

5. [: za zetovata košulja, :]

[: za deverite maiami." :]

 

6. [: - Biljano, mome ubavo, :]

ako ti plátno zgazime,

so vino kje go platime. -

 

7. [: „Vinaři, beli gradjani,:]

[: ne vi go sakam vinoto, :]

 

8. [: tuk vi go sakam momčeno, :]

[: što napřed terat kervanot, :]

 

9. [: što klálo fešče nad oko, :]

[: što mi se půlit pod oko." :]

 

10. [: - Biljano, mome ubavo, :]

momceto ni je sváršeno,

za nego vino nosime. -

 

11. [: „Da bi ga zmija kásnala, :]

[: so moji drobni zăbčina! :]

 

12. [: Da bi go voda ponesla, :]

[: domami mi go donesla!" :]

1. [: Biljana plátno bílila; :]

[: u pramenů tam ochridských. :]

 

2. [: Spěchají shora vinaři, :]

[: vinaři, bílí měšťáci. :]

 

3. [: „Vinaři, bílí měšťáci, :]

[: mírněji žeňte konicky. "]

 

4. [: Na plátno mi tu nešlapte, :]

[: je to mé plátno na věno! :]

 

5. [: Šít budu zeti [*] košili, :]

[: svakům svým pěkné šátečky." :]

 

6. [: - Biljano, děvče hezoučké, :]

plátno-li tvoje pošlapem,

vína ti za ně nalijem. -

 

7. [: „Vinaři, bílí měšťáci, :]

[: vína já od vás nežádám; :]

 

8. [: radši bych od vás šohaje, :]

[: co vede vaše koníčky. :]

 

9. [: Na oko fesič posunul, :]

[: po očku na mne pohlédnul." :]

 

10. [: - Biljano, děvče hezoučké, :]

mládenec náš je zasnouben,

pro něho víno vezeme. -

 

11. [ „Aby ho zmije ukousla, :]

[: to mými zoubky drobnými! :]

 

12. [: Aby ho voda odnesla, :]

[: do domu mi ho přinela!" :]

 

 

28

 

 

9. Дѣвойче тенко, високо! 9. Devojče tenko, visoko! 9. Děvčátko štíhlé, vysoké!

Дебаръ.- Debar.

 

 

 

29

 

1. - Дѣвойче тенко, високо,

аманъ, аманъ,

дѣвойче тенко, високо,

[: не одай ситно предъ мене! :]

 

2. Не дигай могли прахови,

аманъ, аманъ,

не дигай могли прахови,

не скоревай ми ядови

доста се мойве дертови! -

 

3. „Токъ одай въ Стамбулъ-чаршия,

аманъ, аманъ,

токъ одай въ Стамбулъ-чаршия,

[: купи си чифте волови. :]

 

4. Изорай рамни дворови,

аманъ, аманъ,

изорай рамни дворови,

посей си сѣкакво сѣме

и види, що кье изникнитъ.

 

5. Ако изникнитъ босилекъ,

аманъ, аманъ,

ако изникнитъ босилекъ,

[: босо кье търчашъ по мене. :]

 

6. Ако изникнитъ страторче,

аманъ, аманъ,

ако изникнитъ страторче,

страдно кье ти е за мене,

страдно кье ти е за мене.

 

7. Ако изникнитъ джунджуле,

аманъ, аманъ,

ако изникнитъ джунджуле,

[: болно кье ти е за мене. :]

 

8. Ако изникнитъ трендафилъ,

аманъ, аманъ,

ако изникнитъ трендафилъ,

мило кье бидишъ за мене,

мило кье бидишъ за мене!"

1. - Devojče tenko, visoko,

aman, aman,

devojče tenko, visoko,

[: ne odaj sitno před mene! :]

 

2. Ne digaj mogli prahoví,

aman, aman,

ne digaj mogli prahovi,

ne skorevaj mi jadovi,

dosta se mojve dertovi! -

 

3. „Tok odaj v Stambul-čaršija,

aman, aman,

tok odaj v Stambul-čaršija,

[: kupi si čifte volovi. :]

 

4. Izoraj ramni dvorovi,

aman, aman,

izoraj ramni dvorovi,

posej si sekakvo seme

i vidi što kje izniknit.

 

5. Ako izniknit bosilek,

aman, aman,

ako izniknit bosilek,

[: boso kje tárčaš po mene. :]

 

6. Ako izniknit stratorče,

aman, aman,

ako izniknit stratorče,

stradno kje ti je za mene,

stradno kje ti je za mene.

 

7. Ako izniknit džundžule,

aman, aman,

ako izniknit džundžule,

[: bolno kje ti je za mene. :]

 

8. Ako izniknit trendafil,

aman, aman,

ako izniknit trendafil,

milo kje bidiš za mene

milo kje bidiš za mene!"

1 - Děvčátko štíhlé, vysoké,

bože, bože,

děvčátko štíhlé, vysoké,

[: nechoď tak drobně přede mnou ! :]

 

2. Nezdvíhej prašných obláčků,

bože, bože,

nezdvíhej prašných obláčků,

nedělej ty mně zármutku,

dosti mám na své bolesti ! -

 

3. „Na pazar jdi do Stambulu,

bože, bože,

na pazar jdi do Stambulu,

[: kup si dva pěkné volečky. :]

 

4. Poorej rovné dvorečky,

bože, bože,

poorej rovné dvorečky,

zašij pak símě nějaké,

pozoruj, co vše vyklíčí!

 

5. Vzejde-li z něho bazalka,

bože, bože,

vzejde-li z něho bazalka,

[: honem bos za mnou poběhneš. ]

 

6. Vzejde-li z něho laskavec,

bože, bože,

vzejde-li z něho laskavec,

po mně ty budeš toužiti,

po mně ty budeš toužiti.

 

7. Vzejdou-li z něho džundžule,

bože, bože,

vzejdou-li z něho džundžule,

[: zal tvoje duše pocítí. :]

 

8. Pakli ti vzroste růžička,

bože, bože,

pakli ti v zroste růžička,

milá ti budu na vždycky,

milá ti budu na vždycky!"

 

 

30

 

10. Дафино, вино, хей! 10. Dafino, vino, hej! 10. Dafino, víno, hej!

Штипъ. - Štip.

 

 

 

31

 

1. Дафино, вино, хей!

цървено вино, хей!

[: момчето ти е заспало! :]

 

2. На Кара-каменъ, хей!

леле, планина, хей!

[: на суа рида безъ вода. :]

 

3. Поминале са, хей!

Турци хайдуци, хей!

[: гунчето му го украле. :]

 

4. На хано му го, хей!

леле, продале, хей!

[: за руйно вино цървено. :]

 

5. За руйно вино, хей!

вино цървено, хей!

[: за бѣла люта ракия. :]

1. Dafino, vino, hej!

crveno vino, hej!

[: momčeto ti je zaspalo! :]

 

2. Na Kara-kamen, hej!

lele, planina, hej!

[: na sua rida bez voda. :]

 

3. Pominale sa, hej!

Turci hajduci, hej!

[: gunčeto mu go ukrale.: ]

 

4. Na hano mu go, hej!

lele, prodale, hej!

[: za rujno vino c'rveno. :]

 

5. Za rujno vino, hej!

vino c'rveno, hej!

[: za bela ljuta rakija. :]

1. Dafino, víno, hej!

červené víno, hej!

[: pachole ti, hle, usnulo! :]

 

2. Na horách Černých, hej!

běda, kamenech, hej!

[: na suché skále bez vody. :]

 

3. Šli tudy kolem, hej!

Turci hajduci, hej!

[: halenu mu tam ukradli. :]

 

4. V hospodě jedné, hej!

běda, prodali, hej!

[: za rudé víno červené. :]

 

5. Za rudé víno, hej!

víno červené, hej!

[: za ostrou, bílou rakiji. :]

 

 

 

32

 

 

 

11. Сошила ми майка елече! 11. Sošila mi majka eleče. 11. Ušila mi matka živůtek.

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

33

 

 

1. [: Сошила ми майка елече :]

одъ сестриното ветвото,

a на мене, мори, новото.

 

2. [: Сошила ми майка клашенче :]

одъ сестриното ветвото,

a на мене, мори, новото.

 

3. [: Сошила ми майка коланче :]

одъ сестриното ветвото,

a на мене, мори, новото.

1. [: Sošila mi majka eleče :]

od sestrinoto vetvoto,

a na mene, mori, novoto.

 

2. [: Sošila mi majka klašenče :]

od sestrinoto vetvoto,

a na mene, mori, novoto.

 

3. [: Sošila mi majka kolanče :]

od sestrinoto vetvoto,

a na mene, mori, novoto.

1. [: Ušila mně matka živůtek, :]

přesila sestřin zedraný

a na mně je, bože, jak nový.

 

2. [: Ušila mně matka kabátek, :]

přesila sestřin zedraný

a na mně je, bože, jak nový.

 

3. [: Ušila mně matka pěkný pás, :]

přesila sestřin zedraný

a na mně je, bože, jak nový.

 

 

34

 

 

12. Димчета съ низамъ писале. 12. Dimčeta s nizam pisale. 12. Na vojnu Dimča [*] odvedli.

Струга. - Struga.

 

 

 

*. Dimitrij.

 

 

35

 

 

1. [: Димчета съ низамъ писале :]

одъ башбазирянъ дѣтето,

аманъ, аманъ,

одъ башбазирянъ дѣтето.

 

2. [: Кога чу млада невѣста, :]

си плусна двѣ бѣли раци,

аманъ, аманъ,

како два бѣли калапи.

 

3. [: Си слѣзе земйени кьералъ, :]

отвори дървени ковчегъ,

аманъ, аманъ,

отвори дървени ковчегъ,

 

4. [: си тури тулбенъ на глава, :]

ми дойде право на сарай,

аманъ, аманъ,

ми дойде право на сарай.

1. [: Dimčeta s nizam pisale :]

od bašbazirjan deteto,

aman, aman,

od bašbazirjan deteto.

 

2. [: Koga ču mlada nevesta, :]

si plusna dve beli raci,

aman, aman,

kako dva beli kalapi.

 

3. [: Si sleze zemjeni kjeral, :]

otvori dărveni kovčeg,

aman, aman,

otvori dárveni kovčeg,

 

4. [: si turi tulben na glava, :]

mi dojde pravo na saraj,

aman, aman,

mi dojde pravo na saraj.

1. [: Na vojnu Dimča odvedli, :]

z rodiny dítě bohaté,

achich, ouvé!

z rodiny dítě bohaté.

 

2. [: Slyší to mladá ženuška, :]

dvě spíná bílé ručičky,

achich, ouvé!

jako dvě bílé placičky.

 

3. [: Odešla hned do komory, :]

otvírá truhlu dřevěnou,

achich, ouvé!

otvírá truhlu dřevěnou.

 

4. [: Bere si turban na hlavu, :]

do dvorů spěchá pašových,

achich, ouvé!

do dvorů spěchá pašových.

 

 

36

 

 

 

37

 

 

5. [: „Шаинъ-бегъ, море, Шаинъ-бегъ! :]

Димчето съ низамъ писале,

аманъ, аманъ,

Димчето съ низамъ писале.

 

6. [: Колко флорини кье сакашъ, :]

Димче съ низамъ да не ходитъ,

аманъ, аманъ,

Димче съ низамъ да не ходитъ?"

 

7. [: - Димкойце, млада невѣсто! :]

Царьотъ не сакатъ флорини,

аманъ, аманъ,

царьотъ не сакатъ флорини,

 

8. [: туку ми сакатъ момчина, :]

момчина како Димчина,

аманъ, аманъ,

момчина како Димчина. -

5. [: „Šain-beg, more, Šain-beg! :]

Dimčeto s nizam pisale,

aman, aman,

Dimčeto s nizam pisale.

 

6. [ Kolko florini kje sakaš, :]

Dimče s nizam da ne hodit,

aman, aman,

Dimče s nizam da ne hodit?"

 

7. [: - Dimkojce, mlada nevesto! :]

Carjot ne sakat florini,

aman, aman,

carjot ne sakat florini,

 

8. [: tuku mi sakat momčina, :]

momčina kako Dimčina,

aman, aman,

momčina kako Dimčina. -

5. [: „Šajn-begu, ty můj Sajn begu! :]

Na vojnu Dimča odvedli,

achich, ouvé!

na vojnu Dimča odvedli.

 

6. [: Žádej si zlatých kolik chceš, :]

ráda já Dimča vyplatím,

achich, ouvé!

ráda já Dimča vyplatím."

 

7. [: -Dimčice, mladá nevěsto, :]

nežádá car můj zlatúků,

achich, ouvé!

nežádá car můj zlaťáků,

 

8. [: ale chce hochy takové, :]

takové jako Dimčоvé,

achich, ouvé!

takové jako Dimčové. -

 

 

38

 

 

13. Дал'си точила? 13. Da l' si točila? 13. Zdas natočila, děvče?

Галичникъ. – Galičnik.

 

 

 

39

 

 

 

40

 

1. [: Да л' си точила, мори, вино и ракия? :]

Ей, Марушо, кротка душо,

ей, Марушо, сладка душо!

 

2. [: „Не сумъ точила, мори, некьу да точамъ. :]

Ей, бекяре, зулумтяре,

ей, бекяре, аргинджийо!"

 

3. [: Да л' си сукала, мори, тенко печиво? :]

Ей, Марушо, итн.

 

4. [: „Не сумъ сукала, мори, не кьу да сучамъ. :]

Ей, бекяре," итн.

 

5. [: Да л' си готвила, мори, сладка вечера? :]

Ей, Марушо, итн.

 

6. [: „Не сумъ готвила, мори, некьу да готвамъ. :]

Ей, бекяре," итн.

1. [: Da l' si točila, mori, vino i rakija?

Ej, Marušo, krotka dušo,

ej, Marušo, sladka dušo!

 

2. [: „Ne sum, točila, mori, netju da točam.

Ej, betjare, zulumtjare,

ej, betjare, argindžijo!"

 

3. [: Da l' si sukala, mori, tenko pečivo?

Ej, Marušo, itn.

 

4. [: „ Ne sum šukala, netju da sučam?

Ej, betjare," itn.

 

5. [: Da l' si gotvila, mori, sladka večera?

Ej, Marušo, itn.

 

6. [: „Ne sum gotvila, mori, netju da gotvam.

Ej, betjare," itn.

 

*

 

1. [: Zdas natočila vína a rakije? :]

Ej, Marušo, dobrá duše,

ej, Marušo, sladká duše!

 

2. [: „Nenalévala, brachu, ani nebudu, "]

Ej, mladíku, svévolníku,

ej, mladíku, nešťastníku!"

 

3. [: Zdalis válela, děvče, tenké pečivo? :]

Ej, Marušo, atd.

 

4. [: „Neuválela, chlapče, ani nebudu. :]

Ej, mladíku" atd.

 

5. [: Zdalis vařila, děvče, sladkou večeři ? :]

Ej, Marušo, atd.

 

6. [: „Neuvařila, chlapče, ani nebudu. :]

Ej, mladíku," atd.

 

 

41

 

14. Ми киниса Кате. 14. Mi kinisa Kate. 14. Vyšla sobě Káta.

Галичникъ. - Galičnik.

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

Ми киниса Кате одъ сарайотъ,

одъ сарайотъ Кате, на бунаротъ,

да напълнитъ Кате ладна вода.

Пълнеекьи Кате ладна вода,

си загина Кате гьерданчето

одъ нейзино, леле, рудо гърло.

„Богъ ти душа, лудо, да те питамъ,

да те питамъ, лудо, да ми кажешъ,

богъ ти душа, лудо, да не лажешъ:

богъ ти душа, лудо, и Господа,

да л'найде, лудо, гьерданчето

одъ моево, лудо, рудо гърло?"

„Богъ ми душа, Кате, не го найдофъ!

акъ сумъ нашолъ, Кате, гьерданчето,

да се виямъ, Кате, како него

на твоето, Кате, рудо гърло!"

 

 

 

44

 

 

15. Одъ кога се е зора зазорила. 15. Od koga se je zora zazorila. 15. Sotva, že vzešla zora v šeru jitřním.

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

45

 

 

1. Одъ кога ce е, [: мила моя майко-ле, зора зазорила, :]

2. одъ тога се е, [: мила моя майко-ле, войска завървела. :]

3. Саблитѣ имъ, [: мила моя майко-ле, като ясно сълнце, :]

4. пушкитѣ имъ, [: мила моя майко-ле, като гѫста гора. :]

1. Od koga se je, [: mila moja majko-le, zora zazorila, :]

2. od toga se je, [: mila moja majko-le, vojska zavrvela. :]

3. Sablite im, [: mila moja majko-le, kato jasno s'lnce, :]

4. puškite im, [: mila moja majko-le, kato gásta gora. :]

 

*

 

1. Sotvaže vzešla, [: moje milá matičko, zora v šeru jitřním, :]

2. počaly se hned, [: moje milá matičko, vojska hemžit velká. :]

3. Jejich to šavle, [: moje milá matičko, jako jasné slunce, :]

4. jejich to pušky, [: moje milá matičko, jako husté' lesy. :]

 

 

46

 

 

16. Боленъ ми лежитъ младъ Стоянъ. 16. Bolen mi ležit mlad Stojan. 16. Nemocen leží náš Stojan.

(V. K. Djordjevič: Narodna pevanka. Zapsal St. St. Mokranjac.)

 

 

 

47

 

1. [ Боленъ ми, ] лежитъ младъ Стоянъ;

[: леле, боленъ ми, :]

боленъ ми лежитъ младъ Стоянъ

 

2. [ на висо - ] -кине чардаци,

[: леле, на висо - :]

на високине чардаци.

 

3. [ Майка Сто - ] - яну думаше,

[: леле, маика Сто -:]

майка Стояну думаше:

 

4. [ Я, стани, ] синко Стояне,

[: леле, я, стани, :]

я, стани, синко Стояне!

 

5. [ Да видишъ чудо голѣмо, ]

[: леле, да видишъ, :]

да видишъ чудо голѣмо,

 

6. [ како се ] оро лулеитъ,

[: леле, како се, :]

како се оро лулеитъ.

 

7. [ До сѣка ] мома и момче,

[: леле, до сѣка,:]

до сѣка мома и момче,

 

8. [ до наша ] Радка два мина,

[: леле, до наша, :]

до наша Радка два мина, -

1. [ Bolen mi ] ležit mlad Stojan;

[: lele, bolen mi, :]

bolen mi ležit mlad Stojan

 

2. [ na viso - ] - kine čardaci,

[: lele, na viso - :]

na visokine čardaci.

 

3. [ Majka Sto- ] - janu dumaše,

[: lele, majka Sto - "]

majka Stojanu dumaše :

 

4. [ „Ja, stani, ] sinko Stojane,

[: lele, ja, stani, :]

ja, stani, sinko Stojane!

 

5. [ Da vidiš ] čudo golemo,

[: lele, da vidiš, :]

da vidiš čudo golemo,

 

6. [ kako se ] oro lulejit,

[: lele, kako se, :]

kako se oro lulejit.

 

7. [ Do seka ] moma i momče,

[: lele, do seka, :]

do seka moma i momče,

 

8. [ do naša ] Radka dva mina,

[: lele, do naša, :]

do naša Radka dva mina.

1. [ Nemocen, ] leží náš Stojan;

[: bože, nemocen, :]

nemocen leží náš Stojan

 

2. [ nahoře ] tam na pavlači,

[: bože, nahoře, :]

nahoře tam na pavlači.

 

3. [ Stojanu, ] matka pravila,

[: bože, Stojanu, :]

Stojanu, matka pravila:

 

4. [ „Vstaň mi už, ] synku Stojane!

[: bože, vstaň mi už, :]

vstaň mi už, synku Stojane!

 

5. [ Uvidíš, ] zázrak veliký,

[: bože, uvidíš, :]

uvidíš zázrak veliký,

 

6. [ jak se tu, ] oro [*] kolébá,

[: bože, jak se tu, :]

jak se tu oro kolébá.

 

7. [: U každé ] dívky jeden hoch,

[: bože, u každé, :]

u každé dívky jeden hoch.

 

8. [ U naší, ] Radky dva hoši,

[: bože, u naší, :]

u naší Radky dva hoši! "

 

 

*. Tanec „kolo."

 

 

48

 

 

17. Каде се чудо станало? 17. Kade se čudo stanalo? 17. Kde pak se ten div přihodil?

Галичникъ. - Galičnik.

 

 

 

49

 

1. Каде ce чудо станало, джанумъ,

каде се чудо станало,

мома одъ бога да падне, джанумъ,

мома одъ бога да падне?

 

2. [: Несумъ одъ бога паднало, :] [*]

[: несумъ одъ земи никнало, :]

 

3. [: токо ме майка родила, :]

[: на день Великъ-день родила, :]

 

4. [: на день Гьургьевдень кърстила, :]

[: славно ми име турила, :]

 

5. [: турила бѣла Мария, :]

[: сосъ бѣло ме млѣко доила, :]

 

6. [: съ червено вино поила, :]

[: за то сумъ бѣла, червена. :]

1. Kade se čudo stanalo, džanum,

kade se čudo stanalo,

moma od boga da padne, džanum,

moma od boga da padne?

 

2. [: Nesum od boga padnalo, :]

[: nesum od zemi niknalo, :]

 

3. [: toko me majka rodila, :]

[: na den Velik-den rodila, :]

 

4. [: na den Djurdjevden karstila, :]

[: slavno mi ime turila, :]

 

5. [: turila bela Marija, :]

[: sos belo me mleko dojila, :]

 

6. [: s červeno vino pojila, :]

[: za to sum bela, červena. :]

1. Kde pak se ten div přihodil, duše,

kde pak se ten div přihodil,

by děvče s nebe nám spadlo, duše,

by děvče s nebe nám spadlo?

 

2. [: Ani jsem s nebe nespadla, :] [*]

[: ani ze země nevzrostla, :]

 

3. [: ale mne matka zrodila, :]

[: na velkonoce zrodila, :]

 

4. [: na den Jiřího pokřtila, :]

[: slavné mi jméno zvolila, :]

 

5. [: dala mi jméno Marie, :]

[: bílým mne mlékem kojila, :]

 

6. [: rudým to vínem pojila, :]

[: proto jsem bílá, červená. :]

 

 

*. Mezi opakování každého verše se vloží slovo „duše." - Между повтарянето на всѣки стихъ се влага думата „джанум." -

 


 

Jiná slova:

 

1. Мариче, дилберъ, удаво, Маре,

Мариче, дилберъ, убаво,

a що си толко убаво, Маре,

a що си толко убаво?

 

2. [: A що си толко убаво, :] [*]

[: како на шише даното? :]

 

3. [: Шише е пълно ракия, :]

[: я, дай ми, да се напиямъ! :]

 

4. [: Да пиямъ, да се опиямъ, :]

[: на скути да ти преспиямъ! :]

 

5. [: На скути да ти преспиямъ, :]

[: на пембелия пешкирче, :]

 

6. [: на бѣла феста везана, :]

[: подъ руса коса на сѣнка! :]

1. Mariče, dilber, ubavo, Mare,

Mariče, dilber, ubavo,

a što si tolko ubavo,

Mare, a što si tolko ubavo?

 

2. [: A što si tolko ubavo, :] [*]

[: kako na šiše danoto? :]

 

3. [: Šiše je p'lno rakija, :]

[: ja, daj mi, da se opijam! :]

 

4. [: Da pijam, da se opijam, :]

[: na skuti da ti prespijam! :]

 

5. [: Na skuti da ti prespijam, :]

[: na pembelija peškirče, :]

 

6. [: na bela festa vezana, :]

[: pod rusa kosa na senka! :]

1. Maričho krásná, můj květe, achich.

Maričko krásná, můj kvete,

tys krásou prvá na světě,

achich tys krásou prvá na světě.

 

2. [: Tys krásou prvá na světě, :] [*]

[: poháre, k ústům přimknu tě! :]

 

3. [: Pohár je plný rakije, :]

[: dej, ať se hrdlo napije! "]

 

4. [: Napiti a se opiti, :]

[: na klíně tobě usnouti! :]

 

5. [: Na klíně tobě usnouti, :]

[: na tvém růžovém šateěku, :]

 

6. [: na roušce bílé, na květech, :]

[: ve stínu tvých plavých vlasu! :]

 

 

*. Между повтарянето на всѣки стихъ ce влага думата „Маре." - Mezi opakováním každého verše se vloží slovo „achich."

 

 

50

 

 

 

18. He плачи, мала моме, не жали! 18. No placi, mala mome, ne placi! 18. Nežaluj, devo mladá, nežaluj!

Тресонче. - Třesonče.

 

 

 

51

 

 

1. [: He плачи, мала моме, не плачи, :]

[: не рони сълзи кървави! :]

 

2. [: „Какъ да не плачамъ, лудо, не жаламъ, :]

[: не ронамъ сълзи кървави ? :]

 

3. [: Снощи ми аберъ, лудо, довтаса, :]

[: Турци ми татка заклале." :]

1. [: Ne pláči, mala mome, ne pláči, :]

[: ne roni s'lzi kárvavi! :]

 

2. [: ,,Kak da ne plačam, ludo, ne žalam, :]

[: kak da ne ronam s'lzi kárvavi? :]

 

3. [: Snošti mi aber, ludo, dovtasa, :]

[: Turci mi tatka zaklale." :]

 

*

 

1. [: Nežaluj, děvo mladá, nežaluj, :]

[: neroň už slzí krvavých! :]

 

2. [: „Jak nemám plakat, jak nenaříkat, :]

[: neronit slzí krvavých? :]

 

3. [: V noci nám žalostnuu zvěsť přinesli, :]

[: tatíčka Turci zabili." :]

 

 

52

 

 

19. Одитъ моме за вода. 19. Odit mome za voda. 19. Vzalo děvče na vodu.

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

53

 

 

1. [ Одитъ моме за вода, ]

со двѣ стомни шарени,

йофъ, аманъ, аманъ!

 

2. [ Одъ долу идетъ лудо младо, ]

йе ѝ скърши стомнитѣ

йоф, аманъ, аманъ!

 

3. [: Викна моме да плачетъ: :]

„Леле, боже, що стана,

какъ ще кажа на мама?"

Йоф, аманъ, аманъ!

1. [ Odit mome za voda, ]

so dve stomni šareni,

jof, aman, aman!

 

2. [ Od dolu jdet ludo mlado, ]

je i skárši stomnite

jof, aman, aman!

 

3. [: Vikna mome da placet: :]

„Lele, bože, što stana,

kak šte kaža na mama?"

Jof, aman, aman!

1. [ Vzalo děvče na vodu ]

malované baňky dvě,

ach, bože milý!

 

2. [ Zdola přišel její hoch, ]

rozbil on jí baňky dvě,

ach, bože milý!

 

3. [: Děvče běduje a lká: :]

„Co se stalo, běda mně,

co jen řeknu své máme?"

Ach, bože milý!

 

 

54

 

 

20. Леле Яно! леле мила кьерко! 20. Lele Jano! lele mila kjerko! 20. Ouvé, Jáno! ouvé, milá dcerko!

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

55

 

 

1. [: Леле Яно! леле мила кьерко! :]

2. [: Вездень седишъ, Яно, на гьергьефотъ :]

3. [: и си везешъ знаме македонско. :] [*]

4. На день турашъ по сто драма сърма, :]

5. [: сто драмъ сърма, полъ ока коприна, :]

6. [: надписъ пишешъ: смъртъ или свобода! :]

7. [: Кому ще го, Яно, подарявашъ? :]

8. [: Ил' на Турци, ил' на клети Гърци? :]

9. [: ,,Ни на Турци, ни на клети Гърци, :]

10. [: ток на македонскитѣ комити, :]

11. [: що ми шетатъ пуститѣ планини." :]

1. [: Lele Jano! lele mila kjerko! :]

2. [: Vezden sediš, Jano, na djerdjefot, :]

3. [: i si vezeš zname makedonsko. :] [*]

4. [: Na den turaš po sto drama s'rma, :]

5. [: sto dram s'rma, pol oka koprina, :]

6. [: nadpis pišeš: sm'rt ili svoboda! :]

7. [: Komu šte go, Jano, podařjavaš? :]

8. [: Il' na Turci, il' na kleti G'rci? :]

9. [: „Ni na Turci, ni na kleti G'rci, :]

10. [: tok na makedonskite komiti, :]

11. [: što mi šetat pustite planini." :]

 

*

 

1. [: Ouvé, Jáno! ouvé, milá dcerko! :]

2. [: Stále sedíš, Jáno, u rámečku, :]

3. [: vyšíváš tu prapor makedonský. :] [*]

4. [: Za den dáváš na sto lotů stříbra, :]

5. [: na sto stříbra a hedvábí libru, :]

6. [: nadpis píšeš: smrt nebo svoboda! :]

7. [: Komu chceš ho, Jáno, podarovat? :]

8. [: Zdali Turkům, zdali kletým Rekům? :]

9. [: „Ani Turkům, ani kletým Rekům, :]

10. [: ale komitům to makedonským, :]

11. [: co mi bloudí pustými horami." ]

 

 

*. Tato píseň je památka z povstaleckých bojů s Turky a Řeky a vznikla z národní písně, jejíž slova zní:

 

 

56

 

Везденъ седишъ, вездень везешъ, Яно,

та си везешъ свилена марама

и си турашъ по сто драма сърма.

Проговара Янината майка:

„Леле, Яно, леле мила кьерко,

кому кье е свилено марамче?

Зета нѣмашъ, зета, да го носе,

брата нѣмашъ, брата, да го носе!"

Проговара тая бѣла Яна:

- Леле мале, леле стара мале,

кье го носе млади гонакъ Гьорги. -

„Ама онъ е у битка загиналъ."

- Клета да е сива кукувица,

що закука на Пиринъ-планина,

та измами младитѣ момчета! –

Vezden sediš, vezden vezeš, Jano,

ta si vezeš svilena marama

i si turaš po sto drama s'rma.

Progovara Janinata majka:

„Lele, Jano, lele mila kjerko,

komu kje e svileno maramče?

Zeta nemaš, zeta, da go nose,

brata nemaš, brata, da go nose!"

Progovara taja bela Jana:

- Lele male, lele stara male,

kje go nose mladi junák Djordji. –

„ Ama on e u bitka zaginal! "

- Kleta da e siva kukuvica,

što zakuka na Pirin-planina,

ta izmami mladite momčeta! –

Stále sedíš, stále šiješ, Jáno,

a vyšíváš hedbávný šáteček,

spotřebuješ na sto lotů stříbra.

Prohovoří Janina matička:

„Běda, Jáno, běda milá dcerko,

pro koho je hedbávný šáteček?

Muže nemáš, aby šátek nosil,

bratra nemáš, aby šátek nosil!"

Odpovídá bělolící Jána:

- Ale, ale, moje stará matko,

ten dostane mladý junák Jiří. –

„Avšak Jiří v boji tobě padl."

- Prokletá bud] kukačko ty sivá,

co, kukajíc na hoře Pirinu,

omámilas mladě naše hochy! –

  

 

57

 

21. Да клаеме ушче едно. 21. Da klajeme ušče edno! 21. Dejme k jedné ještě jednu!

Охридъ. - Ochrid.

 

 

 

58

 

1. Да клаеме ушче едно,

да станатъ два пати:

Двѣ очи мома има,

еденъ ми е булбулъ,

що ми рано пѣитъ,

рано во май мѣсецъ.

 

2. Да клаеме ушче едно,

да станатъ три пати:

Три нодзи пиростия,

двѣ очи мома има,

еденъ ми е булбулъ,

итн.

 

3. Да клаеме ушче едно,

да станатъ чет'ри пати :

Четри нодзи крава има,

три нодзи пиростия,

двѣ очи мома има

итн.

 

4. Да клаеме ушче едно,

да станатъ петь пати :

Петь пърста рака има,

чет'ри нодзи крава има,

три нодзи пиростия

итн.

 

5. Да клаеме ушче едно,

да станатъ шесть пати :

Шесть мѣсеца полъ година,

петь пърста рака има,

чет'ри нодзи крава има,

итн.

 

6. Да клаеме ушче едно,

да станатъ седомь пати:

Седомь дена въ недѣлята,

шесть мѣсеца полъ година,

петь пърста рака има,

итн.

1. Da klajeme ušče edno,

da stanat dve pati:

Dve oči moma ima,

eden mi je bulbul,

što mi ráno pejit,

rano vo maj mesec.

 

2. Da klajeme ušče edno,

da stanat tri pati:

Tri nodzi pirostija,

dve oči moma ima

eden mi je bulbul,

i t.n.

 

3. Da klajeme ušče edno,

da stanat četri pati:

Četri nodzi krava ima,

tri nodzi pirostija,

dve oči moma ima,

i t.n.

 

4. Da klajeme ušče edno,

da stanat pet pati:

Pet p'rsta raka ima,

četri nodzi krava ima

tri nodzi pirostija

i t.n.

 

5. Da klajeme ušče edno,

da stanat šest pati:

Šest meseca pol godini,

pet p'rsta raka ima,

četri nodzi krava ima,

i t.n.

 

6. Da klajeme ušče edno,

da stanat sedom pati:

Sedom dena v nedeljata,

šest meseca pol godini,

pet p'rsta raka ima,

i t.n.

1. Dejme k jedné ještě jednu,

budeme míti dvě:

Dvě očička u děvčete,

jeden je slavíček,

co tak pěkně zpívá

v máji celý měsíc.

 

2. Dejme k dvěma ještě jednu,

budeme míti tři :

Tři jsou rmhy u verpánku,

dvě očička u děvčete,

jeden je slavíček,

a t.d.

 

3. Dáme ke třem ještě jednu,

budeme mít čtyři:

Ctyry nohy u telete,

tři jsou nohy u verpánku,

dvě očička u děvčete,

a t.d.

 

4. Dáme k čtyřem ještě jednu,

budeme míti pět :

Pět prstů má každá ruka

čtyry nohy u telete,

tři jsou nohy u verpánku,

a t.d.

 

5. Dejme k pěti ještě jednu,

budeme míti šest:

Sest měsíců na půl roku,

pět prstů má každá ruka,

čtyry nohy u telete,

a t. d.

 

6. Dejme k šesti ještě jednu,

budeme mít sedm:

sedm dní má každý týden,

šest měsíců na půl roku,

pět prstů má každá ruka,

a t.d.

 

*

 

 

 

59

 

7. Да клаеме ушче едно,

да станатъ осомь пати:

Осомь моми на орото,

седомь дена въ недѣлята,

шесть мѣсеца полъ година,

итн.

 

8. Да клаеме ушче едно,

да станатъ деветь пати:

Деветь мина на чужбина,

осомь моми на орото,

седомь дена въ недѣлята,

шесть мѣсеца полъ година,

петь пърста рака има,

чет'ри нодзи крава има,

три нодзи пиростия,

двѣ очи мома има,

еденъ ми е булбулъ,

що ми рано пѣитъ,

рано во май мѣсецъ.

7. Da klajeme ušče edno,

da stanat osom pati:

Osom momi na oroto,

sedom dena v nedeljata,

šest meseca pol godina,

i t.n.

 

8. Da klajeme ušče edno,

da stanat devet pati:

Devet mina na čužbina,

osom momi na oroto,

sedom dena v nedeljata,

šest meseca pol godina

pet prsta raka ima,

četri nodzi krava ima,

tri nodzi pirostija,

dve oči moma ima,

eden mi je bulbul,

što mi rano pejit,

rano vo maj mesec.

7. Dejme k sedmi ještě jednu,

budeme mít osm:

Osm děvčat tančí v kole,

sedm dní má každý týden,

šest měsíců na půl roku,

a t. d.

 

8. Dejme k osmi ještě jednu,

budeme mít devět:

Devět hochů do světa šlo,

osm děvčat tančí v kole,

sedm dní má každý týden,

šest měsíců na půl roku,

pět prstu ma kazda ruka,

čtyry nohy u telete,

tři jsou nohy u verpánku,

dvě očička u děvčete,

jeden je slavíček,

co tak pěkně zpívá

v máji celý měsíc.

 

 

60

 

 

22. Пиле пѣе по море. 22. Pile peje po more 22. Ptáče pěje na moři.

Кукушъ. - Kukuš. (Řecko.)

 

 

 

61

 

1. [: Пиле пѣе по море, :]

[: на момитѣ говоре: :]

 

2. [: „Не работеите в' недѣли, :]

[: о, ще се разболите, :]

 

3. [: о, ще се разболите, :]

[: понуда ще искате! ":]

 

4. [: - Що ще ви йе понуда? - :]

[! „Едно пиле пръжено. :]

 

5. [: Едно пиле пръжено, :]

[: прѣдъ момитѣ сложено. :]

 

6. [: Едно куче печено, :]

[: прѣдъ момцитѣ сложено." :]

1. [: Pile peje po more, :]

[: na momite govore: :]

 

2. [: „Ne rabotejte v nedelja, :]

[: o, šte se razbolite, :]

 

3. [: o, šte se razbolite, :]

[: ponuda šte iskate!" :]

 

4. [: - Što šte vi je ponuda ? - :]

[: „ Edno pile pr'ženo. :]

 

5. [: edno pile pr'ženo, :]

[: pred momite složeno. :]

 

6. [: Edno kuče pečeno, :]

[: pred momcite složeno." :]

1. [: Pěje ptáče na moři, :]

[: a k děvčatům hovoří: :]

 

2. [: „Nepracujte v neděli, :]

[: neb se roznemůžete, :]

 

3. [: neb se roznemůžete, :]

[: po mlsech zatoužíte!" :]

 

4. [: - Co pak je vám pamlsek?- :]

[:  Jedno kuře smažené, :]

 

5. [: Jedno kuře smažené, :]

[: děvčatům předložené. :]

 

6. [: Jedno psisko pečené, :]

[: mládencům předložené." :]

 

 

62

 

23. Пѣтлитѣ поятъ. 23. Petlite pojat. 23. Kohouti pějí.

Душановацъ. - Dušanovac.

 

 

 

63

 

1. Пѣтлитѣ полтъ,

кье се раздени;

пуштай ме!

Айде, дилберъ Тодо,

айде дома да идамъ

майка не ме знае,

дѣка сумъ,

кротко ягне!

 

2. Пѣтлитѣ ни са

много лажовите;

остани,

море, лудо младо,

ушче мало сосъ мене

сладка душо!

 

3. Прегърни рамна

снага моята,

остани!

Излубай, целувай

бѣло лице моето,

сладка душо!

1. Petlite pojat,

kje se razdeni;

puštaj me!

Ajde, dilber Todo,

ajde doma da idam,

majka ne me znaje,

deka sum,

krotko janje!

 

2. Petlite ni sa

mnogo lažovite;

ostani,

more, ludo mlado,

ušče malo sos mene,

sladka dušo!

 

3. Preg'rni ramna

snaga mojata,

ostani!

Izlubaj, celuvaj

belo lice mojeto,

sladka dušo!

1. Kohouti pějí,

rozednivá se;

pusť mne již!

Čas už, moje Todo,

čas už, domů abych šel,

matka neví o mně,

kde že jsem,

mé jehňátko !

 

2. Kohouti naši

často se spletou.

Zůstaň jen

ještě trochu, hochu,

trochu hochu, hošínku,

sladká duše!

 

3. V náruči svojí

sevři hruď moji!

Nespěchej!

Poceluj a zlíbej

líce moje bělounké,

ty má duse!

  

 

64

 

 

24. Черешна ce одъ коренъ корнѣше. 24. Čerešna se od kořen korneše. 24. Třešinka se od kořene dělí.

Галичникъ. - Galičnik. Svatební.

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

1. Черешна ce одъ

коренъ корнѣше,

Черешна ce -

 

2. Дѣвойка се одъ

кукьа дѣлѣше,

дѣвойка се -

 

3. Одъ коренъ се корнѣше,

отъ татко не се дѣлѣше,

одъ татко не -

 

4. Одъ върше ce кланяше –

одъ майка не ce дѣлѣше,

одъ майка не -

 

5. Вѣтки парови падае –

одъ братя не се дѣлѣше,

одъ братя не -

 

6. Широки лисйе падае –

одъ сестри не се дѣлѣше,

одъ сестри не -

. . .

4. Od v'rše se klanjaše –

od majka ne se deleše,

od majka ne -

 

5. Vetki parovi padaje –

od bratja ne se deleše,

od bratja ne -

 

6. Široki lisje padaje –

od sestri ne se deleše,

od sestri ne –

. . .

4. Od vršku se naklání –

od matky se neoddělí,

od matky ne -

 

5. Větvičky, snítky padají –

od bratrů se neoddělí,

od bratrů ne -

 

6. Široké listy padají –

od sester se neoddělí,

od sester ne -

  

 

67

 

 

25. Ал' не ти е жалъ, бре? 25. Al'ne ti je žal, bre? 25. Což ti není líto?

Тресонче. - Tresonče.

 

 

 

68

 

1. Ал' не ти е жаль, бре,

за твоята майка?

„Моята майка - пушка огнебойка,

дружино, дѣ!

Алена, галена,

млада душо медена, хей!

 

2. Ал' не ти е жаль, бре, за твоята сестра?

„Моята сестра-острата сабя,

дружино, дѣ!

Алена, галена итн.

 

3. Ал' не ти е жаль, бре,

за твоитѣ братя?

„Моитѣ братя-ситниве патрони,

дружино, дѣ!

Алена, галена итн.

 

4. Ал'не ти е жаль, бре,

за твоето либе?

„Моето либе-зелена гора,

дружино, дѣ!

Алена, галена итн.

1. Al' ne ti je žal, bre,

za tvojata majka?

„Mojata majka - puška ognebojka,

družino, de!

Alena, galena,

mlada dušo, medena, hej!

 

2. Al' ne ti je žal, bre,

za tvojata sestra?

„ Mojata sestra - ostrata sabja,

družino, de!

Alena, galena, itn.

 

3. Al' ne ti je žal, bre,

za tvojite bratja?

„ Mojite bratja - sitnive patroni,

družino, de!

Alena, galena, itn.

 

4. Al' ne ti je žal, bre,

za tvojeto libe?

„Mojeto libe - zelena gora,

družino, de!

Alena, galena, itn.

 

*

 

1. Což ti není líto

tvojí drahé matky?

„Má drahá matka - puška smrtonosná,

družino, hej!

Aleno, malino,

ty si, duše, mé blaho, hej!

 

2. Což ti není líto

tvojí drahé sestry?

„Má drahá sestra - broušená šavlička,

družino, hej!

Aleno, malino, atd.

 

3. Což ti není líto

tvojich drahých bratrů?

„Mí drazí bratři - patrony drobné,

družino, hej!

Aleno, malino, atd.

 

4. Což ti není líto

tvojí drahé milé?

„Má drahá milá-hora zelená,

družino, hej!

Aleno, malino, atd.

 

 

69

 

 

26. Жали, горо, жали, сестро! 26. Žali, goro, žali, sestro! 26. Plačme, horo, plačme, sestro!

Битоля. – Bitolja.

 

 

 

70

 

 

Жали, горо, жали сестро, двама да жалиме!

Ти за твойта листа, горо, азъ за мойта младость.

Твойта листа, горо сестро, назадъ ще се върнитъ,

мойта младость, горо сестро, нѣма да се върнитъ!

Plačme, horo, plačme sestro, vyplačme svou žalost!

Ty zde pro své listí, horo, a já pro svou mladosť.

Tvůj list zjara, horo sestro, se ti zazelená,

moje mladosť, horo sestro, navždy je ztracená!

 

 

71

 

 

27. Чернѣй, горо, чернѣй, сестро! 27. Černej, horo, černej, sestro! 27. Mrač se, horo, mrač se, sestro!

Тресонче. - Třesonce.

 

 

Чернѣй, горо, чернѣй, сестро, двама да чернѣемъ!

Ти за твойто листо, горо, азъ за мойта младост.

Mrač se, horo, mrač se, sestro, vyplačme svou žalosť!

Ty zde pro své listí, horo, a já pro svou mladosť!

 

 

Poznámka.

Tato píseň s předchozí jsou příbuzné co do nápěvů, stejné co do slov (proto 2. slohu neopakujeme).— Text čteme ve spisech Ljubena Karavelova jako jeho skládání. Opravdu básnička má přídech literární a novodobý. Píseň je však velice rozšířena v různých obměnách a Srb Mokranjac ji zapsal v Makedonii již v min. století. Zapsal ji s druhým textem a opět s jiným nápěvem. Jeho nápěv začíná 8. taktem, čili druhou polovicí tohoto nápěvu, to jest místem, jež dalo vzniku počátku nápěvu předchozího (č. 26.) Je zřejmo, že druhý nápěv je starobylejší prvého. Vypadá starobylejší, než sám text Karavelova. Oba příklady poslouží jako ukázka rozmanitých osudů národní písně, jež se někdy dotýká písně umělé, že hranici mezi nimi v takových případech těžko stanovíme. Nakolik je text vskutku Karavelův, je ovšem jiná otázka. Poetická myšlenka sama vyskytuje se v různých písních bulharských, mnou zapsaných, jak ukáži v XV. knize (písně bulharské.)

 

 

72

 

 

28. Армасалъ ce зайкутъ, дѣ! 28. Armasal se zajkut, de! 28. Zajíc se zasnoubil, hej!

Кукушъ. - Kukuš. (Řecko.)

 

 

 

73

 

1. [: Армасалъ ce зайкутъ, дѣ! :]

Ха, ха, ха, зайкутъ, дѣ!

думъ, думъ, думъ, ба, зайкутъ, дѣ!

 

2. [: За хитра лисица, дѣ! :]

Ха, ха, ха, лисица, дѣ!

думъ, думъ, думъ, лисица, дѣ!

 

3. [: Комъръ свирка свирише, дѣ! :]

Ха, ха, ха, свирише, дѣ!

думъ, думъ, думъ, свирише, дѣ!

 

4. [: Бумбъръ тѫпанъ чукише, дѣ! :]

Ха, ха, ха, чукише, дѣ!

думъ, думъ, думъ, чукише, дѣ!

 

5. [: Мравка вода носише, дѣ! :]

Ха, ха, ха, носише, дѣ!

думъ, думъ, думъ, носише, дѣ!

 

6. [: Бълха оро играше, дѣ! :]

Ха, ха, ха, играше, дѣ!

думъ, думъ, думъ, играше, дѣ!

 

7. [: Мечка пугача мѣсише, дѣ! :]

Ха, ха, ха, мѣсише, дѣ!

думъ, думъ, думъ, мѣсише, дѣ!

1. [: Armasal se zajkut, de! :]

Ha, ha, ha, zajkut, de!

dum, dum, dum, ba, zajkut, de!

 

2. [: Za hitra lisica, de! :]

Ha, ha, ha, lisica, de!

dum, dum, dum lisica, de!

 

3. [: Komár svirka sviriše, de! :]

Ha, ha, ha, sviriše, de!

dum, dum, dum, sviriše, de!

 

4. [: Bumbar tăpan čukiše, de! :]

Ha, ha, ha, čukiše, de!

dum, dum, dum, čukiše, de!

 

5. [: Mravka voda nosiše, de! :]

Ha, ha, ha, nosiše, de!

dum, dum, dum, nosiše, de!

 

6. [! Bálha oro igraše, de! :]

Ha, ha, ha, igraše, de!

dum, dum, dum, igraše, de!

 

7. [: Mečka pugača mesiše, de! :]

Ha, ha, ha, mesiše, de!

dum, dum, dum, mesiše, de!

1. [: Zajíc se zasnoubil, hej! :]

 Ha, ha, ha, zasnoubil, hej!

dum, dum, dum, zasnoubil, hej!

 

2. [: Liška tam pospíchá, hej! :]

Ha, ha, ha, pospíchá, hej!

dum, dum, dum, pospíchá, hej!

 

3. [: Komár vzal píšťalu, hej! :]

Ha, ha, ha, píšťalu, hej!

dum, dum, dum, píšťalu, hej!

 

4. [: Chrobák mu bubnoval, hej! :]

Ha, ha, ha, bubnoval, hej!

dum, dum, dum, bubnoval, hej!

 

5. [: Mravenec vodu nes, hej! :]

Ha, ha, ha, vodu nes, hej!

dum, dum, dum, vodu nes, hej!

 

6. [: Blecha mu tančila, hej! :]

Ha, ha, ha, tančila, hej!

dum, dum, dum, tančila, hej!

 

7. [: Medvěd pek koláče, hej! :]

Ha, ha, ha, koláče, hej!

dum, dum, dum, koláče, hej!

 

 

74

 

 

29. До три ми пушки пукнале. 29. Do tri mi puški puknale. 29. Troje vám pušky zahoukly.

Охридъ.- Ochrid.

 

 

1. До три ми пушки пукнале,

до три юнаци, леле боже! паднале.

 

2. До три юнаци паднале,

до три ми майки, леле боже! плакале.

1. Do tri mi puški puknale,

do tri junáci, lele bože! padnale.

 

2. Do tri junáci padnale,

do tri mi majke, lele bože! plakale.

Troje vám pušky zahoukly,

tři jsou junáci, ach, můj bože! padnuli.

 

2. Tři jsou junáci padnuli,

tři jsou vám matky, ach, můj bože! zalkaly.

 

 

75

 

30. Айде, брала мома. 30. Ajde, brala moma. 30. Hele, brala dívka.

(Nápěv ze sbírky „Narodna pevanka" Vlad. R. Djordjerviće.)

Штипъ. - Štip.

 

 

 

76

 

 

 

77

 

1. Айде, [: брала мома бѣло ми гройзе емъ църно. :]

Айде, [: напълнила деветь ми бачви се вино. :]

 

2. Айде, [: и десето тая ми бѣла ракия. :]

Айде, [: научилъ се Дрено ми, полски делия. :]

 

3. Айде, [: сѣко утро; Добро-ле утро, дѣвойче! :]

Айде, [: сѣко утро: Добро-ле утро, гьаволче! :]

 

4. Айде, [: сѣка вечерь: Добра-ле вечерь, дѣвойче! :]

Айде, [: сѣка вечерь: Добра-ле вечерь, гьаволче!: ]

 

5. Айде, [: тури вино, вино не мѣрено, дѣвойче! :]

Айде, [: земай пари, пари не брояни, гьаволче! :]

1. Ajde, [: brala moma belo mi grojze em c'rno. :]

Ajde, [: nap'lnila devet mi bačvi se vino. :]

 

2. Ajde, [: i deseto taja mi bela rakija. :]

Ajde, [: naučil se Dřeno mi, polski delija. :]

 

3. Ajde, [: seko utro: Dobro-le utro, devojče! :]

Ajde, [: seko utro : Dobro-le utro, djavolče! :]

 

4. Ajde, [: seka večer: Dobra-le večer, devojče! :]

Ajde, [: seka večer: Dobra-le večer, djavolče! :]

 

5. Ajde, [: turi vino, vino ne mereno, devojče! :]

Ajde, [: zemaj pari, pari ne brojani, djavolče! :]

 

*

 

1. Hele, [: brala dívka hrozny bělounké i černé. :]

Hele, [: v devět soudků nalila víno sladbunké. :]

 

2. Hele, [: a v desátém byla pak bílá rakije. :]

Hele, [: návyk' si tam Dřeno, ej, ze vsi pachole. :]

 

3. Hele, [: vždycky ráno: Ej, dobré jitro, má duše! :]

Hele, [: vždycky ráno: Ej, dobré jitro, zloduše! :]

 

4. Hele, [: vždycky večer: Ej, dobrý večer, má duše! :]

Hele, [: vždycky večer: Ej, dobrý večer, zloduše! :]

 

5. Hele, [: toč mi víno, ej, neměřené, má duše! :]

Hele, [: chystej peněz, ej, nesečtěných, zloduše! :]

 

 

78

 

 

31. Планино, Пиринъ-планино! 31. Planino, Pirin-planino ! 31. Pirine, horo vysoká!

Мелникъ. - Melnik (Bulharsko.)

 

 

 

79

 

1. Планино, Пиринъ-планино,

много си, Пиринъ, хубава!

Хей, хей!

Много си, Пиринъ, хубава!

 

2. Подъ твойтѣ сѣнки дебели

юнаци подслонъ намиратъ.

Хей, хей!

Юнаци подслонъ намиратъ.

 

3. По твоитѣ треви зелени

пасатъ ми вакли овчици.

Хей, хей!

Пасатъ ми вакли овчици.

 

4. Лѣтѣ си, Пиринъ, хубава,

a зимѣ люта и страшна!

Хей, хей!

A зимѣ люта и страшна!

1. Planino, Pirin-planino,

mnogo si, Pirin, lmbava!

Hej, hej!

Mnogo si, Pirin, hubava!

 

2. Pod tvojte senki debeli

junaci podslon namirat.

Hej, hej!

Junaci podslon namirat.

 

3. Po tvojte trevi zeleni

pasat mi vakli ovčici.

Hej, hej!

Pasat mi vakli ovčici.

 

4. Lete si, Pirin, hubava

a zime ljuta i strašna!

Hej, hej!

A zime ljuta i strašna!

1. Pirine, horo vysoká,

ach, ty má horo překrásná!

Hej, hej!

Ach, ty má horo překrásná!

 

2. V lahodném chládku tvém stinném

útulek najdou junáci.

Hej, hej!

Útulek najdou junáci.

 

3. Na tvojí trávě zelené

pasou se milé ovečky .

Hej, hej!

Pasou se milé ovečky

 

4. V létě jsi, horo, překrásná,

v zimě však hrozná i strašná!

Hej, hej!

V zimě však hrozná i strašná!

 

[Previous]

[Back to Index]