Институт за Българска История

ЛАТИНСКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES LATINI HISTORIAE BULGARICAE


том I

Ред. Иван Дуйчев, Михаил Войнов, Борислав Примов, Велизар Велков
Отговорен редактор проф. Борис Геров


Издание на Българската Академия на Науките
София, 1958
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (75 Мб) В .djvu формат  (7.4 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (75 Mb) In .djvu format  (7.4 Mb)

Увод // Praefatio  (5-8)

1. Римски пътеводители // Itineraria Romana
     A. Певтингерова карта // A. Tabula Peutingeriana  . . . . .  9-27
     1. Път от Пасау до Белград. 2. Път от Залцбург до Белград. 3. Път от Любляна до Сремска Митровица. 4. Път от р. Арза през Салона (Солин) до Драч. 5. Път от Сремска Митровица до Салона (Солин). 6. Път от Салон (Солин) през Трогир до Зара и Арки Романи. 7. Път от Скрадин до Трогир. 8. Път от Винковци през Стара Градишка за Салона (Солин) и Вид. 9. Път от Требине до Шкодра. 10. Път от Белград до Цариград по брега на Дунава. 11. Егнациев път от Драч до Цариград. 12. Път от Белград през Одрин за Цариград. 13. Път от Костолац до Каваран. 14. Път от Милановац до Мойград. 15. Път от Бръза Паланка до Стъклен, Свищовско. 16. Път от Леш (Алесио) до Арчар, Видинско, през Ниш. 17. Път от Ниш до Солун. 18. Път от Амфиполис до Филипи. 21. Път от Гиген до Пловдив. 22. Път от Ловеч за с. Река Девня. 23. Път от Силистра през Анхиало до Хераклица. 24. Път от Поморие до Оризово. 25. Път от Одрин до Енос // 1. Via a Castello Boloduro usque ad Singidunum. 2. Via ab Ivaro usque Singidunum. 3. Via ab Emona usque ad Sirmium. 4. Via ab Arsia fl. per Salonam usque ad Dyrrachium. 5. Via a Sirmio usque Salonam. 6. Via a Salona per Tragurium usque ad Iaderam et Burnum. 7. Via a Sardona usque ad Tragurium. 8. Via a Cibale per Servitium usque ad Salonam et Naronam. 9. Via ab Ad zizio usque ad Scodram. 10. Via a Singiduno usque ad Constantinopolim per ripam Danubii. 11. Via Egnatia a Dyrrachio usque ad Constantinopolim. 12. Via a Singiduno per Hadrianopolim usque ad Constantinopolim. 13. Via a Viminatio usque ad Tibiscum. 14. Via a Taliata usque Porolissum. 15. Via ab Aegeta usque ad Novas. 16. Via a Lisso per Naissum usque ad Ratiariam. 17. Via a Naisso usque ad Thessalonicam. 18. Via a Thessalonica usque ad Pireum. 19. Via a Serdica usque ad Heracleam. 20. Via ab Amphipoli usque ad Philippim. 21. Via ab Oesco usque ad Philippopolim. 22. Via a Melta usque ad Marcianopolim. 23. Via a Durostoro per Anchialum usque ad Heracleam. 24. Via ab Anchialo usque ad Ranilum. 25. Via ab Adrianopoli usque ad Aenum

     B. Пътеводител на император Антонин // B. Itinerarium Antonini Augusti  . . . . .  28-38
     1. Път от Рим през Аквилея до Цариград. 2. Път от Извор до Одрин. 3. Път от Димотика до Ерегли. 4. Път от Костолац до Цариград. 5. Път от Стара Загора до Одрин. 6. Път от Земун през Будапеща до Дойч Алтенбург. 7. Път от Любляна през Сисак до Сремска Митровица. 8. Път от Драч през Македония и Тракия до Цариград. 9. Път от Бриндизи през Валона и оттук през Епир, Тесалия и Македония до Мелисургион. 10. Път от Отранто през Валона и оттук през Македония до Цариград. 11. Път от Терма Лутра до Галиполи. 12. Път от Салона до Драч // 1. Via a Roma per Aquileiam usque ad Constantinopolim. 2. Via a Cabile usque ad Hadrianopolim. 3. Via a Plotinopoli usque ad Heracleam. 4. Via a Viminatio usque ad Constantinopolim. 5. Via a Beroia usque ad Adrianopolim. 6. Via a Tauruno per Aquinquum usque ad Carnuntum. 7. Via ab Hemona per Sisciam usque ad Sirmium. 8. Via a Dyrrachio per Macedoniam et Thraciam usque ad Constantinopolim. 9. Via a Brundisio per Aulonam et inde trans Epyrum, Thessaliam et macedoniam usque ad Melisurgium. 10. Via ab Hydrunto per Aulonam et inde trans Macedoniam usque ad Constantinopolim. 11. Via a Traianopoli usque ad Callipolim. 12. Via a Salona usque ad Dyrrachium

     C. Бурдигалски пътеводител // C. Itinerarium Burdigalense  . . . . .  38-45
     1. Път от Аквилея до Сремска Митровица и оттам до Цариград. 2. ... 3. Път от Ерегли през Македония до Валона // 1. Via av Aquileia usque ad Sirmium et inde usque ad Constantiinopolim. 2. ... 3. Via ab Heraclea per Macedoniam usque ad Aulonam

2. Лактанций. За различните видове смърт на гонителите // Lactantius. De Mortibus persecutorum  . . . . .  46-51
    
1. Смъртта на Деций при Абрит. 2. Смъртта на Аврелиан при Кенофрурион. 3. Положението на провинциите при Диоклетиан. 4. Варварският произход на Галерий Максимиан. 5. Пътуването на Диоклетиан по брега на Дунав. 6. Несигурното положение на Дунавския лимес по време на Галерий. 7. Галерий настанява варвари в Тракия. 8. Войната между Максимин и Лициний в Тракия // 1. De morte Decii apud Abritum. 2. De morte Aureliani apud Coenofrurium. 3. De rerum provincialium statu sub Diocletiano. 4. De Galerii maximiani origine barbarica. 5. De Diocletiani itinere per ripam Danubii. 6. De Danubiani limitis statu inquieto sub Galerio. 7. De barbaris qui a Galerio in Thraciis collocati sunt. 8. De bello inter Maximinum et Licinium in Thracia gesto

3. История на римските императори // Scriptores Historiae Augustae  . . . . .  52-77
     1. Произходът, нравите и езикът на максимин Тракиеца. 2. Максимин подготвя война срещу варварите. 3. Гордиан на път през Тракия воюва срещу варварите. 4. Максим воюва срещу сарматите. 5. Балбин, управител на провинция Тракия. 6. Карпите нахлуват в Мизия. Унищожението на Истрия. 7. Племената в Илирик живеят в съгласие с римляните. 8. Сражението между Макриан и Домициан в Илирик. 9. Илирик под властта на Авреол. 10. Готите нахлуват в Македония, Тракия и Мизия. 11. Мизийските легиони избират Ингенуус за император. 12. Регилиан освобождава Илирик от варварите. 13. Илирийските войски издигат Авреол за император. 14. Макриан, победен и убит в Илирик. 15. Тракия изобилствува със сено и жито. 16. Опустошение на Тракия и Илирик при Галиен. 17. Цензориновци се преселват в Тракия. 18. Клавдий воюва срещу готи и други варвари и ги побеждава. 19. Илирийският произход на Клавдий. 20.  Илирийският произход на Аврелиан и неговите действия и победи в Тракия и Илирик. 21. Убийството на Аврелиан. 22. Учредяването на провинция Отсамдунавска Дакия. 23. Аврелиан възстановява римската власт в Тракия и Илирик. 24. Войната на Проб срещу сармати и готи. 25. Проб заселва бастарни в Тракия. 26. Проб насажда лозя в Илирик. 27. Проб пресушава блата при Сирмиум. 28. Аврелиан пребивава в Тракия. 29. Знатни готски жени, настанени в Перинт. 30.  Илирийският произход на Кар. 31. Сарматската война на кар // 1. De origine, moribus linguaque Maximini Thracis. 2. De bello contra barbaros a Maximino parato. 3. De bello quod Gordianus iter per Thraciam faciens contra barbaros gessit. 4. De bello Sarmatico a Maximo gesto. 5. De Balbino provinciae Thraciae legato. 6. De irruptione in Moesiam a Carpis facta et de expugnatione Histriae. 7. De Illyrici gentibus cum Romanis consentientibus. 8. De pugna inter Macrianum et Domitianum in Illyrico facta. 9. Illyricum sub dittione Aureoli. 10. De incursionibus in Macedonian, Thraciam Moesiamque a Gothis factis. 11. Ingenuus a legionibus Moesiacis imperator creatur. 12. Regilianus Illyricum a barbaris liberat. 13. Aureolus ab exercitibus Illyricianis imperator creatur. 14. De Macriano in Illyrico victo et interempto. 15. De feni flumentique abundantia in Thraciis. 16. De vastatione Thraciarum Illyricique sub Gallieno facta. 17. Censorini in Thraciis considunt. 18. De bello contra Gothos ceterosque barbaros gesto et de Clauudii victoria. 19. De Claudii origine Illyriciana. 20. De Aureliani origine Illyriciana et de eius gestis victoriisque in Thraciis et Illyrico. 21. De Aureliani occisione. 22. De provinciae Daciae Cisdanubianae constitutione. 23. De imperio Romano in Thraciis Illyricoque ab Aureliano restituto. 24. De bello contra Sarmatas Gothosque a Probo gesto. 25. De Bastarnis a Probo in Thraciis collocatis. 26. De vitibus in Illyrico a Probo consitis. 27. De paludum siccatione in regione Sirmiensi a probo facta. 28. De Aureliano in Thracia commorante. 29. De feminis Gothicis nobilibus in Perintho collocatis. 30. De Cari origine Illyriciana. 31. De Cari bello Sarmatico

4. Описание на целия свят и на народите // Descriptio totius mundi et gentium  . . . . .  78-81
    
1. Тракия е плодородна страна и ражда храбри войници. 2. Македония изобилствува с руди и други блага. 3. Търговия и наука в Гърция. 4. De Dalmatiae bonis. 5. De Moesia Daciaque sibi sufficientibus et de Pannoniae bonis. 6. Изобилие на вони в Македония, Тракия и съседните острови // 1. De Thraciae fructuum opulentia virisque fortibus. 2. De metallorum aliorumque bonorum abundantia Macedoniae. 3. De negotiis litterarumque studiis Graeciae. 4. Богатствата на Далмация. 5. Мизия и Дакия се самозадоволяват. Благата на Панония. 6. De vini abundantia Macedoniae, Thraciae insularumque adiacentium

5. Анонимен хронограф от 354 г. // Chronographus anni CCCLIII  . . . . .  82
    
Произходът на българите // De Bulgarorum origine

6. Евтропий. Кратка история от основаването на Рим // Eutropii. Breviarium ab urbe condita  . . . . .  83-89
     1. Смъртта на Деций в Мизия. 2. Бунтът на Емилиан в Мизия. 3. Загубването на Отвъддунавска Дакия при Галиен. 4. Имепратор Клавдий разбива готите при Ниш. 5. Създаване на провинция Дакия отсам Дунава. 6. Лозарството в Илирик. 7. Илирик и Тракия при Диоклетиан. 8. Разделяне на империята след оттеглянето на Диоклетиан и Максимиан. 9. Тракия и Илирик при императорите Лициний, Константин и наследниците им // 1. Decius in Moesia interit. 2. De Aemiliani insurrectione in Moesia facta. 3. Dacia Transdanubiana sub Gallieno amittitur. 4. De Gothis apud Naissum a Claudio devictus. 5. Quo modo provincia Dacia Cisdanubiana constituta sit. 6. De vitium cultura in Illyrico. 7. Quae in Illyrico Thraciisque sub Diocletiano evenerint. 8. De orbis Romani divisione post Diocletiani Maximianique decessum facta. 9. Quae in Thraciis Illyricoque sub Licinio, Constantino eorumque successoribus evenerint

7. Аврелий Виктор // Sexti Aurelii Victoris
     A. Книга за императорите // A. Liber de Caesaribus  . . . . .  90-97
     1. Деций и войната му с готите в Тракия. 2. Готските нашествия в Илирик и Тракия при Галиен и Клавдий. 3. Убийството на Аврелиан при Кенофрурион. 4. Лозарството в Мизия и пресушаването на блатата в околността на Сирмиум. 5. Сражението между Карин и Диоклетиан при Маргус. 6. Илирик при наследниците на Диоклетиан. 7. Войните на Константин в Тракия и неговата строителна дейност. 8. Ветранион, началник на войските в Илирик // 1. De Decio et de bello cum Gothis in Thracia gesto. 2. De Gothorum incursionibus in Illyricum Thraciasque sub Gallieno et Claudio factis. 3. Aurelianus apud Coenofrurirum necatur. 4. De vitium cultura in Moesia et de paludum apud Sirmium exsiccatione. 5. De proelio inter Carinum et Diocletianum apud margum facto. 6. Quae in Illyrico sub Diocletiani successoribus evenerint. 7. De bellis a Constantino in Thraciis gestis et de ponte castellisque ab eo aedificatis. 8. De Vetranione magistro militum per Illyricum

     B. Извлечение за императорите // B. Epitome de Caesaribus  . . . . .  97-101
     1. Смъртта на Деций в Мизия. 2. Бунтовете на Емилиан и Регилиан в Мизия. 3. Илирийският произход на Аврелиан. 4. Убийството на Аврелиан при Кенофрурион. 4. Лозарството в Мизия. 6. Илирийският произход на наследниците на Диоклетиан. 7. Грижата на Лициний за селяните. 8. Константин построява моста на Дунав. 9. Тракия и Илирик при наследниците на Константин // 1. Decius in Moesia interit. 2. De Aemiliani et Regilliani insurrectionibus in Moesia factis. 3. De Aureliani origine Illyriciana. 4. Aurelianus apud Cenofrurium necatur. 5. De vitium cultura Moesiae. 6. De successorum Diocletiani origine Illyriciana. 7. De Licinii cura pro agricultoribus. 8. De ponte in Danubio a Constantino facto. 9. Quae in Illyrico Thraciisque sub Constantini successoribus evenerint

8. Латински похвални слова // Panegyrici Latini  . . . . .  102-109
    
1. Войните на Дунавския лимес по времето на Максимиан. 2. Войни между отвъддунавски племена. 3. Възстановяване на укрепленията по Дунавския лимес. 4. Разбиване на варварите и затвърдяване на Дунавския лимес. 5. Преселници от Азия в Тракия. 6. Готите нахлуват в Тракия и биват разбити от Клавдий. 7. Възстановяване на крепостни стени и кастели в Илирик и Тракия по времето на Юлиан. 8. Добиване на злато от бесите. 9. Теодосий поселва готи, хуни, алани и други варвари като федерати в Илирик // 1. De bellis sub Maximiano per limitem Danubianum gestis. 2. De bellis inter gentes Transdanubianas gestis. 3. De castris castellisque per limitem Danubianum restitutis. 4. Barbari profligantur et limes Danubianus confirmatur. 5. De Asianis in Thracias translatis. 6. Gothis in Thracias invadentes a Claudio devincuntur. 7. De moenibus castellisque per Illyricum Thraciasque sub Iuliano restitutis. 8. Aurum a Bessis eruitur. 9. Gothi, Hunni, Alani, aliique barbari ut foederati sub Theodosio in Illyrico considunt

9. Руфин. Църковна история // Rufini aquileiensis Presbyteri. Historia ecclesiastica  . . . . .  110-112
    
 1. Смъртта на Валентиниан. 2. Готската война на Валент и неговата гибел // 1. De Valentiniani morte. 2. De bello Gothico a Valente gesto et de Valentis interitu

10. Амброзий // Sancti Ambrosii  . . . . .  113-115
     A. За задълженията на служителите - 1. Откупуване на пленени хора в Тракия и Илирик. B. За вярата - 2. Движенията на готите по Дунавския лимес. C. Писма - 3. Анемий - епископ на Сирмиум. 4. Авксентий - епископ в Скития // A. De officiis ministrorum - 1. Captivi in Thracia Illyricoque redimuntur. B. De fide - 2. De Gothorum per limitem Danubianum motibus. C. Epistolae - 3. De Anemio Sirmiensi. 4. De Auxentio episcopo Scythiae

11. Амиан Марцелин. История // Ammiani Marcellini. Rerum gestarum libri  . . . . .  116-190
    
1. Адрианопол - главен град на Хемимонт. 2. Сарматите опустошават Горна Мизия. 3. Земетресение в Македония. 4. Войната на Констанций II срещу сармати и квади. 5. Хебър извира от планините на одризите. 6. Мизийски войски се сражават в Британия. 7. Провъзгласяването на Юлиан за император. 8. Илирийските области - лишени от по-големи гарнизони. 9. Юлиан завзема прохода Суки. 10. Юлиан в Ниш. 11. Юлиан минава през Тракия с голяма войска. 12. Юлиан преминава през Тракия и идва в Цариград. 13. Юлиан поправя стените на градовете в Тракия. 14. Описание на Егейско и Черно море и на земите около тях. 15. Варварски нахлувания на Балканския полуостров. 16. Валентиниан и Валент преминават през Тракия и идват в Ниш. 17. Бунтът на Прокопий и разпространението му в Тракия и Илирик. 18. Валент обявява война на готите. 19. Описание на тракийските провинции. 20. Валент воюва срещу готите отвъд Дунав. 21. Квади и сармати нападат балканските провинции. 22. Нахлуване на готи в Тракия. 23. За поселищата и нравите на хуните, аланите и други племена. 24. Готите с разрешение на Валент се прехвърлят в Тракия. 25. Готите поради лошо третиране въстават срещу римляните. 26. Готите нападат Адрианопол. Фритигерн опустошава Тракия. 27. Сражение между римляни и готи при Марцианопол. 28. Заедно с хуни и алани готите завладяват старопланинските проходи и отново опустошават Тракия. 29. Фригерид разбива готите на Фарнобий и тайфалите. 30. Готската войска в Тракия и загиването на Валент при Адрианопол. 31. Готите опустошават Тракия // 1. De Hadrianopoli urbe Haemimontana. 2. Sarmatae Moesiam superiorem vastant. 3. De Macedonia terrae motu concussa. 4. De bello Constantii adversus Sarmatas et Quados gesto. 5. De Hebro ex Odrysarum montibus decurrente. 6. Moesiacae copiae in Brittania pugnant. 7. Iulianus Augustus appellatur. 8. Regiones Illyricae maioribus praesidiis denudatae sunt. 9. Iulianus Succorum augustias occupat. 10. De Iuliano Naissi commorante. 11. Iulianus magno cum exercitu Thracias pervadit. 12. Iulianus Thracias pervagatus Constantinopolim ingreditur. 13. Iulianus oppidorum Thraciae moenia reparat. 14. Desciptio maris Aegei, Ponti Euxini regionumque adiacentium. 15. Barbari incursiones in Thracias Illyricumque faciunt. 16. Valentinianus et Valens Thracias pervadentes Naissum veniunt. 17. Procopii seditio elusque propagatio per Thracias Illyricumque. 18. Valens arma in Gothos vertit. 19. Descriptio provinciarum Thraciae. 20. Valens contra Gothos Transdanubianos bellum gerit. 21. Quadi et Sarmatae in Thracias Illyricumque incursiones faciunt. 22. Gothi  in Thracias incursiones faciunt. 23. De Hunnorum, Alanorum aliarumque gentium sedibus et moribus. 24. Gothi Valentis permissu in Thracias transportantur. 25. Gothi pessime habiti a Romanis deficiunt. 26. Gothi Hadrianopolim aggrediuntur. Frittigernus Thracias devastat. 27. Romani apud Marcianopolim contra Gothos pugnant. 28. Gothi una cum Hunnis Alanisque Haemi angustias occupant et iterum Thracias vastant. 29. Frigeridus Gothos Farnobii et Taifalos profligat. 30. De bello contra Gothos in Thracia gesto et de Valentis apud Hadrianopolim interitu. 31. Gothi Thracias devastant

12. Клавдий Клавдиан. Поеми // Claudii Claudiani. Carmina  . . . . .  191-205
    
1. Варвари служат във войската на Руфин. 2. Варвари опустошават Илирик и Тракия. 3. Римска войска по Егнациев път стига до Хераклея. 4. За бедствията на Илирик. 5. Жерави около Струма. 6. Кланета в Илирик и разрушения в Тракия и Македония. 7. Студове в Тракия. 8. Делата на Аларих в Илирик. 9. Пак за студовете в Тракия. 10. Греутунгите край Дунав биват победени от Римляните. 11. За русите сармати. 12. Сражения край Хемус. 13. Теодосий празнува триумф над победени варвари. 14. Стилихон разбива готи в Тракия. 15. Варвари нахлуват в Родопа и Мизия. 16. Готи, водени от Одотей, безуспешно се опитват да преплават Дунав. 17. Бесите копаят злато в Тракия. 18. Стилихон воюва в Тракия. 19. Възстановяване на земеделието в Панония. 20. Аларих воюва в Тракия. 21. Оръжейни работилници в Тракия работят за Аларих // 1. De barbaris in Rufini exercitu militantibus. 2. Thracia et Illyricum a barbaris devastantur. 3. Exercitus Romanus via Egnatia Heracleam pervenit. 4. De demis Illyrico illatis. 5. De gruibus circa Strymonem habitacula habentibus. 6. De stragibus in Illyrico et de ruinis in Thracia et Macedonia a barbaris factis. 7. De Thraciae frigoribus. 8. De Alarici gestis in Illyrico. 9. Item de Thraciae frigoribus. 10. Greuthungi iuxta Danubium habitantes a Romanis subiguntur. 11. De flavis Sarmatis. 12. De proelis sub Haemi gestis. 13. Theodoosius de barbaris victis triumphat. 14. Stilicho Gothos in Thracia devincit. 15. Barbari in Rhodopen et Moesiam irruunt. 16. Gothi Odotheo duce Danubium frustra transire conantur. 17. Bessi aurum in Thracia effociunt. 18. Stilicho in Thracia bellum gerit. 19. Agricultura in Pannonia renovatur. 20. Alaricus bellum in Thracia gerit. 21. Officinae Thraciarum Alarico serviunt

13. Павел Орозий. Против езичниците // Pauli Orosii. Historiae adversum paganos  . . . . .  206-215
    
1. Племена и реки в Европа. 2. Мизия, Тракия, Македония, Ахея, Далмация. Техните граници и разположение. 3. Готски нахлувания в Македония. Изоставяне на Отвъддунавска Дакия. 4. Войната на Клавдий против готите. 5. Аврелиан разбива готите. 6. Убийството на Проб в Сирмиум. 7. Заселване на сармати в римските земи. 8. Разделяне на римската империя по време на Диоклетиан. 9. Войната между Константин и Лициний в Илирик. 10. Константин разбива готите. 11. Ветранион провъзгласен за император в Илирик. 12. Въстанието на Прокопий и арианството на Валент. 13. Преселение на готи в Мизия. 14. Нападение на сармати в Панония. 15. Готската война в Тракия и смъртта на Валент при Одрин. 16. Грациан провъзгласява Теодосий за съимператор в Сирмиум. 17. Теодосий освобождава Тракия от неприятели // 1. De Europae gentibus et fluminibus. 2. De finibus situque Moesiae, Thraciae, Macedoniae, Achaiae Dalmatiaeque. 3. Gothi Macedoniam invadunt. Dacia Transdanubiana amittitur. 4. De bello Claudii contra Gothos gesto. 5. Aurelianos Gothos profligat. 6. Probus apud Sirmium interfectus est. 7. Sarmatae in finibus Romanis collocantur. 8. De orbis Romani divisione sub Diocletiano. 9. De bello inter Constantinum et Licinium in Illyrico gesto. 10. Constantinus Gothos profligat. 11. Vetranio in Illyrico imperator appellatus est. 12. De Procopii seditione et de Valentis haeresi. 13. Gothi in Moesiam inferiorem confugiunt. 14. Sarmatae Pannonias invadunt. 15. De bello Gothico in Thracia gesto et de Valentis apud Hadrianopolim interitu. 16. Theodosius a Gratiano apud Sirmium Augustus appellatur. 17. Theodosius Thracias ab hoste liberat

14. Евсевий Хиероним// Eusebii Hieronymi  . . . . .  216-223
     A. Писма - 1. Пътуване на Хиероним през Тракия. 2. За покръстването на бесите. 3. За смъртта на Валент в Тракия. 4. Опустошения на Тракия и Илирик. 5. Полуразрушени къщички в Илирик, оцелели от варварската ръка. 6. Християнството у готите и у хуните. B. Срещу Йовиниан - 7. Недостиг на говеда в Ориент. Храната на различните племена. C. Срещу Вигиланций - 8. Пренасяне мощите на св. Самуил в Тракия. D. Книга за прочутите мъже - 9. Епископи в Тракия и Илирик. 10. Разрушаването на град Стридон от готите. E. Книга за имената на селищата, извлечени от деянията на апостолите - 11. Градове и провинции в Тракия и Илирик. F. Коментари към пророк Софоний - 12. Опустошения на Тракия и Илирик от готите. G. Хроника на Хиероним - 13. Разни сведения за Тракия и Илирик // A. Epistolae - 1. Hieronymus Thracias pervadit. 2. De Bessorum conversione. 3. De Valentis in Thracia interitu. 4. De Illyrici Thraciarumque vastatione. 5. De semirutis villulis in Illyrico quae barbarorum manus effugerunt. 6. De Gothorum Hunnorumque christiana fide. B. Adversus Iovinianum libri - 7. De boum raritate per Orientem. De gentium aiversarum victu. C. Adversus Vigilantium liber - 8. De reliquiarum Sancti Samuelis translatione in Thraciam. D. Liber de viris illustribus - 9. De Illyrici Thraciarumque episcopis. 10. De oppiai Stridonis eversione a Gothis facta. E. Liber nominum locorum, ex actis - 11. Thraciarum Illyrique civitates et provinciae. F. Commentariorum in Sophoniam prophetam liber - 12. De Trhaciarum Illyricique vastatione a Gothis facta. G. Hieronymi chronicon - 13. Varia

15. Списък на служебните рангове // Notitia dignitatum
    
Списък на служебните рангове // Notitia dignitatum  . . . . .  224-249
    
I. Списък на всички служебни рангове по гражданското и военното ведомство в областите на Изтока.  II. Под разпореждането на светлейшия управител на префектурата Ориент се намират долуозначението диоцези.  III. Знаците на светлейшия управител на префектурата Илирик.  V. Под разпореждане на светлейшия началник на войските при двора.  VI. Знаци на светлейшия началник на войските при двора.  VII. Знаците на светлейшия началник на войските в Ориент.  VIII. Знаци на светлейшия началник на войските в Тракия.  IX. Знаци на светлейшия началник на войските в Илирик.  XI. Знаци на светлейшия началник на ведомствата.  XIII. Знаците на светлейшия комес на императорското съкровище.  XXVI. Управител на диоцеза Тракия.  XXVIII. Комес на египетския лимес.  XXXII. Дукс на Финикия.  XXXIII. Дукс на Сирия.  XXXIV. Дукс на Палестина.  XXXV. Дукс на Осроене.  XXXVI. Дукс на Месопотамия.  XXXVII. Дукс на Арабия.  XXXIX. Дукс на Скития.  XL. Дукс на Втора Мизия.  XLI. Дукс на Първа Мизия.  XLII. Дукс на Крайбрежна Дакия // I. Notitia dignitatum omnium, tam civilium quam militarium, in partibus Orientis.  II. Sub dispositione viri illustris praefecti praetorio per Orientem sunt dioceses intrescriptae.  III. Insignia viri illustris praefecti praetorio per Illyricum.  V. Sub dispositione viri illustris magistri militum prasentalis.  VI. Insignia viri illustris magistri militum praesentalis.  VII. Insignia viri illustris magistri militum per Orientem.  VIII. Insignia viri illustris magistri militum per Thracias.  IX. Insignia viri illustris magistri militum per Illyricum.  XI. Insignia viri illustris magistri officiorum.  XIII. Insignia viri illustris comitis largitionum.  XXVI. Vicarius dioceseos Thraciarum.   XXVIII. Comes limitis Aegypti.  XXXII. Dux Foencis.  XXXIII. Dux Syriae.  XXXIV. Dux Palaestinae.  XXXV. Dux Osphoenae.  XXXVI. Dux Mesopotamiae.  XXXVII. Dux Arabiae.  XXXIX. Dux Scythiae.  XL. Dux Moesiae Sedundae.  XLI. Dux Moesiae Primae.  XLII. Dux Daciae Ripensis

     Списък на служебните рангове // Notitia dignitatum  . . . . .  249-254
    
I. Списък на всички служебни рангове по гражданското и военното ведомство в областите на Запада.  IX. Знаци на светлейшия магистър на ведомствата.  XI. Знаци на светлейшия комес на императорското съкровище.  XII. Знаци на светлейшия комес на дворцовото имущество.  XXXII. Дукс на Втора Панония.  XL. Дукс на ританските прожинции // I. Notitia dignitatum omnium, tam civilium quam militarium, in partibus Occidentis.  IX. Insignia viri illustris magistri officiorum.  XI. Insignia viri illustris comitis sacrarum largitionum.  XII. Insignia viri illustris comitis privatarum.  XXXII. Dux Pannoniae.  XL. Dux Britanniarum

     Списък от Верона // Laterculus Veronensis  . . . . .  254-255
     
Имената на всички провинции // Nomina provinciarum omnium

     Списък на Полемий Силвий // Laterculus Polemii Silvii  . . . . .  255-256
     
Имената на провинциите // Nomina provinciarum

16. Павлин Нолански. Поеми // Paulini Nolani. Carmina  . . . . .  257-259
    
1. Покръстването на бесите // 1. De Bessorum conversione

17. Теодосиев кодекс // Codex Theodosianus  . . . . .  260-284
    
1. За ведомството на префекта на града. 2. За "защитниците на градовете". 3. За прокурорите на предачниците и на мините. 4. За браковете с варвари. 5. За имотите на войниците. 6. За сенаторите. 7. За преторите и квесторите. 8. За военното дело. 9. За разпределянето на храните, предназначени за войската. 10. За войнишкото облекло. 11. За дунавските лузории. 12. За ветераните. 13. За кохорталите и примипиларите. 14. За ангариите. 15. За процесите. 16. За петициите. 17. За мините и за тия, които работят в мините. 18. За аноната и данъците. 19. Имението не може да се придобива без ценз. 20. Да не се причиняват щети на провинциалните жители. 21. Ако нещо е било постигнато по незаконен път. 22. За запасите в държавните складове. 23. За плащането на данъка върху конете. 24. Да не се изисква прехвърляне на данъчни плащания. 25. За декурионите. 26. За чиновниците по приемане на хранителните доставки. 27. За пратениците и за решенията на делегациите. 28. Дюкянчетата за маслинено масло. 29. За държавните строежи. 30. За представленията. 31. За православната вяра. 32. За епископите, за църквите и за клириците. 33. За евреите // 1. De officio praefecti urbis. 2. De defensoribus civitatum. 3. De procuratoribus gynaecei et metallorum. 4. De nubtiis gentilium. 5. De bonis militum. 6. De senatoribus. 7. De praetoribus et quaestoribus. 8. De re militari. 9. De erogatione militaris annonae. 10. De militari veste. 11. De lusoriis Danuvii. 12. De veteranis. 13. De cohortalibus et primipilaribus. 14. De angariis. 15. De queaestionibus. 16. De petitionibus. 17. De metallis et metallariis. 18. De annona et tributis. 19. Sine censu ... fundum comparari non posse. 20. Ne damna provincialibus infligantur. 21. Si per obreptionem fuerint impetrata. 22. De conditis in publicis horreis. 23. De equorum conlatione. 24. Ne conlationis translatio postuletur. 25. De decurionibus. 26. De susceptoribus ... 27. De legatis et decretis legationum. 28. De mensis oleariis. 29. De operibus publicis. 30. De spectaculis. 31. De fide catholica. 32. De episcopis, ecclessis et clericis. 33. De Iudaeis

     B. Новели // B. Novellae  . . . . .  284-287
    
За незаконното домогване до почетни длъжности, за незабавното връщане на закупените погранични земи // De ambitu et locis limitaneis inibi redhibendis.

18. Флавий Вегеций Ренат. Кратко изложение на военното дело // Flavi Vegeti Renati. Epitoma rei militaris  . . . . .  288-291
    
1. Упражнение в хвърляне на оловени копия. 2. С какъв вид оръжие са си служили древните. 3. Храбростта на даките, мизите и траките. 4. За службата на префекта на занаятчиите. 5. За бесите-рудари. 6. За дунавските лузории // 1. De exercitio plumbatarum. 2. Quo armorum genere usi sint antiqui. 3. De Dacorum, Moesorum Thracumque fortitudine. 4. De praefecti fabrorum officio. 5. De Bessis metallariis. 6. De Danubii lusoriis

19. Проспер Аквитански. Пълна хроника // Prosperi Aquitani. Chronicum integrum  . . . . .  292-294
    
1. По време на консилите Грациан, за четвърти оът, и Меробауд. 2. По време на консулите Валент, за шести път, и Валентиниан, за втори път. 3. По време на консулите Авзоний и Олибрий. 4. По време на консулите Аеций и Валерий. 5. Пов реме на консулите Аеций, за втори път, и Сигизвулт. 6. По време на консулите пресветлия Диоскор и Евдоксий // 1. Gratiano IV et Merobaude. 2. Valente VI et Valentiniano II. 3. Ausonio et Olybrio coss. 4. Aetio et Valerio coss. 5. Aetio II et Sigisvulto coss. 6. Dioscoro v. c. et Eudoxio coss.

20. Константинополски летописи // Consularia Constantinopolitana  . . . . .  295-297
    
324. По време на консулите Крисп, за трети път, и Константин, за трети път. 334. По време на консулите Оптат и Павлин. 350. По време на консулите Сергий и Нигриниан. 376. По време на консулите император Валент, за пету път, и император Валентиниан Млади. 377. По време на консулите Грациан, за четвърти път, и Меробауд. 378. По време на консулите Валент, за шести път, и Валентиниан, за втори път. 379. По време на консулите Авзоний и Олибрий. 380. По време на консулите Сиагрий и Евхерий. 382. По време на консулите Антоний и Сиагрий // 324. Crispo III et Constantino III. 334. Optato et Paulino. 350. Sergio et Nigriniano. 376. Valente Aug. V et Valentiniano iuniore Aug. 377. Gratiano IIII et Merobaude. 378. Valente VI et Valentiniano II. 379. Ausonio et Olibrio. 381. Syagrio et Aucherio. 382. Antonio et Syagrio

21. Магнус Феликс Енодий. Похвално слово за крал Теодорих // Magni Felicis Ennodi. Panegyricus regi Theodorico  . . . . .  298-302
    
За храбростта на българите // De Bulgarorum virtute

22. Касиодор Сенатор // Cassiodori Senatoris  . . . . .  303-307
    
A. Хроника // Chronica - 252. Гал и Волузиан. 263. Албин и Максим. 271. Валериан и Бас. 278. Проб, консул за втори път, и Патерн, консул за втори път. 285. Диоклетиан и Аристобул. 287. Диоклетиан, консул за втори път, и Максимиан. 332. Паккатиан и Хилариан. 377. Грациан, консул за четвърти път, и Меробауд. 378. Валент, консул за шести път, и Валентиниан, консул за втори път. 382. Антоний и Сиагрий. 442. Диоскор и Евдоксий. 444. Теодосий, консул за осемнадесети път, и Албин. 504. Преславният Цетей - консул // 252. Gallus et Volusianus. 263. Albinus et Maximus. 271. Valerianus et Bassus. 278. Probus II et Paternus II. 285. Diocletianus et Aristobolus. 287. Diocletianus II et maximianus. 332. Pacatianus et Hilarianus. 377. Gratianus III et Merobaudes. 378. Valens VI et Valentinianus II. 382. Antonius et Siagrius. 442. Dioscorus et Eudoxius. 444. Theodosius XVIII et Albinus. 504. Caetheus v. c. cons.

     B. Различни писма // Variae - 1. Крал Аталарих до сената на град Рим. 2. Крал Аталарих до светлейшия патриций Киприан // 1. Senatui urbis Romae Athalaricus rex. 2. Cypriano v. i. Patricio Athalaricus rex

22. Комес Марцелин // Marcellini Comitis  . . . . .  308-318
    
A. Хроника // Chronicon - 379. (VII индиктион). По време на консулите Авзоний и Олибрий. 381. (VIII). По време на консулите Евхерий и Сиагрий. 382. (X). По време на консулите Антоний и Сиагрий. 386. (XIV). По време на консулите цезар Хонорий и Еводий. 401. (XIV). По време на консулите Винценций и Фравита. 422. (V). По време на консулите Хонорий за тринадесети и Теодосий за десети път. 441. (VIIII). По време на консула Кир, без колега. 442. (X). По време на консулите Евдоксий и Диоскор. 447 (XV). По време на консулите Ардабур и Калепий. 452. (V). По време на консулите Спораций и Херкуланий. 469. (VII). По време на консулите Зенон и Марциан. 479. (II). По време на август Зенон, консул за трети път. 480. (III). По време на консула Василий, без колега. 481. (IV). По време на консула Плацид, без колега. 482. (V). По време на консулите Троконд и Северин. 483. (VI). По време на консула Фауст, без колега. 487. (X). По време на консула Боетий, без колега. 488. (XI). По време на консулите Динамий и Сифидий. 493. (I). По време на консулите Евсевий, за втори път, и Албин. 499. (VII). По време на консулите Йоан Гиб, без колега. 500. (VIII). По време на консулите Патриций и Хипатий. 502. (X). По време на консулите Проб и Авиен. 505. (XIII). По време на консулите Сабиниан и Теодор. 512. (V). По време на консулите Павел и Мусциан. 514. (VII). По време на консула Сенатор, без колега. 515. (VIII). По време на консулите Антемий и Флоренций. 516. (IX). По време на консула Петър, без колега. 517. (X). По време на консулите Анастасий и Агапит. 518. (XI). По време на консула Магнус, без колега // 379. (VII indictione). Consulati Ausonii et Olybrii. 381. (VIII). Eucherii et Syagrii. 382. (X). Antonii et Syagrii. 386. (XIV). Honorii Caesaris et Evodii. 401. (XIV) Vincentii et Fravitae. 422. (V). Honorii XIII et Theodosii X. 441. (VIIII). Cyri solius. 442. (X). Eudoxii et Dioscori. 447. (XV). Ardaburis et Calepii. 452. (V). Sporacii et Herculanii. 469. (VII), Zenonis et Marciani. 479. (II). Zenonis Aug. III. 480. (III), Basilii solius. 481. (IIII). Placidi solius. 482. (V). Troconai et Severini. 483. (VI). Fausti solius. 487. (X). Boethii solius. 488. (XI). Dynamii et Sifidii. 493. (I). Eusebii II et Albini. 499. (VII). Iohannis Gibbi solius. 500. (VIII). Patricii et Hypatii. 502. (X). Probi et Avieni. 505. (XIII). Sabiniani et Theodori. 512. (V). Pauli et Musciani. 514. (VII). Senatoris solius. 515. (VIII). Anthemii et Florentii. 516. (IX). Petri solius. 517. (X). Anastasii et Agapiti. 518. (XI). Magni solius

     B. Продължение от второто издание // Continuatio editionis secundae - 519. (XII). По време на консулите император Юстин и Евтарих. 520. (XII). По време на консулите Виталиан и Рустик. 530. (VIII). По време на консулите Лампадий и Орест // 519. (XII). Iustini Aug. et Eutharici. 520. (XIII). Vitaliani et Rustici. 530. (VIII). Lampadii et Orestis

     C. Добавка // Additamentum - 535. (XIII). По време на консула Велизарий, без колега. 543. (VI). На третата година след консулството на Василий. 548. (XI). На осмата година след консулството на Василий // 535. (XIII). Belisarii solius. 543. (VI). Post consulatum Basilii anno III. 548. (XI). Post consulatum Basilii anno VIII

24. Валезиев аноним // Anonymus Valesianus  . . . . .  319-325
    
A. Част I или Произходът на император Константин // A. Pars prior sive origo Constantini imperatoris
    
B. Част II // B. Pars posterior - Остготите под водачеството на Теодорих напускат Мизия  // Ostrogothi Theodorico duce Moesia decedunt

25. Йорданес. Похвално слово за крал Теодорих // Magni Felicis Ennodi. Panegyricus regi Theodorico  . . . . .  326-367
    
A. Римска история // A. Romana - Разни сведения  // Varia

     B. История на готите // B. Getica - 1. Скития и нейните граници. 2. Славини и анти и техните поселища. 3. Река Дунав. 4. За вестготите и остготите. 5. За произхода на император Максимин. 6. Готски нахлувания в Мизия. 7. Готите опустошават Мизия и Тракия и разбиват войската на Деций. 8. Емилиан заграбва властта в Мизия. 9. Готите нападат Анхиало. 10. Готите помагат на римляните. 11. Истър се нарича и Дунав. 12. Венети, анти и славини. 13. Преселението на хуните и техният начин на живот. 14. Хуните покоряват остготите. 15. Вестготите стават християни и се заселват в Мизия. 16. Готите въстават. Смъртта на император Валент. 17. Войната на Теодосий с готите и сключеният с тях договор. 18. Произходът на Аеций. 19. Столицата на Атила. 20. Битката на Каталаунското поле. 21. Остготският крал Винитарий побеждава антите. 22. Смъртта на Атила. 23. Разпадане на хунската държава. 24. Гепидите се установяват в Дакия, а готите в Панония. 25. Хуни, алани и други племена се заселват отсам Дунава. 26. Малоготите обитават Никополската област. 27. Остготите след разпадането на хунската държава. 28. Остготите опустошават Илирик. Теодорих - заложник в Цариград. 29. Готите разбиват хуните. 30. Готите се заселват в пределите на Македония. 31. Теодорих отвежда готите в Италия. 32. В Мизия на Теодорих се раждат две дъщери. 33. Пица помага на Мундо // 1. De Scythia eiusque finibus. 2. De Sclavinorum et Antarum sedibus. 3. De Danubio flumine. 4. De Visigothis et Ostrogothis. 5. De Maximini origine. 6. Gothi citra Danubium incursiones faciunt. 7. Gothi Moesiam et Thraciam vastant et Decii exercitum progligant. 9. Aemilianus in Moesia imperium arripit. 9. Gothi Anchialum aggrediuntur. 10. Gothi ROmanos adiuvant. 11. Hister qui et Danubius vocatur. 12. De Venetis, Antis Slavinisque. 13. De Hunnorum migratione et de eorum cultu habituque. 14. Hunni Ostrogothos subigunt. 15. Visigothi in fidem Christianam convertuntur et in Moesia considunt. 16. De Gothorum rebellione et de Valentis interitu. 17. De bello Gothico Theodosii et de foedere inito. 18. De Aetii origine. 19. De Attilae sede. 20. De pugna in campis Catalaunicis facta. 21. Vinitharius, rex Ostrogothorum Antas vincit. 22. De Attilae obitu. 23. Dissolutio regni Hunnorum. 24. Gepidae in Dacia, Gothi in Pannonia considunt. 25. Hunni, Alani aliaeque gentes citra Danubium considunt. 26. Gothi minores in regione Nicopolitana habitant. 27. Quae Ostrogothi post regni Hunnorum dissolutionem gesserint. 28. Ostrogothi Illyricum vastant. Theodoricus loco obsidis Constantinopolim venit. 29. Hunni a Gothis vincuntur. 30. Gothi in finibus Macedoniae considunt. 31. Theodoricus Gothos in Italiam deducit. 32. Theodorico duae filiae in Moesia nascuntur. 33. Pitza Mundoni auxilio venit

26. Виктор Тунунски. Хроника // Victor Tonnennensis episcopi. Chronica  . . . . .  368-371
    
453. По време на консулите Опилион и Винкомал. 490. След консулствуването на светлейшия Лонгин. 510. По време на консулствуването на светлейшия Боетий. 511. По време на консулствуването на светлейшия Феликс. 514. По време на консулствуването на светлейшия Сенатор. 520. По време на консулствуването на светлейшия Рустицион. 522. По време на консулите Симах и Боетий. 523. По време на консулствуването на светлейшия Максим. 536. През втората година след консулствуването на Велизарий. 549. Пред деветата година след консулствуването на светлейшия Василий. 559. Пред деветнадесетата година след консулствуването на светлейшия Василий. 560. Пред двадесетата година след консулствуването на светлейшия Василий. 563. Пред двадесет и третата година след консулствуването на светлейшия Василий // 453. Opilione et Vincomalo conss. 490. Post consulatum Longini v. c. 510. Boethio v. c. cons. 511. Felice v. c. cons. 514. Senatore v. c. cons. 520. Rusticione v. c. cons. 522. Symmacho et Boethio conss. 523. Maximo v. c. cons. 536. Post consulatum Belesarii anno secundo. 549. Post consulatum Basili v. c. anno VIIII. 559. Post consulatum Basili v. c. anno XVIIII. 560. Post consulatum Basili v. c. anno XX. 563. Post consulatum Basili v. c. anno XXIII

27. Йоан Бикларски.  // Iohannis abbatis Biclarensis . . . . .  372-373
    
Хроника // Chronica 570 ? През четвъртата година от царуването на император Юстин, която е и втората година от царуването на крал Леовегилд. 576 ? През десетата година от царуването на император Юстин, която е и осмата година от царуването на крал Леовегилд. 577 ? През първата година от царуването на император Тиберий, която е и деветата година от царуването на крал Леовегилд. 579 ? През третата година от царуването на Тиберий, която е и единадесетата година от царуването на крал Леовегилд. 581 ? През петата година от царуването на Тиберий, която е и тринадесетата година от царуването на крал Леовегилд // 570 ? Anno IV Iustini imp. qui est Leovegildi regis secundus annus. 576 ? Anno X Iustini imp. qui est Leovegildi regis VIII annus. 577 ? Anno ergo I imperii Tiberii, qui est Leovegildi IX regni annus. 579 ? Anno III Tiberii imp. qui est Leovegildi XI annus. 581 ? Anno V Tiberii, qui est Leovegildi XIII annus

     Запазени части от Цезаравгустинската хроника // Chronicorum Caesaraugustanorum reliquiae

28. Папа Григорий I // Gregorii Papae  . . . . .  374-378
    
Писма // Epistolae I, 43. Григорий до всички епископи в Илирик. II, 23. Григорий до Йовин, управител на префектурата Илирик. V, 8. Григорий до Феликс, епископ на Сердика. V, 10. Григорий до всички епископи в Илирик. IX, 154. Григорий до Калиник, екзарх на Италия. X, 15. Григорий до Максим, епископ на Салона. XI, 29. Григорий до дякон Анатолий в Константинопол // I, 43. Gregorius universis episcopis per Illiricum. II, 23. Gregorius Iobino praefecto praetorio Illirici. V, 8. Gregorius Felici episcopo in Seraica. V, 10. Gregorius universis episcopis per Illiricum. IX, 154. Gregorius Callinico exarcho Italiae. X, 15. Gregorius Maximo episcopo Salonitano. XI, 29. Gregorius, Anatolio diacono Constantinopolim

29. Изодор Севилски. Похвално слово за крал Теодорих // Magni Felicis Ennodi. Panegyricus regi Theodorico  . . . . .  379-385
    
A. История на готи, вандали и свеви // Historia Gothorum, Wandalorum Sueborum - 1. История на готите. Рекапитулация. 2. История на вандалите // 1. Historia Gothorum. Recapitulatio. 2. Historia Candalorum

     B. Испанско продължение 754 г. // Continuatio Hispana a. DCCLIV

     C. Приложение IX // Additamentum IX - За качествата на племената // De proprietatibus gentium

     D. Обширна хроника // Chronica maiora  

30. Фредегарий Схоластик. Похвално слово за крал Теодорих // Fredegarii Scholastici. Panegyricus regi Theodorico  . . . . .  386-389
    
Хроника // Chronica - 1. Македонският произход на Теодорих. 2. Борбата на българите срещу аварите и изселването им в Италия // 1. De Theodorici origine Macedonica. 2. De bellis Bulgarorum contra Avaros gestis. Bulgari in Italiam migrant

31. Неизвестен автор от Равена // Ravennatis anonymi  . . . . .  390-400
    
Земеописание // Cosmographia

32. Беда преподобни // Bedae venerabilis  . . . . .  401-403
    
За хронологията // De temporum ratione - A. За шестте ери на света. B. Прибавка III. Константиновото продължение от 820 и 842 г. // A. De sex huius saeculi aetatibus. B. Additamentum III. Continuatio Constantinopolitania a. DCCCXX et DCCXLII

33. Павел Дякон // Pauli Diaconus  . . . . .  404-417
    
A. Римска история // A. Historia Romana - 1. Нападения на готите и гибелта на Валент. 2. Теодосий воюва срещу варварите в Тракия и Дакия. 3. Хуните опустошават Тракия и Илирик. 4. атила опустошава Панония, Дакия, Македония, Мизия, Ахея и Тракия. 5. Готите в Тракия и техните имена. 6. Готите воюват срещу хуните, напискат Мизия и отиват в Италия. 7. Българите опустошават Тракия // 1. De Gothorum incursionibus et de Valentis interitu. 2. Theodosius in Thracia Daciaque contra barbaros bellum gerit. 3. Hunni Thraciam et Illyrocum vastant. 4. Attila Pannonias, Daciam, Macedoniam, Mysiam, Achaiam Thraciasque devastat. 5. De Gothis in Thracia commorantobus et de eorum nominibus. 6. Gothi contra Hunnos bellant et ex Moesia egressi in Italiam veniunt. 7. Bulgari Thraciam devastant

      B. История на лангобардите // B. Historia Langobardorum codius Gothani - Лангобарди навлизат в Тракия // Langobardi in Thraciam transeunt

      C. История на лангобардите // C. Historia Langobardorum - 1. Българи нападат лангобардите и убиват техния крал Агилмунд. 2. Албоин заселва заедно с лангобардите българи и други племена. 3. Славяни разбиват нападащите ги баварци. 4. Аварите превзимат в Тракия един остров. 5. лангобарди заедно с авари и славяни нахлуват в пределите на Истрия. 6. Маврикий побеждава аварите. 7. Аварският хаган изпраща в Италия славяни в помощ на лангобардите. 8. Славяни опустошават Бавария и Истрия. 9. Славяни, дошли с множество кораби, се установяват на лагер в Беневент. 10. Българи под водачеството на Алцек се заселват в областта на Беневент. 11. Юстиниан си възвръща престола с помощта на българския хан Тервел. 12. Българите разбиват сарацините, които обсаждат Константинопол // 1. Bulgari Langobardos aggressi regem eorum Agelmundum occidunt. 2. Alboin Bulgaros aliasque gentes una cum Langobardis in Italia collocat. 3. Sclavi Bavaros in se irruentes profligant. 4. Avari insulam quandam in Thracia expugnant. 5. Langobardi una cum Avaribus et Sclavis Histrorum fines ingrediuntur. 6. Avares a Mauricio vincuntur. 7. Caganus Avarum Sclavos in Italiam Langobardis auxilio mittit. 8. Bavaria et Istria a Sclavis depraedantur. 9. Sclavi cum multitudine navium venientes in Beneventi regione castra ponunt. 10. Bulgari duce Alzecone in Beneventi regione considunt. 11. Iustinianus auxilio Terbelli Bulgarorum regis in imperium restituitur. 12. Saraceni Constantinopolim obsidentes a Bulgaris devincuntur

34. Руфий Фест // Rufius Festus  . . . . .  418-419
    
Кратко изложение на историята на римския народ // Breviarium rerum gestarum populi Romani - 1. Аврелиан основава двете Дакии отсам Дунава. Провинциите на Илирик. 2. Провинциите на Диоцеза Тракия. 3. Цезар Максимиан попълва войските си с гранични дакийски войски и побеждава персите // 1. Aurelianus duas Dacias citra Danuvium condit. De Illyrici provinciis. 2. De diocesis Thraciae provinciis. 3. Maximianus Caesar suppleto exercitu ex limitaneis Daciae Persas vincit

 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  420-446
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  447
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  448-450
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  451-452

 

[Back to Main Page]