.
Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918-1941
.
Костадин Палешутски  (Издателство на Българската академия на науките, София 1983)
Съдържание

Предговор   —   Въведение

I. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ
   1. Селско стопанство. Аграрна реформа. Колонизация
   2. Занаятчийство, промишленост, търговия и кредит
   3. Политически терор и национален гнет

II. БОРБИ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ
   4. Движение против разделянето на Македония и нейното ново поробване
   5. Възстановяване и начална дейност на ВМРО. Обособяване на федеративно течение
   6. Задълбочаване на контактите на ВМРО с прогресивните сили. Майски манифест
   7. Създаване и дейност на ВМРО (обединена) във Вардарска Македония
   8. ВМРО след убийството на Т. Александров

Заключение


[Back to Main Page]