Български приказки и вярвания

Кузман Шапкарев

 

СЪКРАЩЕНИЯ, УПОТРЕБЯВАНИ ОТ КУЗМАН А. ШАПКАРЕВ

 

К. Шапкарев не се е ръководел от установени правила за съкращаване на думи и изрази. Едни и същи съкращения често у него означават различни неща, а в други случаи едни и същи думи се съкращават по различен начин. За улеснение на читателя тук се привеждат употребените от К. Шапкарев съкращения в кн. VIII и IX от неговия сборник, като се означава и тяхното тълкуване.

 

 

алб. — албански

Алекс. Великий — Александър Великий

 

бел. — бележка

Битол. — Битолско, битолски села

Бр. Мил.; Бр. Милад. Б. п. — Братя Миладиновци Д. и К., Български народни песни, Загреб, 1861.

бук. — буква

Буков., Искрец. — Буковец, Искрецко [Соф. окр.]

българ. — български

 

Вел., Велес. — Велес, Велешко, велешки села

Вид. — Видин

виж. — вижте

вин. п. — винителен падеж

Вод. — Воден, Воденско

Врац. — Враца

 

г., год. — година

г. — господин

г., гр. — град

Гевг., Гевгел. — Гевгелия, Гевгелийско

Гопеш. — Гопеши, Битолско

 

589

 

 

глаг. — глагол

глас. — гласна, гласен звук

гр., гръц. — гръцка, гръцки

гр. д. — гръцка дума

Деб., Дебърс. — Дебърско

Дор., Дорян., Дорянс. — Дорянско [Дойранско]

др. — друг, други

 

Заб., забел. — забележка

забелез. — забелязания [отбелязания]

знач. — значение

 

Искр., Искрец. — Искрецко [по-късно Свогенска околия, сега Софийски окръг]

истор. — история

и т. н. т. — и тъй нататък

И. Христос — Исус Христос

К. А. Ш. — Кузман А. Шапкарев

Кич., Кичев. — Кичава [Кичево], Кичевско

Кичевс. — Кичевско

кн. — книга

Кост. — Костурско

Круш. — Крушово

Кукуш., Кукушк. — Кукушко

 

Лер., Леринс. — Леринско

Литак. — Литаково, Орханийско [сега Ботевградско]

 

М. С, Мин. Сб., Мин. Сборник — Министерски сборник [Сборник за народни умотворения и книжнина]

макед. — македонски

мес. — месец

местоим. — местоимение

Мил., Мил. б. п. — вж. Бр. Мил.

Мирк. Пирд. — Мирково, Пирдопско

 

нар. — народен

нар. пос, нар. посл. — народна пословица

наст. — настоящий, настоящият

 

590

 

 

нат. — нататък.

Н. В. Преп. О. Арх. — Негово високо преподобие отец архимандрит

н. п. — например

Н. П. О. — Негово преосвещенство отец

н-ро, н-ра — номер, номера

 

Орхан. — Орхание, Орханийско [сега Ботевград, Ботевградско]

отгов. — отговор

офиц. — офицер

Охр. — Охрид, Охридско

 

п. — песен

Период. Сп. Ср. — Периодическо списание на Българското книжовно дружество, издавано в Средец [София]

песн. — песни

Пирд. — Пирдопско

пок. — покойний

пос, посл. — пословица, пословици

пр. — прочие

пр., прик., приказ. — приказка, приказки

прев. — превод

председ. — председател

Прил. — Прилеп, Прилепско

прор. — пророк

Пуш. I, — Пушкин, А. С, Съчинения, т. I [Годината не е посочена]

 

р. — реч [дума]

рож. обич., рожб. об., рожб. обич. — рожбени обичаи [обичаи при раждане]

 

с., сел. — село

Самок. — Самоков, Самоковско

сбор., сборн. — сборник

Сборн. Нар. Просв. — Сборник на Министерството на народната просвета [Сборник за народни умотворения и книжнина]

Св. — свето, свети

Скоп. — Скопие, Скопско

следов. — следователно

Сол., Солунс. — Солунско

Сол. гимназия —Солунската гимназия

Солунск. Бълг. община — Солунската българска община

 

591

 

 

С. П. С. — Софийско Периодическо списание [Периодическо списание на Българското книжовно дружество, издавано в София]

ср., срав., сравн. — сравни

ср. р. — среден род

Ст. Заг. — Стара Загора

стр. — страница

Струг. — Струга

суев. — суеверия

 

тур. р. — турска реч [дума]

 

учит. — учител

 

X. Елеска околия — Хаджиелеска околия [по-късно Борисовградска, Първомайска околия]

 

ч. — част

 

[Back]