.
МЕХМЕД НЕШРИ
.
ОГЛЕДАЛО НА СВЕТА История на османския двор

Превод, бележки и коментар Мария Калицин  (Издателство на Отечествения фронт, София, 1984)
 

Корица..
      Мехмед Нешри и неговото съчинение "Огледало на света"  (Мария Калицин)
 
 
КНИГА ЗА ИСТОРИЯТА НА ОСМАНСКИЯ ДВОР. Да бъде светлина над гробовете им!

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРЕДСТАВЯ СУЛТАНИТЕ НА ВОЮВАЩИЯ ЗА ПРАВАТА ВЯРА ОСМАНСКИ РОД

    1. (001-030).  Произход на османския род и неговото отсядане в Рум  –  Разказ  –  Завладяването на Караджа Хисар  –  Началото на османската държава  –  Нравът на Осман Гази  –  Разказ  –  Разказ  –  Смъртта на Ертугрул  –  Възходът на Осман Гази  –  Сънят, който видял Осман Гази  –  Няколко думи за подпалването на Куладжа и повторното завладяване на Караджа Хисар  –  Разказ  –  Разказ за оплячкосването на вилаетите Гьойнюк и Таракчъ Йениджеси от ръката на Осман Гази  –  Описанията на случките около Кьопрю Хисар  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Биледжик  –  Разказ  –  Слова за това, как Осман Гази станал независим  –  Описание на Османовите закони  –  Разказ за раздаването на длъжности  –  Разказ за заговора на неверниците и за войната на Осман Гази с тях  –  Разказ за построяването на две кули от двете страни на Бурса  –  Разказ за завладяването на Мекедже, Ак Хисар, Гейве, Леблебеджи Хисар и Чадърлъ  –  Разказ за случката между Орхан и татарина Чавдар  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Бурса  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Айдос  –  Разказ  –  Разказ за смъртта на Осман Гази

    2. (031-060).  Заветът на Осман Гази  –  Разказ за самостоятелното властване на Орхан Гази в държавата на Осман Гази  –  Разказ за завладяването на Изникмид  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Изник  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на земята Караси  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за Гейикли Баба  –  Разказ за потеглянето на Сюлейман паша към Румелия  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Конур Хисар  –  Смъртта на Сюлейман паша и на Орхан Гази  –  За паметниците, останали от Орхан Гази и за неговия нрав  –  Възцаряването на Гази Мурaд Хан  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Едирне  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Бига  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на вилаета Хамид  –  Разказ за завладяването на румелийски крепости  –  Разказ за завладяването на Ниш  –  Разказ  –  Разказ за това, как започнала враждата с караманците

    3. (061-090).  Пристигането на пратеник от султана на Мъсър  –  Тръгването на султан Мурад Гази към Караман  –  Разказ  –  Разказ за пристигането на карамански пратеник при Мурад Хан Гази, за помирението и за гнева на султан Гази Мурад Хан  –  Как се наредили войските на султан Мурад Xaн Гази  –  Как се разположили силите на караманците  –  Разказ за обсадата на Коня  –  Застъпничеството на Султан Хатун пред султана  –  Разказ за бунта на Лаз  –  Разказ за владетеля на крепостта Искендерийе  –  Разказ за женитбата на султана с дъщерята на владетеля на Костантинийе  –  Разказ за поражението на Шахин Лала в Босна  –  Разказ за непокорството на Сосманоз, син на Сандрос и за това, как Мурад Хан Гази изпратил срещу му Али паша  –  Описание на Сосмановата земя и имената на нейните крепости  –  Разказ за идването на Али паша около крепостта Пъравади  –  Разказ за Повелителя и морската стража  –  Как Али паша бил известен за идването на султана  –  Как неверниците на Варна измамили Яхши бей  –  Разказ за идването на Сосманоз при султана  –  Разказ за лукавството на неверниците от Тарак  –  Разказ за това как пашата завладял твърдини на Сосманоз и как Пазарлъ Доган опустошил Кос Ова  –  Как султанът дошъл в Тавуслъ и как Ала паша се явил пред него  –  Пристигането на Евреноз Гази от Хиджас  –  Как бил пратен човек при Якуб Челеби и как той пристигнал [в Румелия]  –  Разказ за събирането на неверниците  –  Какво станало при Шехир Кьой  –  Как Лаз се съветвал за войната  –  Как султан Мурад Гази се прехвърлил от Филибе към Ихтиман  –  Как Евреноз Гази отишъл да лови "език"  –  Как султанът отседнал край Кара Тонлу и как пратеникът на Лаз дошъл при него  –  Как султанът се посъветвал с везирите си

    4. (091-120).  Как изпратили напред Евреноз Гази  –  Как се завърнал пратеникът на Лаз  –  Как султанът отседнал край Гюмюш Хисар  –  Как Евреноз Гази видял войската на неверниците и как я разгледал султанът  –  Описание на начини за водене на битка за извоюване победа на исляма  –  Съкрушените молитви на султан Мурад в мрачината на нощта  –  Какво правели неверниците през онази нощ  –  Утрото в деня на боя и разположението на бойните строеве  –  Как проклетият неверник подредил войската си.  –  Как стрелците започнали боя  –  Мъченическата смърт на Повелителя Гази Мурад Хан  –  Достойнствата на Мурад Гази и оставените от него паметници  –  Как Баязид Хан, син на Мурад Хан Гази, стъпил на престола  –  Разказ за завладяването на Ала Шехир  –  Как султан Баязид се помирил с Алаеддин Карамани  –  Как султан Баязид Хан се отправил към Кастамони и как се върнал към Ефляк  –  Завладяването на земите Караман, Амасия, Сивас и Токат  –  Разказ за завладяването на Кастамони  –  Разказ за идването на френките към морето  –  Разказ за обсадата на Костантинийе и битката с унгурусите  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Малатия и Ерзинджан  –  Разказ  –  Разказ  –  Как при Баязид Хан Гази дошла вестта за смъртта на султан Беркук  –  Защо започнало нашествието на Тимурленг  –  Разказва се как Тимур се спуснал към Сивас и го опустошил и как продължил нататък към Шам и Халеб

    5. (121-150).  Разказ за пристигането на Тимур-ленг в Рум. Как Баязид Хан се бил с него и какво се случило  –  Разказ  –  Друг разказ  –  Разказ  –  Достойнствата на Баязид Хан и останалите от него паметници.  –  Разказ  –  Разказ за възцаряването на Емир Сюлейман  –  Разказ  –  Делата на султан Мехмед, син на Баязид Хан, син на Мурад Хан, син на Орхан, син на Осман Гази.  –  Султан Мехмед се сражава с Кара Яхия и го побеждава  –  Султан Мехмед се сражава с Кара Девлетшах и го побеждава  –  Кубадоглу обсажда Никсар. Султан Мехмед го напада, бие се с него и го побеждава  –  Султан Мехмед напада крепостта Филенбел, бие се и я покорява  –  Султан Мехмед се сражава с Иналоглу. Иналоглу побягва  –  Султан Мехмед се сражава с Гьозлероглу и го побеждава  –  Султан Мехмед се бие с Кьопекоглу и го побеждава  –  Разказ. В Сивас се появява един разбойник на име Мезид. Баязид паша го хваща и го води при султана  –  Този разказ е за това, как Тимур-ленг изпраща пратеник и кани при себе си султан Мехмед  –  Разказ. На път за Тимур султанът се среща с Кара Яхия, бие се с него и го побеждава  –  Султан Мехмед отива към планините, а при Тимур провожда пратеника му заедно със своя учител  –  Тимур-ленг тръгва от Ерзинджан за собствената си страна  –  Султан Мехмед Хан се бие с Иса бей в околностите на Улубад и го разгромява  –  Султан Мехмед щастливо и благополучно влиза в Бурса, сяда на трона и иска баща си и брат си от Гермияноглу Якуб бей  –  Разказ. Емир Сюлейман се съветва със своите бейове и замисля зло на султана  –  Султан Мехмед пристига в Бурса, повторно се сражава с Иса бей и го разгромява  –  Исa бей с помощта на Исфендияр за трети път се бие срещу султан Мехмед Хан и бива победен  –  Иса бей отива при Измироглу и го моли за помощ. За четвърти път се бие със султана. Бива победен и изчезва безследно  –  Султан Мехмед получава вест, че срещу му е тръгнал Емир Сюлейман  –  Емир Сюлейман преминава от Румелия в Анадола и идва, за да овладее бащиния си престол  –  Емир Сюлейман пристига в Бурса. Султан Мехмед тръгва срещу него и Емир Сюлейман бяга  –  Разказ. От Сиври Хисар идват вести. Караманоглу напада Емир Сюлейман и бива разбит, бяга и се сговарва със султан Мехмед

    6. (151-180).  Муса Челеби измолва от султана позволение и заминава за Румелия  –  Беят на Ефляк праща човек и кани Муса Челеби при себе си  –  Емир Сюлейман отива в Румелия, а султан Мехмед се връща в Бурса  –  Емир Сюлейман умира в ръцете на Муса Челеби. Муса Челеби сяда на неговия престол  –  Разказ. Муса Челеби се възкачва на престола, изпраща в Бурса трупа на Емир Сюлейман и посипах някои от бейовете  –  Ибрахим паша отива при султан Мехмед и става велик везир. Султан Мехмед се прехвърля в Румелия и се сражава с Муса Челеби  –  Измироглу напада. Султан Мехмед излиза срещу му, бие се, побеждава го и опростява вината му  –  Султан Мехмед събира анадолската войска и още един път се сражава с Муса бей. Муса бей бива убит  –  Възцаряването на султан Мехмед, син на Баязид Хан  –  Разказ  –  ) Разказ  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за това, как султан Мехмед отишъл към Унгурус, как завладял крепостта Северин и как подчинил неверниците й  –  Разказ за завладяването на крепостта Самсун  –  Разказ  –  Разказ за пристигането на Ибн Кадъ Симавне в Румелия и на Бьорклюдже в Карабурун  –  Разказ  –  Паметниците, които оставил султан Мехмед, син на Баязид Хан  –  Разказ за смъртта на султан Мехмед, син на Баязид Хан  –  Възцаряването на султан Мурад Хан, син на султан Мехмед Хан  –  Разказ за Дюзме Мустафа  –  Пристигането на Дюзме Мустафа в Анадола, сражението му със султан Мурад и поражението му.  –  Разказ за хитрината на Хаджъ Иваз паша  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за Кючук Мустафа  –  Разказ за лобното място на Кючук Мустафа  –  Разказ за Мезид бей  –  Разказ за войната с Исфендияр и завладяването на Кастамони

    7. (181-210).  Разказ за случките с Дракула, син на Ефляк  –  Разказ за женитбата на султан Мурад Хан с дъщерята на Исфендияр  –  Разказ за изпращането на Орудж бей към областта Айдън  –  Разказ за случката с Измироглу  –  Разказ за случката с Ментешеоглу  –  Разказ за случките с Мехмед Караманоглу  –  Разказ за това, как Йоргуч паша надхитрил тюркмените, синове на Къзъл Коджа  –  Разказ за завладяването на Коджа Каясъ и за Хайдар бей  –  Разказ за завладяването на Джаник  –  Разказ за това, как бил построен мостът Ергене  –  Разказ за пристигането на гермиянеца Якуб бей при Мурад Хан  –  Разказ за завладяването на Лаз и Аладжа Хисар  –  Разказ за завладяването на Селяник  –  Разказ за обсадата на крепостта Гюверджинлик от Унгурус и поражението им по причина на Видин Синанъ  –  Разказ за завладяването на Ак Шехир, Бей Шехри и Коня  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за свещената война срещу Унгурус  –  Разказ за свещената война срещу Арнавутлук  –  Разказ за обсадата на крепостта Белград  –  Разказ за обсадата на крепостта Семендире  –  Разказ за завладяването на Герме Хисар  –  Разказ за поражението на Кула Шахин  –  Разказ за похода на Муpaд Хан срещу Карамания и нейното опустошаване  –  Разказ за боя при Излади дербенд  –  Разказ за това, как Мурад Хан приживе възцарил на своето място сина си Мехмед Хан  –  Разказ за битката при Варна  –  Разказ за завладяването на Акча Хисар  –  Разказ за битката при Кос Ова

    8. (211-240).  Разказ за женитбата на принц Мехмед за дъщерята на Сюлейман, син на Дулкадър  –  Разказ за характера на Муpaд Хан и за оставените от него паметници  –  Смъртта на султан Мурад Хан Гази, син на Мехмед Хан  –  Възцаряването на султан Мехмед, син на Мурад Хан  –  Разказ за похода на султан Мехмед срещу Караман  –  Разказ за построяването на Боазкесен  –  Разказ за завладяването на Костантинийе  –  Разказ за това, как започнало заселването на Костантинийе  –  Паметниците на султан Мехмед в Истанбул  –  Разказ за завладяването на Енез  –  Разказ за завладяването на Сивридже Хисар  –  Разказ за завладяването на Никьобри или Новобри  –  Разказ за обсадата на Белград  –  Разказ за обрязването на султан Мехмедовите синове  –  Разказ за завладяването на Мора  –  Разказ за това, как Махмуд паша завладял Сава, Кюрюдже и други крепости  –  Разказ за завладяването на невернишки крепости  –  Разказ за завладяването на Месури, Лундура и Йълдъз  –  Разказ за завладяването на Семендире от ръката на султан Мехмед Хан  –  Разказ за завладяването на Амасра  –  Разказ за завладяването на Кастамони, Синоп, Бакър Кюреси, Трабзон и Коюл Хисар  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ  –  Друг разказ  –  Разказ за завладяването на Ефляк  –  Разказ за завладяването на крепостта Мидилли  –  Разказ за завладяването на Босна и Яйца  –  Разказ за това, как неверниците превзели Яйца, построили Герме в Мора и дошли до Мидилли  –  Разказ за това, как Повелителят пак отишъл в Босна

    9. (241-267).  Разказ за случката със Зворник  –  Разказ за случките с караманлиите  –  Разказ за войната за вярата с Арнавут  –  Разказ за втората арнавутска война  –  Разказ за похода на султан Мехмед срещу Караман  –  Разказ за случките около Енез  –  Разказ за завладяването на Агрибоз  –  Разказ за изпращането на войски към Караман  –  Разказ за заминаването на Исхак паша към Караман  –  Разказ за завладяването на Алайе от ръката на Гедик Ахмед  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Силифке  –  Разказ за събитията около Токат  –  Разказ за войната с Хасан Дираз  –  Разказ за това, което се случило с Хас Мурад  –  Разказ за Турханбейоглу  –  Разказ за поражението на Хасан Дираз  –  Разказ  –  Разказ  –  Разказ за завладяването на Кефе  –  Разказ за завладяването на Менкюб  –  Разказ за поражението на Сюлейман бей във войната за вярата срещу Кара Богдан  –  Разказ за втората свещена война срещу Кара Богдан  –  Разказ за завладяването на дървените унгуруски крепости  –  Разказ за завладяването на Искендерийе  –  Разказ за изпращането на Гедик Ахмед към Полия и на Месих паша към Родос  –  Добродетелите на султан Мехмед, син на Мурад Хан  –  Разказ за смъртта на султан Мехмед Гази Нека Аллах го благослови!
 

      Показалец-коментар на срещаните в текста лични и географски имена и непреведени термини
 

[Back to Main Page]