Русчушкият (източен) руски отряд. Хроника. 1877-1878
Трифон Трифонов
 
III.   ХРОНИКА   НА   ПРИДВИЖВАНЕТО   И ОПИСАНИЕ НА СБЛЪСЪЦИТЕ И БОЕВЕТЕ НА ИЗТОЧНИЯ (РУСЧУШКИ) ОТРЯД ПО ВРЕМЕ НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА РУСКО-ТУРСКА ВОЙНА 1877-1878 ГОДИНА
 
[[ 7. Месец декември 1877 г.:  ]]


1 декември (13 декември): Към отряда е придаден и IV-ти армейски корпус. Отрядът е вl изчаквателно положение: очаква подкреплението и укрепва позициите си. Сблъсъци на аванпостове и разезди: пред ХІІ-ти корпус предимно за прибиране на ранените и убитите, а пред XIII-ти - за разузнаване и фуражировка.

2 декември (14 декември): Настъпва дъждовно и мъгливо време. Затруднено е наблюдението на противника. Донесенията на предните руски постове сочат, че турските постове са на предишните си места: долното течение на р. Черни Лом, по десния бряг на р. Бели Лом до Нисово, по височините по левия бряг на р. Умур Лом (Малки Лом), по линията Церовец - Люблен, пред Зараево,

87
 

пред р. Ч. Лом към Гагово, Паламарца, Медовина и Славяново.

3 декември (15 декември): Руският император пристига от Плевен в Брестовица, откъдето на следващия ден по Батинската переправа минава в Румъния на път за Русия.

Турските аванпостове напускат левия бряг на р. Малки Лом. Изключение правят тия пред Церовец. В Сваленишките лагери числото на турци е намаляло. Разездите към Гагово, Попово. Медовина не откриват неприятелско присъствие. В Зараево се оказала малка пехотна част. Разездите към Горица и Брокница не се връщат през деня. Оказва се, че на места бродят шайки от по 20 - 200 човека.

5 декември (17 декември): Предложение от Главната квартира и Полевия щаб отрядът да бъде преименуван в Източен. Определя се разширеният му състав с общо 10 батальона, 101 ескадрона и сотни, 490 оръдия. Новият отряд получава функции на запад и на юг. XII-ти и ХІІІ-ти корпуси запазват района си на действие.

В Сваленишкия лагер се забелязва движение на турците. Те отново се появяват на левия бряг на Малки Лом в конна и пеша верига.

Вечерта времето се променя. Дъждът преминава в гъст и силен снеговалеж и виелица. Дълбок сняг покрива всички падини. Пътищата се превръщат в едва проходими пътечки. Действията на двете страни спират за няколко дни,

6 декември (18 декември): Турците очистват всички села на запад от р. Черни Лом.

8 декември (20 декември): IV-ти армейски корпус пристига в разположението на отряда. Затруднено е носенето на службата от кавалерията и артилерията пред Мечка и Гюр чешме.

9 декември (21 декември): В атмосферата на студ и виелици отрядът има задача да узнае повече за противника. Разездите към Нисово и Писанец установяват наличието на силно заета линия. Разездите към Кацелово, Церовец, Садина, Медовина, Светлен, Заветно, Зараево, Кардам установяват наличието на разположени сили на противника. В Гагово, Попово, Славяново нямало турско присъствие. Между с. Невски и с. Светлен става сблъсък с охраната на турски обоз, отвличащ голямо количество добитък, дрехи и зърно. Обозът е разпръснат, една част от продоволствието е иззета, а друга - пръсната поради невъзмож-

88
 

ност и недостатъчни сили.

10-18 декември (22-30 декември): Студено зимно време. Дунав започва да замръзва. Ръководството на отряда води преговори с Ген. щаб за евентуални придвижвания, цели и задачи.

19 декември (31 декември): От ХІІ-ти армейски корпус тръгват 2 отряда от по 60 коня и 30 ловци, които имат задача да достигнат до ж.п. линията Русе - Разград и да я прекъснат на няколко места. Отрядите нощуват при Червен, при Нисово - търсят път и възможност да изпълнят задачата и, посрещани от огъня на неприятелска пехота, се връщат на 24 и 25 декември. От ХІІІ-ти корпус се започва само подготовката на групи със същата цел.

20 декември (1 януари): Започват аванпостови срещи и сблъсъци. Сблъсъкът при с. Гагово остава с подвига на поручик Лопатински. Два часа преди разсъмване той с 28 човека отива в Гагово с цел да огледа запасите от фураж и да направи засада против неприятелските разезди, които понякога се придвижвали към това село. Приближавайки се и оглеждайки бреговете на р. Лом, за да определи възможностите за преминаване на другия бряг, отрядът пристигнал в селото преди разсъмване и се разположил до джамията. Съвсем скоро след това той е атакуван от две роти редовна турска войска. Допуснати на разстояние до 30 крачки, руският отряд открива засилен огън. Ловците стрелят без пропуск. През това време е ранен с два разкъсващи куршума поручик Лопатински. Въпреки това той извикал "Ура!". което е подхванато от бойците му. Турците, не очаквайки това, са обърнати в бягство. Поручикът прекъсва преследването и отначало отстъпва към Гагово, а след това към Паламарца.

21 декември (2 януари): Оживена дейност на турците при придвижването напред на ХІІІ-ти корпус за заемането на Церовец и Гърчиново, след като е овладяно и Кацелово. Селата са взети без бой. След извеждането напред на кавалерийска авангардна наблюдателна линия, турците изпращат разгъната кавалерийска верига. Около 3 часа се води престрелка. Когато русите тръгват напред, турците отстъпили към Костанденец.

22 декември (3 януари): Цял ден се води стрелба на р. Малки Лом, в района Сваленик-Церовец. Изпратените руски разезди се срещат с турски такива... Изпратени са разезди и към Гагово. Кардам и Светлен. Разездите, изпратени от Славяново към Звезда и Долец установяват, че в тях няма турци, а самите села са

89
 

съвършено разорени и напълно оставени от жителите им.

23 декември (4 януари): На левия фланг на предната линия на ХІІІ-ти корпус става достатъчно упорито стълкновение с противника. Сблъсъкът отначало е при Сваленик, а след това при Костанденец.
Освен това от Церовец и Гърчиново са изпратени 3 колони с настъпателна задача, която впоследствие е отменена. Колоните настъпили съответно към Костанденец, вляво от Костанденец, Садина.

Около 10 часа 3 роти турска пехота с поддръжката на ескадрон кавалерия влезли в Гагово, запалили селото и продължили към Паламарца. След срещата с руски части, турците без бой се връщат назад, зад р. Черни Лом.

24 декември (5 януари): Пред фронта на ХІІІ-ти корпус е спокойно.

25-26 декември (6-7 януари): Пред фронта на целия отряд е тихо.

27 декември (8 януари): От центъра на предната линия на отряда е извършена рекогносцировка чрез 4 неголеми колони. Задачата била да очистят местността от въоръжени жители и да използуват запасите от фураж в оставените от жителите местности.

31 декември (12 януари): Главнокомандуващият руската армия, след като пристигнал в Казанлък, издава заповед за общо настъпление към Стара Загора и Одрин. По отношение на Русчушкия отряд в заповедта се казвало: "Всем полевым войскам, оставшимся по ту сторону Балкан (в Североизточна България - б. а.) (кроме отряда генерал лейтенанта Циммермана), образовать один Восточный отряд... " Източният отряд имал задача да премине в общо настъпление към Русе, Разград, ТъргоВище, Омуртаг, и то предимно с десния си фланг напред, с цел да овладее преди всичко Омуртаг, а при възможност и Разград. Желателно било овладяването на железопътните съобщения между Русе и Шумен.


[Previous] [Next]
[Back to Index]