Българска диалектология

Ст. Стойков

 

 

II. ТЕРИТОРИАЛНИ ДИАЛЕКТИ

Б. ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

 

 

1. Характерни особености на българския език

 

В ъ в  ф о н е т и к а т а

В  м о р ф о л о г и я т а

В  л е к с и к а т а

 

Общонародният български език, който обхваща литературния език и диалектите, има редица характерни особености. Тия особености го обособяват като относително единна, самостоятелна езикова система и го отделят от останалите славянски езици, на първо място от разположения на запад от него сърбохърватски език.

 

По-характерните особености на българската езикова система са следните:

 

Във  ф о н е т и к а т а:

 

1. Наличие на ерова гласна:  дъп, сън, гъ̀рло, въ̀лна, мъглà, тъ̀нък, четъ̀, вървъ̀, четъ̀т, вървъ̀т, носъ̀т, ден'ъ̀т.

 

2. Групи шт, жд лештà, свèшти, срèшта, нош (нощ), вèжди, прèжди, сàжди, дъш (дъжд).

 

3. Силно динамично ударение, което е причина за различен изговор на гласните под ударение и без ударение, т. е. наличие на различна по степен качествена (квалитативна) и количествена (квантитативна) редукция.

 

4. Наличие на голям брой меки съгласни, които водят до различни промени с гласните, намиращи се след тях.

 

74

 

 

В  м о р ф о л о г и я т а:

 

1. Задпоставна членна форма при съществителните и прилагателните, развила се от показателно местоимение (човèк-ът, женà-та, детè-то).

 

2. Аналитично изразяване на синтактичните отношения между думите в изречението, т. е. изчезнали падежни форми (разпаднало се склонение) при съществителните и прилагателните:  стб. — нбълг. Пèтър извлèче мрèжа, пъ̀лна с рѝба; стб. — нбълг. превъ̀рна горчѝвата водà ф слàтка.

 

3. Аналитично изразяване на инфинитива с да-изречение:  стб. — нбълг. мòга да дàм; стб.   — нбълг. не съ̀м достòен да се нарекъ̀ сѝн твòй.

 

4. Аналитично образуване на степените за сравнение с частиците по и най пò-добъ̀р, нàй-добъ̀р.

 

5. Аналитично изразяване на бъдеще време с частица ще и сегашно време на спрегаемия глагол: ште четъ̀.

 

6. Отделни синтетични форми за означаване на минало несвършено и минало свършено време, чет'àх и чèтох, игрàех и игрàх.

 

7. Преизказаио наклонение: чет'àл съм и чèл съм.

 

8. Удвояване на обекта при имената и местоименията, т. е. употребата на кратки дателни и винителни местоименни форми край съществителни и местоимения: кажѝ му на Пèтър; Ивàн го вид'àх; на нèйа и е лèсно; мèне ми дàват.

 

 

В  л е к с и к а т а — наличие на думи като планинà, дма, крàк, гол'àм, той и др.

 

При разглеждане особеностите на българската езикова система трябва да се изтъкне, че само граматичните особености обхващат абсолютно всички диалекти, а фонетичните и лексикалните се срещат в повечето от тях. Освен това трябва да се подчертае, че когато се говори за характерни черти, за особености на отделните говори, обикновено се има предвид най-архаичният вид на говора, т. е. типът, който е характерен на първо място за представителите на най-старото поколение и който обикновено се нарича  т р а д и ц и о н е н  д и а л е к т.

 

През сегашния етап от своето развитие диалектите изпитват извънредно силно влияние от страна на литературния език, който в съвременните условия се разпространява с особена бързина. За това допринасят всеобщата грамотност, печатът, радиото, оживените връзки с културни, политически и икономически цен-

 

75

 

трове — отделните градове и пр. Образованата младеж и хората на средна възраст губят в речта си в една или друга степен местните диалектни черти. Следователно вече целият диалект е засегнат от литературния език, но все пак в речта на по-старото поколение той се пази сравнително най-добре. Затова при разглеждане на диалектните особености се излиза на първо място главно от диалекта на по-възрастните, защото той представя най-голям интерес.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]