Богомилски книги и легенди

 

Йордан Иванов  (I изд. София 1925, II фототипно издание, изд. Наука и изкуство, 1970)

под редакцията на проф. Димитър Ангелов

 

Съдържание

Уводни думи  (проф. Д. Ангелов)

Заглавна страница..

   Предговоръ

УВОДЪ

1. Погледъ върху дуалистичнитѣ учения прѣди богомилството

2. Богомилство

    Условия за появата на богомилството

    Поява на богомилството

    Учение и нрави

    Разпространение на богомилството

    Значение на богомилството

 

I. БОГОМИЛСКИ КНИГИ

    Общъ прѣгледъ

 

                    А. Главни произведения

  1. Тайната книга  ( Рѫкописи и издания  —  Съдържание  —  Богомилски характеръ на Тайната книга и нейниятъ произходъ  —  Текстъ )

  2. Новозавѣтни книги  ( Четвероевангелие  —  Апостолъ  —  Апокалипсисъ )

  . Отношение на богомилитѣ къмь старозавѣтнитѣ книги  —  Тълкование на Св. писание

  3. Молитвата Отче нашъ

  4. Катарски Трѣбникъ  ( Формули, Отче нашъ, начало на Йоановото Евангелие  —  Служба  —  Приемане въ вѣрата  —  Духовно кръщение  —  Моление при разни случаи  —  Духовно кръщение на боленъ )

  5. Видѣние Исаиево  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

 

                    Б. Второстепенни произведения

  1. Енохъ  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

  2. Откровение Варухово  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

  3. Адамъ и Ева  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

  4. Дѣтство Исусово  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

  5. Прѣние на Христа съ дявола  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Съдържание и историко-литературни бѣлѣжки )

  6. Разумникъ  ( Рѫкописи и издания  —  Текстъ  —  Историко-литературни бѣлежки )

  7. Български апокрифенъ лѣтописъ  ( Обяснителни бѣлѣжки  —  Текстъ )

  8. Тивериадското море  ( Българска версия  —  Руски версии  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

  9. Гръцка легенда за сътворението на свѣта  ( Текстъ  —  Съдържание  —  Историко-литературни бѣлѣжки )

10. Босненска легенда за сътворението на свѣта  ( Текстъ  —  Съдържание и историко-литературни бѣлѣжки )

 

 

II. ДУАЛИСТИЧНИ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ЛЕГЕНДИ

 

№ 1. Богъ и дяволътъ създаватъ другарски свѣта, послѣ враждуватъ помежду си  (Оть с. Дюлмени (Бесарабия))

№ 2. Богъ и дяволътъ сътрудничатъ при направата на земята (Отъ с. Халово (Видинско)

№ 3. Сътрудничество и вражда между Бога и дявола при създаването на свѣта  (Отъ Вакарелъ)

№ 4. Богъ узнава отъ дявола какъ да смали земята  (Отъ Етрополе)

№ 5. Дяволътъ надупчва тѣлото на създадения отъ Бога человѣкъ  (Отъ Търновско)

№ 6. Подѣлба на свѣта между Бога и дявола. Богъ иска да развали договора  (Отъ Панагюрище)

№ 7. Богъ иска да прѣвземе царството на дявола, който владѣе надъ земята и человѣцитѣ  (Отъ с. Устово (Родопитѣ))

№ 8. Господь узнава отъ дявола, чрѣзъ св. Ивана, какъ да прѣвземе царството на дявола  (Отъ с. Горно-Неволяни (Леринско))

№ 9. Дяволътъ създава вълка  (Отъ Велесъ)

№ 10. Дяволътъ създава вълка и си подѣля съ Бога человѣцитѣ  (Отъ Велесъ)

№ 11. Вълкътъ изѣжда единия кракъ на своя създатели — дявола  (Отъ Охридъ)

№ 12. Дяволътъ съдружникъ на Бога и по-досѣтливъ отъ него (Отъ Софийско)

№ 13. Адамовъ записъ (Адамъ дава записъ на дявола, за да му позволи да оре земята)  (Отъ Прилѣпъ)

№ 14. Адамовъ записъ (За да получи свѣтлина, Адамъ става човѣкъ на дявола)  (Отъ Прилѣпъ)

№ 15. Зерзевулътъ прави свой рай и кула, отъ която да може да убие Бога  (Оть Прилѣпь)

№ 16. Богъ наказва недоволнитѣ духове  (Отъ Софийско)

 

Съставъ и характеръ на легендитѣ

Произходъ на легендитѣ

 

 

Показалецъ  —  Забѣлѣзани погрѣшки

 

Бележки и добавки на редактора към увода на Йордан Иванов и издадените от него Богомилски книги и легенди

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Тортурач