Българска диалектология
Ст. Стойков

 

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

БДА — Български диалектен атлас. Т. 1. Югоизточна България. С., 1964. Т. 2. Североизточна България. С., 1966. Т. 3. Юго-западна България. С., 1975. Т. 4. Северозападна България. С., 1981

 

Год. ВПИ — Годишник на Висшия педагогически институт — Шумен

 

Год. СУ — Годишник на Софийския университст „Св. Климент Охридски”

 

Науч. тр. ПУ — Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

 

Прилози МАНУ — Македонска академия на науките и уметностите. Прилози

 

ПСп — Периодическо списание на Българското книжовно дружество

 

СбБАН — Сборник на Българската академия на науките

 

Сборник ВТУ — Сборник на Великотърновския университет

 

СбНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (от кн. 27, 1913, Сборник за народни умотворения и народопис)

 

СпБАН — Списание на Българската акадсмия на науките

 

Тр. ВПИ — Трудове на Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий” — В. Търново

 

Тр. ВТУ — Трудове на Великотърновския университет „Братя Кирил и Методий”

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]