Българска диалектология

Ст. Стойков

 

Съдържание

 

Максим Сл. Младенов—ПРОФЕСОР СТОЙКО СТОЙКОВ И БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ............. 5

БЕЛЕЖКИ КЪМ ИЗДАНИЕТО ............. 18

Предговор ............. 20

I. УВОД

Предмет и задачи на диалектологията  ............. 23

Териториални и социални диалекти  ............. 25

Език и диалекти ............. 26

Диалект, говор, наречие ............. 27

Значение на диалектологията ............. 28

Теоретическо значение на диалектологията ............. 28

Практическо значение на диалектологията ............. 33

Диалектологията и близките ѝ научни дисциплини ............. 37

Изходни начала при проучване на диалектите ............. 39

Система за фонетично записване ............. 41

Опростено фонетично записване ............. 43

 

II. ТЕРИТОРИАЛНИ ДИАЛЕКТИ

 

А. ХАРАКТЕР, ПРОИЗХОД И РАЗВОЙ НА ДИАЛЕКТИТЕ

Схващания за същината на диалекта ............. 45

Диалектът като „развален” език ............. 46

Диалектът като проява на „чистия народен дух” ............. 47

Диалектът като географски затворена единица............. 47

Лингвистична география ............. 48

Схващания за произхода на диалектите ............. 50

Езиково и обществено развитие ............. 52

Диалектите през епохата на първобитнообщинния строй ............. 55

Племенни диалекти на българските славяни ............. 56

Диалектите през епохата на феодализма ............. 57

Образуване на българския народностен език ............. 60

Диалектите през епохата на капитализма ............. 62

Образуване на нацията и на националния език ............. 62

 

423

 

            Национален език и диалекти ............. 65

Образуване на българската нация и на българския национален език ............. 66

Българският национален език и българските диалекти ............. 68

Общи и различителни черти на диалектите ............. 73

 

Б. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

 

Характерни особености на българския език ............. 74

Граници на българския език ............. 76

Диалектно разчленение на българския език ............. 78

Класификация на българските диалекти ............. 81

Класификация по ятовия изговор ............. 83

Класификация по застъпниците на голямата носовка ............. 87

Други опити за класификация по фонетични особености ............. 88

Класификация по морфологични и лексикални особености ............. 90

Класификация по териториално разположение ............. 93

 

ИЗТОЧНИ ГОВОРИ

 

Характерни особености на източните говори ............. 96

Разпределение на източните говори ............. 101

М и з и й с к и  г о в о р и ............. 101

Шуменски говор ............. 105

Б а л к а н с к и  г о в о р и ............. 107

1. Централен балкански говор ............. 108

2. Котелско-еленско-дряновски говор ............. 111

3. Панагюрски говор ............. 112

4. Пирдопски говор ............. 113

5. Тетевенски говор ............. 114

6. Еркечки говор ............. 116

7. Подбалкански говор ............. 117

8. Преходни балкански говори ............. 118

Галатски говор ............. 119

Драгижевски говор ............. 119

Върбишки говор ............. 120

Р у п с к и  г о в о р и  ............. 120

Източни рупски говори ............. 123

1. Странджански говор ............. 124

2. Тракийски говор ............. 125

Родопски говори ............. 127

1. Смолянски говор ............. 129

2. Широколъшки говор ............. 133

3. Хвойненски говор ............. 134

4. Чепински говор ............. 135

5. Павликянски говор ............. 137

6. Златоградски говор ............. 139

Западни рупски говори ............. 140

1. Бабяшки говор ............. 141

2. Разложки говор ............. 141

3. Гоцеделчевски говор ............. 143

 

424

 

 

ЗАПАДНИ ГОВОРИ

Характерни особености на западните говори ............. 144

С е в е р о з а п а д н и  г о в о р и ............. 146

1. Белослатинско-плевенски говор ............. 147

2. Видинско-ломски говор ............. 148

Ю г о з а п а д н и  г о в о р и ............. 148

1. Ботевградски говор ............. 150

2. Врачански говор ............. 152

3. Ихтимански говор ............. 152

4. Елинпелински говор ............. 153

5. Софийски говор ............. 154

6. Самоковски говор ............. 155

7. Дупнишки говор ............. 155

            8. Кюстендилски говор ............. 157

            9. Благоевградски говор ............. 158

            10. Петрички говор ............. 159

11. Югозападни преходни говори ............. 159

Пиянешки говор ............. 160

Каменишки говор ............. 161

Краешки говор ............. 162

 

П р е х о д н и  г о в о р и ............. 163

Характерни особености на преходните говори ............. 164

1. Трънски говор ............. 167

2. Брезнишки говор ............. 168

3. Белоградчишки говор ............. 169

 

БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ*

 

Северни говори ............. 170

Тетовски говор ............. 171

Малашевски говор ............. 173

Велешки говор ............. 173

Прилепско-мариовски говор ............. 174

Битолски говор ............. 175

Дебърски говор ............. 176

Охридско-стружки говор ............. 177

Преспански говор ............. 179

Корчански говор ............. 180

Костурски говор ............. 181

Дойрански говор ............. 182

Лерински говор ............. 183

Кукушко-воденски говор ............. 184

Западнорупски говори ............. 185

 

ГОВОРИ НА ПРЕСЕЛНИЦИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

Български говори в Съветския съюз ............. 188

Български говори в Румъния ............. 192

Банатски говор ............. 192

Говори във Влашко ............. 197

 

425

 

В. ФОНЕТИЧНИ, ГРАМАТИЧНИ И ЛЕКСИКАЛНИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

 

Единство на граматичния строеж и на основния речников фонд на българските диалекти ............. 198

Характер на диалектните различия ............. 199

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ ВЪВ ФОНЕТИКАТА

 

Различия при гласните ............. 200

1. Ерове ............. 202

            2. Носовки ............. 204

3. Ятова гласна ............. 206

            4. Гласна ы ............. 208

5. Прегласи ............. 209

6. Редукция на неударените гласни ............. 211

Различия при съгласните ............. 213

1. Палатални съгласни ............. 213

            2. Съгласна х ............. 215

            3. Съгласна ф ............. 215

4. Съгласни ш, ж, ч, џ ............. 216

5. Промени на съгласни ............. 216

Групи ър, ъл и ръ, лъ ............. 219

Различия в ударението ............. 221

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В МОРФОЛОГИЯТА

 

Различия при съществителните имена ............. 226

1. Граматичен род ............. 226

2. Остатъци от падежни форми ............. 228

3. Звателна форма ............. 229

            4. Форми за множествено число ............. 230

5. Определени форми ............. 231

Различия при глаголите ............. 233

1. Сегашно време ............. 233

2. Бъдеще време ............. 236

            3. Минало несвършено време ............. 245

            4. Описателна форма за забрана ............. 246

5. Причастия ............. 249

Различия при местоименията ............. 250

1. Лични местоимения ............. 251

2. Възвратни местоимения ............. 254

3. Други местоимения ............. 255

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СИНТАКСИСА

 

О б щ и  с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и ............. 259

Словосъчетание ............. 259

Изречение ............. 260

     Просто изречение ............. 260

1. Съгласуване ............. 260

            2. Пряко допълнение с лично местоимение ............. 260

            3. Удвояване на части на изречението ............. 261

4. Повтаряне части на изречението ............. 262

 

426

 

 

5. Словоред ............. 262

     Сложно изречение ............. 263

 

Ч а с т и ч н и  с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и ............. 264

Словосъчетание ............. 264

Глаголни словосъчетания ............. 265

1. Предложни конструкции ............. 265

2. Инфинитивни конструкции ............. 266

     Адйективни словосъчетания ............. 266

Изречение ............. 267

     Просто изречение ............. 267

1. Въпросителни изречения ............. 267

2. Отрицателни изречения ............. 267

3. Словоред ............. 268

     Сложно изречение ............. 271

 

Л е к с и к о – с и н т а к т и ч н и  о с о б е н о с т и ............. 272

Диалектни предлози ............. 272

Диалектни съюзи ............. 273

Диалектни словосъчетания ............. 274

1. Глаголни словосъчетания ............. 274

2. Именни и адйективни словосъчетания ............. 274

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В СЛОВООБРАЗУВАНЕТО

 

В и д о в е  с л о в о о б р а з у в а т е л н и  д и а л е к т и з м и ............. 279

Конструктивни диалектизми ............. 279

Частични диалектизми ............. 279

     Инвентарни диалектизми ............. 279

     Дистрибутивни диалектизми ............. 283

1. Групни диалектизми ............. 283

2. Единични диалектизми ............. 284

Пълни диалектизми ............. 289

     Инвентарни диалектизми ............. 289

     Дистрибутивни диалектизми ............. 290

1. Еднотипни диалектизми ............. 290

2. Разнотипни диалектизми ............. 292

Деструктивни диалектизми ............. 292

Реструктивни диалектизми ............. 293

Адеквативни диалектизми ............. 293

     Деплуративни диалектизми ............. 293

     Унификативни диалектизми ............. 293

 

ДИАЛЕКТНИ РАЗЛИЧИЯ В РЕЧНИКА

 

Основен речников фонд и речников състав на българските диалекти ............. 296

Название крак ............. 303

Название риза ............. 304

Название картофи ............. 304

Название диня ............. 308

Название пъпеш ............. 311

В и д о в е  л е к с и к а л н и  р а з л и ч и я  м е ж д у  д и а л е к т и т е ............. 314

Структурно-семантични диалектизми ............. 314

1. Семантични диалектизми ............. 315

2. Номинативни диалектизми ............. 315

 

427

 

 

Териториални диалектизми ............. 319

Х а р а к т е р н и  о с о б е н о с т и  н а  д и а л е к т н а т а  л е к с и к а ............. 321

И с т о р и ч е с к и  п л а с т о в е  в  д и а л е к т н а т а  л е к с и к а ............. 324

1. Славянски думи ............. 326

2. Думи, известни от старобългарските паметници ............. 326

3. Думи, минали от гръцки и турски език ............. 328

4. Думи, минали от румънски език ............. 330

            5. Нови думи в българските диалекти ............. 331

 

ПРОМЕНИ В ДИАЛЕКТИТЕ

 

III. СОЦИАЛНИ ДИАЛЕКТИ

Обща характеристика ............. 337

Основни видове социални диалекти ............. 338

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДИАЛЕКТИ

Речникови особености на професионалните диалекти ............. 341

Произход на професионалните диалекти ............. 345

 

ЖАРГОНИ

 

1. Тайни говори ............. 347

Произход на тайните говори ............. 350

2. Тайни занаятчийски говори ............. 352

3. Групови говори ............. 355

Особености на груповите говори ............. 356

4. Класови жаргони ............. 361

Обща характеристика на социалните диалекти ............. 362

 

IV. ДИАЛЕКТИЗМИ И ЛИТЕРАТУРЕН ЕЗИК

Обогатяване на литературния език от диалектите ............. 363

Схващания за обогатяване на литературния език от диалектите ............. 366

Диалектизми в езика на художествената литература ............. 368

Диалектизми от териториалните говори ............. 368

Диалектизми от социалните говори ............. 377

Изводи ............. 379

 

V. ПРОУЧВАНЕ НА ДИАЛЕКТИТЕ

ТИПОВЕ ДИАЛЕКТОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

 

Лингвистичен атлас ............. 384

Български диалектен атлас ............. 386

Атлас на българските говори в Съветския съюз ............. 391

 

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДИАЛЕКТОЛОЖКИ МАТЕРИАЛ

 

1. Лично наблюдение ............. 393

Информатори ............. 394

Диалектно разчленение ............. 395

Начини за събиране на материал ............. 397

Записване на материали ............. 398

 

428

 

 

Качества на записа ............. 402

Обработка на материала ............. 402

2. Анкетен метод ............. 403

3. Събиране на материали по програма ............. 404

4. Използуване на записи, правени с други цели ............. 405

 

VI. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

 Днешно състояние на българската диалектология ............. 407

Начало на българската диалектология ............. 408

По-видни представители на българската диалектология ............. 412

Библиографски трудове по българска диалектология ............. 415

 

Съкращения ............. 418

 

Василка Радева - „БЪЛГАРСКА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ” (3. изд., 1993) — ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО ............. 419

 

[Next]
[Back to Index]