Български приказки и вярвания

Кузман Шапкарев

 

РЕЧНИК НА ПО-МАЛКО ПОЗНАТИ ДУМИ

 

 __A_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —  __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Ю_   —   __Я_

 

Аджиба, т. — чудно нещо

адожам — прибера, прикрия

ажджер, т. — змей, ламя

азър, т. — тъй като, щом като

айван, т. — животно, добиче

ал, алои, т. — положение

алай, т. — почести, парад

алайки, т. — слугини

алайлем, т. — като че ли, изглежда

алишча — дрехи

алтани, т. — жълтици

амам, т. — баня

аманет, т. — нещо, дадено някому да го пази

амо — тука

андак, т. — трап, хендек

анде — тук

анка — ханъма

апансаз, т. — ненадейно

апсаана, т. — затвор

арач, т. — вид данък

арамии, т. — разбойници

арания, т. — голям котел

аргосал, гр. — отстранил от служба, разпопи

арслан, т. — лъв

арчлан, т. — вж. арслан

асланчета, т. — лъвчета

афрото, гр. — арсеник

ахчийница, т. — гостилница

ашик се чинеше — влюбваше се

ашикяре, т. — явно, открито

 

 

Бабнуве — бълбуква

бакни — целуни

балтак, т. — брадва

барам — търся, питам

бастисаха, т. — нападнаха

бафчанджия, т. — градинар

бахт, т. — късмет, щастие

бач, т. — мандраджия

бачило, т. — лятна кошара, мандра

башка, т. — отделно, поотделно

белезия, т. — гривна, белезица

бендисал — харесал

беузур — безпокойство

бечви — вълнени горни гащи, чешири

бидисафме — свършихме

бильбилине, т. — славеите

битерисала, т. — развалила

битиса — свърши

бладзи — благи

боздиса се, т. — развали се, погрозня

брав, т. — овен

бригнет се — безпокои се, грижи се

 

593

 

 

бубак — памук

бунгур, т. — булгур

бургу — бързо

бъркал — гонел, преследвал

бъркнала — подгонила, погнала

 

 

Ваганка, ваганче — гаванка, дървен

съд вайде, т. — полза

ваква — такава

вакът, т. — време

вджашен — ужасèн, стреснат

вджашила — сепнала, стреснала, ужасила

веднож — веднага

вееки — яхайки

веела — яхала

век — свят, живот

векяал — обещавал

велит — казва, говори

венала — яхнала

ветила се — обещала

вети се — врече се, обеща

вечерва — тази вечер

видело, виделце — светлина

виждал — цвилел

вилан — някой

вилджан, т. — чаша

виран, т. — развален

вискал — цвилел

витканици — вити кори на баница

витосаме — махнем

влорин — злато

войчка — водѝца, водичка

волку — толкова

волненица — вълнена шапка

вреки, врешча — чували

врешче — чувал

втаса — стигне

втекнало му — дошло му на ум, сетил се

върчува — връчва, делва

 

 

Гайле, т. — грижа

гайрет, т. — помощ, участие; усърдие

галатвит — ругае

гибам — пипам, закачам

гласнало — издало глас

глуждоа — миша

глуфче — мишле

глуфчишле — плъх, мишка

глушец — мишка, плъх

глюж — чеп, чвор

годинаава — тази година

граница — дъб

гредешчем — идейки

греди — иде

губа — кора от баница

гулабчиня — гълъбчета

гунче — кожухче, шуба

гърбач — бич

гърс, гърст, гърста — шепа

гьоа, гьоам, гьоо — уж

гьоз-гьоре, т. — очевидно

гюзел, т. — хубава

гюпка — циганка

гюптин — циганин

гюпци — цигани

 

 

Давия, т. — иск

дамазлък, т. — разплод

даскал — учител; ходя на даскал — ходя на училище

декика — миг, час, минута

декшаам — приемам

делия, т. — юнак

дереджа, т. — ред

дерман, т. — спасение

джаде, т. — голям път

джарело се — пулело се

джарееки се — пулейки се

 

594

 

 

джеваир, т. — скъпоценност, скъпоценен камък

джеза, т. — глоба

дженк, т. — битка, бой

джиздои — зидове

джингарашки — вънчета, дрънкулки

джуап, т. — отговор

дзастра — сутрин; на дзастрата — на другия ден

диания — животни

дивѝна — дивеч, диви животни

дивотия — дивеч

дикат сторил — забелязал

диримани — дрипи

доак му дойде, т. — получи си заслуженото

доба — време

дограмаджия, т. — дърводелец

дода — кака

донесеница — доведена дъщеря

досенова — досега

дооден — уморен

дошикала се — досещала се

дубара — хитрост

дукимасаме — изпитаме, опитаме

дульбия, т. — далекоглед

дуня, т. — свят

дългѝ, т. — вълни

 

 

Еглендисвит, т. — занимава, развлича

едно — едва

екиме, т. — лекари, лечители

ексик, т. — по-малко, отколкото трябва

есап, т. — сметка

 

 

Жбарна — бръкна

жежнит — напече, нагрее

 

 

Забит, т. — управител

загари, пер. гр. — ловджийски кучета

загинал — изчезнал, изгубил се

загини — погуби

загубиме — погубим

задечкали се — скарали се

задумал се — замислил се, загрижил се

задушбина — нещо, което се прави за душата на умрял

зайре, т. — житни храни

заклопиа — затвориха

заков — ковчег (?)

заман, т. — време

запретале — заровили

зарек — уроки

застра — вж. дзастра

захмет, т. — труд, работа

здиот — дъхът

зейр, т. — отрова

зенгин, т. — богаташ

зено ги имаш — взел си ги

змех — змей

 

 

И — ги

изан, т. — позволение

изборичка — разбърка

избъркал — изгонил

издивна — въздъхна

изеет — изяде

изин, т. — вж. изан

излак — кладенец

измакал — излапал

измекяри, т. — слуги

измекярка, т. — слугиня

измет, т. — слугуване, служба

измешал — избъркал, разбъркал

измолдза — издоя

изòпрале — изтрепали

изпадниме — слеземе, излеземе

 

595

 

 

изпретал — изровил

изрушил — ударил, убил

изтаит се — измъкне се, махне се

изтерал — изгонил, изкарал

изшетал — обиколил

иляч, т. — лекарство

имала (имела) — шемет, главовъртеж

манье — добитък

ин — ѝ

инсан, т. — свят, хора

инсаф, т. — милосърдие, добросърдечност

инсафлия, т. — милостив, добросърдечен

испат, т. — доказателство; стана испат — доказа се

истий — същи

исто — също

ихтиза, т. — нужда, потребност, наложителност

ишарет, т. — знак

ишч — още

 

 

Йемении, т. — обувки

йемиш, т. — плод

йобата — двамата

йесир пазар, т. — пазар за роби

 

 

Каарит се, т. — тревожи се

кабает, т. — винà

кабаетлия, т. — виновен

кабиль, т. — възможно

кабул не чина — не приемам

кавга, т. — война

адар, т. — способен

кадро, т. — способно

казандисало, т. — спечелило

каиль се сторил — съгласил се

кай — къде

кайшчо — където

калаузин, т. — придружител

калеш — вакъл

калинка — нар

калтаци, т. — юзди

калъчия, т. — ножар, който прави саби

калъчка, т. — сабя

камилавка — попска шапка, калимявка

камшия, т. — бич, камшик

кандисам, т. — съглася се

карпа — скала, голям камък

картал, т. — вид орел

каршилок, т. — подигравка

каршия, т. — насреща

касаба, т. — град

ката — всяко, всеки, всяка

ката ена — всеки ден

каул, т. — обещание

квечерина — привечер

кевил, кефил, т. — поръчител

керал — килер, зимник

кердосаш — спечелиш, добиеш

кинисале — тръгнали

кирия, т. — наем

киселец, киселче — хляб с квас

кладе — сложи

клал — сложил

кланик — пезул на огнището

клобче — кълбо, клъбце

клоца — ритник

клоцнал — ритнал

клюкат — чука, тропа

клюкнал — почукал

кнòчок — тъничък

коджамити — голям

кой — къде

колайлок — начин

колби — гривни

коложег — януари

кон — към

 

596

 

 

конак, т. — място за нощуване на пътници

конаци, т. — дворец

кондисал, т. — установил се, отседнал

корчейне — скубане

кочена — галена

кочиджия — каруцар

кренале — вдигнали

кренати — вдигнати

кроит — реже

крой — намерение

крошни — кошница

кубе — скубе

кудури — обувки, кундури

кузум, т. — обръщение към млад човек, «агънце»

кукните — домашните (хората от една къща)

кукя — къща

кукярче — къщичка, къщурка

кулуци, т. — стражари

курдия — свещеническа дреха

куртулисал, т. — отървал

куса — без опашка

кусале — свещеническа дреха

кутале — кутре

кутнаа — събориха, повалиха

кутра — горка

кутрий, кутър — горки, нещастен

кучиня — кучета

кърлиг — гега, тояга

кьоле, т. — роб, слуга

кьосе — косе, кос

кюме, т. — ято

 

 

Лакардия — приказка, дума

ластагарки — тояги с чатал на върха

лесни — леки

лествица — стълба

леунка — лехуса, родилка

леункина — лехусина, на лехуса

липцана — мощи

 

 

Маалски — махленски

магаза, ар. т. — склад за търговски стоки

маецко — малко

максус, т. — нарочно

мамейнци — маменици, лъженици

марифет, т. — умение, изкуство

мачканье — мокрене, миене

мезлич, т. — народно събрание, съвет

метериз, т. — засада

мизлич — вж. мезлич

миджилис, т. — съвет

мигдали, гр. — бадеми

милосник — любовник

миник, мъник — кученце

миткал — галел, ласкаел

молдзит — дои

мошне, мощне — много, твърде

мошченица — мътеница

му — им

мувлет, т. — срок

мукает се чиниш — грижиш се

муренка — черница

мухлет, т. — вж. мувлет

мунасип, т. — уместно, сгодно

мутаф, т. — покривка от козина

мутлак, т. — непременно, сигурно

муюр, т. — печат

муюрлейса, муюрлиса, т. — запечата, подпечата

мъндърсал — кандилкал

 

 

Набустрена — наострена

навалил — запалил

надвор — навън

 

597

 

 

нает (ке нает) — намери, ще намери

назорум — скришно, мълчешком, дебнешком

найме (ке найме) — ще намерим

найт (ке найт) — ще намери, ще намерят

наклаам — наслагам

накутнат — съборен, повален

налбат, т. — подковач

налине — насъска

намачкат — намокрят

намираме — натъкмиме

намладил — настървил

наогят — намират

нàплеки — по гръб

наружай се — облечи се

наружала се — облякла се

натерал — накарал

нафул (от нафул) — престорено, на уж

небаре — като че ли, уж

негибнат — непипнат

недексуаеки — неприемайки, нежелаейки

недоапица (от недоапица) — неочаквано, отневиделица

нейкела — не искала

некни — завчера

нечесен — нещастен

ниет, т. — намерение

нишан, т. — знак, белег

ногайца — крачол

нунко — кум

 

 

Обата — двамата

обденило — съмнало

оваа — тази

овде — тука

оградиса — заболее от нагазване на нечисто място

одвай — едва

оеле — ходили

оклетия — клетва, заклеване, завет

окутра те — тежко ти, горко ти

оладжак, т. — сиреч, с други думи

олджица, олджици — лъжица, лъжици

олджиче — лъжичка

ольку — толкова

онде — там

опера — отрепя, погубя

опулил — огледал

опулил се — погледнал

оратеме — говорим

òре — мòре, мори (обръщение)

оржнал — изцвилил

òри — вж. òре

орман, т. — гора

орманджия, т. — дървар

ортома — въже

осколтнал — блеснал

оскържаил се — станал скъперник

отземнафме — измръзнахме

откинала — отървала се

откинам — отърва се

отпеит — прочете

отрешвате — отвързвате

отруячка — отрова

очиклен — отракан, ачигьоз

 

 

Пагур — павур, съд за ракия

паждине — пада

пазарджия — който е ходил някъде на пазар

пайпус — мързеливец, дембел

пала — дири, търси; посяга

папя — патка

параспор — неỳреден човек

парнаре — храсти

 

598

 

 

пасинок — осиновен син

памбук — памук

панагюр, гр. — панаир

панта — безделник, нехранимайко

пашка — опашка

пей — чете

пей — което се плаща отнапред, преднина, задавък, капаро

пердуи — перушина

перница — възглавница

печкале се — препирали се

пешѝн — по-рано, най-напред

пешкеш — подарък

пеяли — прочели

пизмит — мрази, ненавижда

пикни — пъхни

пинци — опинци, цървули

питанье — просене

питат — проси

питаф — просих

питач — просяк

плоча — подкова

побара — потърси

побъркал — потърсил

повабил — помамил

подгибвит — закача

подрум — зимник

поела — заповед

поели — заповядай

поеляле — наредили, заповядали

поет (ке поет) — ще отиде

пойке — повече

покасниме — похапнем

покерчена — осиновена (за момиче)

покъснеет — похапнат

полено — цепеница

полесок — покрив от леса, от плет

полнокь — полунощ

помиткеет — погалят, поласкаят

попратил се — запътил се подир някого

по прелу — напряко

пориза — послуша

поруге — подиграе

посборуали — поприказвали

потем — след

потомит — затрие, погуби

поулай — побърка, полудее

поуполтиле — поуспокоили

почул — послушал

пощерица — заварена дъщеря, падчерица

праматаре — търговци на платове

праматиа — стока от платове

прашам — питам

превара — измама

преврашча се — бори се, състезава се

преечит — пресечè, отсечè

пресенуа ти се — привижда ти се

преслагал — пресметнал

претаечем — ровейки

претила — тлъста

пречепори — прекрачи

привтасали — достигнали

привясале — метнали

присламче, присламчуве — примъква

просто — право, изправено; просто му станал — станал му прав

прошетка — разходка

прусаш — ходиш ситно, ситниш

пули — гледа

пульче — кокошле

пусула — писмо, записка

пушчил — пратил

първиче — първо посещение на момините родители у младоженците

 

599

  

 

 

Раат, т. — спокойствие, спокойно

раатиса се, т. — успокои се

рабче — врабче

разкърница, разкърсница — кръстопът

разлаено — разгалено

разорски — от разор, трап между две ниви, пълен с вода

разпраа — разтребва, шета

разпулуа се — разглежда се

разпърчкано — разхвърляно

разчеголит — разрови

рало — чифт

раслан, т. — лъв

расланче, т. — лъвче

реа — миризма

реим — залог

ремливо — дъждовно

ризик — късмет

ровя — гръмотевица

рòпка — дупка

рофии — гръмотевици

руба — дреха

руво — дрехи, облекло

руга — заплата

рульче — пеленаче

рутишча — дрехи

рушил — ударил, улучил, засегнал; мушнал

рушил се — съборил се

ручег — обед

ръгесана — ръждясала

ръжат — ръмжат

ръшнице — решето

 

 

Сабаале, т. — сутрин

садно — рана на добитък от ожулено

садрезем, садриазам, т. — велик везир

сайбия, т. — стопанин

сараф, т. — който разменя пари, банкер

сбор — дума, казване

свекичиня — свещички

сгнетена — свита

сгуйле — напълнели, станали силни

сдечкали — спречкали

себеп, т. — причина, вина

седело — гнездо

седжим, т. — връв, въже

седне, седнем — сетне, после

сенова — вж. досенова

серген, т. — долап

ситки — тръстики

скала — стълба

скапали — откъснали

скорен — чизма, ботуш

скоривала — събуждала

скорнеет — събудят

скорни — чизми, ботуши

скоршите — отчупете

скържав — скъперник

слеквит — съблича

слекле — съблекли

слечел — съблечел

сметнала — смъкнала

снемало го — изчезнал

снокило се — стъмнило се

соба — градена печка

сойсузлок, т. — простотия, лошотия

сокак, т. — улица

сор — косер

сосан — свършен

сотра — затри, измъчи, погуби

сотресала — отвързала

сотрешеет — отвърже

спалай се — побърка се, полудя

спастрила — подредила разтребила, скрила

 

600

 

 

спастрим — приберем, скрием

стажни — мн. ч. от стажен — мярка от три аршина (метър и половина)

стап — тояга

стасал — стигнал

сторил дикат — забелязал

стрексале — съгласили се

стрекя — късмет, щастие

стрецки — общ

стъп — вж. стап

сувария — конник

судрезем, т. — вж. садрезем

сука се — въртя се

суми — разбра

супраал, супрайла — подреждал, натъкмявал; изтребвал, погубвал

съндисал — отказал се, престанал

 

 

Тагарджик, т. — кожена торба

таин, т. — дажба храна, която се дава като заплата или като данък някому

таксале — обещали

таксаале — обещавали

тахмин (со тахмин) — напосоки

тебдиль, т. — преоблечен, престорен

тегаво — жилаво

теклив, теклиф, т. — церемонии

текнало ѝ — дошло ѝ на ум

телали, т. — викачи, които съобщават на населението нареждания на властта

тенекиня, т. — тенекия

тескере, т. — запис, билет, удостоверение

теслим стора — предам, дам

тимен — тамян

тланик — вж. кланик — пезул на огнището

тоарил, тоарилсе — настоявал

токмоглаи — еднакви на ръст

трага — следа

трад — прахан

тражила — търсила

трешница — плесница

троа — малко

тротила — повалила

туги — чужди

тугина — чужбина

тугинец — чужденец

туджар, т. — търговец

турил — съборил

турли-бе-турли, т. — различни

турлии, т. — видове

туфа — връзка, сноп

търбушка — търбухче, мехче

търгал — теглел; претърпял

търски — тръстики

 

 

Убетки — обици

угич, т. — овен, който води стадото

ужина — вечеря

уилѝя — угрижиха

укасат — ухапе

укосала — ухапала

улема, т. — съвет от мюсюлмански богослови

улишча — кошери

улогар — сакат, инвалид

улоо — безумно

урвиш — изтръгнеш

урнал — съборил

урнек, т. — модел, образец

уров — бобово растение за храна на добитъка; фий

усат (усад) — силни болки в кръста

усул (со усул), усулла — незабелязано

 

601

 

 

утарела се — взирала се

утредента — на другия ден

учеше — още

 

 

Фармакь — отрова

фаша — ивица кожа

фетено — обещано

фетил — обещал

фортома — въже

фтасала — стигнала

фърлиф — стрелях

 

 

Хазар, т. — готов, готови

хайр, т. — добро, добрина

хал, т. — положение

халати — сечива

хапц, т. — затворник

хеким, т. — лечител, лекар

хоратил — говорил

хунер — чудо

хутарело се — взирало се

 

 

Цецо — обръщение към сестра, како

 

 

Чалън, т. — цепеница

чанак, т. — паница

чанорел — крачел, скачал

чаре — средство, начин, възможност

часокот — на часа, веднага

чеверме, т. — печено месо

чекорат — прекрачват

чекори — крачки

четам — тека

чешель — гребен

чивджиганова — чуруликова

чивджигинци — чурулици, особен вид врабчета

чуадар, т. — пазач

чувеет — пазят

чуму — защо

чунка — вретено прежда

чунки — тъй като, понеже

чупа — момиче

чупинство — моминство

 

 

Шегвел — подигравал, кривял

шегвенье — подиграване, кривене

шей — нещо

шупельче — свирка

 

 

Ъргьосана — ръждясала

ържнала — изцвилила

ърслан — вж. арслан

ърчит — хърка

 

 

Юрултия, т. — шум

 

 

Ябанджия, т. — чужденец, другоселец

яжиня — въжета

ясика — топола

ятра — ядки

 

[Back]