Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
БЕЛЕЖКИ
 

1. ИДТА - армията на Турция, разположена на фронта срещу Русчушкия (Източен) отряд. Към 1 септември 1877 г. тя включва:

а/ Ломската група:
 Северна армия (Разградски корпус).
 Южна армия (Търговищки корпус),
Дивизията на Мехмет Салим паша;

б/ Отрядът на Риза паша (Добрички);

в/ Гарнизоните от турския крепостен четириъгълник. Общо в строя й към тази дата - 127 620 души, при 266 оръдия.
 

2. Сили гаранти - На 15 април 1856 г. Англия, Австрия и Франция сключили помежду си отделен договор, според който се задължавали да гарантират колективно независимостта и целостта на Османската империя В границите, предвидени от Парижкия мир същата година.
 

3. РУСКО-ТУРСКИ ВОЙНИ:

- 1677 - 1678
- 1683 - 1699 - война на Турция с Австрия, Полша, Венеция, Русия
- 1710 - 1774 - война на Русия с Турция и полските конфедерати; военни действия в Русенско
- 1787 - 1792
- 1806 - 1812 - сражения в цяла Североизточна България
- 1853 - 1856 - Кримската война
- 1877 - 1878 - Освободителната за България

4. "Описание Русско-турецкой войны..." - т. II, гл. VI, стр.129

5. Пак там - т. II, гл. VI. стр. 139.

6. Пак там - т. II, гл. I. стр.

7. ПОЛЕВА ТУРСКА АРМИЯ - практическото й формиране в рамките на ИДТА започва Мехмет Али паша, заменил като главнокомандващ на 9 юли 1877 г. Абдул Керим паша. Мехмет Али паша пристъпва незабавно към извеждането на Полевата армия, оставяйки в гарнизоните на крепостите необходимия минимум. Около 8 август 1877 г. реорганизацията на ИДТА завършва - изведени са 2 корпуса, известни като Северна и Южна армии: Разградски корпус на Ахмед Еюб паша и Ескиджумайски (Търговищки) корпус на Египетския принц Хасан.

ОПЕРАТИВЕН ПРОСТОР И ВЪЗМОЖНОСТИ - действително признати и очебийни възможности за разгръщане на военните сили, при което са гарантирани определено надмощие и успехи срещу противника

КЛЮЧОВИ БИВАЦИ - лагери на Полевата турска армия, имащи стратегическо разположение

АВАНГАРД - определени части, които се движат пред основните сили

ПИКА - род копие

РАЗЕЗД - неголямо кавалерийско или друго подвижно подразделение, изпратено за разузнаване или за изпълнение на други задачи в условията на военни действия

САЖЕН - руска мярка за дължина, равна на три аршина - 213 м.

СПЕШЕНИ КАЗАЦИ - конници, които според създалите се условия на боя са принудени да слязат от конете и да продължат боя като пехотинци

СОТНЯ - Воинско поделение от 100 човека, при русите главно състоящо се от конници

ФОНТАН - струя течност, излизаща под налягане, в случая естествен водоизточник

ЧЕРКЕЗИ - народност, живееща в Карачаево-Черкезката автономна област на Русия, с мюсюлманско вероизповедание


[Previous] [Next]
[Back to Index]