.

Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

.

Анастасъ Сп. Разбойниковъ  (Тракийски Наученъ Институтъ, библиотека „Тракия” № 12, София, 1940)

(II фототипно издание, библиотека „Вечни книги на България”, издателство „Сибия”)

 

  

Съдържание

Галерия

Заглавна страница..

      Увод

1. Западна Тракия и договорното ѝ положение

2. Народностно положение на Западна Тракия

3. Насилия надъ българитѣ и изгонването имъ

 

    Анкета за страданията и изгонването на българитѣ отъ Западна Тракия

4. Дедеагачка околия

   Домузъ-дере  —  Дервентъ  —  Дуганъ-хисаръ  —  Ени-кьой  —  Чобанъ-кьой

5. Суфлийска околия

   Кутруджа

6. Гюмурджинска околия

   Калайджи-дере  —  Шапчи-хане  —  Кайби-кьой  —  Кушланлий  —  Каракурджалий  —  Чадърлий  —  Кърсарджа  —  Сачанлий

 

7. Петко Поповъ отъ Гюмурджина

8. Никола Панайотовъ отъ Гюмурджина

   Ген. Шарпи и междусъюзническа Тракия  —  Начало на патилата ми  —  Моитѣ патила  —  Въ Атина  —  Какво намѣрихме въ Гюмурджина  —  Интернирането ми

 

      Заключение

[Back to Main Page]