Български приказки и вярвания

Кузман Шапкарев

 

РЕЧНИК

на находящите се влашки и албански думи в прибавените в сборника влашки и албански приказки.

 

А. ВЛАШКИ

 

А — на

Авдзъ — слушай, чу

Авдзъръ — чуха,

Авду — слушам, слушат

Авдъ — слуша

Авдя̀ — слушаше,

Авя̀ — имаше (той)

Авя̀й — имаше (ти)

Авèм или авèму — имаме

Авем лòа͡тъ — сме зели

Авèре — иманье, имот

Авèря — имането, имотът

Авèц — имате

Авинатòр — ловец

Авòа͡стра — ваша

Авỳ — имà

Авỳт — имотен

Агòня — бърже, скоро

Агру, гръц. — нива

Аргумѝръ — спуснаха се

Агрỳн — гладен

Агунèщи — изгонваш

(с’лу) Агунèщи — да го изгониш

Агунѝту — изгонен

Агършѝй — забравих

Адунàцъ — събрани

Адỳньи — събереш

Адỳнъ — събере или събира

(с’) Адỳнъ — да събере

Адъръмъ — правим, направим

(с’) Айбъ — да има

Аѝстъ — тъзи

(с’) Акàц — да хватиш

Акàцъ — хвати

Аклò или аклòци — тамо

Акỳй — чий, чия, чие

(с’) Акỳмпари — да купиш

Акỳмпъру — купувам

Акỳмпъръ — купи

Акумпъръ — купй

Акъцàръ — хватиха

Ал’ — от

(с’) Алавдя̀ — се хвалеше, се заканваше

Алàнту — другийт

Алàнтъ — другата

Алàнци — другите

Алби или àлги — бели

Алòр — нихнин, а, о

Алту — друг

 

553

 

 

Алтъ — друга

Алци — Друзи

Алỳй — негов, а, о

Алъгъ — шетà

Алъгъндỳлуй — търчеещем

Аминтàръ — добиха, спечелиха

Аминтàц — добиете

Амѝнтъ — добива, добие

Аминтъм — добием

Амѝнци — добиваш, добиеш

(в’ с’) Амѝнцъ — ще добие

Амиръу — царят

Ам, àму — имам

Амя̀ — моя

Ан — лани

Ан, àну — година

Анàлту — горе, високо

Анàрга — полека

Аньèу — мой, мое

Аньѝа — мене

Андумисѝръ, гръц. — събиранье, сдружвенье, съставянье

Аньи — години

Анòа͡стра — наша

Анòстру — наш, наше

Анлу — годината

Анцърцу — олумлани, по-лани

Аòа,͡ аòа͡ци — овде, тука

Апликàту — наведен, а, о

(с’) Апликъ — се наведе

(с’) Апрѝндъ — да запали

Апрокѝ — приближи

Апрукѝръ — приближиха

Апря̀съ — запалена; авя апря̀съ — беше се запалила

Апъ — вода

Арàдъ — ред

Арàцè — студена

Ардя — гореха, гореше

Аре или àри — има

Аркòре — студ, судено

Армъ — оружие

Армàси — остана

Армъне — остане

(с’) Арсе — изгоря

Арсъри — рипна

Арỳтъ — лоша

Аръду — лъжа, мамя

(с’) Аръдя̀ — се смееха

Аръсе или аръси — излъга

Аръсу — излъган

Аръу — река

Аскултъ — послуша, почу

Аскултя — слушаше

Аскъпàри — избавиха се, избавление

Аскъпъ — избави се

Аспърàтъ — уплашена

Асталѝ — срете

Астъзъ — днес

Атà — твоя

Атàли — твои

Атъу — твой, твое

Аỳш — стар, старец

Аỳшул — старий, старецът

Аушàтику — старост

Афлàръ — найдоха

Афлу — найда, нахождам

Афлъ — найди

Афлъ — найде

Афлъм — найдем

Афтàре, ахтàре — такъв, а, о

Ахъти — толкоз

Ацèлу — той

Ацийъ — тука

Аця̀ — тая

Ашъ — така

Ащептя — чекаше

Ащàпте — чекай, почекай

 

Бàдз — туриш

Бàнъ — живот

 

554

 

 

Барбàтлу — мъжът

Батỳт — бит

Бàшу — целивам

Бàшъ — целива

Бирбèц — овни

Бисèрикъ — църква

Биỳръ — пиха

Боà͡цъ — глас

Букурѝе — радост

Бỳн, бỳну — добър, добро

Бун̀яцъ — добрина

(с’) Бъгàръ — легнаха

Бъгъ — тури

Бънèдзу — живея

Бърну или бръну — пояс

 

Вàле — вада

Вàтънъ — убие

Вèдз — виж

Вèди — видиш

Видèм — видим

Видзỳ — видя (той)

Видзỳй — видях

Видзỳръ — видяха

Видзỳш — видя (ти)

Винàтику — лов

Вѝндзи — продаваш

Вѝндиц — лекуваш, цернш

Вѝнду — продавам

Виндỳй — продадох

Виндя — продаваше

Вѝне — дойде

Винѝ — дойде (той)

Вѝнир — петък

Винѝть — дойдено

Винѝш — дойде (ти)

Вирдя̀цъ — зелèнила, ледина

Вòй — обичам, желая, искам

Вòй — вие

Врè — сакай

Врèй — сакаш

Врèре или врèри — обич, любов

Вря̀ — сакаше (той)

Вулòа͡гъ — равнина

Вỳльпе или вỳлпьи — лисица

Въ — ще

Вьрнъ, върун — никой, някой

Вя̀дъ — вижда, види

 

Гѝнь — дохождам, ела

Гѝньи или гѝне — добре

Гѝнъ — дойдът

Гѝсу — сън; н’гѝсу — на съне

Глърѝмя — глупостта

Глърѝми — глупостите

Гря̀ — говори

Гря̀цъ — тежина

Гумàр — магаре

Гърцèску — гръцка

(с’) Гя̀ръ — да викат, да кряскат

 

Дàда — майка

Дай — дай

Да’òр — дваж

Дèде, дèди — даде

Джоне, джòни — юнак, момък

Дзàце — десет

Дзỳа — ден

Дзъка — каже

(с’) Дзъку — да кажа

Дзъли — дни

Дзъсе, дзъси — рече (той)

Дзъсèш — рече (ти)

Дзъця̀ — казваше

Ди апòя — отпосле

Ди кàръ — откато

Ди къту — откак

Ди кум — откакто

Дилѝхя, гръц. — навистина

Димняцъ — заран, отрано

Димъндъ — поръча

Димъндичỳня — поръчката

 

555

 

 

Димпàде — от-земя

Дѝнцъль — зъбите

Дипàрте — далеч

Диприỳнъ — заедно

Диспърцъ — раздели

Дисфàпте — разтворени

Дисфàц — отвориш

Дишклѝди — отключи

Дòа͡рмъ — спът

Дой — два

Дòйльи — двамата

Доиспъргѝнгиц — двадесет

Дойспърдзàце — дванадесет

Дой-трей — два-три

Дорньѝ, дорньѝм — спа, спим

Дугѝа — едвай

Думнидзъу — господ, бог

Дупỳ — по, потем

Дуп’аця̀ — заради това

Дỳсе — отиде

Дỳсиръ — отидоха

Дỳте, дỳти — иди, отиди

Дуця̀ — отиваше (той)

Дуцяй — отиваше (ти)

Дъм — дадем

 

Ельи — тие

Елу — той

Еря — беше (той)

Ерàм — бях, бяхме

Ергиле (ярбиле) — тревите

Еряй — беше (ти)

Еску — съм

Ести — йе

Ест’ан — годинаава, тъз година

Еу — аз

Еши — излез

Ещи — си

 

Имнà — вòрвеше

Имну — вървя

Имнъм — вървим

Имнънтъ — вървеещи, пеш

Инимъ — сърце

Интрàре — влизанье

Интръ — влез, да влезе

Ирà, еря̀ — беше (той)

Ици — каквото и да

 

Ка — като

Кàле — път

Кàлу — кон

Камагѝне — по-добре

Каманклò — по-тамо

Кап, кàпу — глава

Кàр’, кàри, кара — кой, като

Кàсъ — къща; а касъ — у дома

Кафтя̀ — търсеше, сакаше

Кàфту — търся

Кàфтъ — търси

Кòадъ, кòади — опашка, опашки

Кòарнили — роговете

Крискỳ — порасте

Крищѝну — християнин

Крунàли — венчаха

Крỳце, круця — кръст, кръстът

Кỳ — с

Кỳм, кỳму, какỳм — как, както

Кунòащири — познаванье

Кунòащи — познаваш

Кунускỳ — позна

Курмàт — уморен

Курънду — рано, скоро

Кутрỳмбура — трепереше

Къ — че

Къдзỳ — падна

Кънду — кога

Кънтику — песн

Кънту — пея, изпея

Кърлѝгу — кривач овчарски

Къртяскъ — закачи

Къти, къту — по, колко

 

556

 

 

Кътьр — към

Кяръ — загуби

 

Лà — у

Лàй — бре

Лàсу — оставам

Лàш — оставаш

Лèмну — дърво

Липця̀ — трябаше

Липця̀щи — тряба

Льи — га, му

Лишòр — лек; виж — ньикишòр

Лò — взе

Лоàй — взех

Лоаръ — взеха

Лòк, лòку — място

Лòкурли — местата

Лòм — взехме

Лỳ — го

Лукрèдз — работиш

Лỳкру — работа

Лỳп, лупул — вълк, вълкът

Льйерту — прощавам

Льйèрци — прощаваш

Лънгòря — болестта

Лъндзидзъ — разболя се, оболя

Лъндзиту — болен

Лъсàй — оставих

Ля̀ — взима, вземе

Ля̀й — вземи

Ля̀у — вземам

 

Мàрдзинъ — край

Мàре, мàри — голям, а, о

Мвèцир — учени

Мвискỳц — облечени

Мвицà — учеха

Мвицъ — научи

Мѝ — та

Мѝн — мене

Миндуѝ — мислѝ

Миндуѝря — мисленьето, умщината

Миндуя̀ — мислеше се

Мѝнте, мѝнтя — ум, умът

(въс) Мòаре — ще умре

Мòа͡ртя — смъртта

Моà͡ша — стара, старичка

Мòрту — мъртов

Мпàрци — разделиш

Мпърцътъ — разделена

Мплѝнъ — пълна

Мỳлту — много

Мулцъмѝнту — благодарен

Мульйèръ — жена

Мỳлцъ — мнозина

Мỳнте — планина

(с’) Муряму — да умрех

Мурѝ — умря

(с’) Мутрòаска — да гледа

Мутрèщи — гледаш

Мутрѝ — гледа

Мутрѝри — гледаха

Мутря̀ — гледаше

Мушàту — хубав, красив

Мъ — нъ

Мъна — ръка

Мъне, мъни — утре

Мънили — ръцете

Мънку — ям, яда

Мънкàръ — ядоха

Мънкъ — яде

Мънц — ядеш

Мър’ — големи

Мърàту — бедний

Мъса — майка му

 

Нафòаръ — вън

(си’) Нгуръ, (си) мвиръ — разсърди се

(си’) Нгълдзàскъ — да се огрее

Нгьòс — надолу

 

557

 

 

Ндрèпту — праведен, прав, право

Ндрèпц — праведни

Ньèргу — отивам

Ньèрдзим — идем, отидем

Ньѝ — ми

Ниадърàту — ненаправена

Ньѝк — малък, о

Ньѝка — малка

Ньикишòр — лек; виж — лишòр

Ньѝль — хиляда

Ньѝлъ — жал, мило

Ньѝмик — съвсем малко

Нѝнгъ — при, до, близо

Нѝнкъ — още

Нѝнте, нѝнти — напред, по-напред

Нѝнтъз — напредничав

Нѝнци — нито

Нискънтъ — няколко

Нискънцъ — няколцина

Нихя̀мъ — малко

Ньѝц — малки

Нкадъ — да ми падне

Нкаликàдуи — вяхнат

Нкъликъ — вяхна, възседна

Нклѝс — затворени

Нклимàръ — поканиха

Нклимъ — покани

Нкурунàри — венчаха

Нкърфосѝту — закован

Нòй — ние

Нòаджикъ — сред

Нòптя — нощта

Нтря̀бъ — пита

Нтрèги — питаш

Нтрибъ — питà

Ну — не

Нỳма — име

Нумàй — все едно

Нỳмиръ — рамена

Нỳн — кум

Нỳнтру — нътре

Нъпрѝту — разсърден

Нъпòй — пак, назад

Нъс, нъси — тие

Нъсъ — тая, нея

Нъш — них

 

Оа͡спе — приятел

Оа͡спилуй — на приятеля

Ой — овци

Оиле — овците

Оаръ — време, час

Ом — човек

Омлу — човекът

Оминльи — човеците

 

Пап, папу — дядо

Партѝдъ — страница

Патрòоръ — четвъртий път

Пàтру — четири

Пѝ — над

(с’) Пидипсѝръ — мъчиха се

Пикурàру — овчар

Писти — над

Питрикỳ — прàти

Питрикỳт — пратен

Питриця̀ — пращаше, пращаха

Плънгу — плача

Плънгъ — плачат

Пòати — може

Пòату, пòту — мога

Пòрку — свиня

Портàръ — носиха

Пòрци — свини

Пòц — можеш

Прèфту — поп, свещеник

Примвяръ — наесен

Прѝмна — се разхожда

Пултър, пълтър — плещи

Пуртя — носеше, носеха

Пурчàдз — парчета

 

558

 

 

Путяръ — моженьето

Пън — до, додето

Пъне — хляб

Пътядзъ — кръсти

Пъцъну — малко

Пъщя — пасеха

 

Ся̀ръ — вечер

Си — да

Сѝнгур — сам, самичък

Скòалъ — станват, дигват

Скòти — извади

Скрѝе — пише, написва

(си’) Скулъ — стана

Скỳмпи — скъпи

Скумтя — скришно

(са) Скумтинъ — отби се

Скутя̀ — изваждаше

Сòмну — сън

Спрè, с’аспъръ — се уплаши

Спỳне — разказва

Спỳсе — разказа

Спьйèри — се изпречи

Статỳ — застана

Стѝнгъ — стиска, угаси

Стѝндзи — стискай

Стригàре — виканье

Стрѝгъ — вика

Стригъ — викна

Стя̀о — звезда

Сум, сън — под

Сỳфлиту — душа

Съ — да

Сънту — са

Сънтул — светий

Съргѝръ, с’сълъгѝръ — се спуснаха

 

Тà — да, за да

Тàльи — режеш

Тàтъ — татко, баща

Тѝне — ти

Тиньиру — млад

Тòа͡тъ — всичката

Тòрну — връщам

Тòт — всичкий

Тòтунъ — все едно

Трèй — три

Трèйльи — тримата

Треòр — три пъти

Трèциръ — минаха

Трикỳ — мина

Трикỳц — минахте

Три, тръ — за

Трỳпул — тялото

Ту, тру — в

Турнъ, с’турнъ — върна, върна се

Тỳц — всички

Тучин — главна

 

Увряскъ — еврейска

Умилъ — напълни

Ун, унъ — един, една

Ундзѝту — приличен

Упòа͡ръ — еднъж

Урèкли — уши

Урсъ — мечка

Уръта — лоша

Успицъле — приятелство

Ухтя̀ — охкаше

 

Фàку — правя, чина

Фèце — стори, направи (той)

Фèцире — правенье, чиненье

Фèциръ — направиха, сториха

Фиця — правеше, чинеше

Фицèш — направи, стори (ти)

Фичòр — дете

Фок — огън

Фрѝкъ — страх

Фỳ — биде (той)

Фỳгу — бягам

 

559

 

 

Фудзѝ — бяга, избяга

Фудзѝръ — избягаха

Фултутиря̀ — разтоварката

Фумèля — челяд

Фỳш — биде (ти)

Фъ — стори, направи

Фънтънъ — чешма

Фъртàте — побратим

Фъртàц — побратими

Фъръ — без

Фятъ — мома

 

Хьèргу — варя

Хьèрдзи — вариш

Хьѝбъ — бъде

Хьилю — син

Хьѝм — сме

Хьѝу — бъда

Хòаръ — село

Хълин — кръщелник

 

Цèр — свещи

Ци — що

Цивà — нищо

Цъ — ти (дат. п.)

Цънъ — държат

Цяръ — свещ

 

Чичòри — нозе, крака

 

Шàпте — седем

Шèдз — седи, седни

Шèду — седа

Ши, шъ — и

Шидзỳ — седна

Шут — шут, безрогат

Шу — го, да го

Шъ — си

Шỳцъ — завърти

Щарнỳт — постлано, постеля

Щиеръ — знанието

Щѝй — знаеш

Щѝу — зная

Щѝц — знаете

 

Ънкàле — напът, пътем

Ънклѝси — затворени

 

Япиле — кобилите

Ярà — беше

Яръ — пак

Яцу — ето го

 

Ю — къде

Ювà — никъде

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]