Българска диалектология

Ст. Стойков

 

 

Карти

 

 

Карти 1-5 в CorelDraw! ver. 11 формат (590 Кб)

 

Карта 1. Фонетични изоглоси.

 

а.  ( бàчва, бòчва и др. / бъ̀чва;  жълт, жлът, жът и др. / желт;  пат, пут, пòт / път;  шъ̀па, шàпа, шàка и др. / шèпа)

 

 

б.  ( жъ̀ден, жàден и др. / жèден;  цървен, цръвèн и др. / червèн;  ме, те / мъ, тъ; ма, та;  бел / б'ал )

 

 


 

 

Карта 2. Фонетични изоглоси.

 

а.  ( пол'ани / полèни;  пийàни / пийèни;  чàши / чèши;  шàпки / шèпки )

 

 

б.  ( жàби / жèби,  чèкам / чàкам,  бел / б'ал )

 

 


 

 

Карта 3. Морфологични изоглоси.

 

( пръ̀стене, пръ̀стен'ъ / пръ̀стени;  четèм / четъ̀;  четèме, четемо / четèм;  бел / б'ал )

 

 


 

 

Карта 4. Лексикални изоглоси.

 

а.  ( нога / крак;  разбòй / стан;  кошул'а/ риза;   жежък / горешт)

 

б.  ( немой / недей;  ѝа, ѝас, ѝе / ас;  он / той;  бел / б'ал )

 

 


 

Карта 5. Акцентни изоглоси.

( мèсо / месò;  чèта / четъ̀, четèм;  бèри / берѝ;  бел / б'ал )

 

 

 

[Back]