Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ
 

1. Описание Русско-турецкой войни 1877-1878 г. на Балканском полуострове, С. Петербург. 1901-1913, I-IX т.

2. Сборник материалов по Русско-турецкой войни 1877-1878 г. на Балканском полуострове. выпуск 77. С. Петербург, 1910.

3. История на България, С. т. V, 1985; т. VI, 1987.

4. Война России с Турцией 1806-1812 г., т. III. С. Петербург, 1887.

5. Речник на селищата и селищните имена в България. 1878-1987, НИ. С. 1989, Н. Мичев, П. Коледаров.

6. Материали за археологическа карта. кн. I - опис на старините, С. 1914. Карел Шкорпил.

7. Държавен архив - Русе. Ф.43 К. оп. 1, а.е. 19. 20. 21. 84; Ф. 43 К. оп. 5. а.е. 2; ф. 44 К. оп. 1. а.е. 61, 73


[Previous] [Next]
[Back to Index]