Български приказки и вярвания

Кузман Шапкарев

 

КЪМ Г. Г. ЧИТАТЕЛИТЕ

 

 

Щастлив се считам, задето, макар и с големи мъки и след непреодолими препятствия, мога днес да представя пред любителите на сиромашката ни книжнина отпечатана  в т о р а т а  тази  ч а с т  от  С б о р н и к а ми  на Н а р о д н и  у м о т в о р е н и я  със съдържание, каквото е описано в предговора на същия С б о р н и к, кн. I, т. е. приказки, пословици, гатанки, игри и пр., и обемающа три цели книги от по 15—20 печатни коли всекоя, именно, кн. кн. VIII, IX и Х-а, от които първата и втората съдържат изключително приказките, около 300 на брой; а последнята, останалото от материала на II-а част.

 

В тези приказки влизат и преждеиздадените ми през 1885 год. в Пловдив, 81 на брой, по причина, че правописанието, на което бяха са те напечатали тога, не се схождаше точно с онова, което на последне съм приел при издаванието на целия ми Сборник и още, защото не бяха никак класифицирани. Сегашната класификация на издаваните приказки е според местностите, откъдето са събирани, освен няколко към края на кн. IX, които са турени без никакво разпределение в придатък 1-й и то не без уважителни причини. Вероятно ще ми забележи някой, че по-добре щеше да бъде, ако бяха се класифицирали по съдържанието им. Напълно признавам; нъ, като зная от друга страна, че подобно класифициране е съпряжено с големи мъчнотии, за преодолението на които изисква се по-сериозна и по-обширна подготовка, то аз, лишен от таква, не посмеях да попипам там, дето не е моя работа.

 

Най-после, на края на кн. IX-а, след българските приказки, в придатък II-й, притурил съм и по няколко македоновлашки (цинцарски) и албански, които съм слушал и записал непосредствено от приказвачи, принадлежащи на тези народности. А в бъдъще надея се да представа и по-огромно количество както от них, така и

 

7

 

от други чужди язици, които владея, само ако, разбира се, обстоятелствата ми благоприятствуват. Целта на този последен мой опит е: 1) да дам повод на други за събирането на не по-малкото богат от наший фолклорен материал на тия народности и 2) да принеса на сравнителната фолклорна наука един малък принос, плод на скромните ми трудове.

 

Пословиците се съпровождат и от нужните обяснения за значението и употреблението им. Съще и гатанките имат отгатките си.

 

Сега вече ми остава от Сборника за издание още III-та му част сполуката на което никак не зависи от моята деятелност или немарливост, а изключително от други условия, толко пъти вече по-преди обяснявани.

 

Важното в тъзи последня част ще да е, по всякоя вероятност, речника, който съдържа около 7000 речи, разпределени на три отдела: 1) общи думи; 2) географически имена; и 3) чужди думи, употребявани в наший язик. Всички тие ще бъдат потънко обяснени и с необходимите доказателства.

 

Дано всемилостивий бог вдъхне добър дух у интересующите се за преуспяванието и окончателното довършвание на толкова трудното ми дело. От моя страна, като имам пред вид, че просветеното Министерство на народното просвещение в досегашните ми издадени книги доблестно ме е подкрепило, то и занапред пак на него възлагам най-голяма надежда, като зная, че то нееднократно блестящи доказателства е представило досега за че милее за народната ни книжнина и всевъзможни старания полага за преуспяванието ѝ. Инак продължението е немислимо.

 

г. Орхание, 24-и август 1892 г.

 

С ъ б и р а т е л – и з д а т е л

 

[Next]

[Back to Index]