Българска диалектология

Ст. Стойков

 

 

 

 

Професор д-р Стойко Стойков

(1912 1969)

 

Трудът Българска диалектология е първото систематизирано описание на българските говори, в което се изясняват и теоретичните основи на българската диалектология, нейното възникване и изграждане като наука. 

Разбирането на диалекта като социално или териториално обусловена функционална разновидност на езика дава основание на автора да обособи раздел за социалните диалекти, който е основополагаш за бъдещите изследвания на социалните говори. 

С раздела за типовете диалектоложки проучвания, който включва и съставянето на лингвистичен (диалектен) атлас, се изяснява същността на лингвогеографския метод и се определя значението на диалектния атлас, който дава представа за пространствената проекция на териториалните говори и техните особености, като по този начин разкрива единството в диалектното многообразие на езика. 

Замислен като учебно помагало за студентите по българска филология, трудът съдържа след всеки раздел подробна библиография, допълвана и актуализирана при всяко следващо издание.

 

 

 

[Back]